Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/60
Nächste Seite
1
Inhoud
1. Betreffende deze handleiding .................................................................... 5
1.1. Gebruik voor het beoogde doel ........................................................................ 6
1.2. Conformiteitsinformatie ...................................................................................... 6
2. Veiligheidsaanwijzingen ............................................................................. 7
2.1. Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens om
apparaten te bedienen ......................................................................................... 7
2.2. Veiligheid ................................................................................................................... 7
2.3. Repareer het apparaat nooit zelf ..................................................................... 9
2.4. Back-up .......................................................................................................................9
2.5. Plaats van opstelling ..............................................................................................9
2.6. Omgevingsomstandigheden ...........................................................................10
2.7. Ergonomie ...............................................................................................................11
2.8. Aansluiten................................................................................................................12
2.9. Kabels ........................................................................................................................13
2.10. Opmerkingen over het touchpad ...................................................................14
2.11. Instructies voor de ingebouwde accu ...........................................................15
2.12. Maatregelen ter bescherming van de display ............................................15
3. Leveringsomvang ...................................................................................... 16
4. Aanzichten ................................................................................................. 17
4.1. Open Notebook .....................................................................................................17
4.2. Linkerkant ................................................................................................................18
4.3. Rechterkant .............................................................................................................18
5. Ingebruikname .......................................................................................... 19
6. Stroomvoorziening .................................................................................... 20
6.1. Aan-/uitschakelaar ...............................................................................................20
6.2. Gebruik op het lichtnet.......................................................................................20
6.3. Accubedrijf ..............................................................................................................22
6.4. Energiebeheer........................................................................................................23
7. Display ........................................................................................................ 25
7.1. Openen en sluiten van de display ..................................................................25
7.2. Beeldschermresolutie .........................................................................................25
7.3. Aan de persoonlijke voorkeur aanpassen ....................................................26
7.4. Externe monitor aansluiten ..............................................................................27
8. Gegevensinvoer ......................................................................................... 28
8.1. Toetsenbord ............................................................................................................28
8.2. Touchpad .................................................................................................................29
9. Harde schijf ................................................................................................ 31
9.1. Belangrijke mappen .............................................................................................32
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Inhoud
  1.

  2.

  3.
  4.

  5.
  6.

  7.

  8.

  9.

  Betreffende deze handleiding .................................................................... 5
  1.1.
  Gebruik voor het beoogde doel ........................................................................ 6
  1.2.
  Conformiteitsinformatie ...................................................................................... 6
  Veiligheidsaanwijzingen ............................................................................. 7
  2.1.
  Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens om
  apparaten te bedienen ......................................................................................... 7
  2.2.
  Veiligheid ................................................................................................................... 7
  2.3.
  Repareer het apparaat nooit zelf ..................................................................... 9
  2.4.
  Back-up ....................................................................................................................... 9
  2.5.
  Plaats van opstelling .............................................................................................. 9
  2.6.
  Omgevingsomstandigheden ...........................................................................10
  2.7.
  Ergonomie ...............................................................................................................11
  2.8.
  Aansluiten................................................................................................................12
  2.9.
  Kabels ........................................................................................................................13
  2.10. Opmerkingen over het touchpad ...................................................................14
  2.11. Instructies voor de ingebouwde accu ...........................................................15
  2.12. Maatregelen ter bescherming van de display ............................................15
  Leveringsomvang ...................................................................................... 16
  Aanzichten ................................................................................................. 17
  4.1.
  Open Notebook .....................................................................................................17
  4.2.
  Linkerkant ................................................................................................................18
  4.3.
  Rechterkant.............................................................................................................18
  Ingebruikname .......................................................................................... 19
  Stroomvoorziening.................................................................................... 20
  6.1.
  Aan-/uitschakelaar ...............................................................................................20
  6.2.
  Gebruik op het lichtnet.......................................................................................20
  6.3.
  Accubedrijf ..............................................................................................................22
  6.4.
  Energiebeheer........................................................................................................23
  Display ........................................................................................................ 25
  7.1.
  Openen en sluiten van de display ..................................................................25
  7.2.
  Beeldschermresolutie .........................................................................................25
  7.3.
  Aan de persoonlijke voorkeur aanpassen....................................................26
  7.4.
  Externe monitor aansluiten ..............................................................................27
  Gegevensinvoer ......................................................................................... 28
  8.1.
  Toetsenbord............................................................................................................28
  8.2.
  Touchpad .................................................................................................................29
  Harde schijf ................................................................................................ 31
  9.1.
  Belangrijke mappen.............................................................................................32
  1 • Page 2

  10.
  11.

  12.

  13.
  14.
  15.

  16.

  17.
  18.
  19.
  20.

  21.
  2

  Geluidssysteem .......................................................................................... 33
  10.1. Externe audio-aansluitingen ............................................................................33
  Netwerkgebruik ......................................................................................... 34
  11.1. Wat is een netwerk? ............................................................................................34
  11.2. Wireless LAN (draadloos netwerk) ..................................................................34
  11.3. Bluetooth .................................................................................................................35
  11.4. Vliegtuigmodus .....................................................................................................36
  Multimedia kaartlezer ............................................................................... 37
  12.1. Geheugenkaart plaatsen ...................................................................................37
  12.2. Geheugenkaart verwijderen.............................................................................37
  Webcam ...................................................................................................... 37
  USB-aansluiting ........................................................................................ 37
  Notebook beveiligen ................................................................................. 38
  15.1. Wachtwoord bij inschakelen ............................................................................38
  15.2. Kensington veiligheidsslot ................................................................................38
  Software ..................................................................................................... 39
  16.1. Windows® 8 leren kennen ..................................................................................39
  16.2. Windows activering .............................................................................................39
  16.3. Windows® 8 - nieuwe mogelijkheden ...........................................................40
  16.4. Overzicht ..................................................................................................................42
  16.5. Gebruikersaccount koppelen met een LiveID ............................................44
  16.6. Windows®8 startscherm .....................................................................................44
  16.7. Windows® 8-bureaublad ....................................................................................45
  16.8. Gebruik van de zoekfunctie ..............................................................................49
  16.9. Windows® 8 in-/uitschakelfuncties .................................................................49
  16.10. Instellingen in het Configuratiescherm ........................................................50
  16.11. Windows® 8 - Hulp en ondersteuning ...........................................................50
  Notebook herstellen van de oorspronkelijke fabriekstoestand............ 51
  17.1. Systeemherstel starten .......................................................................................51
  UEFI-firmware-instelling ........................................................................... 52
  18.1. UEFI-firmware-instelling uitvoeren ................................................................52
  FAQ - veel gestelde vragen........................................................................ 53
  Klantenservice ........................................................................................... 54
  20.1. Oorzaak vaststellen ..............................................................................................54
  20.2. Heeft u verder nog ondersteuning nodig?..................................................55
  20.3. Ondersteuning van stuurprogramma‘s ........................................................55
  20.4. Transport..................................................................................................................55
  20.5. Onderhoud..............................................................................................................56
  Upgrade/uitbreiden en reparatie ............................................................. 56
  21.1. Opmerkingen voor de servicetechnicus ......................................................57 • Page 3

  22.
  23.
  24.

  Recycling en afvoer ................................................................................... 58
  Europese norm EN 9241-307 klasse II ...................................................... 58
  Index ........................................................................................................... 60

  3 • Page 4

  Persoonlijk
  Gelieve uw eigendomsbewijs te noteren:
  Aankoopdatum
  ......................................
  Plaats van aankoop
  ......................................
  Doelgroep
  Deze handleiding is vooral bedoeld voor eerste gebruikers en gevorderde
  gebruikers. Ongeacht het mogelijk beroepsmatig gebruik is de notebook bedoeld
  voor gebruik in een privé-woning. De vele toepassingsmogelijkheden staan ter
  beschikking voor het hele gezin.
  Kwaliteit
  We hebben voor de componenten de aandacht vooral gevestigd op hoge
  functionaliteit, eenvoudige bediening, veiligheid en betrouwbaarheid. Door
  een afgewogen hard- en softwareconcept kunnen we u een notebook voor de
  toekomst voorstellen die u veel plezier zal leveren tijdens uw werk en uw vrije tijd.
  We danken u voor uw vertrouwen in onze producten en zijn verheugd om u als
  nieuwe klant te mogen begroeten.
  Kopiëren, fotokopiëren en verveelvoudigen van dit handboek
  Dit document bevat wettelijk beschermde informatie. Alle rechten voorbehouden.
  Niets uit dit document mag worden gekopieerd, gefotokopieerd, verveelvoudigd,
  vertaald, verzonden of opgeslagen op een elektronisch leesbaar medium zonder
  voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant.

  Handelsmerk:
  ®
  , HDMI, het HDMI Logo en High-Definition Multimedia Interface zijn
  geregistreerde handelsmerken van de firma HDMI Licensing LLC.
  MS-DOS® en Windows® zijn geregistreerde handelsmerken van de firma Microsoft
  Intel, het logo van Intel, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook en Core Inside zijn
  handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
  Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun desbetreffende houder.
  4 • Page 5

  1. Betreffende deze handleiding
  Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door, voordat u het apparaat
  in gebruik neemt. Volg de waarschuwingen op die op het apparaat en
  in de gebruiksaanwijzing vermeld staan.
  Bewaar de handleiding altijd binnen handbereik. Geef deze handleiding
  erbij als u het apparaat aan iemand anders verkoopt of overdraagt.
  In deze handleiding gebruikte symbolen en waarschuwingswoorden.

  GEVAAR!
  Waarschuwing voor acuut levensgevaar!
  WAARSCHUWING!
  Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of
  ernstig onomkeerbaar letsel!
  VOORZICHTIG!
  Waarschuwing voor mogelijk middelzwaar of
  gering letsel!
  LET OP!
  Neem de aanwijzingen in acht om materiële schade
  te voorkomen!
  OPMERKING!
  Verdere informatie over het gebruik van het apparaat

  OPMERKING!
  Houd u aan de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing!

  WAARSCHUWING!
  Waarschuwing voor gevaar door elektrische
  schokken!
  WAARSCHUWING!
  Waarschuwing voor risico's door hoog
  geluidsvolume!  Opsommingspunt/informatie over gebeurtenissen tijdens de
  bediening
  Advies over uit te voeren handelingen
  5 • Page 6

  1.1.

  Gebruik voor het beoogde doel

  Dit apparaat is bedoeld voor het gebruik, het beheer en het bewerken van
  elektronische documenten en multimedia-inhoud en voor digitale communicatie.
  Het apparaat is alleen bedoeld voor particulier gebruik en is niet geschikt voor
  industrieel/commercieel gebruik.
  Houd er rekening mee dat de garantie bij een ander dan het bedoelde gebruik
  komt te vervallen:
  • Wijzig niets aan uw apparaat zonder onze toestemming en gebruik geen
  randapparatuur die niet door ons is toegestaan of geleverd.
  • Gebruik uitsluitend door ons geleverde of toegestane reserveonderdelen en
  accessoires.
  • Houd u aan alle informatie in deze bedieningshandleiding en in het bijzonder
  aan de veiligheidsinstructies. Elk ander gebruik van het apparaat geldt als
  afwijkend gebruik en kan tot letsel of schade leiden.
  • Gebruik dit apparaat niet in omgevingen waar gevaar voor explosie bestaat.
  Hieronder wordt bv. verstaan: tankinstallaties, brandstofopslag of omgevingen
  waarin oplosmiddelen worden verwerkt. Dit apparaat mag ook niet worden
  gebruikt in omgevingen waar de lucht belast is met fijne deeltjes (bv. meel- of
  houtstof ).
  • Gebruik het apparaat niet in extreme omgevingsomstandigheden.

  1.2.

  Conformiteitsinformatie

  Dit product ondersteunt de volgende functies:
  • Wireless LAN
  • Bluetooth
  Hiermee verklaaren wij dat het product aan de volgende Europese eisen voldoet:
  • R&TTE-richtlijn 1999/5/EG
  • Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG
  • RoHS-richtlijn 2011/65/EU.
  Als uw apparaat is uitgerust met een ingebouwde WLAN-netwerkverbinding op
  de 5 GHz-frequentieband, mag het in alle landen van de EU uitsluitend binnen
  gebouwen worden gebruikt.*

  * Om aan deze eis te voldoen, mogen op uw WLAN-toegangspunt (access point) de kanalen
  34 - 64 niet worden gebruikt..

  6 • Page 7

  2. Veiligheidsaanwijzingen
  2.1.

  Gevaren voor kinderen en personen met
  beperkte vermogens om apparaten te
  bedienen

  • Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door
  personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte
  lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met
  onvoldoende ervaring en/of kennis, tenzij deze personen
  onder toezicht staan van of geïnstrueerd zijn in het gebruik
  van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor
  hun veiligheid.
  • Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn
  dat zij niet met het apparaat gaan spelen. Kinderen mogen
  het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
  • Berg het apparaat en de accessoires buiten het bereik van
  kinderen op.
  WAARSCHUWING!
  Houd ook de plastic verpakkingen buiten bereik van
  kinderen. Verstikkingsgevaar!

  2.2.

  Veiligheid

  Zo garandeert u een betrouwbare werking en een lange
  levensduur van uw notebook.
  • Open nooit de behuizing van de notebook, accu of
  netadapter! Dit kan leiden tot elektrische kortsluiting of zelfs
  tot brand, waardoor uw notebook zou worden beschadigd.
  • Svan de notebook. Dit kan leiden tot elektrische kortsluiting
  of zelfs tot brand, waardoor uw notebook zou worden
  beschadigd.
  • De gleuven en openingen van de notebook dienen de
  ventilatie. Dek deze openingen niet af omdat anders een
  oververhitting kan ontstaan.
  7 • Page 8

  • De notebook is niet geschikt om in een industriële
  onderneming te worden gebruikt.
  • Gebruik de notebook niet bij onweer om schade door
  blikseminslag te voorkomen.
  • Leg geen voorwerpen op de notebook en oefen geen
  druk uit op het beeldscherm. Het gevaar bestaat dat het
  beeldscherm breekt.
  • Er bestaat gevaar voor verwondingen, als het TFTbeeldscherm breekt. Neem de gebarsten onderdelen vast
  met beschermingshandschoenen en stuur ze op naar uw
  servicecenter voor deskundige verwijdering. Was vervolgens
  uw handen met zeep, omdat niet kan worden uitgesloten dat
  er chemicaliën vrijkomen.
  • Het scherm niet verder dan 120° graden open klappen. Houd
  de display bij het openklappen en opstellen steeds in het
  midden vast. Probeer het niet met geweld te openen.
  • Raak het beeldscherm niet aan met uw vingers of met
  scherpe voorwerpen om beschadigingen te vermijden.
  • Pak de notebook nooit bij het beeldscherm vast, omdat de
  scharnieren anders kunnen breken.
  • Schakel de notebook onmiddellijk uit of schakel hem zelfs
  niet in, trek de stekker uit het stopcontact en neem contact
  op met het servicecenter wanneer
  − de netadapter of de daaraan aangebrachte netkabel
  of stekker beschadigd is. Vervang de defecte netkabel/
  voedingseenheid door originele onderdelen. Repareer
  nooit beschadigde kabels en stekkers.
  − de behuizing van de notebook beschadigd is of wanneer
  er vloeistoffen in de behuizing binnengedrongen zijn.
  U laat de notebook door de klantendienst controleren
  alvorens u hem weer gebruikt. Zo vermijdt u elektrische
  kortsluiting die levensgevaarlijk kan zijn!
  8 • Page 9

  Als het notebook nat is geworden
  • mag u het niet inschakelen.
  • Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en
  schakel het notebook uit.
  • Schakel het pas weer in als het volledig droog is.

  2.3.

  Repareer het apparaat nooit zelf
  WAARSCHUWING!
  Probeer in geen geval het apparaat zelf te openen
  of te repareren. Daarbij bestaat gevaar voor een
  elektrische schok!

  • Om risico‘s te vermijden kunt u bij storingen contact
  opnemen met het Service Center of een deskundig reparatiebedrijf.

  2.4.

  Back-up
  LET OP!
  Maak steeds na het bijwerken van uw gegevens een
  back-up op externe opslagmedia. Er kan in geen geval
  aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding
  wegens verlies van gegevens en daardoor ontstane

  schade.

  2.5.

  Plaats van opstelling

  • Houd uw notebook en alle aangesloten apparaten uit de
  buurt van vocht en vermijd stof, hitte en direct zonlicht.
  Wanneer deze instructies niet in acht worden genomen,
  kan dit leiden tot storingen of tot beschadiging van het
  notebook.
  • Gebruik uw notebook niet in de open lucht, omdat externe
  invloeden zoals regen, sneeuw etc. schade aan het notebook
  kunnen toebrengen.
  9 • Page 10

  • Plaats en gebruik alle onderdelen op een stabiele, vlakke en
  trillingvrije ondergrond zodat het notebook niet kan vallen.
  • Gebruik het notebook of de voedingsadapter niet gedurende
  langere tijd op uw schoot of een ander lichaamsdeel omdat
  door de warmte-afvoer aan de onderzijde onaangename
  hitte kan ontstaan.
  • Dit toestel is niet geschikt als monitor in een kantooromgeving.

  2.6.

  Omgevingsomstandigheden

  • Het notebook kan worden gebruikt bij een
  omgevingstemperatuur van +5 °C tot +30 °C en een relatieve
  luchtvochtigheid van 20% - 80% (niet condenserend).
  • In uitgeschakelde toestand kan het notebook worden
  opgeslagen bij een temperatuur van 0 °C tot 60 °C.
  • Neem tijdens onweer de netstekker uit het stopcontact. Wij
  adviseren u in verband met de extra veiligheid, om gebruik te
  maken van een overspanningsbeveiliging om uw notebook
  te beschermen tegen beschadiging door spanningspieken of
  blikseminslag op het elektriciteitsnet.
  • Wacht na het transport van het notebook met de
  ingebruikname tot het notebook zich heeft kunnen
  aanpassen aan de omgevingstemperatuur. Bij grote
  schommelingen in temperatuur of luchtvochtigheid kan
  er door condensatie vocht in het notebook ontstaan wat
  aanleiding kan geven toto kortsluiting.
  • Bewaar de originele verpakking voor het geval u het
  notebook moet verzenden.

  10 • Page 11

  2.7.

  Ergonomie
  LET OP!
  Voorkom verblinding, weerspiegeling en te sterke contrasten tussen
  licht en donker om uw ogen te sparen.

  Het notebook mag niet worden opgesteld in de directe
  omgeving van een raam omdat de werkruimte hier overdag
  zeer fel wordt verlicht. Deze sterke verlichting bemoeilijkt de
  aanpassing van de ogen aan het donkere display. Het notebook
  moet altijd worden opgesteld in een kijkrichting, parallel aan
  het venster.
  Opstelling van het venster af gericht is niet goed omdat
  reflecties van het heldere venster in het display dan
  onvermijdelijk zijn. Ook opstelling met de kijkrichting naar
  het venster toe is niet goed omdat het contrast tussen het
  donkere beeldscherm en het felle daglicht kan leiden tot
  aanpassingsproblemen van de ogen en andere klachten.
  Ook bij gebruik van kunstlicht moet een parallelle opstelling
  worden aangehouden.
  Dat wil zeggen, bij werken in een ruimte met kunstlicht gelden
  in principe dezelfde criteria en overwegingen. Wanneer het
  vanwege de indeling van de ruimte niet mogelijk is om het
  beeldscherm op te stellen zoals beschreven, is het misschien
  mogelijk om door draaien en kantelen van het notebook/
  beeldscherm, verblinding, reflecties, sterke contrasten en
  dergelijke te vermijden. Met behulp van jaloezieën of verticale
  lamellen bij de ramen, door verplaatsbare wanden of door
  veranderen van de verlichting is het in veel gevallen mogelijk
  om de werksituatie te verbeteren.

  11 • Page 12

  2.8.

  Aansluiten

  Neem de onderstaande instructies in acht om uw notebook
  veilig aan te sluiten:
  2.8.1. Voeding
  GEVAAR!
  Open de behuizing van de voedingsadapter niet. Bij
  geopende behuizing is er kans op levensgevaarlike
  elektrische schokken. De voedingsadapter bevat
  geen onderdelen die door de gebruiker kunnen
  worden onderhouden.
  Het stopcontact moet zich in de buurt van het notebook
  bevinden en moet gemakkelijk bereikbaar zijn.
  Onderbreek de stroomvoorziening van uw notebook door de
  stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen.
  Gebruik de netadapter uitsluitend aan geaarde
  stopcontacten met AC 100240V~, 50 - 60 Hz. Als u niet zeker
  bent van de stroomvoorziening op de plaats van installatie,
  raadpleegt u het energiebedrijf.
  Gebruik voor dit notebook uitsluitend de meegeleverde
  voedingsadapter.
  Wij adviseren u in verband met de extra veiligheid, om
  gebruik te maken van een overspanningsbeveiliging om
  uw notebook te beschermen tegen beschadiging door
  spanningspieken of blikseminslag op het elektriciteitsnet.
  LET OP!
  Gebruik voor het opladen van het apparaat uitsluitend de
  meegeleverde netadapter.

  12 • Page 13

  WAARSCHUWING!
  Een te hoog volume bij het gebruik van een oorof hoofdtelefoon geeft een te hoge geluidsdruk
  en kan gehoorschade tot gevolg hebben. Stel het
  geluidsvolume in op de laagste stand voordat u iets
  gaat afspelen. Start de weergave en verhoog het
  volume tot het niveau dat u aangenaam vindt. Door
  het veranderen van de basisinstellingen van de
  equalizer kan het volume worden verhoogd en kan
  blijvende gehoorschade ontstaan. Daarnaast kan
  door het veranderen van de stuurprogramma‘s, de
  software, de equalizer, het besturingssysteem etc.
  het volume worden verhoogd waardoor eveneens
  blijvende gehoorschade kan ontstaan.
  Wanneer het apparaat langere tijd op een hoog
  geluidsvolume via een hoofdtelefoon of in-ear
  hoofdtelefoon wordt gebruikt, kan dit leiden tot
  gehoorschade bij de luisteraar.

  2.9.

  Kabels

  • Leg de kabels zo neer dat niemand erop kan trappen of
  erover kan struikelen.
  • Zet geen voorwerpen op de kabels om te voorkomen dat die
  beschadigd raken.
  • Sluit randapparatuur zoals toetsenbord, muis en monitor
  alleen aan wanneer het notebook is uitgeschakeld om schade
  aan het notebook of de andere apparatuur te voorkomen.
  Sommige apparaten kunnen ook worden aangesloten
  wanneer het notebook is ingeschakeld. Dit is meestal het
  geval bij apparatuur met een USB-aansluiting. Volg in elk
  geval de instructies in de bijbehorende handleiding.

  13 • Page 14

  • Houd minimaal een meter afstand aan van bronnen van hoge
  frequentie en/of magnetische interferentie (TV, luidsprekers,
  mobiele telefoon, DECT-telefoons etc.) om storingen en
  gegevensverlies te voorkomen.
  • Let erop dat u voor verbindingen tussen dit notebook en
  externe interfaces uitsluitend gebruik mag maken van
  afgeschermde kabels met een lengte van maximaal 3 meter.
  Voor het aansluiten van printers moet u gebruik maken van
  dubbel afgeschermde kabels.
  • Vervang de meegeleverde kabels niet door andere kabels.
  Maak uitsluitend gebruik van de meegeleverde kabels omdat
  deze in onze laboratoria uitgebreid zijn getest.
  • Maak voor het aansluiten van uw randapparatuur ook
  uitsluitend gebruik van de kabels die met de apparatuur
  worden meegeleverd.
  • Zorg dat alle verbindingskabels zijn aangesloten op
  de bijbehorende randapparatuur om interferentie te
  voorkomen. Verwijder kabels die niet in gebruik zijn.
  • Op het notebook mag alleen apparatuur worden
  aangesloten, die voldoet aan de norm EN 60950
  „Veiligheid van informatietechnologie“ of de standaard
  EN60065 „Veiligheidseisen - audio-, video -en soortgelijke
  elektronische apparatuur“.

  2.10.

  Opmerkingen over het touchpad

  • Het touchpad wordt bediend met de duim of een andere
  vinger en reageert op de energie die via de huid wordt
  afgegeven. Maak voor het bedienen van de touchpad geen
  gebruik van een balpen of andere voorwerpen omdat het
  touchpad hierdoor beschadigd kan worden.
  • Stof of vet op de touchpad verminderen de gevoeligheid.
  Verwijder stof of vet op het oppervlak van de touchpad met
  een zachte, droge en pluisvrije doek.
  14 • Page 15

  2.11.

  Instructies voor de ingebouwde accu
  WAARSCHUWING!
  Gevaar voor explosie bij onjuiste vervanging van de
  accu. De accu mog uitsluitend worden vervangen
  door hetzelfde type of een gelijkwaardig type zoals
  aangegeven door de fabrikant. De accu mog nooit
  worden geopend. Verwarm de accu niet tot een
  temperatuur hoger dan 60 °C. Werp de accu nooit
  in open vuur. Voer verbruikte accu af volgens de
  voorschriften van de fabrikant.

  Dit notebook is voorzien van een ingebouwde accu. Neem ook
  de volgende instructies in acht voor een maximale levensduur,
  optimale prestaties en een veilige bediening:
  • Gebruik voor het opladen van de accu uitsluitend de
  originele, meegeleverde netadapter. Zorg ervoor (door de
  indicatie of het waarschuwingssignaal van het notebook) dat
  de accu vóór het opladen volledig ontladen is.
  • Laad de accu altijd op tot het laadlampje uitgaat. Neem ook
  de opmerkingen onder “De accu’s opladen” in acht om de
  laadtoestand van de accu te beoordelen.
  • De accu is vast ingebouwd en kan niet zonder meer door de
  gebruiker worden vervangen.

  2.12.

  Maatregelen ter bescherming van de display

  • De display is het meest gevoelige onderdeel van het
  notebook omdat het bestaat uit dun glas. Het kan daarom bij
  te sterke belasting beschadigd raken. Zorg dat de afdekking
  van het notebook niet wordt bekrast omdat eventuele
  krassen niet kunnen worden verwijderd.
  • Vermijd contact tussen de display en harde voorwerpen
  (zoals knopen, polshorloges, enz.).
  • Leg geen voorwerpen op de display.
  15 • Page 16

  • Laat geen voorwerpen op de display vallen.
  • Giet geen vloeistoffen in de display omdat het daardoor
  beschadigd kan raken.
  • Bekras de display niet met de nagels van uw vingers of met
  harde voorwerpen.
  • Reinig de display niet met chemische reinigingsmiddelen.
  • Reinig de display met een zachte, droge en pluisvrije doek.
  LET OP!
  De oppervlakken zijn voorzien van beschermfolie om het apparaat te
  beschermen tegen krassen tijdens de productie en het transport.
  Verwijder alle folie nadat u het apparaat correct geplaatst hebt en
  voordat u het in gebruik neemt.

  3. Leveringsomvang
  Gelieve de volledigheid van de levering te controleren en ons binnen 14 dagen
  na aankoop contact op te nemen met het servicecenter, indien de levering niet
  compleet is. Gelieve hiervoor zeker het serienummer op te geven. Met het product
  dat u verworven heeft, heeft u gekregen:
  • Notebook
  • Stekker met aansluitingskabell
  • OEM versie van het besturingssysteem
  • Documentatie

  GEVAAR!
  Bewaar het verpakkingsmateriaal, zoals de folies,
  buiten het bereik van kinderen. Bij verkeerd gebruik
  bestaat er verstikkingsgevaar.

  16 • Page 17

  4. Aanzichten
  4.1.

  Open Notebook
  1
  2
  3

  4

  7
  8
  9

  5

  6

  (vergelijkbare afbeelding)
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  7)
  8)
  9)

  Microfoon
  Webcam
  LED webcam
  Beeldscherm
  Toetsenbord
  Touchpad
  Aan-/uitschakelaar
  LED accu oplaad
  Hard-drive indicator

  17 • Page 18

  4.2.

  Linkerkant

  10

  11

  (vergelijkbare afbeelding)
  10)
  11)

  4.3.

  USB 2.0 porten
  Aansluiting Kensington-slot®

  Rechterkant

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  (vergelijkbare afbeelding)
  12)
  13)
  14)
  15)
  16)
  17)

  18

  Multimedia kaartlezer
  Audio-uitgang / headset
  USB 3.0 poort
  LAN poort (RJ-45)
  HDMI poort
  Netadapter-aansluiting • Page 19

  5. Ingebruikname
  Om uw notebook met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken en een lange
  levensduur ervan te garanderen moet u het hoofdstuk Veiligheidsvoorschriften aan
  het begin van dit handboek hebben gelezen. De notebook is van tevoren reeds
  volledig geïnstalleerd, zodat u geen stuurprogramma´s meer hoeft te installeren en
  u meteen kunt starten.
   Plaats voor de ingebruikname de accu in het toestel door de accupack in het vak
  te laten glijden . Vergrendel in ieder geval de accu om te vermijden dat hij er
  per ongeluk uit zou vallen.
   Sluit de meegeleverde netadapter op de notebook aan. Verbind vervolgens de
  netkabel met de adapter en vervolgens met het stopcontact. Zet de schakelaar
  op de netadapter (optioneel) op stand I om de notebook van stroom te voorzien
  en de accu op te laden. (Zet deze schakelaar op stand 0 om de stroomtoevoer te
  onderbreken.).
   Open de display met de duim en dan kan u de display met duim en wijsvinger in
  de gewenste stand naar boven klappen. Het beeldscherm moet niet volledig, nl.
  120°, worden opengeklapt. Houd de display bij het openklappen en opstellen
  steeds in het midden vast. Probeer het display niet met geweld te openen.

  OPMERKING!
  Verzeker u ervan dat bij het eerste gebruik van uw notebook de
  netvoeding is aangesloten. Dit is nodig, zodat Windows® 8 de
  performance index correct kan berekenen.
   Schakel de notebook in door middel van de in-/uitschakelaar. De notebook start
  op en doorloopt nu verschillende fases.
  Het besturingssysteem wordt van de harde schijf geladen. De eerste keer duurt
  het opstarten iets langer. Pas nadat alle benodigde gegevens zijn ingevoerd, is het
  besturingssysteem geïnstalleerd. Het besturingssysteem is volledig geladen, als een
  welkomstscherm word getoond.

  OPMERKING!
  De eerste installatie kan enige tijd in beslag nemen. Tijdens de eerste
  installatie het notebook niet loskoppelen van het lichtnet en niet
  uitschakelen. Dat kan een negatieve invloed hebben op de installatie.
  Schakel het notebook pas uit wanneer de installatie met succes is
  afgerond en het Windows-bureaublad wordt weergegeven.

  19 • Page 20

  6. Stroomvoorziening
  6.1.

  Aan-/uitschakelaar

   Klap het notebook open en houd de aan/uit-schakelaar even ingedrukt om het
  notebook in of uit te schakelen.
  Onafhankelijk van het besturingssysteem wordt de notebook uitgeschakeld,
  wanneer de schakelaar langer dan 4 seconden ononderbroken wordt
  vastgehouden.

  LET OP!
  Schakel uw notebook niet uit, terwijl de harde schijf actief
  is. Anders kunnen er gegevens verloren gaan. Om de
  harde schijf te beschermen moet u na het uitschakelen
  van de notebook steeds minstens 5 seconden wachten
  voor dat U deze opnieuw aanschakelt.

  6.2.

  Gebruik op het lichtnet

  Uw notebook is voorzien van een universele voedingsadapter die zichzelf
  automatisch instelt op de beschikbare voedingsspanning. De volgende
  voedingsspanningen worden ondersteund: AC 100 - 240V~/ 50-60 Hz. Neem de
  veiligheidsinstructies met betrekking tot de voeding in acht.
  De adapter wordt met behulp van een kabel op het lichtnet aangesloten. De
  gelijkspanningskabel van de voedingsadapter wordt aangesloten aan het
  notebook.
  De adapter is voorzien van een aan/uit-schakelaar (optioneel). Wanneer de
  schakelaar op UIT(0) staat, wordt geen stroom verbruikt en wordt het apparaat niet
  gevoed.
  De adapter levert stroom aan het notebook wanneer de schakelaar op AAN (I) staat.
  Daarnaast wordt in deze stand de accu opgeladen. De led‘s op het notebook geven
  informatie over de werking en de status. De accu wordt ook opgeladen wanneer de
  netvoeding tijdens het werken is aangesloten. De voedingsadapter verbruikt ook
  stroom wanneer het notebook niet op de adapter is aangesloten. Trek daarom altijd
  de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact wanneer het notebook niet
  is aangesloten of zet de schakelaar op UIT (0).

  LET OP!
  Gebruik voor dit notebook uitsluitend de meegeleverde
  lichtnetadapter.
  20 • Page 21

  6.2.1. Notebook starten
   Klap het display open zoals hierboven beschreven en druk op de aan/uitschakelaar.
   Volg daarna de aanwijzingen op het scherm. De uit te voeren stappen worden in
  verschillende dialoogvensters uitgelegd.
   De welkomstprocedure begeleidt u door de verschillende schermen en
  dialoogvensters.
   Kies de gewenste taal en vervolgens de bijbehorende regionale (land)
  instellingen.
  Licentieovereenkomst
  Lees de licentieovereenkomst zorgvuldig door. Deze bevat belangrijke juridische
  informatie over het gebruik van de software. Om de volledige tekst te zien moet
  u de schuifbalk met de muiscursor naar beneden trekken tot u aan het einde van
  het document bent gekomen. U stemt in met de overeenkomst door de optie
  accepteren aan te klikken. Alleen dan heeft u het recht om dit product volgens de
  geldende voorwaarden te gebruiken.
  Wanneer u beschikt over een correct geconfigureerde internetverbinding, kunt u
  na invoer van de gewenste naam voor uw notebook, via de pagina „Draadloos“ uw
  notebook direct verbinden met internet.
  Wanneer u deze mogelijkheid overslaat, heeft u de mogelijkheid om de
  internetverbinding later via de Windows® 8 interface te configureren.
  Wanneer u al een internetverbinding heeft gemaakt, kunt u zich nu met het
  Microsoft account op uw notebook aanmelden.
  De Microsoft Store geeft u de mogelijkheid om b.v. nieuwe apps te kopen of
  bestaande apps bij te werken.
  Wanneer u zich met een lokaal account heeft aangemeld, kunt u de aanmelding
  met een Microsoft account op elk gewenst moment later uitvoeren.
  De volgende geanimeerde vensters geven alleen informatie over de bediening van
  uw nieuwe Windows® 8 besturingssysteem.
  Tijdens de animaties kan er niets worden ingevoerd.
  Na deze welkomstprocedure verschijnt de Windows® 8 interface.

  OPMERKING!
  Het is mogelijk dat Windows gedurende enkele dagen na de eerste
  installatie gegevens moet bijwerken en configureren (b.v. door nieuwe
  updates) waardoor vertragingen bij het uitschakelen en inschakelen
  van het notebook kunnen ontstaan. Schakel het notebook daarom niet
  voortijdig uit. Dat kan een negatieve invloed hebben op de installatie.

  21 • Page 22

  6.3.

  Accubedrijf
  OPMERKING!
  Laad en ontlaad een nieuwe accu twee tot drie maal achter elkaar
  volledig zodat de accu de volledige capaciteit kan bereiken!

  Accu‘s slaan de elektrische energie in de cellen op en geven deze energie bij
  belasting weer af.
  De levensduur en capaciteit van uw accu wordt bepaald door een zorgvuldig
  gebruik.
  De accu moet altijd volledig worden ontladen en weer volledig worden opgeladen
  om de levensduur en de capaciteit te optimaliseren.
  Neem ook de veiligheidsinstructies op „5. Veiligheidsinstructies“.

  6.3.1. Accu opladen
  De accu wordt opgeladen met behulp van de voedingsadapter. Wanneer de
  voedingsadapter is aangesloten en ingeschakeld, wordt de accu automatisch
  opgeladen, ook wanneer het notebook is uitgeschakeld. Volledig opladen duurt bij
  uitgeschakeld notebook enkele uren. Wanneer het notebook ingeschakeld is, duurt
  het opladen aanzienlijk langer.

  OPMERKING!
  Het opladen wordt onderbroken wanneer de temperatuur of de
  spanning van de accu te hoog worden.

  6.3.2. Accu ontladen
  Gebruik het notebook met de accu tot het notebook omwille van de lage
  accuspanning vanzelf wordt uitgeschakeld.

  OPMERKING!
  Denk eraan dat u uw geopende bestanden tijdig opslaat om verlies van
  gegevens te voorkomen.

  6.3.3. Accucapaciteit
  De bedrijfsduur van een volledig opgeladen accu hangt af van de instellingen
  van het energiebeheer. Deze kunt u in het Configuratiescherm onder Systeem
  en beveiliging, Energiebeheer aan uw persoonlijke voorkeuren en behoeften
  aanpassen. Daarnaast heeft uw notebook meer vermogen nodig bij het uitvoeren
  van bepaalde toepassingen zoals het afspelen of branden van een dvd.

  22 • Page 23

  6.3.4. Acculading controleren
  Om de huidige laadtoestand van de accu te controleren plaatst u de cursor op het
  Power-symbool in de taakbalk.
  Bij gebruik op accu wordt op deze plaats een batterijsymbool weergegeven.
  Verdere informatie krijgt u te zien wanneer u dubbelklikt op het symbool.

  OPMERKING!
  Wanneer u de waarschuwingen bij lage accucapaciteit negeert, wordt
  uw notebook automatisch uitgeschakeld.

  6.4.

  Energiebeheer

  Uw notebook is voorzien van automatische en instelbare voorzieningen voor
  energiebesparing en - beheer voor een maximale gebruikstijd van de accu en
  beperking van de totale gebruikskosten.

  6.4.1. Instellingen voor energiebeheer
  Volg de onderstaande instructies om de instellingen voor het energiebeheer aan te
  passen:
   Sleep de muiscursor naar de linkerhoek van het scherm. Het pictogram Start
  wordt nu weergegeven.
   Klik vervolgens op Energiebeheer.
   Selecteer een schema voor energiebeheer dat aan uw persoonlijke behoeften
  voldoet.
   Het pictogram Energie geeft als volgt verschillende en aan elkaar gerelateerde
  opties weer:
   U kunt uw computer vanuit de stand voor energiebesparing starten door op de
  aan-/uit schakelaar te drukken.

  23 • Page 24

  6.4.2. Energie besparen (Slaapstand)
  Bij deze instelling blijft de volledige inhoud van het werkgeheugen van uw
  notebook bewaard terwijl vrijwel alle andere componenten worden uitgeschakeld
  om het energieverbruik tot een minimum te beperken. Wanneer u b.v. het
  notebook dichtklapt wordt het in de spaarstand gezet en bij het openklappen
  automatisch weer opgestart!

  OPMERKING!
  De instellingen voor energiebesparing kunnen op elk moment in het
  energiebeheer worden gewijzigd.

  6.4.3. Tips voor energiebesparing


  Gebruik de toets Fn + F2 voor de slaapstand om de energiezuinige stand in te
  schakelen.
  • Schakel de instellingen in Energiebeheer in om het energiebeheer van de
  computer te optimaliseren.
  • Haal altijd de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, verwijder de accu of
  schakel de wandschakelaar van het stopcontact uit als de computer gedurende
  langere tijd niet zal worden gebruikt om het energieverbruik tot nul terug te
  brengen.
  De functie voor energiebeheer stelt de computer in staat om een spaar- of
  „slaapstand“ te activeren na een periode van inactiviteit van de gebruiker.
  Om gebruik te maken van deze potentiële energiebesparingen, is de functie voor
  energiebeheer vooraf ingesteld op het volgende gedrag als het systeem werkt op
  netvoeding:  Het scherm wordt na 10 minuten uitgeschakeld
  De energiebesparende modus wordt na 30 minuten geactiveerds

  Bij accubedrijf:
  • Het scherm wordt na 5 minuten uitgeschakeld
  • De energiebesparende modus wordt na 15 minuten geactiveerds
  De computer verlaat de energiebesparende modus wanneer op de aan-/uit
  schakelaar of knop voor de energiebesparende modus wordt gedrukt.

  24 • Page 25

  7. Display
  7.1.

  Openen en sluiten van de display

  Het display wordt door de speciale constructie van de scharnieren afgesloten zodat
  geen extra vergrendeling nodig is.
   Om het display te openen, klapt u het met duim en wijsvinger tot de gewenste
  positie open.

  LET OP!
  Sla het display niet verder open dan 120°. Houd het
  display tijdens openen, positioneren en sluiten altijd in het
  midden vast. Anders kan het display beschadigd worden.
  Probeer nooit om het display met geweld te openen.
  In energiebeheer kunnen verschillende functies worden toegewezen aan het
  sluiten en openen van het display.

  7.2.

  Beeldschermresolutie

  Wanneer u in het Windows hulpprogramma Configuratiescherm, Vormgeving
  en persoonlijke instellingen omschakelt naar een afwijkende instelling, is het
  mogelijk dat het scherm niet op het volledige beeldschermoppervlak wordt
  weergegeven. Door de vergroting worden in het bijzonder letters vervormd
  weergegeven. Het is echter mogelijk om met een hogere resolutie te werken
  wanneer u een extern beeldscherm met hogere resolutie aansluit. Met het Windows
  hulpprogramma Configuratiescherm, Vormgeving en persoonlijke instellingen
  kan de weergave aan de ondersteunde modi worden aangepast.

  25 • Page 26

  7.3.

  Aan de persoonlijke voorkeur aanpassen

  Dit programma biedt u de mogelijkheid om de weergave aan uw beeldscherm
  aan te passen. Hierbij horen onder andere het achtergrondbeeld, de screensaver
  en geavanceerde instellingen voor uw beeldscherm en uw grafische kaart. Het
  programma wordt als volgt gestart:
  • Klik met de rechter muisknop van de muis op het bureaublad (desktop) en klik
  in het menu vervolgens met de linkerknop op Aan persoonlijke voorkeur
  aanpassen
  of
  • Via Instellingen, Persoonlijke instellingen, Beeldscherm door een dubbelklik
  met de linkerknop.
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op
  Instellingen.
   Klik vervolgens op Persoonlijke instellingen.
   Selecteer in het keuzevenster eerst de optie Beeldscherm.

  De volgende instellingen zijn beschikbaar:
  − Resolutie aanpassen
  − Helderheid aanpassen
  − Kleuren kalibreren
  − Beeldscherminstellingen wijzigen
  − Op een tweede scherm projecteren
  − ClearType-tekst aanpassen

  26 • Page 27

  7.4.

  Externe monitor aansluiten

  Het notebook is voorzien van een HDMI-aansluiting voor een externe monitor.
   Sluit uw notebook op de juiste manier af.
   Sluit de signaalkabel van de externe monitor aan op de HDMI-aansluiting van
  uw notebook.
   Sluit de externe monitor aan op het lichtnet een schakel de monitor in.
   Schakel nu uw notebook in.
  Nadat het besturingssysteem is opgestart, wordt de externe monitor herkend. Er
  zijn nu meerdere mogelijkheden beschikbaar. Deze kunt u als volgt oproepen:
   Open de Desktop App.
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op
  Instellingen.
   Klik vervolgens op Persoonlijke instellingen.
   Kies in het keuzevenster eerst de optie Beeldscherm en vervolgens Op een
  tweede scherm plaatsen.
   Druk gelijktijdig op de toetsen
  + P om dit menu sneller te openen.

  De volgende instellingen zijn beschikbaar:
  − Alleen computerscherm
  − Dupliceren
  − Uitbreiden
  − Alleen tweede scherm

  27 • Page 28

  7.4.1. Dupliceren
  Deze modus dupliceert het scherm van het notebook op de externe monitor.

  OPMERKING!
  Bij deze modus moeten beide beeldschermen op dezelfde resolutie
  worden gezet.

  7.4.2. Uitbreiden
  In deze modus wordt op het tweede (externe) beeldscherm een leeg bureaublad
  weergegeven. Vensters kunnen vanaf het eerste beeldscherm naar het tweede
  worden verschoven.
  De resolutie en de kleurweergave van de verschillende monitors kunnen via
  Instellingen, Persoonlijke instellingen, beeldscherm apart worden ingesteld.

  7.4.3. Alleen computerscherm
  Het bureaublad wordt alleen weergegeven op de hoofdmonitor 1.

  7.4.4. Alleen tweede scherm
  Het bureaublad wordt alleen weergegeven op de tweede (externe) monitor.

  8. Gegevensinvoer
  8.1.

  Toetsenbord

  Door aan een aantal toetsen een dubbele functie toe te kennen, beschikt u over
  dezelfde functionaliteit als op een standaard Windows-toetsenbord. Sommige
  functies worden ingevoerd met behulp van de voor notebooks typische Fn-toets.

  28 • Page 29

  8.1.1. Toetsencombinaties, specifiek voor de notebook

  Fn + F2
  Fn + F3
  Fn + F4
  Fn + F5
  Fn + F6
  Fn + F7
  Fn + F8
  Fn + F9
  Fn + F10

  8.2.

  Beschrijving
  Sleep
  Deze toets kan via de weergave-eigenschappen in energiebeheer
  aan uw voorkeuren worden aangepast..
  Donker
  Vermindert de schermhelderheid.
  Helder
  Verhoogt de schermhelderheid..
  Beeldschermweergave
  Wisselt de beeldschermweergave tussen LCD, externe monitor en
  gelijktijdige weergave.
  Mute
  Schakelt de luidsprekers in/uit.
  Zachter
  Vermindert het volume van de geluidsweergave.
  Harder
  Verhoogt het volume van de geluidsweergave.
  Touchpad
  Schakelt het touchpad in/uit.
  Vliegtuigmodus
  Opent de gebruikersinterface om WLAN- en/of Bluetooth in of uit
  te schakelen.

  Touchpad

  In de normale modus volgt de muiscursor de beweging van uw vinger op het
  touchpad in dezelfde richting.

  LET OP!
  Maak voor het bedienen van de touchpad geen gebruik
  van een balpen of andere voorwerpen omdat het
  touchpad hierdoor beschadigd kan worden.
  Onderaan het touchpad bevinden zich een linker- en een rechterknop de op
  dezelfde manier kunnen worden gebruikt als bij een gewone muis.
  U kunt echter ook direct op het touchpad een klik of dubbelklik geven door snel
  met de vinger op het touchpad te tikken.
  In het configuratiescherm van Windows®8 vindt u onder de Muisinstellingen een
  groot aantal handige opties om uw dagelijkse werkzaamheden te vereenvoudigen.
  29 • Page 30

  8.2.1. Touchpad met twee vingers bedienen
  Het touchpad ondersteunt de bediening met twee vingers waarmee bij sommige
  toepassingen bepaalde opdrachten kunnen worden uitgevoerd.
  De volgende opdrachten kunnen op deze manier met het touchpad worden
  uitgevoerd:
  Afbeelding

  30

  Opdracht

  Functie

  Twee vingers naar elkaar
  toe of van elkaar af
  bewegen

  inzoomen/uitzoomen op een
  object.

  Een vinger in het midden
  plaatsen en met een
  tweede vinger een cirkel
  trekken

  Object tegen de richting van de
  klok draaien

  Met twee vingers
  gelijktijdig van links naar
  rechts of van rechts naar
  links vegen

  Vooruit / achteruit bladeren

  Met twee vingers
  gelijktijdig naar boven of
  beneden vegen

  Scroll-functie. Wordt in de meeste
  toepassingen gebruikt om het
  beeldscherm te verschuiven
  zonder de cursor te moeten
  bewegen.

  Van boven naar beneden
  over het touchpad vegen

  Opent op het startscherm het
  contextmenu en Internet Explorer
  de tabs boven en beneden

  Vanaf rechts in het
  touchpad vegen

  Opent de menubalk

  Vanaf links in het
  touchpad vegen

  Bladeren door alle geopende
  vensters • Page 31

  9. Harde schijf
  De harde schijf is het belangrijkste opslagmedium waarbij een hoge
  opslagcapaciteit wordt gecombineerd met een snelle gegevenstoegang. Met uw
  notebook wordt een OEM-versie** van het besturingssysteem Microsoft Windows®8
  meegeleverd waarmee alle mogelijkheden van het notebook volledig worden
  ondersteund. De harde schijf van uw notebook is al zo geconfigureerd dat u er in
  de regel optimaal mee kunt werken zonder zelf de instellingen aan te passen. Het
  besturingssysteem Windows®8 heeft een deel van de opslagcapaciteit nodig voor
  het beheer van de harde schijf. Daarom is niet de volledige capaciteit van de harde
  schijf beschikbaar. Dit verklaart de mogelijke verschillen tussen de weergave in de
  BIOS en de meldingen van het besturingssysteem. De harde schijf bevat ook het
  besturingssysteem voor het notebook, andere toepassingen en back-upbestanden
  zodat een deel van de opslagcapaciteit al in gebruik is.
  Op de eerste partitie (C:\) zijn het besturingssysteem, de toepassingen en de
  mappen „Mijn documenten“ voor de verschillende gebruikers ondergebracht.
  De tweede partitie (D:\) dient voor back-up en bevat daarnaast de
  stuurprogramma‘s (D:\Drivers) en hulp- en onderhoudsprogramma‘s (D:\Tools)
  voor uw notebook.

  LET OP!
  In een andere, niet-overschrijfbare partitie zijn de
  opstartbestanden voor systeemherstel („Plaats voor de
  ingebruikname de accu in het toestel door de accupack in
  het vak te laten glijden . Vergrendel in ieder geval de accu
  om te vermijden dat hij er per ongeluk uit zou vallen.“), en
  de installatiebestanden van Windows® 8 ondergebracht.
  Deze partitie mag niet worden verwijderd.

  **

  Original Equipment Manufacturer / door de fabrikant aangeschafte versie van de software die meestal
  wordt verkocht in combinatie met apparatuur.

  31 • Page 32

  9.1.

  Belangrijke mappen

  Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste mappen en de inhoud.

  LET OP!
  Wis of verander deze mappen en bestanden in deze
  mappen niet omdat er anders gegevens verloren kunnen
  gaan of de werking van het systeem in gevaar komt.
  C:\
  In de hoofdmap van C:\ bevinden zich de bestanden die zijn vereist voor de start
  van Windows®. Het systeem is zo ingesteld dat deze bestanden niet zichtbaar zijn.
  C:\Programma‘s
  Zoals de naam al doet vermoeden, worden hier programma‘s en de bijbehorende
  bestanden geïnstalleerd
  C:\Windows
  De hoofdmap van Windows®. Hier worden de gegevens van het besturingssysteem
  opgeslagen.
  D:\Drivers
  In deze map staan de vereiste stuurprogramma‘s voor uw notebook
  (voorgeïnstalleerd).
  D:\Tools
  Hier vindt u de hulp- en onderhoudsprogramma‘s voor uw notebook.

  32 • Page 33

  10. Geluidssysteem
  10.1.

  Externe audio-aansluitingen

  Uw notebook is voorzien van ingebouwde stereoluidsprekers zodat u altijd geluid
  kunt weergeven zonder aanvullende apparatuur. Het gebruik van de externe
  aansluitingen geeft u de mogelijkheid om uw notebook aan te sluiten op externe
  apparatuur.
  Met behulp van de toetscombinaties Fn +F7 en Fn+F8 kunt u het geluidsvolume
  regelen.

  WAARSCHUWING!
  Een te hoog volume bij het gebruik van een oorof hoofdtelefoon geeft een te hoge geluidsdruk
  en kan gehoorschade tot gevolg hebben. Stel het
  geluidsvolume in op de laagste stand voordat u
  iets gaat afspelen. Start de weergave en verhoog
  het volume tot het niveau dat u aangenaam vindt.
  Door het veranderen van de basisinstellingen van de
  equalizer kan het volume worden verhoogd en kan
  blijvende gehoorschade ontstaan. Daarnaast kan
  door het veranderen van de stuurprogramma‘s, de
  software, de equalizer, het besturingssysteem etc.
  het volume worden verhoogd waardoor eveneens
  blijvende gehoorschade kan ontstaan.
  Wanneer het apparaat langere tijd op een hoog
  geluidsvolume via een hoofdtelefoon of in-ear
  hoofdtelefoon wordt gebruikt, kan dit leiden tot
  gehoorschade bij de luisteraar.

  Audio-uitgang / headset

  Voor de geluidsweergave via externe
  stereoapparaten zoals luidsprekers
  (actief ) of koptelefoon.

  33 • Page 34

  11. Netwerkgebruik
  11.1.

  Wat is een netwerk?

  Men spreekt van een netwerk wanneer meerdere computers direct met elkaar zijn
  verbonden. Op deze manier kunnen de gebruikers informatie en gegevens onder
  elkaar uitwisselen en randapparatuur (b.v. printers en opslagmedia) delen.
  Enkele praktische voorbeelden:
  • Binnen een kantoor worden berichten via e-mail uitgewisseld en worden
  afspraken centraal beheerd.
  • De gebruikers maken samen gebruik van een printer op het netwerk en slaan
  hun gegevens op een centrale computer (server) op.
  • Twee of meer computers worden met elkaar verbonden om netwerkgames te
  spelen of gegevens uit te wisselen.

  11.1.1. Netwerkaansluiting (RJ45)
  Uw notebook is uitgerust met een GBit LAN-netwerkaansluiting.
  Sluit het ene uiteinde van de kabel met een RJ45-aansluiting (Westernstekker) aan
  op de netwerkaansluiting van uw notebook en het andere uiteinde op een andere
  computer of een hub.
  Verdere informatie over netwerken vindt u de Windows®-help.

  11.2.

  Wireless LAN (draadloos netwerk)

  Met behulp hiervan is het mogelijk om een draadloze netwerkverbinding op te
  bouwen. Lees de vereiste voorwaarden hiervoor na.
  De Wireless LAN-functie wordt via het Windows® 8 menu in- of uitgeschakeld en is
  in de fabriek standaard ingeschakeld.

  LET OP!
  Gebruik de WLAN-functie niet op locaties (b.v.
  ziekenhuizen, vliegtuig etc.) waar apparatuur wordt
  gebruikt die gevoelig is voor radiografische signalen.
  Schakel deze optie alleen in wanneer u er zeker van bent
  dat er geen gevaar voor storing bestaat.

  34 • Page 35

  11.2.1. Voorwaarden
  Als verbinding kunt u gebruik maken van een zgn. WLAN Access Point. Een WLAN
  Access Point is een draadloos communicatieapparaat dat met uw notebook
  communiceert en de toegang tot het aangesloten netwerk regelt.
  WLAN Access Points zijn te vinden in grote kantoren, luchthavens, treinstations,
  universiteiten of internetcafés. Deze toegangpunten bieden toegang tot de eigen
  diensten en netwerken via internet.
  Meestal zijn er toegangsrechten nodig die in de regel betaald moeten worden.
  Access Points zijn vaak ingebouwd in DSL-modems. Deze zogenaamde routers
  maken verbinding met de bestaande DSL-internetaansluiting en het draadloze
  netwerk.
  Ook zonder Access Point kan er een verbinding met een ander apparaat met LANfunctionaliteit worden gemaakt. De netwerkfunctionaliteit is zonder router echter
  beperkt tot de direct aangesloten apparatuur.
  Wanneer er bij de communicatie gebruik wordt gemaakt van encryptie moet alle
  apparatuur gebruik maken van dezelfde methode. Encryptie is een manier om het
  netwerk te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.
  De communicatie kan variëren, afhankelijk van de afstand en de drukte op het
  toegangspunt.

  11.3.

  Bluetooth

  Bluetooth-technologie wordt gebruikt om korte afstanden draadloos te
  overbruggen. Bluetooth-apparatuur verzend de gegevens draadloos (radiografisch)
  zodat computers, mobiele telefoons, toetsenborden, muizen en andere apparatuur
  zonder kabel met elkaar kunnen communiceren. Er bestaat een groot aantal
  toepassingsmogelijkheden voor de draadloze Bluetooth-technologie. Hieronder
  worden er slechts enkele genoemd.
  • Draadloze verbinding met internet met een mobiele telefoon
  • Gegevensoverdracht tussen computers of tussen een computer en een ander
  apparaat.
  • Afdrukken met een Bluetooth-printer.
  • Bluetooth-toetsenbord en -muis.
  • Verbinding met een PAN (Personal Area Network).
  De communicatiesnelheden die met de Bluetooth-technologie haalbaar zijn
  kunnen verschillen door de apparatuur en verschillende omgevingsfactoren. Met
  een Bluetooth-apparaat kunnen gegevens door muren, jaszakken en aktetassen
  heen worden verzonden. De communicatie tussen Bluetooth-apparatuur vindt
  plaats op de frequentieband van 2,4 Gigahertz (GHz). Voor Bluetooth High Speedgegevensoverdracht moet WLAN ingeschakeld zijn en moet het toegangspunt ook
  de High Speed-modus ondersteunen.

  35 • Page 36

  LET OP!
  Gebruik de Bluetooth-functie niet op locaties (b.v.
  ziekenhuizen, vliegtuig etc.) waar apparatuur wordt
  gebruikt die gevoelig is voor radiografische signalen.
  Schakel deze optie alleen in wanneer u er zeker van bent
  dat er geen gevaar voor storing bestaat.

  11.4.

  Vliegtuigmodus

  In de vliegtuigmodus worden alle draadloze verbindingen (b.v. WLAN, Bluetooth)
  uitgeschakeld. Standaard is de vliegtuigmodus uitgeschakeld zodat alle draadloze
  verbindingsmogelijkheden beschikbaar zijn.
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op
  Instellingen.
   Klik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
   Klik op Draadloos.
   Schakel hier de Vliegtuigmodus aan of uit. U kunt ook gebruik maken van de
  toetscombinatie Fn + F10, om de vliegtuigmodus te openen.
  Wanneer de vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt in de taakbalk van de
  klassieke desktop een klein vliegtuigje weergegeven. De vliegtuigmodus kan
  ook met een klik op dit symbool worden in - of uitgeschakeld.

  36 • Page 37

  12. Multimedia kaartlezer
  Geheugenkaarten zijn gegevensdragers die b.v. bij digitale fotografie worden
  gebruikt en langzamerhand de diskette als opslagmedium vervangen. De vorm en
  de capaciteit van de geheugenkaart kan per fabrikant verschillen.
  Uw notebook ondersteunt de volgende formaten:
  • MMC (MultiMediaCard)
  • SD (Secure Digital), SDHC, SDXC
  Let er bij het plaatsen van de geheugenkaart op dat de contacten zoals hieronder
  beschreven in de juiste richting wijzen. Een geheugenkaart verkeerd plaatsen kan
  leiden tot beschadiging van de lezer en/of de kaart
  Kaarttype
  SD (Secure Digital)
  MMC (MultiMediaCard)

  12.1.

  Verbindingscontacten
  Wijzen naar beneden
  Wijzen naar beneden

  Geheugenkaart plaatsen
  LET OP!
  Geheugenkaarten kunnen maar op één manier worden geplaatst.
  Neem de bovenstaande opmerkingen in acht.

   Schuif de geheugenkaart tot de aanslag in de lezer.

  12.2.

  Geheugenkaart verwijderen

   Trek nu de kaart uit de lezer en berg de kaart volgens voorschrift op.

  13. Webcam
  Met de ingebouwde webcam zijn verschillende communicatiediensten mogelijk.

  14. USB-aansluiting
  De USB is een standaard voor het aansluiten van invoerapparatuur, scanners en
  andere randapparatuur. De USB 3.0-aansluiting is volledig achterwaarts compatibel.
  Uw notebook is voorzien van 1 USB 3.0 aansluiting en 2 USB 2.0 aansluitingen.

  OPMERKING!
  Sluit de USB-apparatuur indien mogelijk altijd aan op de aansluiting die
  bij de installatie is gebruikt. Anders krijgt het apparaat mogelijk een
  andere ID en moeten de stuurprogramma‘s opnieuw worden
  geïnstalleerd.

  37 • Page 38

  15. Notebook beveiligen
  Uw nieuwe notebook biedt hard- en softwarematige beveiliging tegen
  onbevoegde toegang.

  15.1.

  Wachtwoord bij inschakelen

  U kunt uw notebook tegen onbevoegd gebruik beschermen met behulp van
  een wachtwoord bij het inschakelen. Wanneer het notebook wordt ingeschakeld
  verschijnt er een scherm om het wachtwoord in te voeren. Dit wachtwoord wordt
  in de UEFI-firmware-instelling ingesteld.

  LET OP!
  Noteer uw wachtwoord op een veilige plaats. Wanneer u
  het wachtwoord vergeet heeft u geen enkele mogelijkheid
  om het te verwijderen. Neem in dit geval contact op met
  onze klantenservice.
  U kunt ook gebruik maken van de beveiligingsmogelijkheden van Windows om uw
  gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang.

  15.2.

  Kensington veiligheidsslot

  Met een zgn. Kensington veiligheidsslot kunt u uw notebook beveiligen tegen
  diefstal. In de vakhandel kunt u deze veiligheidssloten met een kabel als accessoire
  aanschaffen.
  Om het veiligheidsslot aan te brengen wikkelt u de kabel om een vast voorwerp,
  b.v. een tafelpoot. Steek het slot in de Kensington voorziening en draai de sleutel
  om het slot af te sluiten. Bewaar uw sleutel op een veilige plaats.

  38 • Page 39

  16. Software
  Dit hoofdstuk geeft informatie over de software Hierbij wordt onderscheid gemaakt
  tussen het besturingssysteem, de software (toepassingen) en de Windows
  activering.

  OPMERKING!
  De huidige Windows familie bestaat uit Windows 8 en Windows 8.1.
  Windows 8.1 is de eerste update van de Windows 8 generatie.

  16.1.

  Windows® 8 leren kennen

  Windows® 8, het nieuwe besturingssysteem van Microsoft bevat een groot aantal
  innovatieve functies en nieuwe technologieën waarmee uw notebook snel en
  betrouwbaar werkt en bovendien eenvoudig te bedienen is.

  16.2.

  Windows activering

  Ter beveiliging tegen softwarediefstal heeft Microsoft de productactivering
  ingevoerd. De op uw notebook geïnstalleerde en met het notebook geleverde
  Windows® 8 versie moet worden geactiveerd om gebruik te kunnen maken van alle
  Windows® 8 functies.
  Hiervoor is alleen maar een internetverbinding benodigd. Het activeringsproces
  verloopt volledig automatisch en hierbij worden geen persoonlijke gegevens
  verzonden.
  Wanneer u niet de beschikking heeft over een internetverbinding, kunt Windows® 8
  als volgt via de telefoon activeren.
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op
  Instellingen.
   Klik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
   Kies de optie Windows activeren.
   Klik nu op Telefonisch activeren.
   Klik op Volgende, nadat u uw land heeft gekozen
   Neem telefonisch contact op met de vermelde hotline en geef per telefoon de
  reeks getallen door zodra daarnaar wordt gevraagd.
   U krijg nu via de telefoon een bevestigings-ID.
  Voer dit nummer in op de lege velden en klik op Activeren.

  OPMERKING!
  Zolang u Windows® 8 niet heeft geactiveerd, heeft u bij Pc-instellingen
  niet alle functies ter beschikking. Daarnaast wordt er op het klassieke
  bureaublad rechtsonder een watermerk weergegeven.

  39 • Page 40

  16.3.

  Windows® 8 - nieuwe mogelijkheden

  16.3.1. Microsoft account
  Een Microsoft-account bestaat uit een e-mailadres en een wachtwoord voor de
  aanmelding bij Windows. U kunt hiervoor gebruik maken van een willekeurig
  e-mailadres. Wij adviseren echter om gebruik te maken van het adres dat u gebruikt
  om ook met vrienden te communiceren en waarmee u zich bij uw favoriete
  websites aanmeldt.
  Met een Microsoft-account kunt u in de store kosteloos of tegen betaling apps
  downloaden en installeren op max. vijf apparaten.
  Wanneer u zich op uw notebook aanmeldt met uw Microsoft-account heeft u
  bovendien toegang tot de meest uiteenlopende diensten en programma‘s die
  Microsoft beschikbaar stelt.
  • De contactinformatie en de status van uw vrienden op Hotmail, Facebook,
  Twitter en LinkedIn worden automatisch bijgewerkt zodra u deze diensten via
  uw Microsoft account oproept.
  • U heeft toegang tot uw foto‘s, documenten en andere bestanden via
  SkyDrive, Facebook en Flickr en u kunt deze bestanden delen.
  • Uw persoonlijke instellingen, inclusief het design, de taalinstellingen,
  internetfavorieten en apps worden gesynchroniseerd met elke Windows® 8-pc
  waarop u zich aanmeldt.
  • Via de Windows Store kunt u apps aanschaffen. Deze kunt u gebruiken op elke
  willekeurige Windows® 8 PC waarop u zich aanmeldt.
  Volg de volgende stappen om onder Windows® 8 een Microsoft-account aan te
  maken:
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek van het scherm en
  klik op
  Instellingen.
   Klik op Pc-instellingen wijzigen > Gebruikers > Overschakelen naar een
  Microsoft-account.

  16.3.2. Taakbalk (Desktopmodus)
  Vanaf de taakbalk onder aan het beeldscherm kunt u programma‘s starten en
  omschakelen tussen programma‘s die al actief zijn. Onder Windows® 8 kunt
  u elk programma in de taakbalk zetten zodat u het altijd met een enkele klik
  kunt openen. Daarnaast kunnen de symbolen op de taakbalk opnieuw worden
  gerangschikt door er eenvoudig op te klikken en het symbool naar de gewenste
  positie te slepen. Wanneer u de muiscursor over de symbolen beweegt wordt een
  miniatuurweergave weergegeven van elk programma of van een bestand dat in het
  programma is geopend. Wanneer u de muiscursor over deze miniatuurweergave
  beweegt wordt het betreffende beeld op volledig scherm weergegeven. Wanneer u
  de muiscursor van de miniatuurweergave weg beweegt, wordt ook de weergave op
  het volledige scherm gesloten.
  40 • Page 41

  16.3.3. Jump Lists
  Jump Lists vormen een handige mogelijkheid om bestanden te openen waarmee
  u de laatste tijd heeft gewerkt. Om de recent gebruikte bestanden weer te geven,
  klikt u eenvoudig met de rechter muisknop op het symbool van de toepassing op
  de taakbalk. Wanneer u dus bijvoorbeeld met de rechter muisknop op het Wordsymbool klikt, wordt een lijst met de meest recent gebruikte Word-documenten
  weergegeven. Bovendien kunt u ook andere bestanden die u snel bij de hand wilt
  hebben, eenvoudig in de lijst zetten zodat deze altijd worden weergegeven. Op
  deze manier heeft u met slechts een paar muiskliks toegang tot documenten die u
  vaak nodig heeft.
  Aan de Jump Lists van enkele programma‘s zoals de Windows® Media Player
  kunnen vooraf veel gebruikte opdrachten worden toegevoegd. In de Jump List
  voor Windows® 8 Media Player ziet u bijvoorbeeld opties voor het afspelen van alle
  muziek of een optie om de laatste afspeellijst te openen.
  In de Jump List voor Internet Explorer worden de laatst en de meest bezochte
  websites weergegeven. Bij sommige programma‘s heeft u op deze manier zelfs
  snel toegang tot opdrachten die vroeger alleen vanuit het programma zelf konden
  worden opgeroepen zoals de opdracht om een nieuw e-mailbericht op te stellen.

  16.3.4. Verbeterd bureaublad
  Windows® 8 maakt werken met de vensters op het bureaublad eenvoudiger. U heeft
  hiermee intuïtieve mogelijkheden om de vensters te openen, sluiten, vergroten/
  verkleinen en organiseren.
  Met Windows® 8 worden uw dagelijkse taken eenvoudiger. Door het vastklikken
  („Snaps“) wordt het bijvoorbeeld eenvoudiger dan ooit om de inhoud van twee
  geopende vensters te vergelijken. U hoeft de grootte van de geopende vensters
  hiervoor niet eens aan te passen. U trekt het venster gewoon met de muis naar een
  zijkant van het beeldscherm en het venster vult de helft van het scherm.
  Klik op de titelbalk van het venster, „schud“ het venster en alle andere geopende
  vensters worden gesloten en als symbool op de taakbalk weergegeven. „Schud“ het
  venster opnieuw en alle andere vensters worden weer geopend.

  16.3.5. Beter apparaatbeheer
  Met Windows® 8 kunt u alle apparatuur via de centrale functie „Devices“ aansluiten,
  beheren en gebruiken.
  Alle apparaten worden op een centrale plaats weergegeven.
  Met de nieuwe „Device Stage“-technologie gaat Windows® 8 bij het apparaatbeheer
  zelfs nog een stap verder Device Stage ondersteunt u bij het gebruik van alle
  compatibele apparatuur die op de computer is aangesloten. Dankzij Device
  Stage kunt u nu vanuit een enkel venster de status weergeven en veel gebruikte
  opdrachten uitvoeren. Hier vindt u zelfs afbeeldingen van de apparaten zodat
  u eenvoudig kunt zien welke apparaten zijn aangesloten. De fabrikanten van
  randapparatuur hebben zelfs de mogelijkheid om Device Stage aan te passen.
  41 • Page 42

  Wanneer de fabrikant van uw camera bijvoorbeeld een aangepaste versie van
  Device Stage aanbiedt, kunt u het aantal foto‘s op de camera zien en krijgt u
  snelkoppelingen te zien naar handige informatie zodra u de camera op het
  notebook aansluit.

  16.3.6. Thuisgroep
  Met thuisgroepen, een Windows® 8 functie, wordt het verbinden van de computers
  in het huis bijzonder eenvoudig. Een thuisgroep wordt automatisch aangemaakt
  wanneer de eerste pc onder Windows® met het huisnetwerk wordt verbonden. Het
  toevoegen van nieuwe pc‘s met Windows® aan de thuisgropep is snel gebeurd.
  U kunt exact opgeven wat er op elke pc met alle andere pc‘s in de thuisgroep
  mag worden gedeeld. Daarna is het gezamenlijk gebruik van bestanden op de
  verschillende pc‘s in het netwerk - en veel van de andere randapparatuur - zo
  eenvoudig alsof alle gegevens zich op een enkele harde schijf bevinden. Op
  deze manier kunt u digitale foto‘s op de computers in de werkkamer opslaan en
  vervolgens heeft u bijvoorbeeld vanaf een notebook in een willekeurige andere
  kamer toegang. Op dezelfde manier wordt ook de printer in de werkkamer
  automatisch voor alle pc‘s in het huis vrijgegeven zodra de printer in de thuisgroep
  is opgenomen.

  16.4.

  Overzicht

  De grootste vernieuwing van Windows® 8 is het startscherm.
  Dit centrale element vervangt bij Windows® 8 het bekende startmenu.
  Vanaf hier kunt u alle belangrijke programma‘s en diensten starten.
  De bediening verloopt, net als bij voorgaande versies, via toetsenbord of muis.
  (Win) worden
  Het startscherm kan op elk moment met behulp van de toets
  geopend. Met deze toets schakelt u bovendien om tussen het startscherm en een
  actieve toepassing. Om over te schakelen naar een andere dan de laatste geopende
  toepassing, drukt u de toetscombinatie Win+Tab.
  Het centrale element van het startscherm zijn de tegels die staan voor een
  toepassing of een functie. Ze worden weergegeven in blokken waarbij u het aantal
  blokken en de kolommen zelf kunt bepalen.
  U kunt de tegels via Drag & Drop met de muis in de gewenste positie slepen.

  16.4.1. Bij Windows aanmelden
  Om met Windows® 8 te kunnen werken, moet u in Windows® 8 een
  gebruikersaccount aanmaken.
   Plaats de muiscursor in de rechter bovenhoek van het scherm, beweeg de muis
  omlaag en klik op
  Instellingen.
   Kies de optie Pc-instellingen wijzigen.
   Open de categorie Gebruikers.
   Kies de optie Een gebruiker toevoegen om verdere gebruikersaccounts
  aan te maken.
  42 • Page 43

  Met Windows® 8 kunt u zich op drie verschillende manier bij Windows aanmelden.
  Windows® 8 biedt de keuze voor aanmelding met behulp van een Wachtwoord,
  een Pincode of een Afbeeldingswachtwoord. Om een Pincode of een
  Afbeeldingswachtwoord in te stellen moet u eerst een wachtwoord voor Windows
  hebben ingesteld.

  16.4.2. Wachtwoord voor Windows instellen
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op
  Instellingen.
   Klik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
   Kies de optie Gebruikers.
   Klik op Uw wachtwoord wijzigen en volg de aanwijzingen op het scherm.

  16.4.3. Pincode voor Windows instellen
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op
  Instellingen.
   Klik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
   Kies de optie Gebruikers.
   Klik op Een pincode instellen en volg de aanwijzingen op het scherm.

  16.4.4. Afbeeldingswachtwoord voor Windows instellen
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op
  Instellingen.
   Klik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
   Kies de optie Gebruikers.
   Klik op Stel een afbeeldingswachtwoord in en volg de aanwijzingen op het
  scherm.

  OPMERKING!
  Het aanmelden met een afbeeldingswachtwoord is speciaal ontwikkeld
  voor apparaten met een touchdisplay.
  Bij apparaten zonder touchdisplay kunt u de muis gebruiken ter
  vervanging van vingerbewegingen of gebaren. Om gebruik te kunnen
  maken van alle Microsoft-diensten, moet u zich aanmelden met een
  Microsoft-account.

  43 • Page 44

  16.5.

  Gebruikersaccount koppelen met een LiveID

  U heeft de mogelijkheid om uw gebruikersaccount te koppelen met een LiveID. Op
  deze manier kunt u zich met uw LiveID vanaf elke met internet verbonden pc of een
  mobiel toestel aanmelden.
   Plaats de muiscursor in de rechter bovenhoek van het scherm, beweeg de muis
  omlaag en klik op
  Instellingen.
   Kies de optie Pc-instellingen wijzigen.
   Open de categorie Gebruikers.
   Kies de optie Overschakelen naar een Microsoft-account.
   Voer nu uw Windows Live-ID E-mailadres in.
  Wanneer u nog geen Windows LiveID account heeft aangemaakt of een
  e-mailadres voor uw Windows LiveID account heeft opgeslagen, kunt via de
  website http://www.windowslive.com uw Windows LiveID account aanmaken
  en bewerken.
   Volg de aanwijzingen op het scherm om de koppeling af te ronden.

  16.6.

  Windows®8 startscherm

  Nadat het besturingssysteem is opgestart, bevindt u zich op het nieuwe Windows®
  8-startscherm.

  (Afbeelding vergelijkbaar)

  OPMERKING!
  Apps zijn toepassingen die door een miniatuurafbeelding van
  het programma op het bureaublad worden weergegeven. De
  miniatuurafbeeldingen van apps zijn groter dan de afbeeldingen van de
  normale tegels.

  44 • Page 45

  16.7.

  Windows® 8-bureaublad

  Deze afbeelding toont een symbolische weergave over extra programma‘s.

  (Afbeelding vergelijkbaar)

  16.7.1. Werken met Windows® 8 en klassieke apps
  In de onderstaande tabel vindt u uitleg over werken met Windows en de apps. Bij
  elke functie vindt u in de kolom “Uit te voeren handelingen” eerst de procedure bij
  gebruik van een muis of een touchpad en op de tweede regel de procedure in de
  tabletmodus.
  Menu
  Uit te voeren handelingen
   Klik met de linkermuisknop op de
  gewenste app.
  Een app openen
   Tik de gewenste app aan.
  Een app sluiten

  OPMERKING!
  Niet alle apps moeten
  worden gesloten!
  Windows® 8 zorgt
  ervoor dat apps die
  niet worden gebruikt
  automatisch worden
  gesloten.

   Druk op de toetscombinatie Alt+F4.
   Klik op de bovenrand van de actieve app
  en trek de app naar beneden tot aan de
  rand van het scherm.
   Veeg in de actieve app vanaf de
  bovenrand naar beneden.

  45 • Page 46

  Menu

  Alle apps weergeven
  Apps aan het startscherm
  koppelen


  App aan de taakbalk koppelen

  46

  Uit te voeren handelingen
  Klik met de rechtermuisknop op het
  startscherm.
  Klik op Alle apps in de rechter onderhoek
  van het scherm.
  Veeg op het startscherm vanaf de
  onderrand naar boven.
  Klik met de rechtermuisknop op het
  startscherm.
  Klik op Alle apps in de rechter onderhoek
  van het scherm.
  Klik met de rechtermuisknop op de
  gewenste app om deze te markeren.
  Klik op Aan "Start" koppelen in de linker
  onderhoek van het scherm.
  Veeg op het startscherm vanaf de
  onderrand naar boven om alle apps weer
  te geven.
  Tik op de gewenste app en houd het
  icoon vast totdat het contextmenu aan de
  onderrand verschijnt.
  Tik op Aan "Start" koppelen in de linker
  onderhoek van het scherm.
  Klik met de rechtermuisknop op het
  startscherm.
  Klik op Alle apps in de rechter onderhoek
  van het scherm.
  Klik met de rechtermuisknop op de
  gewenste app om deze te markeren.
  Klik op Aan taakbalk koppelen in de
  linker onderhoek van het scherm.

   Veeg op het startscherm vanaf de
  onderrand naar boven om alle apps weer
  te geven.
   Tik op de gewenste app en houd het
  icoon vast totdat het contextmenu aan de
  onderrand verschijnt.
   Tik op Aan taakbalk koppelen in de
  linker onderhoek van het scherm. • Page 47

  Menu  Een app installeren


  Een app verwijderen

  OPMERKING!  Niet alle apps kunnen 
  worden verwijderd. Als
  de optie "Verwijderen" 
  niet wordt
  weergegeven, kan
  deze app niet worden 
  verwijderd.  App uitvoeren als beheerder
  (Alleen mogelijk met desktopapps)

  Uit te voeren handelingen
  Start de app Store.
  Kies de gewenste app en klik op
  Installeren. De app wordt nu op
  de achtergrond gedownload en
  geïnstalleerd.
  Start de app Store.
  Kies de gewenste app en tik op
  Installeren. De app wordt nu op
  de achtergrond gedownload en
  geïnstalleerd.
  Klik met de rechtermuisknop op het
  startscherm.
  Klik op Alle apps in de rechter onderhoek
  van het scherm.
  Klik met de rechter muisknop op de
  gewenste app.
  Klik op Verwijderen aan de onderrand
  van het scherm.
  Veeg op het startscherm vanaf de
  onderrand naar boven om alle apps weer
  te geven.
  Tik op de gewenste app en houd het
  icoon vast totdat het contextmenu aan de
  onderrand verschijnt.
  Tik op Verwijderen aan de onderrand
  van het scherm.
  Klik met de rechter muisknop op de
  gewenste app.
  Klik op Als beheerder uitvoeren aan de
  onderrand van het scherm.
  Tik op de gewenste app en houd het
  icoon vast totdat het contextmenu aan de
  onderrand verschijnt.
  Tik op Als beheerder uitvoeren aan de
  onderrand van het scherm.

  47 • Page 48

  Menu

  App uitvoeren in een nieuw
  venster
  (Alleen mogelijk met desktopapps)  Apps zoeken  Apps rangschikken
  Meerdere apps markeren


  48

  Uit te voeren handelingen
  Klik met de rechter muisknop op de
  gewenste app.
  Klik op Nieuw venster openen onder aan
  het scherm.
  Tik op de gewenste app en houd het
  icoon vast totdat het contextmenu aan de
  onderrand verschijnt.
  Tik op Nieuw venster openen onder aan
  het scherm.
  Beweeg de muisaanwijzer naar de rechter
  bovenhoek van het scherm, beweeg de
  muis naar beneden en klik op Zoeken.
  Voer hier de naam van de app in.
  Open de charmbalk door te vegen vanaf
  de rechterrand van het scherm.
  Tik op het symbool Zoeken.
  Voer hier de naam van de app in.
  Klik met de linkermuisknop op de
  gewenste app en houd deze ingedrukt
  terwijl u de app naar de gewenste positie
  sleept.
  Tik op de gewenste app en houd het
  icoon vast terwijl u de app naar de
  gewenste positie sleept.
  Klik met de rechtermuisknop op de
  gewenste apps.
  Tik op de gewenste app en houd het
  icoon vast totdat het contextmenu aan de
  onderrand verschijnt.
  Tik nu op andere apps om deze te
  selecteren. • Page 49

  16.8.

  Gebruik van de zoekfunctie

  Om verschillende taken resp. instellingen of apps snel te vinden kunt u gebruik
  maken van de zoekfunctie.
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op Zoeken.
   Voer de naam van de app of een bestand in en kies een van de resultaten in het
  overzicht links op het scherm.
  De zoekresultaten zijn gesorteerd op Apps, Instellingen en Bestanden. Kies de
  categorie (Apps, Instellingen of Bestanden) waaronder
  het gewenste bestand zich bevindt.

  16.9.

  Windows® 8 in-/uitschakelfuncties

  Het nieuwe Windows® 8 geeft u de mogelijkheid om uw notebook opnieuw op te
  starten, in de Slaapstand te zetten of af te sluiten.
  De opties voor de Slaapstand-instellingen kunnen op elk moment in bij
  „Energiebeheer“ worden gewijzigd.
  In de Slaapstand-modus blijft de volledige inhoud van het werkgeheugen van uw
  notebook bewaard terwijl vrijwel alle andere componenten worden uitgeschakeld
  om het energieverbruik tot een minimum te beperken. Wanneer u b.v. het
  notebook dichtklapt wordt het in de spaarstand gezet en bij het openklappen
  automatisch weer opgestart!
  Opnieuw
  opstarten

   Plaats de muiscursor in de rechter bovenhoek van het scherm,
  beweeg de muis omlaag en klik op
  Instellingen.
   Klik nu op Aan/Uit en kies Opnieuw opstarten.
  Uw notebook wordt opnieuw opgestart.

  Slaapstand

   Plaats de muiscursor in de rechter bovenhoek van het scherm,
  beweeg de muis omlaag en klik op
  Instellingen.
   Klik nu op Aan/Uit en kies Slaapstand.
  Uw notebook wordt nu in de Slaapstand-modus gezet.

  Afsluiten

   Plaats de muiscursor in de rechter bovenhoek van het scherm,
  beweeg de muis omlaag en klik op
  Instellingen.
   Klik nu op Aan/Uit en kies Afsluiten.

  49 • Page 50

  16.10. Instellingen in het Configuratiescherm
  Met behulp van het configuratiescherm kunt u de instellingen van Windows® 8
  wijzigen. Via deze instellingen kunt u vrijwel alles instellen voor de weergave en
  de werking van Windows® 8. U heeft hier de mogelijkheid om Windows® 8 volledig
  volgens uw eigen voorkeuren te configureren.
  Bij de eerste keer dat het configuratiescherm wordt geopend, worden enkele van
  de meest gebruikte elementen weergegeven, verdeeld in categorieën.
  Wanneer u in de categorieweergave verdere informatie wilt hebben over een
  element op het configuratiescherm, kunt u de muiscursor boven een symbool of
  de naam van de categorie stilhouden. Er wordt een tekstveld weergegeven met
  aanvullende informatie.
  Om een van deze elementen te openen, klikt u op het bijbehorende symbool of op
  de naam van de categorie.
  Voor enkele elementen wordt een lijst met uitvoerbare taken en een keuze van de
  verschillende elementen weergegeven.
  U kunt het configuratiescherm als volgt openen:
   Plaats de muiscursor in de rechter boven- of benedenhoek en klik op Zoeken.
   Voer Configuratiescherm in het zoekveld in.
   Klik op Configuratiescherm.

  16.11. Windows® 8 - Hulp en ondersteuning
  Hier vindt u een uitgebreide verzameling handleidingen, hulpmogelijkheden en
  voorstellen voor het oplossen van problemen.
  Deze hulp omvat alle aspecten van het Windows-besturingssysteem.
  Deze informatie is zowel geschikt voor beginners als gevorderden. De informatie is
  per onderwerp samengevoegd en kan worden afgedrukt of worden voorzien van
  bookmarks. Zo kunt u de hulpinformatie openen:
   Plaats de muiscursor in de rechter bovenhoek van het scherm, beweeg de muis
  omlaag en klik op
  Instellingen.
   Klik nu op Help.
   Kies nu het onderwerp waarover u informatie wilt hebben.

  50 • Page 51

  17. Notebook herstellen van de
  oorspronkelijke fabriekstoestand
  Bij problemen met de installatie of andere softwareproblemen waarbij het
  noodzakelijk is m de software opnieuw te installeren, biedt Windows® 8 u drie
  mogelijkheden om Windows® 8 opnieuw op uw notebook te installeren.
  Voor dat u dit doet moet u controleren of u een back-up heeft gemaakt van alle
  belangrijke gegevens of programma‘s.

  17.1.

  Systeemherstel starten

   Druk na de herstart op de functietoets F11 of start het notebook met toets F11
  ingedrukt om PowerRecover te starten.
  of
   Klik op de app PowerRecover op het Windows® 8 bureaublad om het
  programma vanaf het Windows® 8 bureaublad af te starten.
  U kunt vervolgens kiezen uit 3 mogelijkheden:
  − Stuurprogramma´s en hulpprogramma´s op een optische schijf branden
  Een Support Disc aanmaken
  − Uw pc opfrissen zonder uw bestanden te verliezen
  Uw notebook bijwerken zonder uw gegevens te verliezen.
  − Fabriekstoestand herstellen
  Kies een van de twee herstelmogelijkheden:
  ● Herstellen op HDD - geen back-up maken van de
  gebruikersgegevens
  Alle gegevens op het notebook worden onherroepelijk gewist
  en de oorspronkelijke fabriekstoestand wordt hersteld.
  ● Herstellen op HDD - met back-up van de gebruikersgegevens
  De oorspronkelijke fabriekstoestand wordt hersteld en alle gegevens van
  de gebruiker(s) worden hersteld onder C:\USER.

  OPMERKING!
  Systeemherstel moet altijd worden uitgevoerd met aangesloten
  netvoeding.

  51 • Page 52

  LET OP!
  Bij de optie met back-up van de gebruikersgegevens kan
  het systeemherstel geruime tijd in beslag nemen. Alleen
  de bestanden en gegevens in de map C:\User worden
  opgeslagen. Alle andere gegevens worden gewist. Voer
  daarom altijd regelmatig een back-up uit op een externe
  gegevensdrager. Er kan in geen geval aanspraak worden
  gemaakt op schadevergoeding wegens verlies van
  gegevens en daardoor ontstane schade!
   Klik op Volgende en volg de verdere instructies op het scherm om de
  oorspronkelijke fabriekstoestand te herstellen.

  18. UEFI-firmware-instelling
  In de UEFI-firmware-instelling (basisconfiguratie van de hardware van uw systeem)
  heeft u uitgebreide instelmogelijkheden voor de werking van uw notebook. U kunt
  hier bijvoorbeeld de werking van de interfaces, de veiligheidsinstellingen of het
  energiebeheer wijzigen. Het notebook is in de fabriek al ingesteld voor optimale
  werking.

  LET OP!
  Wijzig deze instellingen alleen wanneer het
  absoluut noodzakelijk is en u bekend bent met de
  configuratiemogelijkheden.

  18.1.

  UEFI-firmware-instelling uitvoeren

  U kunt het configuratieprogramma alleen oproepen gedurende een korte periode
  na het opstarten. Wanneer het notebook al is opgestart, schakelt u het uit en start
  het opnieuw op. Druk op de functietoets F2 om de UEFI-firmware-instelling te
  starten.

  52 • Page 53

  19. FAQ - veel gestelde vragen
  Moet ik de meegeleverde disks nog installeren?
  − Nee In principe zijn alle programma‘s al geïnstalleerd. De disks zijn
  uitsluitend bedoeld als back-up.
  Waar kan ik de benodigde stuurprogramma‘s voor mijn notebook vinden?
  − De stuurprogramma‘s bevinden zich op de tweede partitie van de harde
  schijf in de mappen Drivers (stuurprogramma‘s) en Tools.
  Wat is de Windows-activering?
  − In deze handleiding vindt u een hoofdstuk met uitgebreide informatie over
  dit onderwerp.
  Hoe kan in Windows activeren?
  − Windows wordt automatisch geactiveerd zodra er een internetverbinding
  beschikbaar is.
  Hoe kan ik Windows activeren zonder internetaansluiting?
  − Windows kan ook via de telefoon worden geactiveerd. Volg de instructie in
  het hoofdstuk „Windows activering“, om Windows telefonisch te activeren.
  Wanneer is herstel van de fabriekstoestand nodig?
  − Deze methode is altijd een laatste redmiddel. In het hoofdstuk
  Systeemherstel kun u nalezen welke alternatieven er beschikbaar zijn.
  Hoe maak ik een back-up?
  − U kunt hiervoor een back-up en herstel uitvoeren met bepaalde gegevens
  op externe media om met deze techniek vertrouwd te raken. Een back-up is
  onbruikbaar wanneer u niet in staat bent om de gegevens te herstellen of
  wanneer het medium defect of zelfs niet meer beschikbaar is.
  Waarom moet ik een USB-apparaat opnieuw installeren hoewel ik dat al heb
  gedaan?
  − Wanneer een apparaat niet wordt aangesloten op dezelfde aansluiting als
  waarop het is geïnstalleerd, krijgt het automatisch een nieuwe identificatie.
  Het besturingssysteem ziet het dan als een nieuw apparaat en wil het
  opnieuw installeren.
  − Gebruik het geïnstalleerde stuurprogramma of sluit het apparaat aan op de
  aansluiting die bij de installatie werd gebruikt.

  53 • Page 54

  20. Klantenservice
  20.1.

  Oorzaak vaststellen

  Begin met een zorgvuldige visuele controle van alle kabelverbindingen. Wanneer
  er randapparatuur op het notebook is aangesloten, controleert u ook hier de
  stekkerverbindingen van alle kabels.

  OPMERKING!
  Verwissel snoeren voor verschillende apparaten niet willekeurig met
  elkaar, ook al zien ze er hetzelfde uit. De bezetting van de contacten in
  het snoer kan anders zijn.
  Het notebook wordt niet ingeschakeld.
   Bij gebruik op accu sluit u het notebook aan op de voedingsadapter en
  controleert u of de accu is opgeladen.
   Wanneer u het notebook met de voedingsadapter wilt gebruiken, neemt u
  de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact en sluit u op hetzelfde
  stopcontact bijv. een lamp aan. Wanneer deze lamp ook niet brandt, kunt u een
  elektricien raadplegen om het stopcontact te controleren.
  Het beeldscherm blijft zwart.
  • Deze storing kan verschillende oorzaken hebben:
  − Het indicatielampje (aan/uit schakelaar) brandt niet en het notebook bevindt
  zich in de slaapstand.
  Oplossing:
  druk de aan/uit schakelaar in.
  − De led van de energiezuinige modus knippert. Het notebook bevindt zich in
  de energiezuinige modus.
  Oplossing:
  druk de aan/uit schakelaar in.
  Het notebook wordt tijdens het gebruik uitgeschakeld.
   De accu kan leeg zijn. Sluit het notebook aan via de voedingsadapter en laadt
  de accu op.
  Het notebook kan niet worden ingeschakeld.
   Als u het notebook op accu gebruikt kunt u controleren of de accu correct is
  opgeladen.
  Onjuiste tijd- en datumweergave.
   Klik op de tijdsaanduiding op de taakbalk. Kies de optie
  Instellingen voor datum en tijd wijzigen en stel de correcte waarden in .
  De WLAN-/Bluetooth verbindingen werken niet.
   Controleer of de vliegtuigmodus is ingeschakeld. Druk de toetscombinatie
  Fn + F10 om het menu voor de vliegtuigmodus te openen.
  54 • Page 55

  Het touchpad werkt niet.
   Om het touchpad in te schakelen, drukt u de toetscombinatie Fn + F9.
  Apps (b.v. het weer) kunnen niet als live tegel worden weergegeven.
   Controleer de datum, de tijdzone en de huidige tijd.

  20.2.

  Heeft u verder nog ondersteuning nodig?

  Als u ondanks de bovenstaande suggesties nog steeds problemen heeft, kunt u
  contact opnemen met uw hotline. Wij zullen u dan verder helpen.
  Voordat u echter contact opneemt met het Technologie Center, verzoeken wij u om
  de volgende informatie paraat te hebben:
  • Heeft u uitbreidingen of wijzigingen aan de uitgangsconfiguratie aangebracht?
  • Welke randapparatuur gebruikt u?
  • Welke meldingen verschijnen er?
  • Welke software gebruikte u toen het probleem zich voordeed?
  • Welke stappen heeft u reeds ondernomen om het probleem op te lossen?

  20.3.

  Ondersteuning van stuurprogramma‘s

  Het systeem is met de geïnstalleerde stuurprogramma‘s in onze testlaboratoria
  uitgebreid getest en in orde bevonden. In de computerbranche is het echter
  gebruikelijk dat de stuurprogramma‘s van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Dat komt
  omdat er bijvoorbeeld compatibiliteitsproblemen zijn opgetreden met andere, nog
  niet geteste componenten (programma‘s, apparaten).

  20.4.

  Transport

  Neem de volgende richtlijnen in acht bij het vervoeren van het notebook:
   Schakel het notebook uit. Om beschadiging te voorkomen, worden de koppen
  van de harde schijf automatisch naar een veilige positie bewogen.
   Wacht na transport van het notebook met de ingebruikname tot het notebook
  zich heeft kunnen aanpassen aan de omgevingstemperatuur. Bij grote
  schommelingen in temperatuur of luchtvochtigheid kan er door condensatie
  vocht in het notebook ontstaan wat aanleiding kan geven toto kortsluiting.
   Sluit het notebook en controleer of de deksel stevig sluit.
   Gebruik tijdens vervoer altijd een notebooktas om het notebook te beschermen
  tegen vuil, vocht, trillingen en krassen.
   Maak voor verzending altijd gebruik van de originele verpakking en laat u door
  de vervoerder op dit gebied adviseren.
   Laad uw accu en eventueel beschikbare reserveaccu‘s voor een lange reis
  volledig op en vergeet niet om de voedingsadapter mee te nemen.
   Informeer u voor de reis over de stroomvoorziening en de
  communicatiemogelijkheden op de plaats van bestemming.
   Schaf voor aanvang van de reis de eventueel benodigde adapters voor het
  55 • Page 56

  lichtnet resp. communicatie (LAN etc.) aan.
   Leg de accu bij verzending apart in de verpakking.
   Wanneer u de handbagage op een luchthaven passeert wordt aangeraden om
  het notebook en alle magnetische opslagmedia (externe harde schijven) bij
  de handbagage te laten controleren. Vermijd de poort of de magneetdetector
  die de bewaking met de hand gebruikt omdat deze mogelijk uw gegevens kan
  beschadigen.

  20.5.

  Onderhoud
  LET OP!
  Het notebook bevat van binnen geen onderdelen die
  moeten worden gereinigd of onderhouden.
  Om schade te voorkomen mogen de stekkerverbindingen
  in geen geval in contact komen met water. Wanneer dit
  toch mocht gebeuren, moeten de stekkerverbindingen
  voor het volgende gebruik absoluut worden gedroogd.

  De levensduur van het notebook kan worden verlengd door de volgende
  maatregelen:
   Neem voor het schoonmaken altijd de netstekker uit het stopcontact en koppel
  alle aansluitkabels los.
   Reinig het notebook uitsluitend met een licht bevochtigde, pluisvrije doek.
   Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige schoonmaakmiddelen.

  21. Upgrade/uitbreiden en reparatie
  • Laat het upgraden en/of uitbreiden van uw notebook
  over aan vakkundig personeel. Wanneer u niet zelf over de
  benodigde kennis beschikt, kunt u contact opnemen met een
  servicetechnicus. Neem bij technische problemen met uw
  notebook s.v.p. contact op het de klantenservice.
  • Indien een reparatie is vereist, neemt u uitsluitend contact op
  met een van onze geautoriseerde servicepartners.

  56 • Page 57

  21.1.

  Opmerkingen voor de servicetechnicus

  • Het openen van de behuizing van uw notebook en
  het uitbreiden en/of upgraden van uw notebook is
  voorbehouden aan servicetechnici.
  • Maak uitsluitend gebruik van originele
  vervangingsonderdelen.
  • Verwijder voor het openen van de behuizing alle voedingsen aansluitkabels en verwijder de accu. Wanneer het
  notebook voor het openen niet van het lichtnet wordt
  losgekoppeld, bestaat er een kans dat componenten worden
  beschadigd.
  • Interne componenten van het notebook kunnen worden
  beschadigd door elektrostatische ontladingen (ESD). Voer
  de reparaties, upgrades en aanpassingen aan het notebook
  indien mogelijk uit op een werkplek met ESD beveiliging.
  Wanneer een dergelijke werkplek niet beschikbaar is, kunt
  u een antistatische band dragen of een goed geleidend,
  metalen voorwerp aanraken. Schade die het gevolg is
  van een onjuiste werkwijze kunnen op uw kosten worden
  gerepareerd.

  57 • Page 58

  22. Recycling en afvoer
  Wanneer u vragen heeft over de juiste afvoer, kunt u contact opnemen met de
  verkoper of onze klantenservice.
  Verpakking
  Het apparaat is verpakt ter bescherming tegen transportschade.
  Verpakkingen zijn grondstoffen en kunnen dus worden hergebruikt of
  terug in de grondstoffenkringloop worden gebracht.
  Apparaat
  Het apparaat is voorzien van een ingebouwde accu. Werp het apparaat
  aan het einde van de levensduur in geen geval weg met het normale
  huisvuil, maar vraag bij de gemeentelijke reinigingsdienst informatie
  over de milieuvriendelijke afvoer van elektronisch en elektrisch afval op
  inzamelplaatsen.

  23. Europese norm EN 9241-307 klasse II
  Door de zeer hoge aantal transistors en het daarmee verbonden uiterst complexe
  productieproces kan er sporadisch sprake zijn van uitvallende of verkeerd
  aangestuurde pixels resp. afzonderlijke subpixels.
  In het verleden zijn er regelmatig pogingen ondernomen om het aantal toegestane
  beschadigde pixels te definiëren. Deze regels waren meestal zeer complex en
  verschilden per fabrikant. Wij houden daarom voor alle tft-displayproducten bij
  garantiegevallen de strenge en transparante eisen van de norm EN 9241-307,
  klasse II; aan die hieronder in het kort wordt samengevat.
  De norm EN 9241-307 definieert onder andere een algemeen geldende norm met
  betrekking tot het aantal pixelfouten. Pixelfouten worden onderverdeeld in vier
  klassen en drie soorten. Elke pixel is samengesteld uit drie subpixels met elk een
  primaire kleur (rood, groen, blauw).

  58 • Page 59

  Opbouw van een pixel
  5 Pixels

  5 Pixels

  Regels

  Pixel
  blauw
  groen
  Subpixel

  rood

  Type pixelfouten:
  • Type 1:
  pixel brandt permanent (felle witte punt) terwijl deze niet wordt aangestuurd.
  Een witte pixel ontstaat doordat alle drie subpixels branden.
  • Type 2:
  pixel brandt niet (donkere zwarte punt) hiewel de pixel wordt aangestuurd.
  • Type 3:
  abnormale of defecte subpixel in de kleur rood, groen of blauw (b.v. permanent
  brandend met halve helderheid, niet branden van een kleur, knipperen maar
  niet van het type 1 of 2).
  Aanvulling: clusters van type 3 ( = uitvallen van twee of meer subpixels in een blok
  van 5x5 pixels). Een cluster is een veld van 5x5 pixels (15x5 subpixels).
  EN 9241-307, foutklasse II
  Resolutie

  Type 1

  Type 2

  Type 3

  1024 x 768
  1280 x 800
  1280 x 854
  1280 x 1024
  1366 x 768
  1400 x 1050
  1600 x 900
  1920 x 1080

  2
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  4

  2
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  4

  4
  6
  6
  7
  7
  8
  8
  9

  Cluster
  Type 1/Type 2
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0

  Cluster
  Type 3
  2
  3
  3
  3
  3
  3
  3
  3

  59 • Page 60

  24. Index
  B
  Beter apparaatbeheer..............................41
  Bij Windows aanmelden
  Afbeeldingswachtwoord voor
  Windows instellen ...........................43
  Pincode voor Windows instellen .....43
  Wachtwoord voor Windows
  instellen ...............................................43
  BIOS ................................................................52
  Bluetooth......................................................35
  C
  Configuratiescherm ..................................50
  Connections ................................................12
  E
  Ergonomie ...................................................11
  F
  FAQ .................................................................53
  G
  Gegevensinvoer .........................................28
  Geheugenkaartlezer
  Geheugenkaart verwijderen ............37
  H
  HomeGroup.................................................42
  Hulp en ondersteuning ...........................50
  I
  Ingebouwde accu’s ...................................15
  In Windows anmelden .............................42
  J
  Jump Lists ....................................................41
  K
  Klantenservice ............................................54
  L
  Leveringsomvang......................................16
  M
  Microfoon .....................................................17
  N
  Netwerkgebruik .........................................34
  Notebook beveiligen ...............................38
  O
  Onderhoud ..................................................56
  60

  Ondersteuning van stuurprogramma‘s ..........................................55
  Opnieuw opstarten ..................................49
  R
  Recycling en afvoer ..................................58
  S
  Software........................................................38
  Kennismaken met Windows® 8 .......39
  Windows® 8 - nieuwe mogelijkheden ...................................................39
  Windows activering .............................39
  Stroom besparen .......................................49
  T
  Touchpad......................................................17
  U
  Upgrade/aanpassing................................56
  Opmerkingen over laserstraling .....58
  Opmerkingen voor de
  servicetechnicus ..............................57
  V
  Veiligheid.........................................................7
  Veiligheidsaanwijzingen
  Transport .................................................55
  Veiligheid ....................................................7
  Verkabelung ................................................13
  Vliegtuigmodus .........................................36
  Voeding .........................................................12
  W
  Webcam ........................................................17
  Werken met de apps ................................45
  Wireless LAN................................................34
  Voorwaarden..........................................35
  Wisselbestand.............................................51
  Herstellen naar HDD ............................51


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Peaq PNB S1115 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Peaq PNB S1115 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,5 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Peaq PNB S1115

Peaq PNB S1115 Bedienungsanleitung - Deutsch - 68 seiten

Peaq PNB S1115 Bedienungsanleitung - Französisch - 69 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info