Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
www.philips.com/welcome
Gebruiksaanwijzing
Altijd tot uw dienst
Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
AW3000
Vragen?
Vraag het
Philips
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Altijd tot uw dienst

  Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
  www.philips.com/welcome

  Vragen?
  Vraag het
  Philips

  Gebruiksaanwijzing

  AW3000 • Page 2 • Page 3

  1 Belangrijk

  2

  Veiligheid 2
  Kennisgeving 3

  2 Draadloze HiFi-luidspreker

  4
  Inleiding 4
  Wat zit er in de doos?
  4
  Wat u nog meer nodig hebt
  4
  Overzicht van het apparaat
  5

  8 Problemen oplossen

  27

  9 Bijlage 1: Het apparaat aan de
  wand monteren

  29

  10 Bijlage 2: De betekenis van de
  LED-kleuren

  30

  3 Voorbereiden

  6
  Philips AirStudio downloaden naar uw
  smartphone of tablets
  6
  De stroomvoorziening aansluiten en
  inschakelen 7

  4 Verbind de AW3000 met uw WiFi-thuisnetwerk.

  9
  Optie 1: Een draadloze verbinding
  instellen naar een niet voor WPS
  geschikte router via een iOS-apparaat 10
  Optie 2: Instellen met een niet voor
  WPS geschikte Wi-Fi-router via een
  Android-apparaat 12
  Optie 3: Een draadloze verbinding
  instellen naar een WPS-router
  14
  Optie 4: Een vaste verbinding tot
  stand brengen via een ethernetkabel 16

  5 Afspelen

  17
  Audio naar de AW3000 streamen
  17
  Naar internetradiozenders luisteren
  via de AW3000
  20
  Muziek van een extern apparaat afspelen 23

  6 Firmware upgraden

  24

  7 Productinformatie

  26
  26

  Specificaties

  NL

  1

  N e de rl a n ds

  Inhoudsopgave • Page 4

  1 Belangrijk

  g Dek de ventilatieopeningen niet af.
  Installeer dit apparaat volgens de
  instructies van de fabrikant.
  h Verwijder de behuizing van dit product
  niet.

  Veiligheid

  i Zorg ervoor dat het product niet vochtig
  of nat wordt.

  Informatie voor Europa:
  Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen

  j Houd dit product uit de buurt van direct
  zonlicht, open vuur of warmte.
  k Installeer dit product niet in de nabijheid
  van warmtebronnen zoals radiatoren,
  warmeluchtroosters, kachels of andere
  elektrische apparatuur (zoals versterkers).
  l Plaats geen elektrische apparatuur op het
  product.
  m Plaats niets op het product dat gevaar kan
  opleveren, zoals een glas water of een
  brandende kaars.

  Het 'uitroepteken' waarschuwt voor
  kenmerken waarvoor u de meegeleverde
  documentatie aandachtig dient te lezen om
  bedienings- en onderhoudsproblemen te
  voorkomen.
  De 'bliksemschicht' waarschuwt voor
  ongeïsoleerde onderdelen in het product die
  een elektrische schok kunnen veroorzaken.
  Om het risico van brand of een elektrische
  schok zo veel mogelijk te beperken mag dit
  product niet worden blootgesteld aan regen
  of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende
  voorwerpen, zoals vazen, op dit product
  worden geplaatst.

  n Als u het netsnoer of de aansluiting op
  het apparaat gebruikt om het apparaat uit
  te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat
  deze goed toegankelijk zijn.
  Waarschuwing
  •• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
  •• Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te
  worden gesmeerd.

  •• Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische
  apparatuur.

  •• Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht,
  open vuur of warmte.

  •• Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer,
  de stekker en de adapter om de stroom van dit
  apparaat uit te schakelen.

  a Lees deze instructies.
  b Bewaar deze instructies.
  c Let op waarschuwingen.
  d Volg alle instructies.
  e Plaats dit product niet in de nabijheid van
  water.
  f Reinig alleen met een droge doek.
  2

  NL

  Oververhittingsgevaar! Plaats dit apparaat
  nooit in een afgesloten ruimte. Laat altijd aan
  alle kanten ten minste 10 centimeter vrij voor
  ventilatie rond het apparaat. Zorg ervoor dat
  de ventilatiesleuven van het apparaat nooit
  worden afgedekt door gordijnen of andere
  voorwerpen.  • Page 5

  Dit product voldoet aan de vereisten met
  betrekking tot radiostoring van de Europese
  Unie.
   
  Dit product voldoet aan de vereisten van
  richtlijn 1999/5/EG.
   
  Modificaties
  Modificaties die niet zijn goedgekeurd door
  de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat
  de gebruiker het recht verliest dit product te
  gebruiken.
   

  Uw product is vervaardigd van kwalitatief
  hoogwaardige materialen en onderdelen die
  kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.

  Milieu-informatie
  Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal
  gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de
  verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden
  in drie materialen: karton (de doos), polystyreen
  (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).
  Het systeem bestaat uit materialen die kunnen
  worden gerecycled en opnieuw kunnen worden
  gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd
  door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de
  plaatselijke regelgeving inzake het weggooien
  van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en
  oude apparatuur.
   
  Android is een handelsmerk van Google Inc.
  Gebruik van dit handelsmerk is onderhevig aan
  toestemming van Google.
   
  Symbool klasse II apparatuur:

  KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en
  zonder aarding.
   
  Opmerking
  •• Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het
  apparaat.

  Als u op uw product een symbool met een
  doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent
  dit dat het product valt onder de EU-richtlijn
  2002/96/EG.
  Win inlichtingen in over de manier waarop
  elektrische en elektronische producten in uw
  regio gescheiden worden ingezameld.
  Neem bij de verwijdering van oude producten
  de lokale wetgeving in acht en doe deze
  producten niet bij het gewone huishoudelijke
  afval. Als u oude producten correct verwijdert,
  voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu
  en de volksgezondheid.
   

  NL

  3

  N e de rl a n ds

  Kennisgeving • Page 6

  2 Draadloze HiFiluidspreker
  Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom
  bij Philips! Registreer uw product op www.
  philips.com/welcome om optimaal gebruik te
  kunnen maken van de door Philips geboden
  ondersteuning.
  Als u contact opneemt met Philips, wordt u
  gevraagd om het model- en serienummer
  van dit apparaat. Het model- en serienummer
  bevinden zich aan de onderkant van het
  apparaat. Noteer de nummers hier:
  Modelnummer ________________________
  Serienummer _________________________

  Inleiding
  Met deze draadloze HiFi-luidspreker kunt u:
  • audio streamen vanaf uw iOS- of
  Android-apparaat.
  • naar internetradiozenders of online
  muziekservices luisteren.
  • audio streamen van een pc of Mac
  waarop Media Manager is geïnstalleerd,
  gedownload van www.philips.com/
  mediamanager.
  • muziek afspelen vanaf andere
  apparaten via de MP3-LINK-aansluiting.

  Wat zit er in de doos?
  Controleer de inhoud van het pakket:
  • Draadloze HiFi-luidspreker met
  ingebouwde Wi-Fi
  • 1 netspanningsadapter
  • Snelstartgids
  • Veiligheidsblad

  4

  NL

  Wat u nog meer nodig hebt
  Om audio draadloos te streamen naar
  AW3000, hebt u het volgende nodig:
  • een Wi-Fi-gecertificeerde router
  • een iOS- of Android-apparaat, zoals
  een iPod touch/iPhone/iPad of een
  Android-telefoon of -tablet, of een PC/
  MAC met Wi-Fi
  • de Philips AirStudio-app die
  verkrijgbaar is in de Apple App Store
  (voor iOS-apparaten) of Google Play
  Store (voor Android-apparaten)
  Uw AW3000 moet via de Wi-Fi-router op
  hetzelfde lokale netwerk zijn aangesloten als het
  iOS/Android-apparaat of de PC/Mac. • Page 7

  a

  b

  e ETHERNET
  • (Optioneel) Maak verbinding met een
  draadloze router via een ethernetkabel
  (niet meegeleverd).
  f MP3-LINK
  • Hiermee sluit u met een audiokabel
  van 3,5 mm (niet meegeleverd) een
  externe audiospeler aan.
  g WI-FI SETUP-knop
  • Hiermee sluit u het apparaat aan op
  een Wi-Fi-netwerk.
  h Schroefgat voor wandmontage

  c

  h
  g

  Tip
  •• In Bijlage 1 vindt u meer informatie over het aan de

  wand monteren van het apparaat (zie 'Bijlage 1: Het
  apparaat aan de wand monteren' op pagina 29).

  f
  e
  d

  a +/• Pas het volume aan.
  b Numerieke toetsen (1 t/m 5)
  • Afstemmen op een
  voorgeprogrammeerde
  internetradiozender.
  • Numerieke toets 1: het apparaat
  resetten.
  c Voedingsknop/statusindicator
  • Hiermee wordt de huidige status van
  het apparaat weergegeven.
  • Hiermee kunt u het apparaat
  inschakelen of overschakelen naar de
  normale of energiebesparende standbymodus.

  NL

  5

  N e de rl a n ds

  d DC IN
  • Voor aansluiting van de
  netspanningsadapter.

  Overzicht van het apparaat • Page 8

  3 Voorbereiden
  Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op
  volgorde.

  Philips AirStudio downloaden
  naar uw smartphone of
  tablets
  1

  (Voor iPod touch/iPhone/iPad-gebruikers)
  Installeer Philips AirStudio vanuit de Apple
  App Store en voer de app uit.

  (Voor gebruikers van Android-smartphones of
  -tablets) Installeer Philips AirStudio vanuit de
  Google Play Store en voer de app uit.

  6

  NL

  2

  Veeg naar rechts om de introductiepagina's
  te bekijken en ga dan naar de beginpagina
  Setup (Instellingen) of raak Skip intro
  (Inleiding overslaan) aan om rechtstreeks
  naar de beginpagina Setup (Instellingen)
  te gaan. • Page 9

  Raak op de beginpagina Setup (Instellingen)
  Setup a new speaker (Nieuwe luidspreker
  installeren) aan.

  De stroomvoorziening
  aansluiten en inschakelen

  N e de rl a n ds

  3

  Let op
  •• Het product kan beschadigd raken! Controleer of het

  netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat
  staat vermeld op de onderzijde van het apparaat.
  •• Risico van een elektrische schok! Wanneer u de
  netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker
  uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
  •• Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt
  gemaakt voordat u de netspanningsadapter aansluit.

  1

  4

  Lees de app-instructies voor de
  voedingsaansluiting.

  Lees de algemene installatiestappen en
  raak Next (Volgende) aan.

  NL

  7 • Page 10

  2

  Sluit het netsnoer aan op
  • de DC IN-aansluiting op de achterkant
  van het apparaat.
  • het stopcontact.
  »» Het apparaat schakelt automatisch in.
  »» De voedings-/statusindicator knippert
  oranje tijdens het opstarten.
  »» Als u voor het eerst installeert, blijft de
  voedings-/statusindicator na een tijdje
  constant oranje branden.

  DC

  3

  IN

  Raak Next (Volgende) op het app-scherm
  aan om verder te gaan.

  Schakelen tussen de normale en de
  energiebesparende stand-bymodus
  • Om het apparaat in de normale standbymodus te zetten, drukt u kort op de
  voedings-/statusindicator boven .
  »» Het voedings-/statuslampje gaat groen
  branden.


  Houd de voedings-/statusindicator boven
  minder dan 3 seconden ingedrukt om over
  te schakelen op de energiebesparende
  stand-bymodus. Laat de knop vervolgens
  los.
  »» De voedings-/statusindicator brandt
  even oranje en schakelt dan uit.

  8

  NL  Om het apparaat uit de normale of
  energiebesparende stand-bymodus te
  halen, drukt u nogmaals kort op de
  voedings-/statusindicator boven .

  Bediening
  LED-status
  Aan -> Nor- Druk kort op de Oranje/wit
  male stand-by voedings-/statusin- -> groen
  dicator boven .
  Aan/Normale Houd de voedings-/ Oranje/wit
  stand-by <-> statusindicator bo- of groen ->
  Energiebeven minder dan 3 Uit
  sparende
  seconden ingedrukt
  stand-by
  en laat de knop
  vervolgens los.
  Normale
  Druk kort op de Groen/Uit
  stand-by/Ener- voedings-/statusin- -> Oranje/
  giebesparende dicator boven . wit
  stand-by ->
  Aan • Page 11

  Als u de AW3000 wilt verbinden met uw
  bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk, dan dient u uw
  Wi-Fi-instellingen toe te passen op de AW3000.
  Kies de beste installatiemethode op basis van
  de hieronder opgesomde voorwaarden.
  Platform
  van uw
  mobiele
  apparaat
  iOS

  Type van Overige Installatiemeuw Wi- vereisten thode
  Fi-router
  Zonder
  WPS

  Android Zonder
  WPS

  Nee

  Nee

  Kies optie 1
  (zie 'Optie 1:
  Een draadloze verbinding
  instellen naar
  een niet voor
  WPS geschikte
  router via een
  iOS-apparaat'
  op pagina 10).
  Kies optie 2
  (zie 'Optie
  2: Instellen
  met een niet
  voor WPS
  geschikte WiFi-router via
  een Androidapparaat' op
  pagina 12).

  iOS of WPS
  Android

  Nee

  Kies optie 3
  (zie 'Optie 3:
  Een draadloze verbinding
  instellen naar
  een WPS-router' op pagina
  14).
  iOS of Zonder U hebt
  Kies optie 4
  Android WPS of een
  (zie 'Optie
  met WPS ethernet- 4: Een vaste
  kabel.
  verbinding tot
  stand brengen
  via een ethernetkabel' op
  pagina 16).
  Vóór u de AW3000 met uw Wi-Fi-thuisnetwerk
  verbindt, dient u te controleren:
  a de Wi-Fi-router is ingeschakeld en
  goed werkt.
  b of de AW3000 is ingeschakeld
  en goed is opgestart (zie 'De
  stroomvoorziening aansluiten en
  inschakelen' op pagina 7).
  c of u uw Wi-Fi-wachtwoord hebt
  genoteerd.
  Als de AW3000 eenmaal is verbonden, worden
  de Wi-Fi-instellingen van uw thuisnetwerk
  op het apparaat opgeslagen. Nu kunt u
  muziek afspelen of via Philips AirStudio naar
  internetradio's luisteren telkens als de AW3000
  is ingeschakeld en automatisch verbinding heeft
  gemaakt met uw Wi-Fi-thuisnetwerk.

  NL

  9

  N e de rl a n ds

  4 Verbind de
  AW3000 met
  uw Wi-Fithuisnetwerk. • Page 12

  Optie 1: Een draadloze
  verbinding instellen naar een
  niet voor WPS geschikte
  router via een iOS-apparaat
  1

  4

  Raak Next (Volgende) aan op het
  hierboven afgebeelde app-scherm en lees
  de overige instructies voor het installeren
  van het netwerk.

  Controleer voor het instellen of uw iOSapparaat verbinding heeft met uw Wi-Fithuisnetwerk.

  2

  Lees de app-instructies voor de Wi-Fiinstallatie.

  5

  3

  Sluit, zoals beschreven, de app af en
  selecteer Philips_Install in de lijst van
  beschikbare Wi-Fi-netwerken.

  Druk, zoals beschreven, kort op WI-FI
  SETUP op de achterzijde van de AW3000.
  »» De voedings-/statusindicator begint
  afwisselend oranje en wit te knipperen.
  »» Er verschijnt een nieuw Wi-Fi-netwerk
  van de AW3000 met de netwerknaam
  (SSID) of Philips_Install.

  WiFi SETUP

  6

  < 3S

  10

  < 30S

  NL

  Controleer of uw iOS-apparaat verbinding
  heeft met Philips_Install en keer dan terug
  naar Philips AirStudio. • Page 13

  8

  Wacht tot er onder in het hierboven
  afgebeelde app-scherm Speaker
  found (Luidspreker gevonden) wordt
  weergegeven.
  »» Even later wordt er automatisch
  een veld weergegeven waarin u uw
  wachtwoord kunt invoeren.

  Voer het wachtwoord van uw Wi-Fithuisnetwerk in, raak Done (Klaar) aan om
  de invoer te beëindigen en raak vervolgens
  Next (Volgende) aan.

  9

  Geef uw luidspreker een naam en raak dan
  OK aan om een verbinding tot stand te
  brengen tussen de AW3000 en uw Wi-Fithuisnetwerk.

  10 Wacht tot de voedings-/statusindicator op
  de AW3000 constant wit brandt.
  »» Het volgende app-scherm wordt
  weergegeven.

  »» De AW3000 is nu correct op uw WiFi-thuisnetwerk aangesloten.

  * Als uw Wi-Fi-wachtwoord speciale tekens
  zoals #/:/;/' bevat, moet u uw wachtwoord
  veranderen.

  NL

  11

  N e de rl a n ds

  7 • Page 14

  Tip

  3

  Druk, zoals beschreven, kort op WI-FI
  SETUP op de achterzijde van de AW3000.
  »» De voedings-/statusindicator knippert
  afwisselend oranje en wit.

  •• Nadat de netwerkinstallatie is gelukt, kunt u Rock 'n'

  Roll aanraken op het hierboven afgebeelde app-scherm
  om onmiddellijk muziek te kunnen afspelen. Ga naar het
  gedeelte 'Afspelen' (zie 'Afspelen' op pagina 17) voor
  meer details.

  »» Er verschijnt een nieuw Wi-Fi-netwerk
  van de AW3000 met de netwerknaam
  (SSID) of Philips_Install.

  Optie 2: Instellen met een
  niet voor WPS geschikte
  Wi-Fi-router via een Androidapparaat
  1
  2

  12

  WiFi SETUP

  < 30S

  < 3S

  Controleer voor het instellen of uw
  Android-apparaat verbinding heeft met uw
  Wi-Fi-thuisnetwerk.
  Lees de app-instructies voor de Wi-Fiinstallatie.

  NL

  4

  Raak Next (Volgende) aan op het
  hierboven afgebeelde app-scherm.
  »» Uw Android-apparaat maakt
  automatisch verbinding met het
  nieuwe Wi-Fi-netwerk dat door de
  AW3000 is gemaakt. • Page 15

  6

  Wacht tot de luidspreker is gevonden.

  Selecteer uw Wi-Fi-thuisnetwerk en raak
  dan Next (Volgende) aan.

  7

  Voer het wachtwoord van uw WiFi-thuisnetwerk in en raak dan Next
  (Volgende) aan.

  N e de rl a n ds

  5

  * Als uw Wi-Fi-wachtwoord speciale tekens
  zoals #/:/;/' bevat, moet u uw wachtwoord
  veranderen.

  8

  Geef uw luidspreker een naam en raak dan
  OK aan om een verbinding tot stand te
  brengen tussen de AW3000 en uw Wi-Fithuisnetwerk.

  NL

  13 • Page 16

  9

  Wacht tot de voedings-/statusindicator op
  de AW3000 constant wit brandt.
  »» Het volgende app-scherm wordt
  weergegeven.
  »» De AW3000 is nu correct op uw WiFi-thuisnetwerk aangesloten.

  Opmerking
  •• Nadat de netwerkinstallatie is gelukt, kunt u Rock 'n'

  Roll aanraken op het hierboven afgebeelde app-scherm
  om onmiddellijk muziek te kunnen afspelen. Ga naar het
  gedeelte 'Afspelen' (zie 'Afspelen' op pagina 17) voor
  meer details.

  14

  NL

  Optie 3: Een draadloze
  verbinding instellen naar een
  WPS-router
  1

  2

  Raak WPS Setup? (WPS-installatie?) aan
  op het app-scherm.

  Lees de instructies voor WPS-installatie. • Page 17

  Houd, zoals beschreven, WI-FI SETUP
  ingedrukt op de achterzijde van de
  AW3000.
  »» De voedings-/statusindicator knippert
  afwisselend oranje en groen.

  5

  Wacht tot de voedings-/statusindicator op
  AW3000 constant wit brandt. Raak dan
  Next (Volgende) aan op het app-scherm.
  »» Het volgende app-scherm wordt
  weergegeven.
  »» De AW3000 is nu correct op uw WiFi-thuisnetwerk aangesloten.

  WiFi SETUP

  > 4S

  4

  Druk op de WPS-knop op uw Wi-Fi-router.

  WPS

  Tip
  •• Bepaalde Wi-Fi-routers vereisen dat u de WPS-knop

  ingedrukt houdt voor de Wi-Fi-verbinding of de WPSPBC-functie via de routerconfiguratiepagina's inschakelt.
  Zie de gebruikershandleidingen van de specifieke
  routers voor meer informatie.
  •• Nadat de netwerkinstallatie is gelukt, kunt u Rock 'n'
  Roll aanraken op het hierboven afgebeelde app-scherm
  om onmiddellijk muziek te kunnen afspelen. Ga naar het
  gedeelte 'Afspelen' (zie 'Afspelen' op pagina 17) voor
  meer details.

  NL

  15

  N e de rl a n ds

  3 • Page 18

  Optie 4: Een vaste verbinding
  tot stand brengen via een
  ethernetkabel
  Opmerking
  •• Als u een vaste verbinding gebruikt, hoeft u slechts (zie

  'Philips AirStudio downloaden naar uw smartphone of
  tablets' op pagina 6)Speaker already setup (Luidspreker
  al ingesteld) te selecteren op de pagina Setup
  (Instellingen) (zie 'Philips AirStudio downloaden naar
  uw smartphone of tablets' op pagina 6).

  1

  2

  Als u hebt geprobeerd een draadloze
  verbinding in te stellen voordat u een vaste
  verbinding instelt, moet u de draadloze
  Hi-Fi-luidspreker resetten (zie 'Problemen
  oplossen' op pagina 27).
  Sluit een ethernetkabel (niet meegeleverd)
  aan op:
  • de ETHERNET-aansluiting op de
  achterkant van het apparaat
  • een van de ethernetpoorten op uw
  Wi-Fi-router

  12V=1A

  ETHER

  NET

  3

  16

  To Modem

  LAN4

  LAN3

  LAN2

  LAN1

  Reset

  ETHER

  NET

  Wacht tot de voedings-/statusindicator
  constant wit brandt.
  »» De AW3000 is nu correct op uw WiFi-thuisnetwerk aangesloten.

  NL • Page 19

  4

  Audio naar de AW3000
  streamen

  Nadat zowel het apparaatals het luidsprekerpictogram
  worden weergegeven, sleept u
  het apparaatpictogram naar het
  luidsprekerpictogram om een verbinding
  tussen beide tot stand te brengen.

  N e de rl a n ds

  5 Afspelen

  Streamen vanaf uw iOS- of Androidsmartphone of -tablet

  1
  2
  3

  Controleer of uw iOS/Android-apparaat
  met hetzelfde Wi-Fi-netwerk is verbonden
  als de AW3000.
  Voer Philips AirStudio uit op uw iOS- of
  Android-smartphone of -tablet.
  Als het volgende scherm niet wordt
  weergegeven, selecteer dan Speaker
  already setup (Luidspreker al ingesteld) op
  de beginpagina Setup (Instellingen).
  »» Uw smartphone of tablet zoekt de
  luidspreker op hetzelfde Wi-Fi-netwerk.

  5

  Kies een lijstmodus voor de weergave van
  de beschikbare muziek.

  NL

  17 • Page 20

  6

  Kies uw favoriete muziek om af te spelen.

  1

  2

  Download Media Manager van www.
  philips.com/mediamanager.

  Zoek de licentiesleutel in de snelstartgids
  en installeer Media Manager op uw PC/
  Mac.

  Tip
  •• Als de voedings-/statusindicator wit knippert, betekent

  dit dat het geluid van de luidspreker is gedempt. Stel
  het volume in op de luidspreker of op uw iOS-/
  Android-apparaat om de geluidsweergave te hervatten.
  •• Als het apparaatpictogram of luidsprekerpictogram niet
  wordt weergeven in stap 3, kunt u
  -> Refresh
  (Vernieuwen) aanraken om de weergave op het
  scherm te vernieuwen.

  Streamen vanaf uw PC of Mac
  Om muziek van uw PC/Mac naar de
  AW3000 te streamen, moet u eerst DLNAgecertificeerde software voor het delen van
  media installeren op uw PC/Mac. Voorbeelden
  van dergelijke software zijn Media Manager,
  verkrijgbaar via www.philips.com/mediamanager,
  of Windows Media Player 11+. Op deze
  manier kan uw PC/Mac fungeren als een server
  voor het delen van media, die muziek naar de
  draadloze Hi-Fi-luidspreker streamt.

  18

  NL

  3
  4
  5

  Controleer of uw PC/Mac en de AW3000
  zijn verbonden met hetzelfde Wi-Finetwerk.
  Voer Media Manager uit op uw PC/Mac.
  Selecteer de beschikbare muziekbron. • Page 21

  7

  Selecteer de AW3000 als de mediaspeler.

  2

  Sleep het Media Manager-pictogram naar
  het luidsprekerpictogram om de Wi-Fiverbinding tot stand te brengen.

  Kies een nummer in de lijst om het
  afspelen te starten.

  U kunt ook met uw iOS-/Android-apparaat
  bepalen welke muziek u wilt afspelen.

  1

  3

  N e de rl a n ds

  6

  Controleer of uw iOS/Android-apparaat
  en PC/Mac met hetzelfde Wi-Fi-netwerk
  zijn verbonden als de AW3000.
  Voer Philips AirStudio uit op uw iOS- of
  Android-apparaat.

  4
  5

  Raak het Media Manager-pictogram aan
  om de beschikbare muziek weer te geven.
  Kies een nummer in de lijst om het
  afspelen te starten.
  Tip

  •• Het kan iets langer duren voordat uw iOS-/Androidapparaat de muziek van uw PC/Mac weergeeft.

  •• Als het apparaatpictogram of luidsprekerpictogram niet
  wordt weergeven in stap 3, kunt u
  -> Refresh
  (Vernieuwen) aanraken om de weergave op het
  scherm te vernieuwen.

  NL

  19 • Page 22

  Naar internetradiozenders
  luisteren via de AW3000
  1
  2

  4

  Voer Philips AirStudio uit op uw iOS- of
  Android-smartphone of -tablet.
  Raak Services -> Philips AW3000 aan om
  terug te keren naar het beginscherm.

  5
  3

  20

  Als het volgende bericht wordt
  weergegeven, raakt u I agree (Ik ga
  akkoord) aan om internettoegang toe te
  staan.

  Raak op het beginscherm Internet radio
  (Internetradio) aan om internetradio als
  bron te kiezen.

  NL

  Een internetradiozender zoeken op naam
  of locatie, taal enz. • Page 23

  Om op een internetradiozender af te
  stemmen, raakt u de betreffende naam aan
  in de lijst met zoekresultaten.

  2

  Raak de rij in de lijst aan waaraan u
  de voorgeprogrammeerde zender
  wilt toevoegen. Als u bijvoorbeeld
  voorkeuzenummer 2 aan deze zender wilt
  toewijzen, raakt u de tweede rij aan.
  »» Er wordt een bericht weergegeven
  waarin de zendernaam en het
  voorkeuzenummer worden getoond.
  Philips AW3000

  Voorgeprogrammeerde
  internetradiozenders

  1

  Stem af op een internetradiozender en
  raak aan.
  »» Er wordt een lijst met
  voorgeprogrammeerde radiozenders
  weergegeven.

  3

  Raak OK aan in het berichtvenster om te
  bevestigen.
  »» De zender wordt toegevoegd aan
  uw lijst met voorgeprogrammeerde
  radiozenders.

  NL

  21

  N e de rl a n ds

  6 • Page 24

  4

  Herhaal de hierboven beschreven
  procedure om meer voorkeuzezenders
  toe te voegen.

  2

  Raak aan om de zender rechtstreeks toe
  te voegen aan uw lijst met favorieten.

  Tip
  •• U kunt een voorgeprogrammeerde radiozender

  niet rechtstreeks verwijderen, maar u kunt deze
  wel vervangen door een andere radiozender. Als u
  bijvoorbeeld een zender met voorkeuzenummer 3
  wilt verwijderen, kunt u afstemmen op een andere
  radiozender, aanraken en de derde rij aanraken om
  de vorige zender te vervangen.

  Afstemmen op een voorkeuzezender
  • Druk op de numerieke toetsen (15) op de AW3000 om rechtstreeks
  af te stemmen op de eerste vijf
  voorkeuzezenders.
  • U kunt ook naar Presets
  (Voorkeuzezenders) in het app-scherm
  gaan en een van uw voorkeuzezenders
  aanraken om te starten met afspelen.

  Een lijst met favorieten maken

  1

  Stem af op een internetradiozender.

  3

  Herhaal de hierboven beschreven stappen
  om meer favoriete zenders toe te voegen.

  Afstemmen op een favoriete zender
  • Ga naar Favorite stations (Favoriete
  zenders) in het app-scherm en raak een
  van uw favoriete zenders aan om te
  starten met afspelen.
  Een favoriete radiozender verwijderen
  1 Stem af op een radiozender en raak aan.
  »» De radiozender wordt onmiddellijk uit
  uw lijst met favorieten verwijderd.

  22

  NL • Page 25

  2

  Raak Services -> Philips AW3000 aan om
  terug te keren naar het beginscherm.

  U kunt ook naar een externe audiospeler
  luisteren via het apparaat.

  1

  Sluit een MP3 Link-kabel (niet
  meegeleverd) aan op:
  • de MP3-Link-aansluiting op de
  achterkant van het apparaat.
  • de hoofdtelefoonaansluiting op een
  externe audiospeler.

  MP3 LINK

  2
  3

  3

  Raak op het beginscherm MP3 link (MP3Link) aan om de MP3-Link als bron te
  kiezen.

  Start met afspelen op de externe
  audiospeler en stel het volume in.
  »» U hoort de muziek via de draadloze
  Hi-Fi-luidspreker.
  Gebruik de knoppen op uw audiospeler
  om het afspelen van de muziek te regelen.

  Om handmatig over te schakelen naar de
  MP3-Link als bron:

  1

  Voer Philips AirStudio uit op uw iOS- of
  Android-smartphone of -tablet.

  NL

  23

  N e de rl a n ds

  Muziek van een extern
  apparaat afspelen • Page 26

  6 Firmware
  upgraden

  5

  Raak Internet Radio (Internetradio) aan op
  het beginscherm.
  »» Als er nieuwe firmware verkrijgbaar is.
  er verschijnt automatisch een venster
  voor een firmware-upgrade.

  Om de prestaties van de AW3000 te
  verbeteren, biedt Philips mogelijk nieuwe
  firmware voor het upgraden van uw AW3000.
  Waarschuwing
  •• Sluit uw AW3000 altijd aan op de netspanning voordat

  u een firmware-upgrade uitvoert. Schakel uw AW3000
  nooit uit tijdens een firmware-upgrade.

  1
  2
  3
  4

  24

  Controleer of de AW3000 is ingeschakeld
  en verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk
  als uw smartphone of tablet.
  Controleer of uw Wi-Fi-thuisnetwerk
  verbinding heeft met internet.
  Voer Philips AirStudio uit op uw iOS- of
  Android-smartphone of -tablet.
  Raak Services -> Philips AW3000 aan om
  terug te keren naar het beginscherm.

  NL

  6

  Raak OK aan in dit bericht om de
  firmware-upgrade te starten.
  »» De voedings-/statusindicator op de
  AW3000 knippert oranje tijdens de
  upgrade. • Page 27

  Wacht tot de firmware-upgrade is voltooid
  en raak dan OK aan in het bericht om het
  apparaat opnieuw te starten.

  2

  Als er nieuwe firmware beschikbaar is, raak
  dan OK aan in het upgradebericht om de
  firmware-upgrade te starten.
  »» De voedings-/statusindicator op de
  AW3000 knippert oranje tijdens de
  upgrade.

  U kunt de firmware ook handmatig controleren
  en upgraden.

  1

  Raak in het beginscherm -> Firmware
  upgrade (Firmware-upgrade) -> Check
  online (Online controleren) aan om te
  controleren of er nieuwe firmware is.

  3

  Wacht tot de firmware-upgrade is voltooid
  en raak dan OK aan in het bericht om het
  apparaat opnieuw te starten.

  NL

  25

  N e de rl a n ds

  7 • Page 28

  7 Productinformatie
  Opmerking
  •• Productinformatie kan zonder voorafgaande
  kennisgeving worden gewijzigd.

  Frequentiebereik

  PBC (één druk op de
  knop)

  2412 - 2462 MHz
  (CH1-CH11) (voor
  /79, /37, /55, /97)
  2412 - 2472 MHz
  (CH1-CH13) (voor
  /12, /10, /05)
  Ja

  Algemene informatie

  Specificaties
  Versterker
  Nominaal
  uitgangsvermogen
  Frequentierespons
  Signaal-ruisverhouding
  MP3 Link

  2 X 18 W RMS @
  10% THD
  80 Hz - 18 kHz,
  ±3 dB
  > 86 dB
  800 mV RMS,
  20.000 ohm

  Luidsprekers
  Luidsprekerimpedantie
  Luidsprekerdriver
  Gevoeligheid

  8 ohm
  2 x Dome-tweeter, 2
  x Woofer van 3,5”
  82 dB/m/W

  Draadloos
  Draadloze standaard
  Draadloze beveiliging

  26

  NL

  802.11b/g
  WEP, 10 of 26 hex
  cijfertoetsen
  WPA (TKIP) of
  WPA2 (TKIP/AES)
  met een wachtwoord
  van 8 tot 40
  afdrukbare ASCIItekens

  Netspanning
  PHILIPS
  GESCHAKELDE
  VOEDINGSEENHEID
  MODEL:
  EFS05001800250 CE
  Stroomverbruik in
  werking
  Stroomverbruik in
  stand-by
  Afmetingen
  - Apparaat (l x b x h)
  Gewicht
  - Inclusief verpakking
  - Apparaat

  Invoer: 100 ~ 240 V,
  50/60 Hz 2 A
  Uitvoer: 18 V
  2,5 A
  40 W
  < 0,5 W
  358 x 137 x 203 mm
  3,05 kg
  2,1 kg • Page 29

  Waarschuwing
  •• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

  Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.
  Hierdoor wordt de garantie ongeldig.
  Als er zich problemen voordoen bij het gebruik
  van dit apparaat, controleer dan het volgende
  voordat u om service vraagt. Als het probleem
  onopgelost blijft, gaat u naar de website van
  Philips (www.philips.com/welcome). Als u
  contact opneemt met Philips, zorg er dan voor
  dat u het apparaat, het modelnummer en het
  serienummer bij de hand hebt.
  Geen stroom
  •• Controleer of de netspanningsstekker van
  het apparaat goed is aangesloten.
  •• Zorg ervoor dat er stroom op het
  stopcontact staat.
  •• Controleer of het apparaat in de
  energiebesparende stand-bymodus (zie
  'De stroomvoorziening aansluiten en
  inschakelen' op pagina 7) staat.
  Geen geluid
  •• Controle of het geluid van het apparaat
  gedempt is. De voedings-/statusindicator
  knippert wit wanneer het geluid van het
  apparaat gedempt is. Stel het volume in
  met de Philips AirStudio-app of direct op
  de AW3000.
  •• Als u voor de bekabelde verbinding
  hebt gekozen, controleer dan of de
  ethernetkabel goed is aangesloten (zie
  'Optie 4: Een vaste verbinding tot stand
  brengen via een ethernetkabel' op pagina
  16).
  •• Controleer de Wi-Fi-netwerkaansluiting.
  Stel indien nodig het netwerk opnieuw in
  (zie 'Verbind de AW3000 met uw Wi-Fithuisnetwerk.' op pagina 9).

  ••

  Als de audiobron een externe audiospeler
  is, stel het volume dan direct op de
  audiospeler in.

  Geen reactie van het apparaat
  •• Start de AW3000 opnieuw op en stel het
  Wi-Fi-netwerk voor AW3000 opnieuw
  in (zie 'Optie 1: Een draadloze verbinding
  instellen naar een niet voor WPS geschikte
  router via een iOS-apparaat' op pagina 10).
  •• Haal de stekker uit het stopcontact en
  steek deze er vervolgens weer in. Schakel
  het apparaat opnieuw in.
  Wi-Fi-netwerkverbinding tot stand brengen
  mislukt
  •• Dit apparaat biedt geen ondersteuning
  voor de WPS-PIN-methode.
  •• Schakel SSID-uitzending op de Wi-Firouter in.
  •• Blijf uit de buurt van potentiële
  storingsbronnen die het Wi-Fi-signaal
  kunnen storen, zoals magnetrons.
  •• Controleer of de SSID-naam van uw
  router uit alfanumerieke tekens bestaat
  zonder spaties of speciale tekens als %/#/*.
  Het netwerkwachtwoord mag niet de
  tekens #/:/;/ bevatten.
  •• Als u de AW3000 handmatig wilt
  hernoemen in de Philips AirStudio-app,
  gebruik dan geen speciale tekens of
  symbolen.
  •• Voor bepaalde nieuwe typen Wi-Firouters kan automatisch een netwerknaam
  (SSID) worden gecreëerd wanneer u
  WPS gebruikt om te verbinden. Verander
  de standaardnetwerknaam (SSID) altijd
  naar een vereenvoudigde naam met
  alfanumerieke tekens. Verander ook de
  Wi-Fi-beveiligingsmodus om uw netwerk
  te beveiligen.
  Vaste netwerkverbinding mislukt
  •• Als u draadloze aansluiting hebt
  geprobeerd voor het instellen van de
  vaste verbinding, moet u de draadloze
  HiFi-luidspreker resetten. Volg de stappen
  hieronder om het apparaat te resetten:
  NL

  27

  N e de rl a n ds

  8 Problemen
  oplossen • Page 30

  1
  2

  3

  Trek het netsnoer uit het stopcontact.
  Houd de numerieke toets 1 ingedrukt en
  sluit het netsnoer opnieuw aan.
  »» De voedings-/statusindicator knippert
  oranje, brandt vervolgens constant
  oranje en begint daarna weer oranje te
  knipperen.
  Laat de numerieke toets 1 los.

  ••

  ••

  Opmerking
  •• Laat de numerieke toets 1 pas los als de voedings-/

  statusindicator voor de tweede keer oranje begint te
  knipperen.

  Onderbrekingen tijdens het streamen van
  muziek
  Voer een of meer van de volgende handelingen
  uit:
  •• Plaats de AW3000 dichter bij uw Wi-Firouter.
  •• Verwijder eventuele voorwerpen tussen de
  AW3000 en uw Wi-Fi-router.
  •• Gebruik geen Wi-Fi-kanaal dat wordt
  overlapt door het Wi-Fi-netwerk in de
  buurt.
  •• Controleer of uw netwerksnelheid snel
  genoeg is. (Als meerdere apparaten
  dezelfde router delen, kan dit van invloed
  zijn op de prestaties van de draadloze
  verbinding.) Schakel de andere apparaten
  die zijn aangesloten op uw router uit.
  •• Schakel de optie Quality of Service (QoS)
  in, indien deze beschikbaar is op de Wi-Firouter.
  •• Schakel andere Wi-Fi-routers uit.
  Muziek streamen naar de PC/Mac mislukt
  •• Schakel tijdelijk de firewall en
  beveiligingssoftware uit om te zien
  of deze de poorten blokkeert die de
  software voor het delen van media (Media
  Manager) gebruikt om inhoud te streamen.
  Raadpleeg de sectie "Help" van uw firewallen beveiligingssoftware om te lezen hoe
  u de poorten deblokkeert die worden
  gebruikt voor draadloze mediastreaming.
  28

  NL

  Wanneer u een iPod touch/iPhone/iPad/
  PC/Mac gebruikt om muziek te streamen
  en het afspelen wordt onderbroken of
  gestopt, probeer dan uw iPod touch/
  iPhone/iPad, software voor het delen van
  media of de AW3000 opnieuw op te
  starten.
  Streamen van video of downloads
  van FTP-servers kunnen uw router
  overbelasten en zo onderbrekingen in
  het streamen veroorzaken. Probeer de
  belasting van uw router te verlagen.

  De voedings-/statusindicator brandt constant
  rood. Wat kan ik doen?
  •• U moet het apparaat herstellen met een
  ethernetkabel.

  1
  2
  3

  Controleer of uw router verbinding heeft
  met internet.
  Sluit het apparaat aan op de router met
  behulp van een ethernetkabel. (zie 'Optie
  4: Een vaste verbinding tot stand brengen
  via een ethernetkabel' op pagina 16)
  Wacht tot het apparaat automatisch is
  hersteld. Dit kan tot 10 minuten duren. • Page 31

  Let op
  •• Het product kan beschadigd raken! Raadpleeg altijd een
  professioneel technicus voor een veilige wandmontage
  van het apparaat.

  Opmerking
  •• De beschrijving hieronder is alleen ter referentie.
  •• Controleer of de schroef voor wandmontage van uw

  beugel in het gat aan de achterzijde van de AW3000
  past. Het gat is 6,75 mm.
  •• Controleer of de beugel voor wandmontage ten minste
  11,3 kg kan dragen.

  1
  2

  Waarschuwing

  Zoek een geschikte plek aan de wand
  en gebruik een potlood en de gekochte
  beugel om de gekozen locatie te markeren.
  Volg de instructies voor de gekochte
  beugel en boor de gaten aan de hand van
  de markering.

  •• Gevaar voor letsel! Zorg dat er geen gas-, water- of

  elektriciteitsleidingen worden beschadigd bij het boren
  van de gaten.

  De AW3000 heeft een bevestigingsgat van
  6,35 mm - 20 UNC (diepte: 8,89 mm) op de
  achterzijde van het apparaat.
  0.35’’

  1/4’’ -20UNC

  3
  Door dit gat kunt u gemakkelijk het apparaat
  aan de wand bevestigen met behulp van een
  geschikte beugel voor wandmontage. De
  beugel voor wandmontage is niet inbegrepen.
  U dient deze te kopen. Volg de instructies die
  worden meegeleverd met de beugel voor
  wandmontage.

  Plaats de schroef voor wandmontage van
  de beugel in het gat aan de achterzijde van
  de AW3000. Draai de schroef vast.

  NL

  29

  N e de rl a n ds

  9 Bijlage 1: Het
  apparaat aan de
  wand monteren • Page 32

  10 Bijlage 2: De
  betekenis van de
  LED-kleuren
  LED-kleur
  Knipperend
  oranje
  Constant
  oranje
  Afwisselend
  wit en
  oranje
  Afwisselend
  groen en
  oranje
  Constant
  wit
  Knipperend
  wit
  Constant
  groen
  Constant
  rood

  30

  NL

  Betekenis
  De luidspreker start op of er
  wordt een firmware-upgrade
  uitgevoerd.
  De luidspreker heeft geen
  verbinding met een netwerk.
  De luidspreker is in de draadloze
  installatiemodus, ondersteund
  door de AirStudio-app. Volg de
  installatie-instructies in de app.
  Draadloze installatie via de
  WPS-methode is gestart of
  bezig.
  De luidspreker is aangesloten
  op een Wi-Fi-netwerk en klaar
  voor het draadloos streamen
  van muziek.
  De luidspreker is gedempt.
  De luidspreker staat in de
  normale stand-bymodus (zie 'De
  stroomvoorziening aansluiten en
  inschakelen' op pagina 7).
  De luidspreker werkt niet
  goed. U dient de luidspreker
  te herstellen (zie 'Problemen
  oplossen' op pagina 27). • Page 33

  Network
  Conditions of Use give you the rights to use certain features on your Device relating to the streaming of
  content. You must agree to these Terms and Conditions of Use before using the Device. Your use of the Device
  constitutes your agreement to be bound by these Terms and Conditions of Use and will give you the right to
  access these features. If you do not agree to these Terms and Conditions of Use, you may return your Device to
  the point of purchase. These Terms and Conditions of Use supplement, and do not replace, any terms, conditions
  or disclaimers which were provided with your purchase of the Device. All such terms, conditions and disclaimers
  remain in full force and effect.
  Eligibility for Registration.
  You must be at least 14 years of age to assume the responsibilities of these Terms and Conditions of Use. If you
  are under 14 years of age, you may not use the Device unless one of your parents or legal guardians assumes
  the responsibilities of these Terms and Conditions of Use. Your use of the Device constitutes your
  representation that you are either 14 years of age or, if you are under 14 years of age, that your parent or legal
  guardian has assumed the responsibilities of these Terms and Conditions of Use.
  Restrictions on Modification of your Device
  Your Device provides access to certain streams of content. As a condition of obtaining access to those streams
  through the Device, you agree not to tamper with or otherwise modify or attempt to modify the Device in any
  ZD\ LQFOXGLQJ WKURXJK WKH XVH RI VRIWZDUH RU E\ PDNLQJ SK\VLFDO DOWHUDWLRQV WR WKH 'HYLFH <RX DJUHH WKDW \RX
  will not circumvent or attempt to circumvent technological measures employed to control access to, or the
  rights in, any content. You agree that you will not circumvent or attempt to circumvent any copy management
  system by any means. You agree that you will not decipher or attempt to decipher cryptographic keys or
  otherwise defeat or attempt to defeat any security features implemented in the Device or in the content
  streams. You agree that you will not use the Device for any unauthorized purpose or in contravention of any law
  or regulation.
  Disclaimers Regarding Content
  The streams of content which are accessible through your Device are not controlled or programmed by Philips.
  5DWKHU WKH\ DUH SURYLGHG E\ WKLUG SDUWLHV7KLQN RI \RXU 'HYLFH LQ DGGLWLRQ WR LWV RWKHU IHDWXUHV DV D IRUP RI
  “tuner” which allows you to receive the content broadcast by many others outside of your local area. Since the
  content is provided by others, PHILIPS HAS NO EDITORIAL CONTROL OVER ANY OF THAT CONTENT
  RECEIVED THROUGH YOUR DEVICE AND, THEREFORE IS NOT LIABLE FOR CONTENT OR ITS NATURE
  OR DELIVERY. PHILIPS DOES NOT ENDORSE ANY OPINIONS EXPRESSED IN ANY CONTENT RECEIVED
  THROUGH YOUR DEVICE. PHILIPS DOES NOT GUARANTEE THE TRUTHFULNESS, ACCURACY,
  RELIABILITY, COMPLETENESS OR TIMELINESS OF CONTENT. YOU AGREE THAT ANY RELIANCE ON
  CONTENT IS AT YOUR OWN RISK.
  Limitations on Access to Streams.
  Philips does not guarantee access to any particular stream or to the content contained in any stream. Philips
  may, in its discretion, add or remove access to any specific stream or content at any time. Some streams are
  accessible through arrangements with online service providers which determine which streams are listed on
  their directories. Although Philips will strive to provide a good selection of online service providers, Philips does
  not guarantee continued access to any specific online service provider. Philips may, in its discretion, add or
  remove access to any specific online service provider.
  Rights in Content
  Content may be protected by copyright laws or other intellectual property or proprietary laws. In some
  situations, such as use of the Device in a commercial environment, it may be necessary for you to obtain, at your
  own risk, a license or other authorization to use such content. You agree that, in the event such a license or • Page 34

  正面
  authorization is necessary, it is your responsibility to obtain any such license or authorization. You agree that you
  are solely liable for any damages you may incur resulting from your failure to obtain the proper license or
  authorization for use of the content accessible through the Device. You agree that Philips will have no liability to
  you with regard to your use of the content.
  Changes in Features
  Philips may, in its discretion, change the features of the Device, including adding features to, or removing features
  from, the Device. Some new features may require changes to these Terms and Conditions of Use. Your use of
  those new features will constitute your agreement to the revised Terms and Conditions of Use.
  Software and Intellectual Property Rights
  You may need to use certain software programs to use or have full access to certain features of the Device. You
  received certain software with the purchase of the Device and may receive other software from time to time in
  the future. Most of that software is contained in the Device and is not accessible to you. Some of that software
  is owned by Philips and some is owned by others. Your use of software owned by Philips is subject to these
  Terms and Conditions of Use and any applicable license agreement. Your use of software owned by others is
  governed by their applicable license agreements. Your use of software does not transfer any title or ownership
  rights in the software to you. Philips retains all its rights in software and other intellectual property, including
  copyrights, patent rights, and rights in its trademarks and trade names. You agree that you will not disassemble,
  decompile, create derivative works of, reverse engineer, modify, sublicense, distribute the software or use the
  software for any unauthorized purpose or in contravention of any law or regulation.
  Warranty Disclaimer
  PHILIPS MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, THAT THE DEVICE WILL
  MEET YOUR REQUIREMENTS OR THAT THE USE OF THE DEVICE WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY,
  SECURE OR FREE FROM ERRORS. PHILIPS MAKES NO WARRANTY AS TO THE CONTENT CARRIED IN
  ANY STREAM. PHILIPS MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE
  INFORMATION OR CONTENT ACCESSED THROUGH YOUR DEVICE OR TO YOUR RELIANCE ON, OR
  USE OF, ANY INFORMATION OR CONTENT ACCESSED THROUGH YOUR DEVICE. SPECIFIC
  WARRANTIES WERE PROVIDED WITH YOUR PURCHASE OF YOUR DEVICE AND THOSE WARRANTIES,
  INCLUDING ANY DISCLAIMERS TO THOSE WARRANTIES, CONTINUE TO APPLY. Because some
  jurisdictions do not permit the disclaimer of implied warranties, such disclaimers may not apply to you.
  Limitation of Liability
  PHILIPS WILL NOT BE LIABLE TO YOU OR TO ANY OTHER PARTY FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL,
  381,7,9( 63(&,$/ 25 &216(48(17,$/ '$0$*(6 ,1&/8',1* /267 352),76 25 /267 6$9,1*6
  OR FOR LOSS OF DATA OR BUSINESS INTERRUPTION ARISING OUT OF OR RELATING TO YOUR USE
  OF THE DEVICE WHETHER OR NOT SUCH DAMAGES ARE BASED ON TORT, WARRANTY, CONTRACT
  OR ANY OTHER LEGAL THEORY - EVEN IF PHILIPS HAS BEEN ADVISED, OR IS AWARE, OF THE
  POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL PHILIPS CUMULATIVE LIABILITY FOR DAMAGE
  )520 $1< &$86( :+$762(9(5 (;&((' 7+( $02817 <28 3$,' )25 <285 '(9,&(
  Miscellaneous
  “This agreement will be governed by the laws of the jurisdiction in which the Device was sold and you hereby
  consent to the non-exclusive jurisdiction of courts in the relevant country. If any provision of this agreement is
  invalid or unenforceable under applicable law, such provision will be deemed modified to the extent necessary
  to render such provision valid and enforceable and the other provisions of this agreement will remain in full
  force and effect. These Terms and Conditions of Use will not be governed by the United Nations Convention of
  Contracts for the International Sale of Goods, the application of which is hereby expressly waived.”
  BY USING YOUR DEVICE, YOU REPRESENT THAT YOU HAVE READ AND UNDERSTOOD THESE TERMS
  AND CONDITIONS OF USE AND THAT YOU ACCEPT THEM. • Page 35

  NOTICE
  SOFTWARE END USER LICENSE AGREEMENT
  7+,6 62)7:$5( (1' 86(5 /,&(16( $*5((0(17 ´7+,6 $*5((0(17µ ,6 $ /(*$/ $1' %,1',1*
  AGREEMENT BETWEEN YOU ((,7+(5 $1 ,1',9,'8$/ 25 (17,7< $1' 3+,/,36 &21680(5
  ELECTRONICS B.V. A DUTCH LIMITED LIABILITY COMPANY, WITH ITS PRINCIPAL OFFICE AT GLASLAAN
  2, 5616 LW EINDHOVEN, THE NETHERLANDS AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES (INDIVIDUALLY AND
  &2//(&7,9(/< ´3+,/,36µ 7+,6 $*5((0(17 *,9(6 <28 7+( 5,*+7 72 86( &(57$,1 62)7:$5( 7+(
  ´62)7:$5(µ ,1&/8',1* 86(5 '2&80(17$7,21 ,1 (/(&7521,& )250 :+,&+ 0$< +$9( %((1
  3529,'(' 6(3$5$7(/< 25 72*(7+(5 :,7+ $ 3+,/,36 352'8&7 7+( ´'(9,&(µ 25 $ 3& BY
  DOWNLOADING, INSTALLING OR OTHERWISE USING THE SOFTWARE, YOU ACCEPT AND AGREE TO
  BE BOUND BY ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE
  TO THESE TERMS AND CONDITIONS, DO NOT DOWNLOAD, INSTALL OR OTHERWISE USE THE
  SOFTWARE. IF YOU ACQUIRED THE SOFTWARE IN TANGIBLE MEDIA E.G. CD WITHOUT THE
  OPPORTUNITY TO REVIEW THIS LICENSE AND DO NOT ACCEPT THESE TERMS, YOU MAY RECEIVE A
  FULL REFUND OF THE AMOUNT, IF ANY, THAT YOU PAID FOR THE SOFTWARE IF YOU RETURN THE
  SOFTWARE UNUSED WITH PROOF OF PAYMENT WITHIN 30 DAYS FROM THE DATE OF PURCHASE.
  1. Grant of License. This Agreement grants you a non-exclusive, nontransferable, non-sub licensable license
  WR LQVWDOO DQG XVH RQ WKH 'HYLFH RU D 3& DV DSSOLFDEOH RQH FRS\ RI WKH VSHFLILHG YHUVLRQ RI WKH 6RIWZDUH LQ
  object code format as set out in the user documentation solely for your personal use. The Software is “in use”
  ZKHQ LW LV ORDGHG LQWR WKH WHPSRUDU\ RU SHUPDQHQW PHPRU\ LH 5$0 KDUG GLVN HWF RI WKH 3& RU WKH 'HYLFH
  2. Ownership. The Software is licensed and not sold to you. This Agreement grants you only the right to use
  the Software, but you do not acquire any rights, express or implied, in the Software other than those specified
  in this Agreement. Philips and its licensors retain all right, title, and interest in and to the Software, including all
  patents, copyrights, trade secrets, and other intellectual property rights incorporated therein. The Software is
  protected by copyright laws, international treaty provisions, and other intellectual property laws. Therefore,
  other than as expressly set forth herein, you may not copy the Software without prior written authorization of
  3KLOLSV H[FHSW WKDW \RX PD\ PDNH RQH FRS\ RI WKH 6RIWZDUH IRU \RXU EDFNXS SXUSRVHV RQO\ <RX PD\ QRW
  FRS\ DQ\ SULQWHG PDWHULDOV DFFRPSDQ\LQJ WKH 6RIWZDUH QRU SULQW PRUH WKDQ RQH FRS\ RI DQ\ XVHU
  GRFXPHQWDWLRQ SURYLGHG LQ HOHFWURQLF IRUP H[FHSW WKDW \RX PD\ PDNH RQH FRS\ RI VXFK SULQWHG PDWHULDOV
  for your back-up purposes only.
  3. License Restrictions. Except as provided otherwise herein, you shall not rent, lease, sublicense, sell, assign,
  loan, or otherwise transfer the Software. You shall not, and you shall not permit any third party, to reverse
  engineer, decompile, or disassemble the Software, except to the extent that applicable law expressly prohibits
  the foregoing restriction. You may not remove or destroy any product identification, copyright notices, or other
  proprietary markings or restrictions from the Software. All titles, trademarks, and copyright and restricted
  rights notices shall be reproduced on your back up copy of the Software. You may not modify or adapt the
  Software, merge the Software into another program or create derivative works based upon the Software.
  4. Termination of certain functionality. The Software may contain components of certain licensed software
  LQFOXGLQJ VRIWZDUH OLFHQVHG IURP 0LFURVRIW &RUSRUDWLRQ ´0LFURVRIWµ ZKLFK LPSOHPHQWV 0LFURVRIW·V GLJLWDO
  rights management technology for Windows Media. Content providers are using the digital rights management
  WHFKQRORJ\ IRU :LQGRZV 0HGLD ´:0'50µ WR SURWHFW WKH LQWHJULW\ RI WKHLU FRQWHQW ´6HFXUH &RQWHQWµ VR
  that their intellectual property, including copyright, in such content is not misappropriated. Your Device may also
  XVH :0'50 VRIWZDUH WR WUDQVIHU RU SOD\ 6HFXUH &RQWHQW ´:0'50 6RIWZDUHµ ,I WKH VHFXULW\ RI VXFK
  WM-DRM Software is compromised, Microsoft may revoke (either on its own or upon the request of the
  RZQHUV RI 6HFXUH &RQWHQW ´6HFXUH &RQWHQW 2ZQHUVµ WKH :0'50 6RIWZDUH·V ULJKW WR DFTXLUH QHZ OLFHQVHV
  WR FRS\ VWRUH WUDQVIHU GLVSOD\ DQGRU SOD\ 6HFXUH &RQWHQW 5HYRFDWLRQ GRHV QRW DOWHU WKH :0'50 6RIWZDUH·V • Page 36

  ability to play unprotected content. A list of revoked WM-DRM Software is sent to your PC and/or your Device
  whenever you download a license for Secure Content. Microsoft may, in conjunction with such license, also
  download revocation lists onto your Device on behalf of Secure Content Owners, which may disable your
  'HYLFH·V DELOLW\ WR FRS\ VWRUH GLVSOD\ WUDQVIHU DQGRU SOD\ 6HFXUH &RQWHQW 6HFXUH &RQWHQW 2ZQHUV PD\ DOVR
  require you to upgrade some of the WM-DRM components distributed with this Software (“WM-DRM
  8SJUDGHVµ EHIRUH DFFHVVLQJ WKHLU FRQWHQW :KHQ \RX DWWHPSW WR SOD\ 6HFXUH &RQWHQW:0'50 6RIWZDUH EXLOW
  by Microsoft will notify you that a WM-DRM Upgrade is required and then ask for your consent before the
  WM-DRM Upgrade is downloaded. WM-DRM Software built by Philips may do the same. If you decline the
  upgrade, you will not be able to access Secure Content that requires the WM-DRM Upgrade; however, you will
  still be able to access unprotected content and Secure Content that does not require the upgrade. WM-DRM
  features that access the Internet, such as acquiring new licenses and/or performing a required WM-DRM
  Upgrade, can be switched off. When these features are switched off, you will still be able to play Secure Content
  if you have a valid license for such content already stored on your Device. However, you will not be able to use
  certain of the WM-DRM Software features that require Internet access such as the ability to download content
  that requires the WM-DRM Upgrade. All title and intellectual property rights in and to the Secure Content is
  the property of the respective Secure Content owners and may be protected by applicable copyright or other
  intellectual property laws and treaties. This Agreement grants you no rights to use such Secure Content. To
  summarize, if the Software contains Microsoft WM-DRM components – Secure Content you
  desire to download, copy, store, display, transfer, and/or play is protected by the Microsoft
  WM-DRM components of the Software. Microsoft, Secure Content Owners, or Secure Content
  distributors may deny you access, or restrict your access, to Secure Content even after you have
  paid for, and/or obtained, it. Neither your consent nor the consent or approval of Philips is
  necessary for any of them to deny, withhold or otherwise restrict your access to Secure Content.
  Philips does not guaranty that you will be able to download, copy, store, display, transfer, and/or
  play Secure Content.
  5. Open Source Software. D 7KLV VRIWZDUH PD\ FRQWDLQ FRPSRQHQWV WKDW DUH VXEMHFW WR RSHQVRXUFH WHUPV
  as stated in the documentation accompanying the Device. This Agreement does not apply to this software as
  VXFK E <RXU OLFHQVH ULJKWV XQGHU WKLV $JUHHPHQW GR QRW LQFOXGH DQ\ ULJKW RU OLFHQVH WR XVH GLVWULEXWH RU FUHDWH
  derivative works of the Software in any manner that would subject the Software to Open Source Terms. “Open
  6RXUFH 7HUPVµ PHDQV WKH WHUPV RI DQ\ OLFHQVH WKDW GLUHFWO\ RU LQGLUHFWO\ FUHDWH RU SXUSRUW WR FUHDWH
  REOLJDWLRQV IRU 3KLOLSV ZLWK UHVSHFW WR WKH 6RIWZDUH DQGRU GHULYDWLYH ZRUNV WKHUHRI RU JUDQW RU SXUSRUW WR
  grant, to any third party any rights or immunities under intellectual property or proprietary rights in the
  Software or derivative works thereof.
  6. Termination. This Agreement shall be effective upon installation or first use of the Software and shall
  WHUPLQDWH L DW WKH GLVFUHWLRQ RI 3KLOLSV GXH WR \RXU IDLOXUH WR FRPSO\ ZLWK DQ\ WHUP RI WKLV $JUHHPHQW RU LL
  upon destruction of all copies of the Software and related materials provided to you by Philips hereunder.
  3KLOLSV·V ULJKWV DQG \RXU REOLJDWLRQV VKDOO VXUYLYH WKH WHUPLQDWLRQ RI WKLV $JUHHPHQW
  7. Upgrades. Philips may, at its sole option, make upgrades to the Software available by general posting on a
  website or by any other means or methods. Such upgrades may be made available pursuant to the terms of this
  Agreement or the release of such upgrades to you may be subject to your acceptance of another agreement.
  8. Support Services. 3KLOLSV LV QRW REOLJDWHG WR SURYLGH WHFKQLFDO RU RWKHU VXSSRUW ´6XSSRUW 6HUYLFHVµ IRU
  the Software. If Philips does provide you with Support Services, these will be governed by separate terms to be
  agreed between you and Philips.
  9. Limited Software Warranty. 3KLOLSV SURYLGHV WKH 6RIWZDUH ¶DV LV· DQG ZLWKRXW DQ\ ZDUUDQW\ H[FHSW WKDW
  the Software will perform substantially in accordance with the documentation accompanying the Software for a
  SHULRG RI RQH \HDU DIWHU \RXU ILUVW GRZQORDG LQVWDOODWLRQ RU XVH RI WKH 6RIWZDUH ZKLFKHYHU RFFXUV ILUVW 3KLOLSV·
  HQWLUH OLDELOLW\ DQG \RXU H[FOXVLYH UHPHG\ IRU EUHDFK RI WKLV ZDUUDQW\ VKDOO EH DW 3KLOLSV· RSWLRQ HLWKHU L UHWXUQ
  RI WKH SULFH SDLG E\ \RX IRU WKH 6RIWZDUH LI DQ\ RU E UHSDLU RU UHSODFHPHQW RI WKH 6RIWZDUH WKDW GRHV QRW • Page 37

  反面
  meet the warranty set forth herein and that is returned to Philips with a copy of your receipt. This limited
  warranty shall be void if failure of the Software has resulted from any accident, abuse, misuse or wrongful
  application. Any replacement Software will be warranted for the remainder of the original warranty period or
  WKLUW\ GD\V ZKLFKHYHU LV ORQJHU 7KLV OLPLWHG ZDUUDQW\ VKDOO QRW DSSO\ WR \RX LI WKHLI WKH 6RIWZDUH ZDV
  provided to you free of charge on an evaluation only basis.
  10. NO OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS SET FORTH ABOVE, PHILIPS AND ITS LICENSORS DO
  NOT WARRANT THAT THE SOFTWARE WILL OPERATE ERROR FREE OR UNINTERRUPTED, OR WILL
  MEET YOUR REQUIREMENTS. YOU ASSUME ALL RESPONSIBILITIES FOR SELECTION OF THE SOFTWARE
  TO ACHIEVE YOUR INTENDED RESULTS, AND FOR THE INSTALLATION OF, USE OF, AND RESULTS
  OBTAINED FROM THE SOFTWARE. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW,
  PHILIPS AND ITS LICENSORS DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, WHETHER EXPRESS OR
  IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
  FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND ACCURACY OR COMPLETENESS OF RESULTS WITH RESPECT TO
  THE SOFTWARE AND THE ACCOMPANYING MATERIALS. THERE IS NO WARRANTY AGAINST
  INFRINGEMENT. PHILIPS DOES NOT WARRANT THAT YOU WILL BE ABLE TO DOWNLOAD, COPY,
  STORE, DISPLAY, TRANSFER, AND/OR PLAY SECURE CONTENT.
  11. LIMITATION OF LIABILITY. UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL PHILIPS OR ITS LICENSORS BE
  LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES
  WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR REVENUES,
  BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, LOSS OF DATA, LOSS OF USE OR OTHER
  PECUNIARY LOSS, EVEN IF PHILIPS OR ITS LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
  68&+ '$0$*(6 ,1 12 (9(17 6+$// 3+,/,36· 25 ,76 /,&(16256· $**5(*$7( /,$%,/,7< )25
  DAMAGES ARISING OUT OF THIS AGREEMENT EXCEED THE GREATER OF THE PRICE ACTUALLY PAID
  %< <28 )25 7+( 62)7:$5( 25 ),9( 7(1 3281'6 67(5/,1*86 '2//$56 
  12. Trademarks. Certain of the product and Philips names used in this Agreement, the Software, and the
  printed user documentation may constitute trademarks of the Philips, its licensors or other third parties. You
  are not authorized to use any such trademarks.
  13. Export Administration. You agree that you will not directly or indirectly, export or re-export the
  Software to any country for which the United States Export Administration Act, or any similar United States law
  or regulation requires an export license or other U.S. Government approval, unless the appropriate export
  license or approval has first been obtained. By downloading or installing the Software you agree to abide by this
  Export provision.
  14. Governing law. This Agreement is governed by the laws of your country of residence ,residence, without
  reference to its conflict of laws principles. Any dispute between you and Philips regarding this Agreement shall
  be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts of your country of residence.
  15. General. This Agreement contains the entire agreement between you and Philips and supersedes any prior
  representation, undertaking or other communication or advertising with respect to the Software and user
  documentation. If any part of this Agreement is held invalid, the remainder of this Agreement will continue in
  full force and effect. This Agreement shall not prejudice the statutory rights of any party dealing as a consumer. • Page 38

  This product uses the following open source software:

  source code. And you must show them these terms so they know
  their rights.

  uClinux for Blackfin 2009R1 Release <http://blackfin.uclinux.org/>,
  licensed under GPL V2,

  We protect your rights with two steps: (1) copyright the software,
  and (2) offer you this license which gives you legal permission to
  copy, distribute and/or modify the software.

  BusyBox R1.13.4 <http://www.busybox.net/>, licensed under GPL
  V2,
  Wireless Tools for Linux v29 <http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_
  Tourrilhes/Linux/Tools.html>, licensed under GPL V2,
  ---------------------------------------Das U-Boot r1.1.6 <http://www.denx.de/wiki/U-Boot>, with
  exclusions for user programs.
  NOTE! This copyright does *not* cover the so-called "standalone"
  applications that use U-Boot services by means of the jump table
  provided by U-Boot exactly for this purpose - this is merely
  considered normal use of U-Boot, and does *not* fall under the
  heading of "derived work".
  The header files "include/image.h" and "include/asm-*/u-boot.h"
  define interfaces to U-Boot. Including these (unmodified) header
  files in another file is considered normal use of U-Boot, and does
  *not* fall under the heading of "derived work".
  Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software
  Foundation, but the instance of code that it refers to (the U-Boot
  source code) is copyrighted by me and others who actually wrote it.
  -- Wolfgang Denk
  ---------------------------------------Linux kernel release 2.6.xx <http://kernel.org/>, licensed under GPL
  V2 with exclusions for user programs.
  NOTE! This copyright does *not* cover user programs that use
  kernel services by normal system calls - this is merely considered
  normal use of the kernel, and does *not* fall under the heading of
  "derived work". Also note that the GPL below is copyrighted by the
  Free Software Foundation, but the instance of code that it refers
  to (the Linux kernel) is copyrighted by me and others who actually
  wrote it.
  Also note that the only valid version of the GPL as far as the kernel
  is concerned is _this_ particular version of the license (ie v2, not
  v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly otherwise stated.
  Linus Torvalds

  ---------------------------------------GPL V2
  GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
  Version 2, June 1991
  Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
  51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA
  02110-1301 USA
  Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
  of this license document, but changing it is not allowed.
  Preamble
  The licenses for most software are designed to take away your
  freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
  Public License is intended to guarantee your freedom to share
  and change free software--to make sure the software is free for all
  its users. This General Public License applies to most of the Free
  Software Foundation's software and to any other program whose
  authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation
  software is covered by the GNU Library General Public License
  instead.) You can apply it to your programs, too.
  When we speak of free software, we are referring to freedom, not
  price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
  you have the freedom to distribute copies of free software (and
  charge for this service if you wish), that you receive source code
  or can get it if you want it, that you can change the software or use
  pieces of it in new free programs; and that you know you can do
  these things.
  To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
  anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the
  rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if
  you distribute copies of the software, or if you modify it.
  For example, if you distribute copies of such a program, whether
  gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that
  you have. You must make sure that they, too, receive or can get the

  Also, for each author's protection and ours, we want to make
  certain that everyone understands that there is no warranty for
  this free software. If the software is modified by someone else and
  passed on, we want its recipients to know that what they have is
  not the original, so that any problems introduced by others will not
  reflect on the original authors' reputations.
  Finally, any free program is threatened constantly by software
  patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free
  program will individually obtain patent licenses, in effect making the
  program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any
  patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at
  all.
  The precise terms and conditions for copying, distribution and
  modification follow.
  GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
  TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION
  AND MODIFICATION
  0. This License applies to any program or other work which contains
  a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed
  under the terms of this General Public License. The "Program", below,
  refers to any such program or work, and a "work based on the
  Program" means either the Program or any derivative work under
  copyright law: that is to say, a work containing the Program or a
  portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
  into another language. (Hereinafter, translation is included without
  limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as
  "you".
  Activities other than copying, distribution and modification are not
  covered by this License; they are outside its scope. The act of
  running the Program is not restricted, and the output from the
  Program is covered only if its contents constitute a work based on
  the Program (independent of having been made by running the
  Program). Whether that is true depends on what the Program does.
  1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's
  source code as you receive it, in any medium, provided that you
  conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate
  copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the
  notices that refer to this License and to the absence of any warranty;
  and give any other recipients of the Program a copy of this License
  along with the Program.
  You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and
  you may at your option offer warranty protection in exchange for a
  fee.
  2. You may modify your copy or copies of the Program or any
  portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy
  and distribute such modifications or work under the terms of
  Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  a) You must cause the modified files to carry prominent
  notices stating that you changed the files and the date of any
  change.
  b) You must cause any work that you distribute or publish,
  that in whole or in part contains or is derived from the
  Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no
  charge to all third parties under the terms of this License.
  c) If the modified program normally reads commands
  interactively when run, you must cause it, when started
  running for such interactive use in the most ordinary way, to
  print or display an announcement including an appropriate
  copyright notice and a notice that there is no warranty (or
  else, saying that you provide a warranty) and that users may
  redistribute the program under these conditions, and telling
  the user how to view a copy of this License. (Exception: if the
  Program itself is interactive but does not normally print such
  an announcement, your work based on the Program is not
  required to print an announcement.)
  These requirements apply to the modified work as a whole. If
  identifiable sections of that work are not derived from the Program,
  and can be reasonably considered independent and separate works
  in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
  sections when you distribute them as separate works. But when
  you distribute the same sections as part of a whole which is a work
  based on the Program, the distribution of the whole must be on the
  terms of this License, whose permissions for other licensees extend
  to the entire whole, and thus to each and every part regardless of
  who wrote it.

  Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
  your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
  exercise the right to control the distribution of derivative or
  collective works based on the Program.
  In addition, mere aggregation of another work not based on the
  Program with the Program (or with a work based on the Program)
  on a volume of a storage or distribution medium does not bring the
  other work under the scope of this License.
  3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it,
  under Section 2) in object code or executable form under the terms
  of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the
  following:
  a) Accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the
  terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily
  used for software interchange; or,
  b) Accompany it with a written offer, valid for at least three
  years, to give any third party, for a charge no more than your
  cost of physically performing source distribution, a complete
  machine-readable copy of the corresponding source code, to
  be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
  medium customarily used for software interchange; or,
  c) Accompany it with the information you received as to the
  offer to distribute corresponding source code. (This alternative
  is allowed only for noncommercial distribution and only if you
  received the program in object code or executable form with
  such an offer, in accord with Subsection b above.)
  The source code for a work means the preferred form of the work
  for making modifications to it. For an executable work, complete
  source code means all the source code for all modules it contains,
  plus any associated interface definition files, plus the scripts used to
  control compilation and installation of the executable. However, as a
  special exception, the source code distributed need not include
  anything that is normally distributed (in either source or binary
  form) with the major components (compiler, kernel, and so on)
  of the operating system on which the executable runs, unless that
  component itself accompanies the executable.
  If distribution of executable or object code is made by offering
  access to copy from a designated place, then offering equivalent
  access to copy the source code from the same place counts as
  distribution of the source code, even though third parties are not
  compelled to copy the source along with the object code.
  4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program
  except as expressly provided under this License. Any attempt
  otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is
  void, and will automatically terminate your rights under this License.
  However, parties who have received copies, or rights, from you
  under this License will not have their licenses terminated so long as
  such parties remain in full compliance.
  5. You are not required to accept this License, since you have not
  signed it. However, nothing else grants you permission to modify or
  distribute the Program or its derivative works. These actions are
  prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
  modifying or distributing the Program (or any work based on the
  Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and
  all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
  the Program or works based on it.
  6. Each time you redistribute the Program (or any work based on
  the Program), the recipient automatically receives a license from the
  original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to
  these terms and conditions. You may not impose any further
  restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
  You are not responsible for enforcing compliance by third parties to
  this License.
  7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
  infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
  conditions are imposed on you (whether by court order, agreement
  or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do
  not excuse you from the conditions of this License. If you cannot
  distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
  License and any other pertinent obligations, then as a consequence
  you may not distribute the Program at all. For example, if a patent
  license would not permit royalty-free redistribution of the Program
  by all those who receive copies directly or indirectly through you,
  then the only way you could satisfy both it and this License would
  be to refrain entirely from distribution of the Program.
  If any portion of this section is held invalid or unenforceable under
  any particular circumstance, the balance of the section is intended to
  apply and the section as a whole is intended to apply in other
  circumstances.

  It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
  patents or other property right claims or to contest validity of any
  such claims; this section has the sole purpose of protecting the
  integrity of the free software distribution system, which is
  implemented by public license practices. Many people have made
  generous contributions to the wide range of software distributed
  through that system in reliance on consistent application of that
  system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing
  to distribute software through any other system and a licensee
  cannot impose that choice.
  This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
  be a consequence of the rest of this License.
  8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in
  certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
  original copyright holder who places the Program under this License
  may add an explicit geographical distribution limitation excluding
  those countries, so that distribution is permitted only in or among
  countries not thus excluded. In such case, this License incorporates
  the limitation as if written in the body of this License.
  9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
  versions of the General Public License from time to time. Such new
  versions will be similar in spirit to the present version, but may differ
  in detail to address new problems or concerns.
  Each version is given a distinguishing version number. If the Program
  specifies a version number of this License which applies to it and
  "any later version", you have the option of following the terms and
  conditions either of that version or of any later version published
  by the Free Software Foundation. If the Program does not specify
  a version number of this License, you may choose any version ever
  published by the Free Software Foundation.
  10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free
  programs whose distribution conditions are different, write to the
  author to ask for permission. For software which is copyrighted
  by the Free Software Foundation, write to the Free Software
  Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision
  will be guided by the two goals of preserving the free status of all
  derivatives of our free software and of promoting the sharing and
  reuse of software generally.
  NO WARRANTY
  11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,
  THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE
  EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
  OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS
  AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS"
  WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED
  OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
  WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
  PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
  AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU.
  SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
  THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
  CORRECTION.
  12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE
  LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT
  HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/
  OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE
  LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL,
  SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
  ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
  PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF
  DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES
  SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF
  THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS),
  EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED
  OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
  END OF TERMS AND CONDITIONS
  How to Apply These Terms to Your New Programs
  If you develop a new program, and you want it to be of the greatest
  possible use to the public, the best way to achieve this is to make it
  free software which everyone can redistribute and change under
  these terms.
  To do so, attach the following notices to the program. It is safest
  to attach them to the start of each source file to most effectively
  convey the exclusion of warranty; and each file should have at least
  the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.
  <one line to give the program's name and a brief idea of
  what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>
  This program is free software; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the GNU General Public License
  as published by the Free Software Foundation; either version 2
  of the License, or (at your option) any later version.

  This program is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
  implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR
  A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public
  License for more details.
  You should have received a copy of the GNU General Public
  License along with this program; if not, write to the Free
  Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston,
  MA 02110-1301 USA

  Also add information on how to contact you by electronic and
  paper mail.
  If the program is interactive, make it output a short notice like this
  when it starts in an interactive mode:
  Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
  Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY;
  for details type `show w'. This is free software, and you are
  welcome to redistribute it under certain conditions; type
  `show c' for details.
  The hypothetical commands `show w' and `show c' should show
  the appropriate parts of the General Public License. Of course, the
  commands you use may be called something other than `show w'
  and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items-whatever suits your program.
  You should also get your employer (if you work as a programmer)
  or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program,
  if necessary. Here is a sample; alter the names:
  Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
  program `Gnomovision' (which makes passes at compilers)
  written by James Hacker.
  <signature of Ty Coon>, 1 April 1989 Ty Coon, President of
  Vice
  This General Public License does not permit incorporating your
  program into proprietary programs. If your program is a subroutine
  library, you may consider it more useful to permit linking proprietary
  applications with the library. If this is what you want to do, use the
  GNU Library General Public License instead of this License.

  ---------------------------------------uClibc r0.9 <http://www.uclibc.org/>, , licensed under LGPL V2,

  ---------------------------------------LGPL V2
  GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
  Version 2, June 1991
  Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc.
  675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA
  Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
  of this license document, but changing it is not allowed.
  [This is the first released version of the library GPL. It is
  numbered 2 because it goes with version 2 of the ordinary GPL.]
  Preamble
  The licenses for most software are designed to take away your
  freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
  Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share
  and change free software--to make sure the software is free for all
  its users.
  This license, the Library General Public License, applies to some
  specially designated Free Software Foundation software, and to any
  other libraries whose authors decide to use it. You can use it for
  your libraries, too.
  When we speak of free software, we are referring to freedom, not
  price. Our General Public Licenses are designed to make sure that
  you have the freedom to distribute copies of free software (and
  charge for this service if you wish), that you receive source code
  or can get it if you want it, that you can change the software or use
  pieces of it in new free programs; and that you know you can do
  these things.
  To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
  anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the
  rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if
  you distribute copies of the library, or if you modify it.

  For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
  or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave
  you. You must make sure that they, too, receive or can get the source
  code. If you link a program with the library, you must provide
  complete object files to the recipients so that they can relink them
  with the library, after making changes to the library and recompiling
  it. And you must show them these terms so they know their rights.

  Activities other than copying, distribution and modification are not
  covered by this License; they are outside its scope. The act of
  running a program using the Library is not restricted, and output
  from such a program is covered only if its contents constitute a
  work based on the Library (independent of the use of the Library
  in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the
  Library does and what the program that uses the Library does.

  Our method of protecting your rights has two steps: (1) copyright
  the library, and (2) offer you this license which gives you legal
  permission to copy, distribute and/or modify the library.

  1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's
  complete source code as you receive it, in any medium, provided
  that you conspicuously and appropriately publish on each copy an
  appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
  all the notices that refer to this License and to the absence of any
  warranty; and distribute a copy of this License along with the
  Library.

  Also, for each distributor's protection, we want to make certain
  that everyone understands that there is no warranty for this free
  library. If the library is modified by someone else and passed on, we
  want its recipients to know that what they have is not the original
  version, so that any problems introduced by others will not reflect
  on the original authors' reputations.
  Finally, any free program is threatened constantly by software
  patents. We wish to avoid the danger that companies distributing
  free software will individually obtain patent licenses, thus in effect
  transforming the program into proprietary software. To prevent this,
  we have made it clear that any patent must be licensed for
  everyone's free use or not licensed at all.
  Most GNU software, including some libraries, is covered by the
  ordinary GNU General Public License, which was designed for utility
  programs. This license, the GNU Library General Public License,
  applies to certain designated libraries. This license is quite different
  from the ordinary one; be sure to read it in full, and don't assume
  that anything in it is the same as in the ordinary license.
  The reason we have a separate public license for some libraries is
  that they blur the distinction we usually make between modifying or
  adding to a program and simply using it. Linking a program with a
  library, without changing the library, is in some sense simply using the
  library, and is analogous to running a utility program or application
  program. However, in a textual and legal sense, the linked executable
  is a combined work, a derivative of the original library, and the
  ordinary General Public License treats it as such.
  Because of this blurred distinction, using the ordinary General
  Public License for libraries did not effectively promote software
  sharing, because most developers did not use the libraries. We
  concluded that weaker conditions might promote sharing better.
  However, unrestricted linking of non-free programs would deprive
  the users of those programs of all benefit from the free status of the
  libraries themselves. This Library General Public License is intended
  to permit developers of non-free programs to use free libraries,
  while preserving your freedom as a user of such programs to change
  the free libraries that are incorporated in them. (We have not seen
  how to achieve this as regards changes in header files, but we have
  achieved it as regards changes in the actual functions of the Library.)
  The hope is that this will lead to faster development of free libraries.
  The precise terms and conditions for copying, distribution and
  modification follow. Pay close attention to the difference between a
  "work based on the library" and a "work that uses the library". The
  former contains code derived from the library, while the latter only
  works together with the library.
  Note that it is possible for a library to be covered by the ordinary
  General Public License rather than by this special one.
  GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
  TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION
  AND MODIFICATION
  0. This License Agreement applies to any software library which
  contains a notice placed by the copyright holder or other authorized
  party saying it may be distributed under the terms of this Library
  General Public License (also called "this License"). Each licensee is
  addressed as "you".
  A "library" means a collection of software functions and/or data
  prepared so as to be conveniently linked with application programs
  (which use some of those functions and data) to form executables.
  The "Library", below, refers to any such software library or work
  which has been distributed under these terms. A "work based on
  the Library" means either the Library or any derivative work under
  copyright law: that is to say, a work containing the Library or a
  portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
  straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
  included without limitation in the term "modification".)
  "Source code" for a work means the preferred form of the work
  for making modifications to it. For a library, complete source code
  means all the source code for all modules it contains, plus any
  associated interface definition files, plus the scripts used to control
  compilation and installation of the library.

  You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,
  and you may at your option offer warranty protection in exchange
  for a fee.
  2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion
  of it, thus forming a work based on the Library, and copy and
  distribute such modifications or work under the terms of Section 1
  above, provided that you also meet all of these conditions:
  a) The modified work must itself be a software library.
  b) You must cause the files modified to carry prominent
  notices stating that you changed the files and the date of any
  change.
  c) You must cause the whole of the work to be licensed at no
  charge to all third parties under the terms of this License.
  d) If a facility in the modified Library refers to a function or a
  table of data to be supplied by an application program that
  uses the facility, other than as an argument passed when the
  facility is invoked, then you must make a good faith effort
  to ensure that, in the event an application does not supply
  such function or table, the facility still operates, and performs
  whatever part of its purpose remains meaningful.
  (For example, a function in a library to compute square roots
  has a purpose that is entirely well-defined independent of
  the application. Therefore, Subsection 2d requires that any
  application-supplied function or table used by this function
  must be optional: if the application does not supply it, the
  square root function must still compute square roots.)
  These requirements apply to the modified work as a whole. If
  identifiable sections of that work are not derived from the Library,
  and can be reasonably considered independent and separate works
  in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
  sections when you distribute them as separate works. But when you
  distribute the same sections as part of a whole which is a work
  based on the Library, the distribution of the whole must be on the
  terms of this License, whose permissions for other licensees extend
  to the entire whole, and thus to each and every part regardless of
  who wrote it.
  Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
  your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
  exercise the right to control the distribution of derivative or
  collective works based on the Library.
  In addition, mere aggregation of another work not based on the
  Library with the Library (or with a work based on the Library) on
  a volume of a storage or distribution medium does not bring the
  other work under the scope of this License.
  3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General
  Public License instead of this License to a given copy of the Library.
  To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so
  that they refer to the ordinary GNU General Public License, version
  2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the
  ordinary GNU General Public License has appeared, then you can
  specify that version instead if you wish.) Do not make any other
  change in these notices.
  Once this change is made in a given copy, it is irreversible for
  that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all
  subsequent copies and derivative works made from that copy.
  This option is useful when you wish to copy part of the code of
  the Library into a program that is not a library.
  4. You may copy and distribute the Library (or a portion or
  derivative of it, under Section 2) in object code or executable form
  under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you
  accompany it with the complete corresponding machine-readable
  source code, which must be distributed under the terms of
  Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software
  interchange.

  If distribution of object code is made by offering access to copy
  from a designated place, then offering equivalent access to copy the
  source code from the same place satisfies the requirement to
  distribute the source code, even though third parties are not
  compelled to copy the source along with the object code.
  5. A program that contains no derivative of any portion of the
  Library, but is designed to work with the Library by being compiled
  or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a
  work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and
  therefore falls outside the scope of this License.
  However, linking a "work that uses the Library" with the Library
  creates an executable that is a derivative of the Library (because it
  contains portions of the Library), rather than a "work that uses the
  library". The executable is therefore covered by this License.
  Section 6 states terms for distribution of such executables.
  When a "work that uses the Library" uses material from a header
  file that is part of the Library, the object code for the work may be a
  derivative work of the Library even though the source code is not.
  Whether this is true is especially significant if the work can be
  linked without the Library, or if the work is itself a library. The
  threshold for this to be true is not precisely defined by law.
  If such an object file uses only numerical parameters, data
  structure layouts and accessors, and small macros and small inline
  functions (ten lines or less in length), then the use of the object
  file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative
  work. (Executables containing this object code plus portions of the
  Library will still fall under Section 6.)
  Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
  distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
  Any executables containing that work also fall under Section 6,
  whether or not they are linked directly with the Library itself.
  6. As an exception to the Sections above, you may also compile or
  link a "work that uses the Library" with the Library to produce a
  work containing portions of the Library, and distribute that work
  under terms of your choice, provided that the terms permit
  modification of the work for the customer's own use and reverse
  engineering for debugging such modifications.
  You must give prominent notice with each copy of the work that
  the Library is used in it and that the Library and its use are covered
  by this License. You must supply a copy of this License. If the work
  during execution displays copyright notices, you must include the
  copyright notice for the Library among them, as well as a reference
  directing the user to the copy of this License. Also, you must do one
  of these things:
  a) Accompany the work with the complete corresponding
  machine-readable source code for the Library including
  whatever changes were used in the work (which must be
  distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work
  is an executable linked with the Library, with the complete
  machine-readable "work that uses the Library", as object code
  and/or source code, so that the user can modify the Library
  and then relink to produce a modified executable containing
  the modified Library. (It is understood that the user who
  changes the contents of definitions files in the Library will not
  necessarily be able to recompile the application to use the
  modified definitions.)
  b) Accompany the work with a written offer, valid for at least
  three years, to give the same user the materials specified in
  Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of
  performing this distribution.
  c) If distribution of the work is made by offering access to
  copy from a designated place, offer equivalent access to copy
  the above specified materials from the same place.
  d) Verify that the user has already received a copy of these
  materials or that you have already sent this user a copy.
  For an executable, the required form of the "work that uses the
  Library" must include any data and utility programs needed for
  reproducing the executable from it. However, as a special exception,
  the source code distributed need not include anything that is
  normally distributed (in either source or binary form) with the major
  components (compiler, kernel, and so on) of the operating system
  on which the executable runs, unless that component itself
  accompanies the executable.
  It may happen that this requirement contradicts the license
  restrictions of other proprietary libraries that do not normally
  accompany the operating system. Such a contradiction means you
  cannot use both them and the Library together in an executable
  that you distribute.

  7. You may place library facilities that are a work based on the
  Library side-by-side in a single library together with other library
  facilities not covered by this License, and distribute such a combined
  library, provided that the separate distribution of the work based on
  the Library and of the other library facilities is otherwise
  permitted, and provided that you do these two things:
  a) Accompany the combined library with a copy of the same
  work based on the Library, uncombined with any other library
  facilities. This must be distributed under the terms of the
  Sections above.
  b) Give prominent notice with the combined library of
  the fact that part of it is a work based on the Library, and
  explaining where to find the accompanying uncombined form
  of the same work.
  8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute
  the Library except as expressly provided under this License. Any
  attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
  distribute the Library is void, and will automatically terminate your
  rights under this License. However, parties who have received copies,
  or rights, from you under this License will not have their licenses
  terminated so long as such parties remain in full compliance.
  9. You are not required to accept this License, since you have not
  signed it. However, nothing else grants you permission to modify or
  distribute the Library or its derivative works. These actions are
  prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
  modifying or distributing the Library (or any work based on the
  Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and
  all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
  the Library or works based on it.
  10. Each time you redistribute the Library (or any work based on
  the Library), the recipient automatically receives a license from the
  original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library
  subject to these terms and conditions. You may not impose any
  further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted
  herein. You are not responsible for enforcing compliance by third
  parties to this License.
  11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
  infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
  conditions are imposed on you (whether by court order, agreement
  or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do
  not excuse you from the conditions of this License. If you cannot
  distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
  License and any other pertinent obligations, then as a consequence
  you may not distribute the Library at all. For example, if a patent
  license would not permit royalty-free redistribution of the Library by
  all those who receive copies directly or indirectly through you, then
  the only way you could satisfy both it and this License would be to
  refrain entirely from distribution of the Library.
  If any portion of this section is held invalid or unenforceable under
  any particular circumstance, the balance of the section is intended
  to apply, and the section as a whole is intended to apply in other
  circumstances.
  It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
  patents or other property right claims or to contest validity of
  any such claims; this section has the sole purpose of protecting
  the integrity of the free software distribution system which is
  implemented by public license practices. Many people have made
  generous contributions to the wide range of software distributed
  through that system in reliance on consistent application of that
  system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing
  to distribute software through any other system and a licensee
  cannot impose that choice.
  This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
  be a consequence of the rest of this License.
  12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in
  certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
  original copyright holder who places the Library under this License
  may add an explicit geographical distribution limitation excluding
  those countries, so that distribution is permitted only in or among
  countries not thus excluded. In such case, this License incorporates
  the limitation as if written in the body of this License.
  13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
  versions of the Library General Public License from time to time.
  Such new versions will be similar in spirit to the present version,
  but may differ in detail to address new problems or concerns.
  Each version is given a distinguishing version number. If the Library
  specifies a version number of this License which applies to it and
  "any later version", you have the option of following the terms and
  conditions either of that version or of any later version published by
  the Free Software Foundation. If the Library does not specify a

  license version number, you may choose any version ever published
  by the Free Software Foundation.
  14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free
  programs whose distribution conditions are incompatible with these,
  write to the author to ask for permission. For software which is
  copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
  Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
  decision will be guided by the two goals of preserving the free status
  of all derivatives of our free software and of promoting the sharing
  and reuse of software generally.
  NO WARRANTY
  15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE,
  THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT
  PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
  STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
  OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT
  WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
  INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
  OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
  PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
  PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE
  LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
  NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
  16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW
  OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER,
  OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
  REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE
  TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
  INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT
  OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING
  BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
  RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR
  THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE
  WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR
  OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
  SUCH DAMAGES.
  END OF TERMS AND CONDITIONS
  Appendix: How to Apply These Terms to Your New Libraries
  If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
  possible use to the public, we recommend making it free software
  that everyone can redistribute and change. You can do so by
  permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under
  the terms of the ordinary General Public License).
  To apply these terms, attach the following notices to the library. It is
  safest to attach them to the start of each source file to most
  effectively convey the exclusion of warranty; and each file should
  have at least the "copyright" line and a pointer to where the full
  notice is found.
  <one line to give the library's name and a brief idea of what
  it does.> Copyright (C) <year> <name of author>
  This library is free software; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the GNU Library General Public
  License as published by the Free Software Foundation; either
  version 2 of the License, or (at your option) any later version.
  This library is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
  implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR
  A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Library General
  Public License for more details.
  You should have received a copy of the GNU Library General
  Public License along with this library; if not, write to the Free
  Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA
  02139, USA.
  Also add information on how to contact you by electronic and
  paper mail.
  You should also get your employer (if you work as a programmer)
  or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
  necessary. Here is a sample; alter the names:
  Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
  library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James
  Random Hacker.
  <signature of Ty Coon>, 1 April 1990 Ty Coon, President of
  Vice
  That's all there is to it!
  ---------------------------------------AW3000_10_OSS_V1.0 • Page 39

  Curl and libcurl 7.19.7 <http://curl.haxx.se/>, licensed under a MIT/
  X derivate license, COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
  Copyright (c) 1996 - 2009, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.
  All rights reserved.
  Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
  purpose with or without fee is hereby granted, provided that the
  above copyright notice and this permission notice appear in all
  copies.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY
  OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
  LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
  FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF
  THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS
  OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
  DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
  CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
  OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
  OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
  Except as contained in this notice, the name of a copyright holder
  shall not be used in advertising or otherwise to promote the
  sale, use or other dealings in this Software without prior written
  authorization of the copyright holder.
  ---------------------------------------OpenSSL 1.0.0 <http://www.openssl.org/>, licensed under both
  OpenSSL License and Original SSLeay license,
  OpenSSL License
  --------------/* =======================================
  =============================
  * Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights
  reserved.
  *
  * Redistribution and use in source and binary forms, with or
  without modification, are permitted provided that the following
  conditions are met:
  *
  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
  * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  *
  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above
  copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer
  in the documentation and/or other materials provided with the
  distribution.
  *
  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
  software must display the following acknowledgment: "This product
  includes software developed by the OpenSSL Project for use in
  the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
  *
  * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must
  not be used to endorse or promote products derived from
  this software without prior written permission. For written
  permission, please contact openssl-core@openssl.org.
  *
  * 5. P
   roducts derived from this software may not be called
  "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without
  prior written permission of the OpenSSL Project.
  *
  * 6. R
   edistributions of any form whatsoever must retain the
  following acknowledgment:
  "This product includes software developed by the OpenSSL
  Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.
  org/)"
  *
  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT
  ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,
  INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
  OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
  PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
  OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
  ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
  OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
  LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
  SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
  INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
  OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
  TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
  IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
  ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
  * =======================================
  =============================
  *
  * This product includes cryptographic software written by Eric
  Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written
  by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
  *

  */
  Original SSLeay License
  ----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
  * All rights reserved.
  * This package is an SSL implementation written
  * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
  * The implementation was written so as to conform with Netscapes
  SSL.
  * This library is free for commercial and non-commercial use as long
  as
  * the following conditions are aheared to. The following conditions
  * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
  * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL
  documentation
  * included with this distribution is covered by the same copyright
  terms
  * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
  * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices
  in
  * the code are not to be removed.
  * If this package is used in a product, Eric Young should be given
  attribution
  * as the author of the parts of the library used.
  * This can be in the form of a textual message at program startup
  or
  * in documentation (online or textual) provided with the package.
  *
  * Redistribution and use in source and binary forms, with or
  without
  * modification, are permitted provided that the following conditions
  * are met:
  * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
  * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  * 2 . Redistributions in binary form must reproduce the above
  copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer
  in the documentation and/or other materials provided with the
  distribution.
  * 3 . All advertising materials mentioning features or use of this
  software must display the following acknowledgement: "This
  product includes cryptographic software written by Eric Young
  (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out
  if the rouines from the library being used are not cryptographic
  related :-).
  * 4 . If you include any Windows specific code (or a derivative
  thereof) from the apps directory (application code) you must
  include an acknowledgement: "This product includes software
  written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
  *
  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS''
  AND
  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
  NOT LIMITED TO, THE
  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
  FOR A PARTICULAR PURPOSE
  * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR
  CONTRIBUTORS BE LIABLE
  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
  EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
  PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
  BUSINESS INTERRUPTION)
  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
  WHETHER IN CONTRACT, STRICT
  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
  OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
  THE POSSIBILITY OF
  * SUCH DAMAGE.
  *
  * The licence and distribution terms for any publically available
  version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code
  cannot simply be
  * copied and put under another distribution licence
  * [including the GNU Public Licence.]
  */
  ---------------------------------------Ogg Vorbis <http://xiph.org/vorbis/>, licensed as below,
  Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without
  modification, are permitted provided that the following conditions
  are met:
  - Redistributions of source code must retain the above copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer.

  - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
  documentation and/or other materials provided with the distribution.
  - Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its
  contributors may be used to endorse or promote products derived
  from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
  AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
  IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
  IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
  FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
  SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
  ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
  OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
  LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
  SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
  INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
  OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
  TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
  IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
  ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  ---------------------------------------FLAC <http://flac.sourceforge.net/index.html>, licensed as below,
  Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,200
  9 Josh Coalson
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without
  modification, are permitted provided that the following conditions
  are met:
  - Redistributions of source code must retain the above copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
  documentation and/or other materials provided with the distribution.
  - Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its
  contributors may be used to endorse or promote products derived
  from
  this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
  AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
  IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
  IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
  FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
  SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
  ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
  OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
  LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
  SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
  INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
  OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
  TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING
  IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
  ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
  ---------------------------------------iScroll 3.7.1 <http://cubiq.org/iscroll>, licensed under the terms of
  the MIT License as below,
  Copyright (c) 2009 Matteo Spinelli, http://cubiq.org/
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
  a copy of this software and associated documentation files (the
  "Software"), to deal in the Software without restriction, including
  without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
  distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
  permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject
  to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be
  included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY
  OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
  LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
  FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
  IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
  HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
  LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR
  OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
  WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
  THE SOFTWARE.
  ----------------------------------------

  jquery-ui-1.8.9 <http://jqueryui.com/download>, licensed under the
  terms of the MIT License as below,
  Copyright (c) 2011 Paul Bakaus, http://jqueryui.com/
  This software consists of voluntary contributions made by many
  individuals (AUTHORS.txt, http://jqueryui.com/about) For exact
  contribution history, see the revision history and logs, available at
  http://jquery-ui.googlecode.com/svn/
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
  a copy of this software and associated documentation files (the
  "Software"), to deal in the Software without restriction, including
  without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
  distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
  permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject
  to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be
  included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY
  OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
  LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
  FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
  IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
  HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
  LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR
  OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
  WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
  THE SOFTWARE.

  ---------------------------------------jquery-1.4.4.min <http://docs.jquery.com/Downloading_jQuery>,
  licensed under the terms of the MIT License as below,
  Copyright (c) 2011 John Resig, http://jquery.com/
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
  a copy of this software and associated documentation files (the
  "Software"), to deal in the Software without restriction, including
  without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
  distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
  permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject
  to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be
  included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY
  OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
  LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
  FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
  IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
  HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
  LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR
  OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
  WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
  THE SOFTWARE.
  ---------------------------------------libmicrohttpd 0.4.6 <http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/> licensed
  under the LGPL as below,
  GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
  Version 2.1, February 1999
  Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
  51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
  Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
  of this license document, but changing it is not allowed.
  [This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
  as the successor of the GNU Library Public License, version 2,
  hence the version number 2.1.]
  Preamble

  When we speak of free software, we are referring to freedom of
  use, not price. Our General Public Licenses are designed to make
  sure that you have the freedom to distribute copies of free software
  (and charge for this service if you wish); that you receive source
  code or can get it if you want it; that you can change the software
  and use pieces of it in new free programs; and that you are informed
  that you can do these things.
  To protect your rights, we need to make restrictions that forbid
  distributors to deny you these rights or to ask you to surrender
  these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for
  you if you distribute copies of the library or if you modify it.
  For example, if you distribute copies of the library, whether gratis
  or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave
  you. You must make sure that they, too, receive or can get the source
  code. If you link other code with the library, you must provide
  complete object files to the recipients, so that they can relink them
  with the library after making changes to the library and recompiling
  it. And you must show them these terms so they know their rights.
  We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright
  the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal
  permission to copy, distribute and/or modify the library.
  To protect each distributor, we want to make it very clear that there
  is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by
  someone else and passed on, the recipients should know that what
  they have is not the original version, so that the original author's
  reputation will not be affected by problems that might be introduced
  by others.
  Finally, software patents pose a constant threat to the existence of
  any free program. We wish to make sure that a company cannot
  effectively restrict the users of a free program by obtaining a
  restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that
  any patent license obtained for a version of the library must be
  consistent with the full freedom of use specified in this license.
  Most GNU software, including some libraries, is covered by the
  ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser
  General Public License, applies to certain designated libraries, and is
  quite different from the ordinary General Public License. We use this
  license for certain libraries in order to permit linking those libraries
  into non-free programs.
  When a program is linked with a library, whether statically or using
  a shared library, the combination of the two is legally speaking a
  combined work, a derivative of the original library. The ordinary
  General Public License therefore permits such linking only if the
  entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General
  Public License permits more lax criteria for linking other code with
  the library.
  We call this license the "Lesser" General Public License because it
  does Less to protect the user's freedom than the ordinary General
  Public License. It also provides other free software developers
  Less of an advantage over competing non-free programs. These
  disadvantages are the reason we use the ordinary General Public
  License for many libraries. However, the Lesser license provides
  advantages in certain special circumstances.
  For example, on rare occasions, there may be a special need to
  encourage the widest possible use of a certain library, so that it
  becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs
  must be allowed to use the library. A more frequent case is that
  a free library does the same job as widely used non-free libraries.
  In this case, there is little to gain by limiting the free library to free
  software only, so we use the Lesser General Public License.
  In other cases, permission to use a particular library in non-free
  programs enables a greater number of people to use a large body
  of free software. For example, permission to use the GNU C
  Library in non-free programs enables many more people to use the
  whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux
  operating system.
  Although the Lesser General Public License is Less protective of
  the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is
  linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run
  that program using a modified version of the Library.

  of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each
  licensee is addressed as "you".
  A "library" means a collection of software functions and/or data
  prepared so as to be conveniently linked with application programs
  (which use some of those functions and data) to form executables.
  The "Library", below, refers to any such software library or work
  which has been distributed under these terms. A "work based on
  the Library" means either the Library or any derivative work under
  copyright law: that is to say, a work containing the Library or a
  portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
  straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is
  included without limitation in the term "modification".)
  "Source code" for a work means the preferred form of the work
  for making modifications to it. For a library, complete source code
  means all the source code for all modules it contains, plus any
  associated interface definition files, plus the scripts used to control
  compilation and installation of the library.
  Activities other than copying, distribution and modification are not
  covered by this License; they are outside its scope. The act of running
  a program using the Library is not restricted, and output from such
  a program is covered only if its contents constitute a work based
  on the Library (independent of the use of the Library in a tool for
  writing it). Whether that is true depends on what the Library does
  and what the program that uses the Library does.
  1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's
  complete source code as you receive it, in any medium, provided
  that you conspicuously and appropriately publish on each copy an
  appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact
  all the notices that refer to this License and to the absence of any
  warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
  You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and
  you may at your option offer warranty protection in exchange for a
  fee.
  2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion
  of it, thus forming a work based on the Library, and copy and
  distribute such modifications or work under the terms of Section 1
  above, provided that you also meet all of these conditions:
  a) The modified work must itself be a software library.
  b) You must cause the files modified to carry prominent notices
  stating that you changed the files and the date of any change.
  c) You must cause the whole of the work to be licensed at no
  charge to all third parties under the terms of this License.
  d) If a facility in the modified Library refers to a function or a
  table of data to be supplied by an application program that uses
  the facility, other than as an argument passed when the facility
  is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that,
  in the event an application does not supply such function or
  table, the facility still operates, and performs whatever part of
  its purpose remains meaningful.
  (For example, a function in a library to compute square roots has
  a purpose that is entirely well-defined independent of the
  application. Therefore, Subsection 2d requires that any
  application-supplied function or table used by this function must
  be optional: if the application does not supply it, the square
  root function must still compute square roots.)
  These requirements apply to the modified work as a whole. If
  identifiable sections of that work are not derived from the Library,
  and can be reasonably considered independent and separate works
  in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
  sections when you distribute them as separate works. But when you
  distribute the same sections as part of a whole which is a work
  based on the Library, the distribution of the whole must be on the
  terms of this License, whose permissions for other licensees extend
  to the entire whole, and thus to each and every part regardless of
  who wrote it.

  The licenses for most software are designed to take away your
  freedom to share and change it. By contrast, the GNU General
  Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share
  and change free software--to make sure the software is free for all
  its users.

  The precise terms and conditions for copying, distribution and
  modification follow. Pay close attention to the difference between a
  "work based on the library" and a "work that uses the library". The
  former contains code derived from the library, whereas the latter
  must be combined with the library in order to run.

  Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest
  your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to
  exercise the right to control the distribution of derivative or
  collective works based on the Library.

  This license, the Lesser General Public License, applies to some
  specially designated software packages--typically libraries--of the
  Free Software Foundation and other authors who decide to use
  it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about
  whether this license or the ordinary General Public License is
  the better strategy to use in any particular case, based on the
  explanations below.

  GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
  TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION
  AND MODIFICATION

  In addition, mere aggregation of another work not based on the
  Library with the Library (or with a work based on the Library) on
  a volume of a storage or distribution medium does not bring the
  other work under the scope of this License.

  0. This License Agreement applies to any software library or other
  program which contains a notice placed by the copyright holder or
  other authorized party saying it may be distributed under the terms

  3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General
  Public License instead of this License to a given copy of the Library.
  To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so

  that they refer to the ordinary GNU General Public License, version
  2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the
  ordinary GNU General Public License has appeared, then you can
  specify that version instead if you wish.) Do not make any other
  change in these notices.
  Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that
  copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all
  subsequent copies and derivative works made from that copy.
  This option is useful when you wish to copy part of the code of the
  Library into a program that is not a library.

  c) Accompany the work with a written offer, valid for at least
  three years, to give the same user the materials specified in
  Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of
  performing this distribution.
  d) If distribution of the work is made by offering access to
  copy from a designated place, offer equivalent access to copy
  the above specified materials from the same place.
  e) Verify that the user has already received a copy of these
  materials or that you have already sent this user a copy.

  4. You may copy and distribute the Library (or a portion or
  derivative of it, under Section 2) in object code or executable form
  under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you
  accompany it with the complete corresponding machine-readable
  source code, which must be distributed under the terms of
  Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software
  interchange.

  For an executable, the required form of the "work that uses the
  Library" must include any data and utility programs needed for
  reproducing the executable from it. However, as a special exception,
  the materials to be distributed need not include anything that is
  normally distributed (in either source or binary form) with the major
  components (compiler, kernel, and so on) of the operating system
  on which the executable runs, unless that component itself
  accompanies the executable.

  If distribution of object code is made by offering access to copy
  from a designated place, then offering equivalent access to copy
  the source code from the same place satisfies the requirement
  to distribute the source code, even though third parties are not
  compelled to copy the source along with the object code.

  It may happen that this requirement contradicts the license
  restrictions of other proprietary libraries that do not normally
  accompany the operating system. Such a contradiction means you
  cannot use both them and the Library together in an executable
  that you distribute.

  5. A program that contains no derivative of any portion of the
  Library, but is designed to work with the Library by being compiled
  or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work,
  in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls
  outside the scope of this License.

  7. You may place library facilities that are a work based on the
  Library side-by-side in a single library together with other library
  facilities not covered by this License, and distribute such a combined
  library, provided that the separate distribution of the work based on
  the Library and of the other library facilities is otherwise
  permitted, and provided that you do these two things:

  However, linking a "work that uses the Library" with the Library
  creates an executable that is a derivative of the Library (because it
  contains portions of the Library), rather than a "work that uses the
  library". The executable is therefore covered by this License.
  Section 6 states terms for distribution of such executables.
  When a "work that uses the Library" uses material from a header
  file that is part of the Library, the object code for the work may be a
  derivative work of the Library even though the source code is not.
  Whether this is true is especially significant if the work can be
  linked without the Library, or if the work is itself a library. The
  threshold for this to be true is not precisely defined by law.
  If such an object file uses only numerical parameters, data
  structure layouts and accessors, and small macros and small inline
  functions (ten lines or less in length), then the use of the object
  file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative
  work. (Executables containing this object code plus portions of the
  Library will still fall under Section 6.)
  Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
  distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
  Any executables containing that work also fall under Section 6,
  whether or not they are linked directly with the Library itself.
  6. As an exception to the Sections above, you may also combine or
  link a "work that uses the Library" with the Library to produce a
  work containing portions of the Library, and distribute that work
  under terms of your choice, provided that the terms permit
  modification of the work for the customer's own use and reverse
  engineering for debugging such modifications.
  You must give prominent notice with each copy of the work that
  the Library is used in it and that the Library and its use are covered
  by this License. You must supply a copy of this License. If the work
  during execution displays copyright notices, you must include the
  copyright notice for the Library among them, as well as a reference
  directing the user to the copy of this License. Also, you must do one
  of these things:
  a) Accompany the work with the complete corresponding
  machine-readable source code for the Library including
  whatever changes were used in the work (which must be
  distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work
  is an executable linked with the Library, with the complete
  machine-readable "work that uses the Library", as object code
  and/or source code, so that the user can modify the Library
  and then relink to produce a modified executable containing
  the modified Library. (It is understood that the user who
  changes the contents of definitions files in the Library will not
  necessarily be able to recompile the application to use the
  modified definitions.)
  b) Use a suitable shared library mechanism for linking with
  the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at
  run time a copy of the library already present on the user's
  computer system, rather than copying library functions into
  the executable, and (2) will operate properly with a modified
  version of the library, if the user installs one, as long as the
  modified version is interface-compatible with the version that
  the work was made with.

  a) Accompany the combined library with a copy of the same
  work based on the Library, uncombined with any other library
  facilities. This must be distributed under the terms of the
  Sections above.
  b) Give prominent notice with the combined library of
  the fact that part of it is a work based on the Library, and
  explaining where to find the accompanying uncombined form
  of the same work.
  8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute
  the Library except as expressly provided under this License. Any
  attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or
  distribute the Library is void, and will automatically terminate your
  rights under this License. However, parties who have received copies,
  or rights, from you under this License will not have their licenses
  terminated so long as such parties remain in full compliance.
  9. You are not required to accept this License, since you have not
  signed it. However, nothing else grants you permission to modify or
  distribute the Library or its derivative works. These actions are
  prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by
  modifying or distributing the Library (or any work based on the
  Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and
  all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
  the Library or works based on it.
  10. Each time you redistribute the Library (or any work based on
  the Library), the recipient automatically receives a license from the
  original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library
  subject to these terms and conditions. You may not impose any
  further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted
  herein. You are not responsible for enforcing compliance by third
  parties with this License.
  11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent
  infringement or for any other reason (not limited to patent issues),
  conditions are imposed on you (whether by court order, agreement
  or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do
  not excuse you from the conditions of this License. If you cannot
  distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
  License and any other pertinent obligations, then as a consequence
  you may not distribute the Library at all. For example, if a patent
  license would not permit royalty-free redistribution of the Library by
  all those who receive copies directly or indirectly through you, then
  the only way you could satisfy both it and this License would be to
  refrain entirely from distribution of the Library.
  If any portion of this section is held invalid or unenforceable under
  any particular circumstance, the balance of the section is intended
  to apply, and the section as a whole is intended to apply in other
  circumstances.
  It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
  patents or other property right claims or to contest validity of any
  such claims; this section has the sole purpose of protecting the
  integrity of the free software distribution system which is
  implemented by public license practices. Many people have made

  generous contributions to the wide range of software distributed
  through that system in reliance on consistent application of that
  system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing
  to distribute software through any other system and a licensee
  cannot impose that choice.
  This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
  be a consequence of the rest of this License.
  12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in
  certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the
  original copyright holder who places the Library under this License
  may add an explicit geographical distribution limitation excluding
  those countries, so that distribution is permitted only in or among
  countries not thus excluded. In such case, this License incorporates
  the limitation as if written in the body of this License.
  13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new
  versions of the Lesser General Public License from time to time.
  Such new versions will be similar in spirit to the present version,
  but may differ in detail to address new problems or concerns.
  Each version is given a distinguishing version number. If the Library
  specifies a version number of this License which applies to it and
  "any later version", you have the option of following the terms and
  conditions either of that version or of any later version published by
  the Free Software Foundation. If the Library does not specify a
  license version number, you may choose any version ever published
  by the Free Software Foundation.
  14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free
  programs whose distribution conditions are incompatible with these,
  write to the author to ask for permission. For software which is
  copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
  Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
  decision will be guided by the two goals of preserving the free status
  of all derivatives of our free software and of promoting the sharing
  and reuse of software generally.
  NO WARRANTY
  15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE,
  THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT
  PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
  STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
  OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT
  WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
  INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
  OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
  PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
  PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE
  LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
  NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
  16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW
  OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER,
  OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
  REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE
  TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
  INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT
  OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING
  BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
  RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR
  THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE
  WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR
  OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
  SUCH DAMAGES.

  This library is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
  warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
  PURPOSE. See the GNU
  Lesser General Public License for more details.
  You should have received a copy of the GNU Lesser General
  Public License along with this library; if not, write to the Free
  Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
  MA 02110-1301 USA
  Also add information on how to contact you by electronic and
  paper mail.
  You should also get your employer (if you work as a programmer)
  or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if
  necessary. Here is a sample; alter the names:
  Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
  library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James
  Random Hacker.
  <signature of Ty Coon>, 1 April 1990
  Ty Coon, President of Vice
  That's all there is to it!
  ---------------------------------------wkslider <http://miniapps.co.uk/code/>, licensed under the terms of
  the MIT License as below,
  Copyright (c) 2009 - 2011 Alex Gibson
  http://miniapps.co.uk/
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
  a copy of this software and associated documentation files (the
  "Software"), to deal in the Software without restriction except as
  noted below, including without limitation the rights to use, copy,
  modify, merge, publish, distribute, and/or sublicense, and to permit
  persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the
  following conditions:
  The Software and/or source code cannot be copied in whole and
  sold without meaningful modification for a profit.
  The above copyright notice and this permission notice shall be
  included in all copies or substantial portions of the Software.
  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
  notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
  documentation and/or other materials provided with the distribution.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY
  OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
  LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS
  FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
  IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
  HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
  LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR
  OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
  WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
  THE SOFTWARE.

  END OF TERMS AND CONDITIONS
  How to Apply These Terms to Your New Libraries
  If you develop a new library, and you want it to be of the greatest
  possible use to the public, we recommend making it free software
  that everyone can redistribute and change. You can do so by
  permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under
  the terms of the ordinary General Public License).
  To apply these terms, attach the following notices to the library.
  It is safest to attach them to the start of each source file to most
  effectively convey the exclusion of warranty; and each file should
  have at least the "copyright" line and a pointer to where the full
  notice is found.
  <one line to give the library's name and a brief idea of what it
  does.> Copyright (C) <year> <name of author>
  This library is free software; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  License as published by the Free Software Foundation; either
  version 2.1 of the License, or (at your option) any later
  version.

  AW3000_10_OSS_V1.0 • Page 40

  Specifications are subject to change without notice
  © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
  All rights reserved.
  AW3000_10_UM_V2.0


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips AW3000 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Philips AW3000 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 7,57 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Philips AW3000

Philips AW3000 Bedienungsanleitung - Deutsch - 41 seiten

Philips AW3000 Bedienungsanleitung - Englisch - 39 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info