Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
www.philips.com/support
Gebruiksaanwijzing
Altijd tot uw dienst
Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
BT4000
Vragen?
Vraag het
Philips
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Altijd tot uw dienst

  Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
  www.philips.com/support

  BT4000
  Vragen?
  Vraag het
  Philips

  Gebruiksaanwijzing • Page 2 • Page 3

  Inhoudsopgave
  1 Belangrijk

  2

  2 Uw Bluetooth-luidspreker

  3
  Introductie 3
  Wat zit er in de doos?
  3
  Overzicht van de luidspreker
  4

  3 Aan de slag

  5
  Op netspanning aansluiten
  5
  Inschakelen 5
  Uitschakelen 5

  4 Bluetooth-apparaten gebruiken

  6
  Een apparaat verbinden
  6
  Afspelen vanaf Bluetooth-apparaat
  7
  Uw telefoongesprek regelen
  7
  De verbinding met het Bluetoothapparaat verbreken
  7
  Een ander Bluetooth-apparaat verbinden 7
  Het Bluetooth-apparaat opnieuw
  koppelen 7

  5 Andere functies

  Naar een extern apparaat luisteren
  Uw mobiele apparaten opladen
  Volume aanpassen

  6 Productinformatie
  Specificaties

  8
  8
  8
  8
  10
  10

  7 Problemen oplossen

  11
  Algemeen 11
  Over Bluetooth-apparaten
  11

  8 Kennisgeving

  12
  Compliance 12
  De zorg voor het milieu
  12
  Handelsmerkverklaring 12

  NL

  1 • Page 4

  1 Belangrijk
  Waarschuwing
  •• Verwijder de behuizing van deze luidspreker nooit.
  •• Geen enkel onderdeel van deze luidspreker hoeft ooit
  te worden gesmeerd.

  •• Plaats deze luidspreker nooit op andere elektrische
  apparatuur.

  •• Houd deze luidspreker uit de buurt van direct zonlicht,
  open vuur of warmte.

  •• Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer,
  de stekker en de adapter om de stroom van de
  luidspreker uit te schakelen.   

  Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rond de
  luidspreker is voor ventilatie.
  Gebruik uitsluitend de voeding die in de
  gebruikershandleiding wordt vermeld.
  Er mag geen vloeistof op de luidspreker
  druppelen of spatten.
  Plaats niets op de luidspreker dat gevaar
  kan opleveren, zoals een glas water of een
  brandende kaars.
  Wanneer de stekker van de Direct plug-inadapter wordt gebruikt om het apparaat
  los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat
  u altijd goed bij de stekker kunt.

  Opmerking
  •• Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het
  apparaat.

  2

  NL • Page 5

  2 Uw Bluetoothluidspreker
  Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom
  bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van
  de ondersteuning die Philips biedt, kunt u
  uw product registreren op www.philips.com/
  support.

  Introductie
  Met deze luidspreker kunt u:
  • naar audio van uw Bluetooth-apparaten of
  andere externe audioapparaten luisteren;
  en
  • uw mobiele apparaten opladen.

  Wat zit er in de doos?
  Controleer de inhoud van het pakket:
  • Luidspreker
  • Stroomadapter
  • Korte gebruikershandleiding
  • Vouwblad 'Veiligheid en kennisgevingen'

  NL

  3 • Page 6

  Overzicht van de luidspreker
  d
  a

  b c

  g
  a

  f

  • Hiermee schakelt u de luidspreker in
  of uit.

  b +/• Pas het volume aan.
  c /PAIRING
  • Hiermee neemt u een inkomende
  oproep aan of weigert u deze.
  • Hiermee beëindigt u het huidige
  telefoongesprek.
  • Hiermee verbreekt u de Bluetoothverbinding.
  • Hiermee opent u de Bluetoothkoppelmodus.
  d NFC
  • Hiermee kunt u via Bluetooth
  verbinding maken met een NFCapparaat.
  e AUDIO IN
  • Sluit een extern audioapparaat aan.
  4

  NL

  e

  f CHARGING5 V 1 A
  • Laad uw mobiele apparaten op.
  g DC IN
  • Sluit de netspanning aan. • Page 7

  3 Aan de slag
  Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op
  volgorde.

  Op netspanning aansluiten

  Uitschakelen
  De luidspreker wordt uitgeschakeld in de
  volgende situaties:
  • Druk nogmaals op ; of
  • De Bluetooth-verbinding is verbroken
  en er is gedurende 15 minuten geen
  audiokabel aangesloten.
  »» Het LED-lampje wordt uitgeschakeld.

  Let op
  •• Risico op beschadiging! Controleer of de spanning

  van de voedingsbron overeenkomt met de spanning
  die staat vermeld op de achter- of onderzijde van de
  luidspreker.

  Sluit de netspanningsadapter aan op:
  • de DC IN-aansluiting van de
  luidspreker;
  • het stopcontact.

  DC IN

  Inschakelen
  Druk op om de luidspreker in te schakelen.
  »» De luidspreker schakelt automatisch
  over naar de Bluetooth-modus.
  »» Het LED-lampje knippert blauw.

  NL

  5 • Page 8

  4 Bluetoothapparaten
  gebruiken
  Met deze luidspreker kunt u naar audio van
  Bluetooth-apparaten luisteren en inkomende
  oproepen regelen via Bluetooth.

  3

  4

  Een apparaat verbinden
  Opmerking
  •• Controleer of uw Bluetooth-apparaat compatibel is

  Raak de NFC-tag boven op de luidspreker
  aan met het NFC-gebied van uw
  Bluetooth-apparaat.

  Volg de instructies op het scherm om het
  koppelen te voltooien en de verbinding tot
  stand te brengen.
  »» Als de verbinding tot stand is
  gebracht, geeft de luidspreker twee
  pieptonen en brandt het LED-lampje
  onafgebroken blauw.

  met deze luidspreker.

  •• Raadpleeg de gebruikershandleiding om te controleren
  of het apparaat compatibel is met Bluetooth voordat u
  het apparaat met deze luidspreker koppelt.
  •• De luidspreker heeft een geheugenfunctie voor
  maximaal 4 gekoppelde apparaten.
  •• Controleer of de Bluetooth-functie is ingeschakeld
  op uw apparaat en uw apparaat zichtbaar is voor alle
  andere Bluetooth-apparaten.
  •• Obstakels tussen deze luidspreker en het Bluetoothapparaat kunnen het werkbereik verminderen.
  •• Houd dit systeem uit de buurt van andere
  elektronische apparatuur die voor storing kan zorgen.

  Optie 1: een apparaat verbinden via
  NFC
  NFC (Near Field Communication) is een
  technologie die draadloze communicatie
  met kort bereik tussen verschillende NFCapparaten, zoals mobiele telefoons en ICapparaten mogelijk maakt.
  Als uw Bluetooth-apparaat NFC ondersteunt,
  kunt u het eenvoudig met deze luidspreker
  verbinden.

  1
  2
  6

  Schakel NFC en Bluetooth in
  op het apparaat (raadpleeg de
  gebruikershandleiding van het apparaat).
  Druk op op deze luidspreker.
  »» Het LED-lampje knippert blauw.
  NL

  Optie 2: een apparaat handmatig
  verbinden
  Opmerking
  •• Het werkbereik tussen deze luidspreker en een
  Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.

  1
  2

  3

  Druk op .
  »» Het LED-lampje knippert blauw.
  Schakel op uw Bluetooth-apparaat
  Bluetooth in en zoek naar Bluetoothapparaten die kunnen worden gekoppeld
  (raadpleeg de gebruikershandleiding van
  het apparaat).
  Wanneer [Philips BT4000] op het
  apparaat wordt weergegeven, selecteert
  u deze optie om het koppelen te
  starten en een verbinding tot stand te
  brengen. Voer zo nodig "0000" in als het
  koppelwachtwoord.
  »» Nadat de apparaten zijn gekoppeld
  en de verbinding tot stand is
  gebracht, geeft de luidspreker twee
  pieptonen en brandt het LED-lampje
  onafgebroken blauw. • Page 9

  LED-indicator

  Beschrijving

  Knippert blauw

  Verbinding maken
  Wacht op koppelen
  Verbonden

  Constant blauw

  Afspelen vanaf Bluetoothapparaat
  Opmerking
  •• Als er een inkomende oproep is op de verbonden
  mobiele telefoon, wordt de muziek onderbroken.

  Breng een Bluetooth-verbinding tot stand en
  speel audio af op het Bluetooth-apparaat.
  »» De audio wordt van uw Bluetoothapparaat naar de luidspreker
  gestreamd.

  Uw telefoongesprek regelen
  Als er een Bluetooth-verbinding tot stand is
  gebracht, kunt u inkomende oproepen regelen
  met deze luidspreker.
  Knop

  De verbinding met het
  Bluetooth-apparaat verbreken
  Een ander Bluetooth-apparaat
  verbinden
  1

  2

  Houd PAIRING twee seconden ingedrukt
  om het huidige verbonden apparaat los te
  koppelen;
  »» De luidspreker schakelt over naar de
  Bluetooth-koppelingsmodus.
  Sluit nog een Bluetooth-apparaat aan.

  Het Bluetooth-apparaat
  opnieuw koppelen


  Functie

  Druk op deze knop om een inkomende
  oproep te beantwoorden.
  Houd deze knop twee seconden
  ingedrukt om een inkomende oproep
  te weigeren.
  Druk tijdens een oproep op deze knop
  als u het gesprek wilt beëindigen.

  Houd PAIRING twee seconden ingedrukt;
  Deactiveer Bluetooth op uw apparaat; of
  Plaats het apparaat buiten het
  communicatiebereik.
  »» Het LED-lampje knippert.  Als u de luidspreker de volgende
  keer inschakelt, maakt de luidspreker
  automatisch verbinding met het laatst
  gekoppelde apparaat; of
  Selecteer op uw Bluetooth-apparaat
  "Philips BT4000" in het Bluetooth-menu
  om de verbinding tot stand te brengen.

  Opmerking
  •• De muziek wordt onderbroken bij een inkomende
  oproep.

  NL

  7 • Page 10

  5 Andere functies
  Naar een extern apparaat
  luisteren
  Met deze luidspreker kunt u ook naar een extern
  audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren.
  Opmerking
  •• Zorg ervoor dat er geen Bluetooth-verbinding is, of dat
  het afspelen van muziek via Bluetooth is gepauzeerd.

  1

  2

  Sluit een audio-invoerkabel (niet
  meegeleverd) met aan beide uiteinden een
  aansluiting van 3,5 mm aan op
  • de AUDIO IN-aansluiting van deze
  luidspreker en
  • de hoofdtelefoonaansluiting op het
  externe apparaat.
  »» De luidspreker schakelt automatisch
  over naar de modus Audio-in.

  Uw mobiele apparaten
  opladen
  U kunt uw mobiele apparaten opladen via de
  USB-aansluiting.
  Opmerking
  •• De USB-aansluiting is uitsluitend geschikt voor opladen.

  1
  2

  Sluit deze luidspreker aan op netspanning.
  Gebruik een USB-kabel (niet meegeleverd)
  om deze luidspreker op uw mobiele
  apparaat aan te sluiten.
  »» Zodra het apparaat wordt herkend,
  wordt het opgeladen.

  CHARGING

  Speel audio af op het externe
  apparaat (raadpleeg de desbetreffende
  gebruikershandleiding).

  AUDIO IN

  Volume aanpassen
  Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op + of
  - om het volume te verhogen of te verlagen.

  8

  NL • Page 11

  Tip
  •• Houd + of - 2 seconden ingedrukt om het volume
  continu te verhogen of te verlagen.

  •• Als het minimale of maximale volume wordt bereikt,
  knippert de LED-indicator twee keer.

  NL

  9 • Page 12

  6 Productinformatie

  Algemene informatie
  Netspanning
  (Netspanningsadapter)

  Opmerking
  •• Productinformatie kan zonder voorafgaande
  kennisgeving worden gewijzigd.

  Stroomverbruik in
  werking
  Afmetingen - apparaat
  (b x h x d)
  Gewicht - apparaat

  Specificaties
  Versterker
  Nominaal
  uitgangsvermogen
  Frequentierespons
  Signaal-ruisverhouding
  Audio-ingang

  2 x 10 W RMS
  80 - 16.000 Hz,
  ±3 dB
  > 67 dBA
  600 mV RMS,
  20.000 ohm

  Bluetooth
  Bluetooth-versie
  Ondersteunde profielen
  Bluetooth-frequentieband
  Bluetooth-bereik

  V3.0
  HFP, A2DP,
  AVRCP
  2,4 ~ 2,48 GHz
  10 m (vrije
  ruimte)

  Luidsprekers
  Luidsprekerimpedantie
  Luidsprekerdriver
  Gevoeligheid

  10

  NL

  8 ohm
  7 cm volledig bereik
  > 84 dB/m/W, ±
  3 dB/m/W

  Merknaam: PHILIPS;
  Model: AS360-120AE250;
  Ingangsvermogen:
  100 - 240 V~,
  50 - 60 Hz, 1,2 A
  Uitgangsvermogen:
  12 V 2,5 A;
  12,5 W (met oplader
  van 1 A)
  300 x 163 x 96 mm
  1,7 kg • Page 13

  7 Problemen
  oplossen
  Waarschuwing
  •• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

  Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.
  Hierdoor wordt de garantie ongeldig.
  Als er zich problemen voordoen bij het gebruik
  van dit apparaat, controleer dan het volgende
  voordat u om service vraagt. Als het probleem
  onopgelost blijft, gaat u naar de website van
  Philips (www.philips.com/support). Als u
  contact opneemt met Philips, zorg er dan voor
  dat u het apparaat, het modelnummer en het
  serienummer bij de hand hebt.

  Algemeen
  Geen stroom
  •• Controleer of de netspanningsstekker van
  het apparaat goed is aangesloten.
  •• Zorg ervoor dat er stroom op het
  stopcontact staat.
  Geen geluid of matig geluid
  •• Pas het volume aan op het product.
  •• Pas het volume aan op het verbonden
  apparaat.
  Geen reactie van de luidspreker
  •• Start de luidspreker opnieuw op.
  Mobiele apparaten kunnen niet worden
  opgeladen
  •• Controleer of het apparaat goed op het
  stopcontact is aangesloten.
  •• Zorg ervoor dat er stroom op het
  stopcontact staat.

  Over Bluetooth-apparaten
  De geluidskwaliteit is slecht nadat een
  Bluetooth-apparaat is aangesloten.
  •• De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats
  het apparaat dichter bij dit product of
  verwijder obstakels die zich ertussen
  bevinden.
  Kan geen verbinding maken met het apparaat.
  •• De Bluetooth-functie van het apparaat is
  niet ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding
  van het apparaat voor informatie over het
  inschakelen van deze functie.
  •• Dit product is al verbonden met een ander
  Bluetooth-apparaat. Koppel dat apparaat
  los en probeer het vervolgens opnieuw.
  De verbinding met het gekoppelde apparaat
  wordt voortdurend in- en uitgeschakeld.
  •• De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats
  het apparaat dichter bij dit product of
  verwijder obstakels die zich ertussen
  bevinden.
  •• Bij sommige apparaten wordt de
  Bluetooth-verbinding automatisch
  uitgeschakeld om energie te besparen. Dit
  betekent niet dat er zich een storing in dit
  product voordoet.

  NL

  11 • Page 14

  8 Kennisgeving
  Eventuele wijzigingen of modificaties aan het
  apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd
  door WOOX Innovations kunnen tot gevolg
  hebben dat gebruikers het recht verliezen het
  apparaat te gebruiken.

  Compliance

  WOOX Innovations verklaart hierbij dat dit
  product voldoet aan de essentiële vereisten
  en andere relevante bepalingen van richtlijn
  1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring
  lezen op www.philips.com/support.

  De zorg voor het milieu
  Recycling

  Uw product is vervaardigd van kwalitatief
  hoogwaardige materialen en onderdelen
  die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen
  worden.
  Wanneer een product is voorzien van een
  symbool van een afvalcontainer met een
  kruis erdoorheen, valt het product onder de
  Europese richtlijn 2002/96/EG:

  Gooi het product nooit weg met ander
  huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale
  regels inzake gescheiden afvalophaling van
  12

  NL

  elektrische en elektronische toestellen. Een
  goede afvalverwerking van uw oude product
  draagt bij tot het voorkomen van mogelijke
  schade voor het milieu en de volksgezondheid.
  Milieu-informatie
  Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal
  gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de
  verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden
  in drie materialen: karton (de doos), polystyreen
  (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).
  Het systeem bestaat uit materialen die kunnen
  worden gerecycled en opnieuw kunnen worden
  gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd
  door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de
  plaatselijke regelgeving inzake het weggooien
  van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en
  oude apparatuur.

  Handelsmerkverklaring

  Het woordmerk en de logo's van Bluetooth®
  zijn gedeponeerde handelsmerken van
  Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door
  WOOX Innovations is onder licentie.

  Het N-teken is een handelsmerk of
  gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc.
  in de Verenigde Staten en in andere landen. • Page 15 • Page 16

  Specifications are subject to change without notice.
  2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
  Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
  and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

  BT4000_12_UM_V2.0


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips BT4000 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Philips BT4000 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,91 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Philips BT4000

Philips BT4000 Bedienungsanleitung - Deutsch - 16 seiten

Philips BT4000 Bedienungsanleitung - Englisch - 14 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info