Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
www.philips.com/support
Gebruiksaanwijzing
Altijd tot uw dienst
Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
BT6000
Vragen?
Vraag het
Philips
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Altijd tot uw dienst

  Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
  www.philips.com/support

  Vragen?
  Vraag het
  Philips

  Gebruiksaanwijzing

  BT6000 • Page 2 • Page 3

  Inhoudsopgave
  1 Belangrijk

  2

  2 Uw Bluetooth-luidspreker

  3
  Introductie 3
  Wat zit er in de doos?
  3
  Overzicht van de luidspreker
  4

  3 Aan de slag

  5
  Stroomvoorziening 5
  In-/uitschakelen 6
  Volume aanpassen
  6

  4 Bluetooth-apparaten gebruiken

  7
  Een apparaat verbinden
  7
  Afspelen vanaf Bluetooth-apparaat
  8
  Uw telefoongesprek regelen
  8
  De verbinding met een apparaat
  verbreken 8
  Een apparaat opnieuw verbinden
  8

  5 Naar een extern apparaat luisteren 9
  6 Productinformatie
  Specificaties

  10
  10

  7 Problemen oplossen

  11
  Algemeen 11
  Over Bluetooth-apparaten
  11

  8 Kennisgeving

  12
  Compliance 12
  De zorg voor het milieu
  12
  Handelsmerkverklaring 13

  NL

  1 • Page 4

  1 Belangrijk
  Waarschuwing
  •• Verwijder de behuizing van deze luidspreker nooit.
  •• Plaats deze luidspreker nooit op andere elektrische
  apparatuur.

  •• Houd deze luidspreker uit de buurt van direct zonlicht,
  open vuur of warmte.

  •• Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer,
  de stekker en de adapter om de stroom van de
  luidspreker uit te schakelen.

   

  2

  Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rond de
  luidspreker is voor ventilatie.
  Maak het product na gebruik in vochtige
  omstandigheden onmiddellijk schoon met
  een zachte, droge doek.
  De accu mag niet worden blootgesteld
  aan hoge temperaturen veroorzaakt door
  zonlicht, vuur en dergelijke.
  Stel de adapter niet bloot aan druppels of
  spetters.
  Plaats geen voorwerpen die zijn gevuld
  met een vloeistof op de adapter.
  Gebruik uitsluitend de voeding die in de
  gebruikershandleiding wordt vermeld.
  Wanneer de stekker van de Direct plug-inadapter wordt gebruikt om het apparaat
  los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat
  u altijd goed bij de stekker kunt.

  NL • Page 5

  2 Uw Bluetoothluidspreker
  Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom
  bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van
  de ondersteuning die Philips biedt, kunt u
  uw product registreren op www.philips.com/
  welcome.

  Introductie
  Deze luidspreker is getest op
  spatwaterbestendigheid (IPX4) en kan nabij
  water worden gebruikt.
  Met deze luidspreker kunt u genieten van geluid
  van Bluetooth-apparaten of andere externe
  audioapparaten.

  Wat zit er in de doos?
  Controleer de inhoud van het pakket:

  Always there to help you
  Register your product and get support at

  www.philips.com/support
  Question?
  Contact
  Philips

  Short user manual  Luidspreker
  USB-kabel voor het opladen
  USB-adapter
  Korte gebruikershandleiding
  Vouwblad 'Veiligheid en kennisgevingen'
  NL

  3 • Page 6

  Overzicht van de luidspreker
  b

  a

  cd

  a PAIRING
  • Hiermee opent u de Bluetoothkoppelmodus.
  • Hiermee verbreekt u de Bluetoothverbinding.
  • Hiermee neemt u een inkomende
  oproep aan of weigert u deze.
  • Hiermee beëindigt u het huidige
  telefoongesprek.
  • Hiermee brengt u de oproep over
  naar uw mobiele apparaat.
  b NFC
  • Hiermee verbindt u een NFCcompatibel apparaat via Bluetooth.
  c

  • Laad de ingebouwde batterij op.

  d AUDIO IN
  • Sluit een extern audioapparaat aan.
  e Volumeknop ( )
  • Hiermee past u het volume aan.
  • Hiermee schakelt u de luidspreker in
  of uit.

  4

  NL

  e • Page 7

  3 Aan de slag
  Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op
  volgorde.

  Stroomvoorziening
  Zowel netspanning als batterijen kunnen als
  voeding van dit product worden gebruikt.

  Optie 1: batterijen
  De luidspreker werkt op de ingebouwde
  oplaadbare batterij.
  Opmerking
  •• De oplaadbare accu heeft een beperkt aantal

  oplaadcycli. De levensduur en het aantal oplaadcycli van
  de accu zijn afhankelijk van gebruik en instellingen.
  •• Het duurt ongeveer 3 uur om de accu volledig op te
  laden.
  •• De rode LED-indicator knippert wanneer de accu bijna
  leeg is.

  De ingebouwde batterij opladen:
  • Sluit de luidspreker aan op een
  stopcontact; of
  • Sluit de USB-kabel aan op
  • de
  -aansluiting van de luidspreker,
  en
  • een USB-aansluiting op een computer.

  LED-indicator
  Constant rood
  Uit

  Accustatus
  Bezig met opladen
  Volledig opgeladen

  Optie 2: netspanning
  Let op
  •• Risico op beschadiging! Controleer of de spanning

  van de voedingsbron overeenkomt met de spanning
  die staat vermeld op de achter- of onderzijde van de
  luidspreker.
  •• Risico op elektrische schok! Wanneer u de
  wisselstroomadapter loskoppelt, moet u altijd de
  stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het
  snoer.

  NL

  5 • Page 8  Om de luidspreker in- of uit te schakelen,
  draait u de knop rechtsom of linksom
  totdat u een klik hoort.
  »» Wanneer de luidspreker is
  ingeschakeld, gaat het blauwe LEDlampje knipperen.
  »» Wanneer de luidspreker is
  uitgeschakeld, dooft het blauwe LEDlampje en wijzen de pictogrammen
  en in dezelfde richting.  Sluit de adapter aan op:
  • de
  -aansluiting van de luidspreker;
  • het stopcontact.

  In-/uitschakelen

  Opmerking
  •• Als de accu bijna leeg is, knippert het rode LED-lampje.

  Overschakelen naar de standbymodus


  ON

  Volume aanpassen


  OFF

  6

  NL

  De luidspreker schakelt in de volgende
  situaties over naar de stand-bymodus:
  • De verbinding met een Bluetoothapparaat of een ander apparaat is 15
  minuten inactief; of
  • Het afspelen van muziek is gedurende
  15 minuten gestopt.

  Draai tijdens het afspelen aan de knop om
  het volume te verhogen of te verlagen. • Page 9

  4 Bluetoothapparaten
  gebruiken
  Met deze luidspreker kunt u naar audio van
  Bluetooth-apparaten luisteren en inkomende
  oproepen regelen via Bluetooth.

  3

  Tik de NFC-tag boven op de luidspreker
  tegen het NFC-gebied van uw Bluetoothapparaat.

  Een apparaat verbinden
  Opmerking
  •• De luidspreker heeft een geheugenfunctie voor

  maximaal 4 gekoppelde apparaten. Het vijfde apparaat
  dat wordt gekoppeld vervangt het eerste apparaat.
  •• Controleer of de Bluetooth-functie is ingeschakeld
  op uw apparaat en uw apparaat zichtbaar is voor alle
  andere Bluetooth-apparaten.
  •• Obstakels tussen deze luidspreker en het Bluetoothapparaat kunnen het werkbereik verminderen.
  •• Houd dit systeem uit de buurt van andere
  elektronische apparatuur die voor storing kan zorgen.
  •• Controleer of er geen audio-invoerkabel op de AUDIO
  IN-aansluiting is aangesloten.

  4

  Optie 1: een apparaat verbinden via
  NFC
  NFC (Near Field Communication) is een
  technologie die draadloze communicatie
  met kort bereik tussen verschillende NFCapparaten, zoals mobiele telefoons en ICapparaten mogelijk maakt.
  Als uw Bluetooth-apparaat NFC ondersteunt,
  kunt u het eenvoudig met deze luidspreker
  verbinden.

  1
  2

  Schakel de NFC-functie op uw
  Bluetooth-apparaat in (raadpleeg de
  gebruikershandleiding).
  Schakel de luidspreker in.
  »» Het blauwe LED-lampje knippert.

  Volg de instructies op het scherm om het
  koppelen te voltooien en de verbinding tot
  stand te brengen.
  »» Als de verbinding tot stand is
  gebracht, geeft de luidspreker twee
  pieptonen en brandt het LED-lampje
  onafgebroken blauw.

  Optie 2: een apparaat handmatig
  verbinden
  Opmerking
  •• Het werkbereik tussen deze luidspreker en een
  Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.

  1

  2

  Schakel op uw Bluetooth-apparaat
  Bluetooth in en zoek naar Bluetoothapparaten die kunnen worden gekoppeld
  (raadpleeg de gebruikershandleiding van
  het apparaat).
  Schakel de luidspreker in.
  »» Het blauwe LED-lampje knippert.
  NL

  7 • Page 10

  3

  Selecteer [Philips BT6000] op uw apparaat
  om te koppelen. Voer zo nodig "0000" in
  als het koppelwachtwoord.
  »» Als de verbinding tot stand is
  gebracht, geeft de luidspreker twee
  pieptonen en brandt het LED-lampje
  onafgebroken blauw.

  LED-indicator

  Beschrijving

  Knippert blauw

  Verbinding maken
  Wacht op koppelen
  Verbonden

  Constant blauw

  De verbinding met een
  apparaat verbreken
  Houd PAIRING drie seconden ingedrukt
  wanneer er geen inkomende oproep is;
  Deactiveer Bluetooth op uw apparaat; of
  Plaats het apparaat buiten het
  communicatiebereik.
  »» De luidspreker piept twee keer en het
  blauwe LED-lampje knippert.
  Opmerking

  Afspelen vanaf Bluetoothapparaat

  •• Verbreek de verbinding met het huidige apparaat

  voordat u verbinding maakt met een ander Bluetoothapparaat.

  Opmerking
  •• Als er een inkomende oproep is op de verbonden
  mobiele telefoon, wordt de muziek onderbroken.

  Breng een Bluetooth-verbinding tot stand en
  speel audio af op het Bluetooth-apparaat.
  »» De audio wordt van uw Bluetoothapparaat naar de luidspreker
  gestreamd.

  Uw telefoongesprek regelen
  Als er een Bluetooth-verbinding tot stand is
  gebracht, kunt u inkomende oproepen regelen
  met deze luidspreker.
  Knop

  Functie

  Druk op deze knop om een inkomende
  oproep te beantwoorden.
  Houd deze knop drie seconden
  ingedrukt om een inkomende oproep
  te weigeren.
  Druk tijdens een oproep op deze knop
  als u het gesprek wilt beëindigen.
  Houd deze knop tijdens een oproep
  drie seconden ingedrukt om de oproep
  door te schakelen naar uw mobiele
  telefoon.
  8

  NL

  Een apparaat opnieuw
  verbinden
  Wanneer u de luidspreker inschakelt, wordt er
  automatisch opnieuw verbinding gemaakt met
  het laatst verbonden apparaat. Als dat niet het
  geval is, selecteer dan [Philips BT6000] op uw
  Bluetooth-apparaat om verbinding te maken. • Page 11

  5 Naar een
  extern apparaat
  luisteren
  Met deze luidspreker kunt u ook naar een
  extern audioapparaat zoals een MP3-speler
  luisteren.
  Opmerking
  •• Zorg ervoor dat het afspelen van muziek via Bluetooth
  is gestopt.

  1
  2

  3

  Open het beschermklepje links op het
  apparaat.
  Sluit een audio-invoerkabel (niet
  meegeleverd) met aan beide uiteinden een
  aansluiting van 3,5 mm aan op
  • de AUDIO IN-aansluiting van deze
  luidspreker en
  • de hoofdtelefoonaansluiting op het
  externe apparaat.
  Speel audio af op het externe
  apparaat (raadpleeg de desbetreffende
  gebruikershandleiding).

  NL

  9 • Page 12

  6 Productinformatie

  Algemene informatie
  Stroomvoorziening
  - Netspanning
  (voedingsadapter)

  Opmerking
  •• Productinformatie kan zonder voorafgaande
  kennisgeving worden gewijzigd.

  - Ingebouwde accu

  Specificaties
  Versterker
  Nominaal
  uitgangsvermogen
  Frequentierespons
  Signaal-ruisverhouding
  Audio In (audio-ingang)

  2 x 5 W RMS
  40 - 20.000 Hz,
  ±3 dB
  > 65 dBA
  600 mV (RMS),
  22.000 ohm

  Luidspreker
  Luidsprekerimpedantie
  Luidsprekerdriver
  Gevoeligheid

  8 ohm
  1,5 inch volledig
  bereik
  > 85 dB/m/W,
  ±2 dB/m/W

  Bluetooth
  Bluetooth-versie
  Ondersteunde profielen
  Bereik

  10

  NL

  V4.0
  HFP, A2DP, AVRCP
  10 m (vrije ruimte)

  Stroomverbruik in
  stand-by
  Stroomverbruik in
  energiebesparende
  stand-bystand
  Afmetingen - apparaat
  (b x h x d)
  Gewicht - apparaat

  Merknaam: PHILIPS;
  Model: AKN2G0500200VU;
  Invoer: 100-240 V~,
  50/60 Hz, 0,35 A;
  Uitvoer: 5 V 2 A;
  Li-ion accu (3,7 V,
  4400 mAh)
  < 1W
  < 0,5 W

  188 x 70 x 71 mm
  0,5 kg • Page 13

  7 Problemen
  oplossen
  Waarschuwing
  •• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

  Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.
  Hierdoor wordt de garantie ongeldig.
  Als er zich problemen voordoen bij het gebruik
  van dit apparaat, controleer dan het volgende
  voordat u om service vraagt. Als het probleem
  onopgelost blijft, gaat u naar de website van
  Philips (www.philips.com/support). Als u
  contact opneemt met Philips, zorg er dan voor
  dat u het apparaat, het modelnummer en het
  serienummer bij de hand hebt.

  Algemeen
  Geen stroom
  •• Controleer of de netspanningsstekker van
  het apparaat goed is aangesloten.
  •• Zorg ervoor dat er stroom op het
  stopcontact staat.
  •• Laad uw luidspreker op.
  Geen geluid
  •• Pas het volume aan op dit product.
  •• Pas het volume aan op het verbonden
  apparaat.
  •• Controleer of uw Bluetooth-apparaat zich
  binnen het effectieve werkbereik bevindt.
  Geen reactie van de luidspreker
  •• Haal de stekker uit het stopcontact en
  steek deze er vervolgens weer in. Schakel
  vervolgens de luidspreker opnieuw in.
  •• Laad de luidspreker op.

  Over Bluetooth-apparaten
  De geluidskwaliteit is slecht nadat een
  Bluetooth-apparaat is aangesloten.
  •• De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats
  het apparaat dichter bij dit product of
  verwijder obstakels die zich ertussen
  bevinden.
  [Philips BT6000] niet gevonden op uw
  apparaat om te koppelen.
  •• Houd de knop PAIRING drie seconden
  ingedrukt en probeer het vervolgens
  opnieuw.
  Kan geen verbinding maken met het apparaat.
  •• De Bluetooth-functie van het apparaat is
  niet ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding
  van het apparaat voor informatie over het
  inschakelen van deze functie.
  •• Dit product is al verbonden met een ander
  Bluetooth-apparaat. Koppel dat apparaat
  los en probeer het vervolgens opnieuw.
  De verbinding met het gekoppelde apparaat
  wordt voortdurend in- en uitgeschakeld.
  •• De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats
  het apparaat dichter bij dit product of
  verwijder obstakels die zich ertussen
  bevinden.
  •• Bij sommige apparaten wordt de
  Bluetooth-verbinding automatisch
  uitgeschakeld om energie te besparen. Dit
  betekent niet dat er zich een storing in dit
  product voordoet.

  NL

  11 • Page 14

  8 Kennisgeving
  Eventuele wijzigingen of modificaties aan het
  apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd
  door WOOX Innovations kunnen tot gevolg
  hebben dat gebruikers het recht verliezen het
  apparaat te gebruiken.

  Compliance

  WOOX Innovations verklaart hierbij dat dit
  product voldoet aan de essentiële vereisten
  en andere relevante bepalingen van richtlijn
  1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring
  lezen op www.philips.com/support.
   
  Dit product is waterdicht en voldoet aan IEC
  60529 IPX4.

  De zorg voor het milieu

  Dit symbool betekent dat het product een accu
  bevat die voldoet aan EU-richtlijn 2013/56/
  EG, die niet met regulier huishoudelijk afval kan
  worden weggeworpen. We raden u sterk aan
  om uw product naar een officieel inzamelpunt
  of een Philips-servicecentrum te brengen zodat
  een deskundige de accu kan verwijderen.
  Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving
  over gescheiden inzameling van afval van
  elektrische en elektronische producten en
  accu's. Volg de lokale regels op en werp
  het product en de accu nooit samen met
  ander huisvuil weg. Als u oude producten
  en accu's correct verwijdert, voorkomt u
  negatieve gevolgen voor het milieu en de
  volksgezondheid.
  Let op
  •• Als u de ingebouwde batterij verwijdert, vervalt de

  garantie en raakt het product mogelijk onherstelbaar
  beschadigd.

  Breng uw product altijd naar een deskundige
  om de ingebouwde batterij te laten verwijderen.

  Verwijdering van uw oude product en
  batterijen

  Uw product is vervaardigd van kwalitatief
  hoogwaardige materialen en onderdelen die
  kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

   
  Dit symbool op een product betekent dat het
  product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.

  12

  NL • Page 15

  Milieu-informatie
  Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal
  gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de
  verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden
  in drie materialen: karton (de doos), polystyreen
  (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).
  Het systeem bestaat uit materialen die kunnen
  worden gerecycled en opnieuw kunnen worden
  gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd
  door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de
  plaatselijke regelgeving inzake het weggooien
  van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en
  oude apparatuur.

  Handelsmerkverklaring

  Het woordmerk en de logo's van Bluetooth®
  zijn gedeponeerde handelsmerken van
  Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door
  WOOX Innovations is onder licentie.

  Het N-teken is een handelsmerk of
  gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc.
  in de Verenigde Staten en in andere landen.

  Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele
  isolatie en zonder aarding.

  NL

  13 • Page 16

  Specifications are subject to change without notice.
  2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
  Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
  and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.
  BT6000_12_UM_V1.0


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips BT6000 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Philips BT6000 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,37 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Philips BT6000

Philips BT6000 Bedienungsanleitung - Deutsch - 16 seiten

Philips BT6000 Bedienungsanleitung - Englisch - 16 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info