Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing
Altijd tot uw dienst
Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
BT7500B
www.philips.com/support
Vragen?
Vraag het
Philips
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Altijd tot uw dienst

  Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
  www.philips.com/support

  Vragen?
  Vraag het
  Philips

  Gebruiksaanwijzing

  BT7500B • Page 2 • Page 3

  Inhoudsopgave
  1 Belangrijk

  2

  2 Kennisgeving

  3

  3 Uw Bluetooth-luidspreker

  4

  4 Aan de slag

  6

  5 Bluetooth-apparaten gebruiken

  7

  Compliance 3
  De zorg voor het milieu
  3
  Handelsmerkverklaring 3

  Introductie 4
  Wat zit er in de doos?
  4
  Overzicht van de luidspreker
  5

  Op netspanning aansluiten
  6
  Inschakelen 6
  Status LED-lampje
  6

  Een apparaat verbinden
  Afspelen vanaf Bluetooth-apparaat
  De Bluetooth-koppelmodus openen
  De verbinding met het Bluetoothapparaat verbreken
  Handmatig een verbinding met een
  vierde Bluetooth-apparaat maken

  6 Andere functies

  Naar een extern apparaat luisteren
  Uw mobiele apparaten opladen
  Volume aanpassen

  7
  8
  8
  8
  8

  9

  9
  9
  9

  7 Productinformatie

  10

  8 Problemen oplossen

  11

  Specificaties

  10

  Algemeen 11
  Over Bluetooth-apparaten
  11

  NL

  1 • Page 4

  1 Belangrijk
  Waarschuwing
  •• Verwijder de behuizing van deze luidspreker nooit.
  •• Geen enkel onderdeel van deze luidspreker hoeft ooit
  te worden gesmeerd.

  •• Plaats deze luidspreker nooit op andere elektrische
  apparatuur.

  •• Houd deze luidspreker uit de buurt van direct zonlicht,
  open vuur of warmte.

  •• Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer,
  de stekker en de adapter om de stroom van de
  luidspreker uit te schakelen.
   

  Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rond de
  luidspreker is voor ventilatie.
  Gebruik uitsluitend de voeding die in de
  gebruikershandleiding wordt vermeld.
  Er mag geen vloeistof op de luidspreker
  druppelen of spatten.
  Plaats niets op de luidspreker dat gevaar
  kan opleveren, zoals een glas water of een
  brandende kaars.
  Gebruik uitsluitend door de fabrikant
  gespecificeerde toebehoren/accessoires.
  Wanneer de stekker van de Direct plug-inadapter wordt gebruikt om het apparaat
  los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat
  u altijd goed bij de stekker kunt.

  Opmerking
  •• Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het
  apparaat.

  2

  NL • Page 5

  2 Kennisgeving
  Eventuele wijzigingen of modificaties aan het
  apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd
  door WOOX Innovations kunnen tot gevolg
  hebben dat gebruikers het recht verliezen het
  apparaat te gebruiken.

  Compliance

  WOOX Innovations verklaart hierbij dat dit
  product voldoet aan de essentiële vereisten
  en andere relevante bepalingen van richtlijn
  1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring
  lezen op www.philips.com/support.

  De zorg voor het milieu

  u negatieve gevolgen voor het milieu en de
  volksgezondheid.
  Milieu-informatie
  Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal
  gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de
  verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden
  in drie materialen: karton (de doos), polystyreen
  (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).
  Het systeem bestaat uit materialen die kunnen
  worden gerecycled en opnieuw kunnen worden
  gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd
  door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de
  plaatselijke regelgeving inzake het weggooien
  van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en
  oude apparatuur.

  Handelsmerkverklaring

  Het woordmerk en de logo's van Bluetooth®
  zijn gedeponeerde handelsmerken van
  Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door
  WOOX Innovations is onder licentie.

  Uw oude product weggooien

  Uw product is vervaardigd van kwalitatief
  hoogwaardige materialen en onderdelen die
  kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

  Dit symbool op een product betekent dat
  het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/
  EU. Stel uzelf op de hoogte van de lokale
  procedures voor gescheiden inzameling van
  afval van elektrische en elektronische producten.
  Volg de lokale regels op en werp het product
  nooit samen met ander huisvuil weg. Als u
  oude producten correct verwijdert, voorkomt

  Het N-teken is een handelsmerk of
  gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc.
  in de Verenigde Staten en in andere landen.

  Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele
  isolatie en zonder aarding.

  NL

  3 • Page 6

  3 Uw Bluetoothluidspreker
  Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom
  bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van
  de ondersteuning die Philips biedt, kunt u
  uw product registreren op www.philips.com/
  welcome.

  Introductie
  Met deze luidspreker kunt u:
  • naar audio van uw Bluetooth-apparaten of
  andere externe audioapparaten luisteren;
  en
  • Laad de mobiele apparaten op via de USBaansluiting.

  Wat zit er in de doos?
  Controleer de inhoud van het pakket:
  • Apparaat
  • AC/DC-adapter
  • Voedingskabel
  • Korte gebruikershandleiding
  • Vouwblad 'Veiligheid en kennisgevingen'

  4

  NL • Page 7

  Overzicht van de luidspreker
  a b cd

  e

  a

  fg h

  • Hiermee schakelt u de luidspreker in.
  • Naar de stand-bymodus.

  b Volumeknop
  • Pas het volume aan.
  c PAIRING
  • Hiermee opent u de Bluetoothkoppelmodus.
  d NFC
  • Hiermee kunt u via Bluetooth
  verbinding maken met een NFCapparaat.
  e LED-indicator
  f AUDIO IN
  • Sluit een extern audioapparaat aan.
  g CHARGING
  • Hiermee kunt u mobiele apparaten
  opladen in de voedingsmodus.
  h DC IN
  • Sluit de netspanning aan.

  NL

  5 • Page 8

  4 Aan de slag
  Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op
  volgorde.

  Op netspanning aansluiten
  Let op
  •• Risico op beschadiging! Controleer of de spanning

  van de voedingsbron overeenkomt met de spanning
  die staat vermeld op de achter- of onderzijde van de
  luidspreker.
  •• Risico op elektrische schok! Wanneer u de
  wisselstroomadapter loskoppelt, moet u altijd de
  stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het
  snoer.

  Sluit de netspanningsadapter aan op:
  • de DC IN-aansluiting van de
  luidspreker;
  • het stopcontact.

  Overschakelen naar de standbymodus
  De luidspreker schakelt in de volgende situaties
  over naar de stand-bymodus:
  • Druk als het systeem is ingeschakeld op .
  • Er wordt 15 minuten geen audio
  afgespeeld en er wordt niet op een toets
  gedrukt.
  Activeren vanuit de stand-bymodus
  • Druk in de stand-bymodus op of
  PAIRING.
  • Raak de NFC-tag aan met uw mobiele
  telefoon.

  Status LED-lampje
  Modus
  Stand-bymodus
  Bluetooth-modus

  Audio-in-modus:

  Inschakelen
  Druk op .
  »» De luidspreker schakelt over naar de
  Bluetooth-modus.
  »» Het LED-lampje knippert blauw.

  6

  NL

  LED-status
  Constant rood.
  Knippert blauw tijdens
  het tot stand brengen van
  een verbinding of tijdens
  het wachten op koppeling;
  brandt onafgebroken blauw
  nadat de verbinding tot
  stand is gebracht.
  Knippert kort blauw
  wanneer het volume het
  maximum/minimum heeft
  bereikt.
  Constant groen.
  Knippert kort groen
  wanneer het volume het
  maximum/minimum heeft
  bereikt. • Page 9

  5 Bluetoothapparaten
  gebruiken

  NFC

  Met deze luidspreker kunt u naar audio van een
  Bluetooth-apparaat luisteren.

  Een apparaat verbinden
  Opmerking
  •• Controleer of uw Bluetooth-apparaat compatibel is
  met deze luidspreker.

  •• Raadpleeg de gebruikershandleiding om te controleren
  of het apparaat compatibel is met Bluetooth voordat u
  het apparaat met deze luidspreker koppelt.
  •• De luidspreker heeft een geheugenfunctie voor
  maximaal 8 gekoppelde apparaten.
  •• Controleer of de Bluetooth-functie is ingeschakeld
  op uw apparaat en uw apparaat zichtbaar is voor alle
  andere Bluetooth-apparaten.
  •• Obstakels tussen deze luidspreker en het Bluetoothapparaat kunnen het werkbereik verminderen.
  •• Houd dit systeem uit de buurt van andere
  elektronische apparatuur die voor storing kan zorgen.

  Optie 1: een apparaat verbinden via
  NFC
  NFC (Near Field Communication) is een
  technologie die draadloze communicatie
  met kort bereik tussen verschillende NFCapparaten, zoals mobiele telefoons en ICapparaten mogelijk maakt.
  Als uw Bluetooth-apparaat NFC ondersteunt,
  kunt u het eenvoudig met deze luidspreker
  verbinden.

  1
  2

  Schakel NFC en Bluetooth in
  op het apparaat (raadpleeg de
  gebruikershandleiding van het apparaat).
  Raak de NFC-tag boven op de luidspreker
  aan met de achterkant van uw Bluetoothapparaat.
  »» Het LED-lampje knippert blauw.

  3

  Volg de instructies op het scherm om het
  koppelen te voltooien en de verbinding tot
  stand te brengen.
  »» Nadat de apparaten zijn gekoppeld
  en de verbinding tot stand is
  gebracht, geeft de luidspreker twee
  pieptonen en brandt het LED-lampje
  onafgebroken blauw.

  Optie 2: een apparaat handmatig
  verbinden
  Opmerking
  •• Het werkbereik tussen deze luidspreker en een
  Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.

  •• De luidspreker schakelt bij inschakeling automatisch
  over naar de Bluetooth-koppelmodus.

  1
  2

  Houd PAIRING 2 seconden ingedrukt om
  de Bluetooth-koppelmodus te activeren.
  »» Het LED-lampje knippert blauw.
  Schakel op uw Bluetooth-apparaat
  Bluetooth in en zoek naar Bluetoothapparaten die kunnen worden gekoppeld
  (raadpleeg de gebruikershandleiding van
  het apparaat).

  NL

  7 • Page 10

  3

  Selecteer [Philips BT7500] op het
  apparaat om het koppelen te starten en
  een verbinding tot stand te brengen. Voer
  zo nodig het standaardwachtwoord "0000"
  in.
  »» Nadat de apparaten zijn gekoppeld
  en de verbinding tot stand is
  gebracht, geeft de luidspreker twee
  pieptonen en brandt het LED-lampje
  onafgebroken blauw.

  2s

  De Bluetooth-koppelmodus
  openen
  Houd PAIRING twee seconden ingedrukt
  wanneer de luidspreker in de stand-bymodus of
  de AUDIO IN-modus staat.

  De verbinding met het
  Bluetooth-apparaat verbreken  Deactiveer Bluetooth op uw apparaat; of
  Plaats het apparaat buiten het
  communicatiebereik.
  »» Het LED-lampje knippert.

  De Bluetooth-koppelgeschiedenis wissen:
  Houd PAIRING langer dan 7 seconden
  ingedrukt.

  Philips BT7500

  Afspelen vanaf Bluetoothapparaat
  Breng een Bluetooth-verbinding tot stand en
  speel audio af op het Bluetooth-apparaat.
  »» De audio wordt van uw Bluetoothapparaat naar de luidspreker
  gestreamd.
  Opmerking
  •• De luidspreker synchroniseert het volume

  met de gekoppelde Bluetooth-apparaten die
  volumesynchronisatie ondersteunen.
  •• Bluetooth-apparaten met iOS of Android 4.4 of hoger
  ondersteunen de synchronisatiefunctie.

  8

  NL

  Handmatig een verbinding
  met een vierde Bluetoothapparaat maken
  Het product kan met maximaal 3 Bluetoothapparaten tegelijk worden verbonden. Als u een
  vierde apparaat op dit product wilt aansluiten,
  houd dan PAIRING 2 seconden ingedrukt.
  Een inactief apparaat dat eerder is aangesloten,
  wordt dan uitgeschakeld zodat het vierde
  apparaat kan worden gekoppeld en verbonden. • Page 11

  6 Andere functies

  Opmerking
  •• Het LED-lampje brandt groen wanneer de luidspreker
  in de AUDIO IN-modus staat.

  Naar een extern apparaat
  luisteren
  Met deze luidspreker kunt u ook naar een
  extern audioapparaat zoals een MP3-speler
  luisteren.

  Uw mobiele apparaten
  opladen
  U kunt uw mobiele apparaten opladen via de
  CHARGING-aansluiting.

  Opmerking
  •• Wanneer er een extern audioapparaat is aangesloten,
  schakelt de luidspreker alleen over naar de Audio-inmodus als er geen Bluetooth-koppeling is of als het
  afspelen van muziek via Bluetooth is gepauzeerd.

  1

  2

  Sluit een audio-invoerkabel (niet
  meegeleverd) met aan beide uiteinden een
  aansluiting van 3,5 mm aan op:
  • de AUDIO IN-aansluiting van deze
  luidspreker en
  • de hoofdtelefoonaansluiting op het
  externe apparaat.

  Opmerking
  •• De USB-aansluiting is uitsluitend geschikt voor opladen.  Gebruik een USB-kabel (niet meegeleverd)
  om de luidspreker op uw mobiele apparaat
  aan te sluiten.
  »» Zodra het apparaat wordt herkend,
  wordt het opgeladen.

  Speel audio af op het externe
  apparaat (raadpleeg de desbetreffende
  gebruikershandleiding).

  Volume aanpassen
  AUDIO IN

  Draai aan de volumeknop boven op de
  luidspreker om het geluid harder of zachter te
  zetten.
  • Als het volume het minimum of maximum
  heeft bereikt, knippert het LED-lampje
  kort blauw (Bluetooth-modus) of groen
  (AUDIO IN-modus).
  NL

  9 • Page 12

  7 Productinformatie
  Opmerking
  •• Productinformatie kan zonder voorafgaande
  kennisgeving worden gewijzigd.

  Specificaties
  Versterker
  Nominaal uitgangsvermogen
  Frequentierespons
  Signaal-ruisverhouding
  Harmonische vervorming
  Audio-invoer

  2 x 15 W
  63 - 20 kHz,
  ±3 dB
  > 72 dBA
  < 1%
  650 mV RMS

  Bluetooth
  Bluetooth-versie
  Ondersteunde
  profielen
  Bereik

  V3.0
  A2DP, AVRCP
  10 m (vrije ruimte)

  Algemene informatie
  Netspanning

  Oplaadspanning en
  -stroom
  Stroomverbruik in
  werking

  10

  NL

  Merknaam: PHILIPS;
  Model: AS600-180AA250
  Invoer: 100-240 V~,
  50/60 Hz, 1,5 A;
  Uitgang: 18,0 V 2,5 A
  5 V 2,1 A
  < 20 W

  Stroomverbruik in
  stand-by
  Afmetingen apparaat (b x h x d)
  Gewicht - apparaat

  < 0,5 W
  335 x 180 x 145 mm
  2,2 kg • Page 13

  8 Problemen
  oplossen
  Waarschuwing
  •• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

  Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.
  Hierdoor wordt de garantie ongeldig.
  Als er zich problemen voordoen bij het gebruik
  van dit apparaat, controleer dan het volgende
  voordat u om service vraagt. Als het probleem
  onopgelost blijft, gaat u naar de website van
  Philips (www.philips.com/support). Als u
  contact opneemt met Philips, zorg er dan voor
  dat u het apparaat, het modelnummer en het
  serienummer bij de hand hebt.

  Algemeen
  Geen stroom
  •• Controleer of de netspanningsstekker van
  het apparaat goed is aangesloten.
  •• Zorg ervoor dat er stroom op het
  stopcontact staat.

  Over Bluetooth-apparaten
  De geluidskwaliteit is slecht nadat een
  Bluetooth-apparaat is aangesloten.
  •• De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats
  het apparaat dichter bij dit product of
  verwijder obstakels die zich ertussen
  bevinden.
  Kan geen verbinding maken met het apparaat.
  •• De Bluetooth-functie van het apparaat is
  niet ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding
  van het apparaat voor informatie over het
  inschakelen van deze functie.
  •• Dit product is al verbonden met een ander
  Bluetooth-apparaat. Koppel dat apparaat
  los en probeer het vervolgens opnieuw.
  De verbinding met het gekoppelde apparaat
  wordt voortdurend in- en uitgeschakeld.
  •• De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats
  het apparaat dichter bij dit product of
  verwijder obstakels die zich ertussen
  bevinden.
  •• Bij sommige apparaten wordt de
  Bluetooth-verbinding automatisch
  uitgeschakeld om energie te besparen. Dit
  betekent niet dat er zich een storing in dit
  product voordoet.

  Geen geluid of matig geluid
  •• Pas het volume aan op het product.
  •• Pas het volume aan op het verbonden
  apparaat.
  Geen reactie van de luidspreker
  •• Start de luidspreker opnieuw op.

  NL

  11 • Page 14

  Specifications are subject to change without notice.
  2014 © WOOX Innovations Limited.
  All rights reserved.
  Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered
  trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
  Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.
  BT7500B_12_UM_V2.0


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips BT7500 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Philips BT7500 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,72 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Philips BT7500

Philips BT7500 Bedienungsanleitung - Deutsch - 14 seiten

Philips BT7500 Bedienungsanleitung - Englisch - 14 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info