Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
CSS2113B
CSS2113
CSS2115
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d’emploi
IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Register your product and get support at

  www.philips.com/welcome
  CSS2113B
  CSS2113
  CSS2115

  EN User manual

  NL Gebruiksaanwijzing

  DA Brugervejledning

  NO Brukerhåndbok

  DE Benutzerhandbuch

  PT Manual do utilizador

  EL Εγχειρίδιο χρήσης

  SV Användarhandbok

  ES Manual del usuario

  TR Kullanım kılavuzu

  FI

  Käyttöopas

  FR Mode d’emploi
  IT Manuale utente • Page 2

  Inhoudsopgave
  Veelgestelde vragen
  Contact opnemen met Philips

  2
  2
  2

  2 Kennisgeving

  2
  2
  2
  2

  3 Belangrijk

  3
  3
  4
  4

  4 Uw SoundBar

  4
  4
  5

  5 Uw SoundBar aansluiten

  6
  6
  6

  Compliance
  Netzekering
  Handelsmerken

  Veiligheid
  De zorg voor uw product
  De zorg voor het milieu

  Apparaat
  Afstandsbediening

  Subwoofer
  Connectoren
  Audio van een TV en andere apparaten
  aansluiten

  6 Uw SoundBar gebruiken

  Audio vanaf een TV of andere apparaten
  afspelen
  Het volume aanpassen
  Uw geluid kiezen
  MP3-speler
  Fabrieksinstellingen toepassen

  9

  8 Productspecificaties

  10

  9 Problemen oplossen

  10

  Ned erla nd s

  1 Help en ondersteuning

  7 Wandmontage

  7
  8
  8
  8
  8
  9
  9

  NL

  1 • Page 3

  1 Help en
  ondersteuning

  2 Kennisgeving

  Veelgestelde vragen

  Compliance

  Raadpleeg de veelgestelde vragen (FAQ's) voor
  deze SoundBar op www.philips.com/support als u
  een probleem hebt.
  Als u daarna nog hulp nodig hebt, kunt u contact
  opnemen met Philips Consumer Care in uw land.
  Waarschuwing

  Dit gedeelte bevat wettelijke kennisgevingen en
  berichten betreffende handelsmerken.

  Dit product voldoet aan de essentiële vereisten
  en overige relevante bepalingen van de richtlijnen
  2006/95/EG (laagspanning) en 2004/108/EG
  (elektromagnetische compatibiliteit).

  •• Probeer uw SoundBar niet zelf te repareren.

  U kunt uzelf verwonden, de SoundBar
  onherstelbaar beschadigen of ervoor zorgen dat
  de garantie vervalt.

  Contact opnemen met Philips
  Als u contact opneemt met Philips, wordt u
  gevraagd naar het model- en serienummer van uw
  apparaat. Het model- en serienummer bevinden
  zich op de achterkant of onderkant van uw
  product. Noteer de nummers voordat u Philips
  belt:
  Modelnummer __________________________
  Serienummer ___________________________

  Netzekering
  Deze informatie is alleen van toepassing op
  producten met een stekker voor het Verenigd
  Koninkrijk.
  Dit product is uitgerust met een goedgekeurde
  vaste stekker. Als u de zekering vervangt, gebruik
  dan een zekering met:
  • vermogen aangegeven op de stekker
  • BS 1362-merk en
  • ASTA-logo.
  Neem contact op met uw dealer als u niet zeker
  weet welke soort zekering u moet gebruiken.
  Let op: om aan de EMC-richtlijn (2004/108/EG)
  te voldoen, mag de stekker niet van het netsnoer
  worden verwijderd.

  Handelsmerken

  Geproduceerd onder licentie van Dolby
  Laboratories. "Dolby" en het dubbel-D-symbool
  zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

  2

  NL • Page 4

  Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze
  begrijpt voordat u uw SoundBar gaat gebruiken.
  Als het product wordt beschadigd omdat u de
  instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet
  van toepassing.

  Veiligheid
  Risico op brand of een elektrische schok!
  • Stel het product en de accessoires nooit bloot
  aan regen of water. Houd voorwerpen die
  vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt
  van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof
  op of in het product terechtkomen, dan moet
  u de stekker direct uit het stopcontact halen.
  Neem contact op met Philips Consumer Care
  om het product te laten nakijken voordat u het
  weer gaat gebruiken.
  • Houd het product en de accessoires
  uit de buurt van open vuur of andere
  warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
  •• Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven
  of andere openingen van het product.
  •• Als u het netsnoer of de aansluiting op het
  apparaat gebruikt om het apparaat uit te
  schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze
  goed toegankelijk zijn.
  •• Koppel het product los van het
  elektriciteitsnet als er onweer op komst is.
  •• Trek bij het loskoppelen van het netsnoer
  altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.
  Risico op kortsluiting of brand!
  •• Controleer voordat u het product aansluit op
  het stopcontact, of het voltage overeenkomt
  met de waarde op de onderzijde van het
  product. Sluit het product nooit aan op het
  stopcontact als het voltage afwijkt.
  Risico op verwondingen of schade aan de SoundBar!
  •• Voor producten die aan de wand bevestigd
  kunnen worden: gebruik alleen de
  meegeleverde beugel voor wandmontage.
  Bevestig de beugel aan een wand die het
  gezamenlijke gewicht van het product
  en de beugel kan dragen. Koninklijke
  Philips Electronics N.V. aanvaardt geen
  verantwoordelijkheid voor een ondeskundige
  wandmontage die tot ongevallen of
  verwondingen leidt.

  ••

  Plaats het product of andere voorwerpen
  nooit op netsnoeren of op andere elektrische
  apparatuur.
  •• Als het product wordt vervoerd bij een
  temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u
  het product na het vervoer uit te pakken en
  te wachten tot de temperatuur van de het
  product gelijk is aan de kamertemperatuur.
  Vervolgens kunt u het product op het
  stopcontact aansluiten.
  •• Delen van dit product kunnen van glas
  gemaakt zijn. Ga voorzichtig om met het
  product om letsel en schade te voorkomen.
  Oververhittingsgevaar!
  •• Plaats dit product nooit in een afgesloten
  ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor
  ventilatie aan alle zijden van het product
  een ruimte vrij van minstens tien centimeter.
  Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van
  het product nooit worden afgedekt door
  gordijnen of andere voorwerpen.
  Gevaar voor milieuverontreiniging!
  • Plaats geen oude en nieuwe of verschillende
  typen batterijen in het apparaat.
  • Als de batterijen incorrect worden vervangen
  is er gevaar voor explosie. Vervang de batterij
  uitsluitend met een batterij van hetzelfde of
  een gelijkwaardig type.
  • Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de
  afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
  • Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten
  apart van het huisvuil worden ingezameld.
  Risico op inslikken batterijen.
  • Het product/de afstandsbediening bevat
  mogelijk een knoopcelbatterij, die kan
  worden ingeslikt. Houd de batterij te allen
  tijde buiten het bereik van kinderen. Als deze
  wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel
  of de dood veroorzaken. Binnen twee uur
  van inname kunnen zich ernstige interne
  brandwonden voordoen.
  • Als de batterij is ingeslikt, zoek dan
  onmiddellijke medische hulp.
  • Wanneer u de batterijen vervangt, houd de
  nieuwe en gebruikte batterijen dan altijd
  buiten bereik van kinderen. Controleer of
  het batterijcompartiment volledig is gesloten
  nadat u de batterij hebt vervangen.
  • Als het batterijcompartiment niet volledig kan
  worden gesloten, gebruik het product dan niet
  meer. Houd het product buiten bereik van
  kinderen en neem contact op met de fabrikant.

  NL

  3

  Ned erla nd s

  3 Belangrijk • Page 5

  De zorg voor uw product
  Gebruik alleen een microvezeldoek om het
  product te reinigen.

  De zorg voor het milieu

  4 Uw SoundBar
  Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij
  Philips! Registreer uw SoundBar op
  www.philips.com/welcome om optimaal gebruik
  te kunnen maken van de door Philips geboden
  ondersteuning.

  Apparaat
  Uw product is vervaardigd van kwalitatief
  hoogwaardige materialen en onderdelen die
  kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.

  Als u op uw product een symbool met een
  doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat
  het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/
  EG. Win inlichtingen in over de manier waarop
  elektrische en elektronische producten in uw regio
  gescheiden worden ingezameld.
  Neem bij de verwijdering van oude producten de
  lokale wetgeving in acht en doe deze producten
  niet bij het gewone huishoudelijke afval.
  Als u oude producten correct verwijdert,
  voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en
  de volksgezondheid.

  Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig
  de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het
  gewone huishoudelijke afval mogen worden
  weggegooid.
  Win informatie in over de lokale wetgeving
  omtrent de gescheiden inzameling van batterijen.
  Door u op de juiste wijze van de batterijen te
  ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het
  milieu en de volksgezondheid.

  4

  NL

  1

  2

  a SURR-indicator

  Gaat branden wanneer de Surround-modus
  wordt ingeschakeld.is aangezet.

  b Bronindicatoren
  • COAXIAL: Gaat branden wanneer

  u overschakelt naar een coaxiale
  ingangsbron. wanneer er een Dolbysignaal wordt gedetecteerd, knippert de
  COAXIAL-indicator drie seconden.
  • OPTICAL: Gaat branden wanneer
  u overschakelt naar een optische
  ingangsbron. wanneer er een Dolbysignaal wordt gedetecteerd, knippert de
  OPTICAL-indicator drie seconden.
  • AUX: Gaat branden wanneer u
  overschakelt naar een analoge
  ingangsbron.
  • MUSIC iLINK: Gaat branden wanneer
  u overschakelt naar een Music iLinkingangsbron. • Page 6

  Batterij vervangen

  Afstandsbediening

  Waarschuwing
  •• Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt

  1
  2

  vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een
  batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
  •• Het product/de afstandsbediening bevat mogelijk een
  knoopcelbatterij, die kan worden ingeslikt. Houd de
  batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

  Let op
  •• De batterij bevat perchloraathoudend materiaal;

  7

  behandel het voorzichtig. Raadpleeg voor meer
  informatie www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
  perchlorate.

  3
  4

  1
  Ned erla nd s

  6

  5

  2
  a (Standby-Aan)

  De SoundBar inschakelen of op stand-by zetten.

  b Bronknoppen
  • AUX: De audiobron naar de AUXaansluiting schakelen.

  • OPTICAL: Hiermee schakelt u uw

  audiobron naar de optische aansluiting.

  • COAXIAL: Hiermee schakelt u uw

  3

  audiobron naar de coaxaansluiting.

  • MUSIC iLINK: De audiobron naar de
  MUSIC iLINK-aansluiting schakelen.

  c SURROUND

  De Virtual Surround-modus in- of uitschakelen.

  d TREBLE +/-

  Hiermee verhoogt of verlaagt u hoge tonen.

  e VOL +/-

  Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.

  f BASS +/-

  Hiermee verhoogt of verlaagt u lage tonen.

  g MUTE

  Hiermee schakelt u het geluid uit of in.

  1
  2
  3

  Open het klepje van het batterijvak.
  Plaats één CR2025-batterij met de polariteit
  (+/-) zoals aangegeven.
  Sluit het klepje van het batterijcompartiment.
  NL

  5 • Page 7

  5 Uw SoundBar
  aansluiten
  In dit gedeelte wordt besproken hoe u de
  SoundBar op een TV en andere apparaten aansluit.
  Raadpleeg de snelstartgids voor informatie over de
  basisaansluitingen van uw SoundBar en accessoires.
  Er is een uitgebreide interactieve gids beschikbaar
  op www.connectivityguide.philips.com.

  Aansluiten
  Sluit de subwoofer aan op de SoundBar zoals
  beschreven in de snelstartgids.

  Connectoren
  Andere apparaten met uw SoundBar verbinden.

  Zijkant rechts

  Opmerking
  •• Kijk op het typeplaatje aan de achter- of

  onderkant van het product voor het
  identificatienummer en de voedingsspanning.
  •• Controleer altijd of de stekkers van alle
  apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd
  voordat u apparaten aansluit of aansluitingen
  verandert.

  Subwoofer
  Volg de onderstaande stappen en sluit uw
  subwoofer aan.

  MUSIC iLINK
  Audio-invoer van een MP3-speler.

  Achteraan links

  Positie
  Plaats de subwoofer ten minste één meter links of
  rechts van uw SoundBar en tien centimeter van
  de muur.
  Voor het beste geluid plaatst u de subwoofer zoals
  hierna getoond.

  L
  (WHITE)

  COAXIAL

  AUX
  R
  (RED)

  OPTICAL

  AUDIO IN

  DIGITAL IN

  SUBWOOFER (8Ω)

  1

  2

  3

  4

  a SUBWOOFER

  Hierop sluit u de meegeleverde subwoofer
  aan.

  b AUDIO IN-AUX

  Hierop sluit u een analoge audio-uitgang van
  de TV of een analoog apparaat aan.

  c DIGITAL IN-COAXIAL

  Hierop sluit u een coaxiale audio-uitgang van
  de TV of een digitaal apparaat aan.

  d DIGITAL IN-OPTICAL

  Hierop sluit u een optische audio-uitgang van
  de TV of een digitaal apparaat aan.

  6

  NL • Page 8

  Achteraan rechts

  Optie 2: audio aansluiten via een digitale
  coaxkabel
  Goede geluidskwaliteit
  Verbind de COAXIAL-aansluiting op uw SoundBar
  met de COAXIAL/DIGITAL OUT-aansluiting op
  het apparaat door middel van een coaxkabel.
  De digitale coaxiale aansluiting kan worden
  aangeduid met DIGITAL AUDIO OUT.

  AC MAINS~

  AC MAINS~
  Hiermee sluit u de subwoofer aan op netspanning.

  Audio van een TV en andere
  apparaten aansluiten

  Opmerking
  •• De audioaansluitingen in deze

  gebruikershandleiding zijn alleen aanbevelingen.
  U kunt ook andere aansluitingen gebruiken.
  •• Als u audio van de TV via de SoundBar afspeelt,
  zorg dan dat het geluid van de TV is gedempt.

  Optie 3: audio aansluiten via analoge
  audiokabels

  Ned erla nd s

  Speel audio van TV of andere apparaten af via
  uw SoundBar. Gebruik de beste aansluiting die op
  andere apparaten beschikbaar is.

  Standaard geluidskwaliteit
  Verbind de AUX-aansluitingen op uw SoundBar
  met de audioaansluitingen op het apparaat door
  middel van een analoge kabel.

  VCR

  Optie 1: audio aansluiten via een digitale
  optische kabel
  De beste geluidskwaliteit
  Verbind de OPTICAL-aansluiting op uw SoundBar
  met de OPTICAL OUT-aansluiting op het
  apparaat door middel van een optische kabel.
  De digitale optische aansluiting kan worden
  aangeduid met SPDIF, SPDIF OUT, of OPTICAL.

  TV

  NL

  7 • Page 9

  6 Uw SoundBar
  gebruiken
  In dit gedeelte wordt besproken hoe u de
  SoundBar kunt gebruiken om audio vanaf de
  aangesloten apparaten af te spelen.
  Voordat u begint
  • Maak de benodigde aansluitingen zoals
  beschreven in de snelstartgids en de
  gebruikershandleiding.
  • Schakel de SoundBar naar de correcte bron
  wanneer u een ander apparaat aansluit.

  Audio vanaf een TV of andere
  apparaten afspelen

  Druk op de bronknoppen om de audio-uitgang
  van het aangesloten apparaat te selecteren.

  Het volume aanpassen

  De hoge of lage tonen wijzigen
  Wijzig de instellingen van de SoundBar voor hoge
  frequentie (treble) of lage frequentie (bas) zodat
  deze bij uw video of muziek passen.

  Druk op TREBLE +/- of BASS +/- om de hoge of
  lage tonen te verhogen of te verlagen.
  • De Bronindicatoren aan de voorkant
  knippert drie keer als de hoge of lage tonen
  worden ingesteld op minimum of maximum.

  Surround Sound-modus
  Ga helemaal op in het geluid met de Surround
  Sound-modi.

  Druk herhaaldelijk op SURROUND om de
  Surround-modus in of uit te schakelen.

  »» Wanneer de Surround-modus is
  ingeschakeld, gaat de SURR aan de
  voorkant branden.

  Nachtmodus

  Druk op VOL +/- om het volume te verhogen of
  verlagen.
  • De Bronindicatoren aan de voorkant
  knippert drie keer als het volume wordt
  ingesteld op minimum of maximum.
  Druk op MUTE om het geluid te dempen.
  • De huidige Bronindicator aan de voorkant
  knippert ononderbroken.
  Als u het geluid weer wilt inschakelen, drukt u
  nogmaals op MUTE of drukt u op VOL +/-.

  Uw geluid kiezen
  In deze paragraaf wordt besproken hoe u het
  beste geluid kiest voor uw video of muziek.
  8

  NL

  Als u stil wilt luisteren, kunt u het volume van
  harde geluiden verlagen wanneer u discs afspeelt.
  De nachtmodus is alleen beschikbaar voor Dolbygecodeerde TV-programma's, DVD's en Blu-ray
  Discs.

  Houd SURROUND ingedrukt om de nachtmodus
  in of uit te schakelen.

  »» Wanneer de nachtmodus is ingeschakeld,
  knippert AUX-indicator aan de voorkant
  tweemaal. • Page 10

  Sluit uw MP3-speler aan om uw audiobestanden
  of muziek af te spelen.
  Wat hebt u nodig...
  • Een MP3-speler.
  • Een stereo-audiokabel van 3,5 mm.

  Muziek afspelen

  1
  2
  3

  Sluit de MP3-speler aan op uw SoundBar
  zoals beschreven in de snelstartgids.
  Druk op MUSIC iLINK.
  »» MUSIC iLINK-indicator aan de voorkant
  gaat branden.

  7 Wandmontage
  Voor u de SoundBar aan de wand monteert,
  dient u alle veiligheidsvoorschriften te lezen (zie
  'Veiligheid' op pagina 3).
  Als u vragen hebt, neem dan contact op met
  Philips Consumer Care in uw land.
  Lengte/diameter van schroeven
  Controleer of u schroeven van een geschikte
  lengte en diameter voor deze SoundBar gebruikt,
  afhankelijk van het type muur.

  Druk op de knoppen op de MP3-speler om
  audiobestanden of muziek te selecteren en af
  te spelen.

  Fabrieksinstellingen toepassen
  U kunt de SoundBar opnieuw instellen op de
  standaardinstellingen zoals die in de fabriek zijn
  geprogrammeerd.
  Druk binnen drie seconden op BASS+,VOL- en
  TREBLE+.

  3 - 3.5mm

  Ned erla nd s

  MP3-speler

  > 25mm
  Voor informatie over hoe u de SoundBar aan de
  wand monteert, raadpleegt u de Snelstartgids.

  »» Als de procedure voor het terugzetten van
  de fabrieksinstellingen is voltooid, schakelt
  de SoundBar automatisch uit en weer in.

  NL

  9 • Page 11

  8 Productspecificaties
  Opmerking
  •• Specificaties en ontwerp kunnen zonder
  kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

  Versterker


  Totaal uitgangsvermogen:
  • Europa/Azië Pacific/China/Rusland/India:
  60 W RMS (30% THD)
  • Latijns-Amerika: 48 W RMS (10% THD)
  Frequentierespons: 20 Hz - 20 kHz / ±3 dB
  Signaal-ruisverhouding: > 65 dB (CCIR) /
  (Klasse A)
  Invoerspecificaties:
  • AUX: 600 mV
  • Music iLink: 250 mV

  Audio


  S/PDIF digitale audio-ingang:
  • Coaxiaal: IEC 60958-3
  • Optisch: TOSLINK

  Apparaat
  ••
  ••
  ••
  ••
  ••
  ••
  ••
  ••

  Voeding: 110 - 240 V~, 50 - 60 Hz
  Stroomverbruik: 20 W
  Stroomverbruik in stand-by: ≤ 0,5 W
  Luidsprekerimpedantie: woofer van 4 ohm,
  tweeter van 4 ohm
  Luidsprekerdrivers: woofer van 25 x 120 mm
  (1 x 5 inch), tweeter van 38 mm (1,5 inch)
  Frequentierespons: 150 Hz - 20 kHz
  Afmetingen (b x h x d): 708 x 47 x 65 mm
  Gewicht: 1,03 kg

  Subwoofer  Impedantie: 8 ohm
  Luidsprekerdrivers: woofer van 133 mm
  Frequentierespons: 20 Hz - 150 Hz
  Afmetingen (b x h x d): 165 x 240 x 295 mm
  Gewicht: 2,6 kg
  Kabellengte: 3 m

  Batterijen van de afstandsbediening


  1 x CR2025

  10

  NL

  9 Problemen oplossen
  Waarschuwing
  •• Risico op elektrische schok. Verwijder de
  behuizing van het apparaat nooit.

  Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.
  Hierdoor wordt de garantie ongeldig.
  Als u problemen hebt bij het gebruik van dit
  product, controleer dan het volgende voordat
  u om service vraagt. Als het probleem zich nog
  steeds voordoet, gaat u voor ondersteuning naar
  www.philips.com/support.

  Geluid
  Er komt geen geluid uit de SoundBarluidsprekers.
  • Sluit de audiokabel van uw SoundBar aan op
  uw TV of andere apparaten.
  • Druk op de afstandsbediening van uw
  SoundBar op de Bronknoppen om de juiste
  audio-ingang te selecteren.
  • Zorg dat de SoundBar niet is gedempt.
  Druk op VOL +/- om het geluid weer in te
  schakelen (zie 'Het volume aanpassen' op
  pagina 8).
  Vervormd geluid of echo.
  • Als u audio van de TV via de SoundBar
  afspeelt, zorg dan dat het geluid van de TV is
  gedempt. • Page 12

  © 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
  All rights reserved.
  Sgpam_1216/CSS2113-2113B-2115-2123_12_05_v4


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips CSS2113 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Philips CSS2113 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,23 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info