Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
3
Nederlands
NL
3 Belangrijk
Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze
begrijpt voordat u uw SoundBar gaat gebruiken.
Als het product wordt beschadigd omdat u de
instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet
van toepassing.
Veiligheid
Risico op brand of een elektrische schok!
• Stel het product en de accessoires nooit bloot
aan regen of water. Houd voorwerpen die
vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt
van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof
op of in het product terechtkomen, dan moet
u de stekker direct uit het stopcontact halen.
Neem contact op met Philips Consumer Care
om het product te laten nakijken voordat u het
weer gaat gebruiken.
• Houd het product en de accessoires
uit de buurt van open vuur of andere
warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven
of andere openingen van het product.
Als u het netsnoer of de aansluiting op het
apparaat gebruikt om het apparaat uit te
schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze
goed toegankelijk zijn.
Koppel het product los van het
elektriciteitsnet als er onweer op komst is.
Trek bij het loskoppelen van het netsnoer
altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.
Risico op kortsluiting of brand!
Controleer voordat u het product aansluit op
het stopcontact, of het voltage overeenkomt
met de waarde op de onderzijde van het
product. Sluit het product nooit aan op het
stopcontact als het voltage afwijkt.
Risico op verwondingen of schade aan de SoundBar!
Voor producten die aan de wand bevestigd
kunnen worden: gebruik alleen de
meegeleverde beugel voor wandmontage.
Bevestig de beugel aan een wand die het
gezamenlijke gewicht van het product
en de beugel kan dragen. Koninklijke
Philips Electronics N.V. aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor een ondeskundige
wandmontage die tot ongevallen of
verwondingen leidt.
Plaats het product of andere voorwerpen
nooit op netsnoeren of op andere elektrische
apparatuur.
Als het product wordt vervoerd bij een
temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u
het product na het vervoer uit te pakken en
te wachten tot de temperatuur van de het
product gelijk is aan de kamertemperatuur.
Vervolgens kunt u het product op het
stopcontact aansluiten.
Delen van dit product kunnen van glas
gemaakt zijn. Ga voorzichtig om met het
product om letsel en schade te voorkomen.
Oververhittingsgevaar!
Plaats dit product nooit in een afgesloten
ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor
ventilatie aan alle zijden van het product
een ruimte vrij van minstens tien centimeter.
Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van
het product nooit worden afgedekt door
gordijnen of andere voorwerpen.
Gevaar voor milieuverontreiniging!
• Plaats geen oude en nieuwe of verschillende
typen batterijen in het apparaat.
• Als de batterijen incorrect worden vervangen
is er gevaar voor explosie. Vervang de batterij
uitsluitend met een batterij van hetzelfde of
een gelijkwaardig type.
• Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de
afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
• Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten
apart van het huisvuil worden ingezameld.
Risico op inslikken batterijen.
• Het product/de afstandsbediening bevat
mogelijk een knoopcelbatterij, die kan
worden ingeslikt. Houd de batterij te allen
tijde buiten het bereik van kinderen. Als deze
wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel
of de dood veroorzaken. Binnen twee uur
van inname kunnen zich ernstige interne
brandwonden voordoen.
• Als de batterij is ingeslikt, zoek dan
onmiddellijke medische hulp.
• Wanneer u de batterijen vervangt, houd de
nieuwe en gebruikte batterijen dan altijd
buiten bereik van kinderen. Controleer of
het batterijcompartiment volledig is gesloten
nadat u de batterij hebt vervangen.
• Als het batterijcompartiment niet volledig kan
worden gesloten, gebruik het product dan niet
meer. Houd het product buiten bereik van
kinderen en neem contact op met de fabrikant.
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips CSS2113 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Philips CSS2113 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,23 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info