Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/32
Nächste Seite
29NL
Controleer of de SSID-naam van uw
router uit alfanumerieke tekens bestaat
zonder spaties of speciale tekens als %/#/*.
Als u de naam van het AirPlay-apparaat
'Philips_Install XXXXXX' in het
instellingenmenu wilt wijzigen, gebruik dan
geen speciale tekens of symbolen.
Voor bepaalde nieuwe typen Wi-Fi-
routers kan automatisch een netwerknaam
(SSID) worden gecreëerd wanneer u
WPS gebruikt om te verbinden. Verander
de standaardnetwerknaam (SSID) altijd
naar een vereenvoudigde naam met
alfanumerieke tekens. Verander ook de
Wi-Fi-beveiligingsmodus om uw netwerk
te beveiligen.
Onderbrekingen tijdens het streamen van
muziek via AirPlay
Voer een of meer van de volgende handelingen
uit:
Plaats de DS9830W dichter bij uw Wi-Fi-
router.
Verwijder eventuele voorwerpen tussen de
DS9830W en uw Wi-Fi-router.
Gebruik geen Wi-Fi-kanaal dat wordt
overlapt door het Wi-Fi-netwerk in de
buurt.
Controleer of uw netwerksnelheid snel
genoeg is. (Als meerdere apparaten
dezelfde router delen, kan dit van invloed
zijn op de prestaties van AirPlay.) Schakel
de andere apparaten die zijn aangesloten
op uw router uit.
Schakel de optie Quality of Service (QoS)
in, indien deze beschikbaar is op de Wi-Fi-
router.
Schakel andere Wi-Fi-routers uit.
Ik zie geen AirPlay-pictogram op mijn iTunes-
apparaat
Controleer of de DS9830W op uw Wi-Fi-
thuisnetwerk is aangesloten.
Controleer voordat u iTunes opent
of de Bonjour-service is ingeschakeld
op uw PC. Windows XP: om de
service in te schakelen, klikt u op Start-
>Conguratiescherm en dubbelklikt u
op Systeembeheer-> Services->Bonjour
Service, vervolgens op Start en op OK in
het pop-upvenster.
Als het probleem onopgelost blijft,
probeert u de DS9830W opnieuw in te
schakelen.
Verbinding tot stand brengen tussen AirPlay en
Mac of PC is mislukt
Schakeltijdelijkderewallen
beveiligingssoftware uit om te zien of deze
de poorten blokkeert die AirPlay gebruikt
om inhoud te streamen. Raadpleeg
desectie"Help"vanuwrewall-en
beveiligingssoftware om te lezen hoe u
de poorten deblokkeert die door AirPlay
worden gebruikt.
Wanneer u een iPod touch/iPhone/iPad/
Mac/PC voor AirPlay gebruikt en het
afspelen van muziek wordt onderbroken of
stopt, probeert u uw iPod touch/iPhone/
iPad, iTunes of DS9830W opnieuw op te
starten.
Streamen van video of downloads
van FTP-servers kunnen uw router
overbelasten en zo onderbrekingen
in het afspelen van muziek via AirPlay
veroorzaken. Probeer de belasting van uw
router te verlagen.
31

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips DS9830W wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Philips DS9830W in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 3,99 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Philips DS9830W

Philips DS9830W Bedienungsanleitung - Deutsch - 32 seiten

Philips DS9830W Bedienungsanleitung - Englisch - 30 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info