Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
HQ 4830
Gebruiksaanwijzing
1 Opladen
B Sluit het snoer aan. Steek het stekkertje tot aan
de streep in het aansluitpunt.
Het apparaat kan aangesloten worden op span-
ningen tussen 100 en 240 volt.
Volledig opladen duurt ongeveer een uur. Dan
gaat het groene lampje knipperen.
Een opgeladen apparaat heeft een totale scheerti-
jd van maximaal 30 minuten.
Als het apparaat voor de eerste keer wordt
opgeladen, of als het apparaat lange tijd niet is
gebruikt, dan moet het 4 uur aangesloten blijven.
Over de oplaadbare batterij
De oplaadbare batterij heeft de langste levensduur
als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
Laad en bewaar het apparaat tussen 5° en 35°C.
Sluit het apparaat niet continu op de netspanning
aan.
2 Scheren
Zorg ervoor dat het apparaat opgeladen is.
U kunt zich ook direct op de netspanning
scheren. Als de batterij helemaal leeg is moet u
een paar seconden wachten voordat u het appa-
raat aanzet.
Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt.
U krijgt het beste resultaat als de huid droog is.
Scheert u zich bij voorkeur vóór het wassen of
enige tijd erna.
De scheerunit is instelbaar. Begint u met stand 1
(voor de gevoelige huid) en probeert u daarna bij
welke stand u zich het beste scheert.
B Zet het apparaat aan door het kleine knopje op
de schakelaar ingedrukt te houden en de schake-
laar naar boven te schuiven. Deze beveiliging
voorkomt dat het apparaat toevallig wordt
ingeschakeld.
B Beweeg de scheerhoofden vlot over de huid.
Maak zowel rechte als draaiende bewegingen.
B Houd de huid met uw vrije hand strak.
De haren zullen dan verder uit de huid komen
en korter worden afgeschoren.
Ook lange haren in de nek kunnen op deze
manier geschoren worden.
Gun uw huid twee tot vier weken om aan het
Philishave scheersysteem te wennen.
Tondeuse
De tondeuse is speciaal ontworpen voor het
bijwerken van bakkebaarden en snor.
De tondeuse kan worden ingeschakeld terwijl de
motor draait.
B Klap de tondeuse uit door de schuifknop naar
boven te bewegen.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips hq 4830 micro act wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Philips hq 4830 micro act in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,02 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info