Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
Inleiding
Cool Skin is een nieuw scheersysteem van Philishave. Het
scheerapparaat heeft een speciaal compartiment voor car-
tridges met Nivea for Men hydraterende scheeremulsie.
Deze wordt tijdens het scheren op de huid aangebracht. De
Nivea for Men scheeremulsie bereidt de huid en de baard
voor, waardoor het apparaat optimaal over uw gezicht glijdt
en een perfect contact maakt. Na een onverwacht gladde
scheerbeurt voelt uw huid zacht en fris aan. Na het scheren
kunt u het scheerapparaat eenvoudig onder de hete kraan
afspoelen.
Belangrijk
Gun uw huid minimaal twee weken om aan het
Philishave scheersysteem te wennen.
Druk het apparaat niet te hard tegen de huid!
U kunt met dit scheersysteem zowel een droge
als een natte huid scheren. De Nivea for Men
scheeremulsie heeft een direct hydraterende
werking. Na het scheren kunt u uw huid afspoe-
len en afdrogen.
Als u de shaver langer dan een week niet gaat
gebruiken, verwijder dan de cartridge en maak
het apparaat schoon. Om het apparaat optimaal
te laten functioneren is het noodzakelijk de aan-
wijzingen in het hoofdstukje ‘Schoonmaken en
onderhoud’ op te volgen.
Het scheerapparaat opladen
Belangrijk: laad het apparaat op in een droge ruimte!
Plaats het plugje in het apparaat. Steek de Powerplug in
het stopcontact. De Powerplug heeft een automatische
voltage-selector en is geschikt voor voltages tussen 100
en 240 V. Het lampje bij de aan/uit-schakelaar gaat nu
branden. Het duurt ca. 8 uur voor het apparaat volledig
is opgeladen. Een volledig opgeladen scheerapparaat
geeft een totale scheertijd van ca. 30 minuten. Het
apparaat is uitgerust met een ‘batterij leeg’ indicator:
deze zal gaan branden wanneer het apparaat weer
moet worden opgeladen.
Over de ingebouwde batterij
Het scheerappararaat heeft een ingebouwde, oplaadba-
re batterij. De batterij gaat het langst mee, als u het
apparaat oplaadt en bewaart bij een temperatuur tus-
sen +5°C en +35°C. Als u het scheerapparaat niet
oplaadt, neem dan de Powerplug uit het stopcontact.
De cartridge plaatsen
De cartridges met Nivea for Men hydraterende schee-
remulsie zijn verkrijgbaar in een doosje met vijf cartrid-
ges en één bijbehorend kunststof opzetstukje. Bewaar
dit opzetstukje goed: het dient te worden gebruikt
voor alle 5 cartridges!
Gebruik uitsluitend Philishave Nivea for Men
Cool Skin (HQ 150) cartridges.
De eerste keer
Neem één cartridge uit het doosje. Haal het opzet-
stukje (bijgeleverd in hetzelfde doosje) uit de verpak-
king en druk het in de cartridge tot het vastklikt.
Schuif het ontgrendelknopje naar beneden en neem
het deksel van het cartridge-compartiment af.
Schuif de cartridge met opzetstukje in het apparaat.
Plaats het deksel en druk het dicht tot het vast blijft
zitten.
Een gebruikte cartridge vervangen
Schuif het ontgrendelknopje naar beneden en neem
het deksel van het cartridge-compartiment af.
Verwijder de lege cartridge en trek het opzetstukje
eruit. Let op: gooi het opzetstukje niet weg!
Druk het opzetstukje in een nieuwe cartridge. Het
opzetstukje zit goed als het vastklikt.
Schuif de nieuwe cartridge met het opzetstukje in
het apparaat. Sluit het deksel.
Over de cartridge
De Nivea for Men scheeremulsie in de cartridge blijft
goed bij een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C.
Scheren
Zet het scheerapparaat aan met de aan/uit-knop.
Houd het apparaat tegen de huid.
Druk op de gele pompknop om de Nivea for Men
scheeremulsie aan te brengen. Wanneer er voldoen-
de Nivea for Men scheeremulsie is opgepompt,
beweeg dan de scheerhoofden vlot over de huid.
Maak zowel rechte als draaiende bewegingen.
Het apparaat kan onder de douche worden gebruikt.
Bakkebaard en snor bijwerken
De tondeuse
Het scheerapparaat heeft een losse tondeuse om bak-
kebaarden en snor bij te werken.
De tondeuse plaatsen
Schakel het apparaat uit.
Reinig het apparaat eerst en plaats dan de tondeuse.
Druk op de vergrendelknop en trek de scheerunit
van het apparaat.
Plaats de tondeuse.
De tondeuse verwijderen
Druk op de vergrendelknop en verwijder de tondeuse.
HQ 564/563
Philishave
Cool Skin
Gebruiksaanwijzing
NEDERLANDS
Opening voor scheeremulsie
Cool Skin scheerhoofd
Ontgrendelknop
Pompknop
Deksel van cartridge-compartiment
Lampje
Aan/uit schakelaar
Ontgrendelknopje van cartridge-
compartiment
1
2
4222 001 83063
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips hq 563 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Philips hq 563 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,13 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info