Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
Inleiding
Cool Skin is een nieuw scheersysteem van Philishave. Het
scheerapparaat heeft een speciaal compartiment voor
cartridges met Nivea for Men hydraterende scheeremulsie.
Deze wordt tijdens het scheren op de huid aangebracht. De
Nivea for Men scheeremulsie bereidt de huid en de baard
voor, waardoor het apparaat optimaal over uw gezicht glijdt
en een perfect contact maakt. Na een onverwacht gladde
scheerbeurt voelt uw huid zacht en fris aan. Na het scheren
kunt u het scheerapparaat eenvoudig onder de hete kraan
afspoelen.
Belangrijk
Gun uw huid minimaal twee weken om aan het
Philishave scheersysteem te wennen.
Druk het apparaat niet te hard tegen de huid!
U kunt met dit scheersysteem zowel een droge als een
natte huid scheren.
De Nivea for Men scheeremulsie heeft een direct
hydraterende werking. Na het scheren kunt u uw huid
afspoelen en afdrogen.
Als u de shaver langer dan een week niet gaat
gebruiken, verwijder dan de cartridge en maak het
apparaat schoon.
Om het apparaat optimaal te laten functioneren is
het noodzakelijk de aanwijzingen in het hoofdstuk-
je ‘Schoonmaken en onderhoud’ op te volgen.
Het scheerapparaat opladen
Het apparaat kan worden aangesloten op
stopcontacten met een netspanning tussen 100 en
240 Volt.
Plaats het apparaat in de laadstandaard. Steek de
stekker in het stopcontact. Het lampje bij de aan/uit-
schakelaar gaat nu branden.
Het duurt ca. 1 uur voor het apparaat volledig is
opgeladen. Wanneer het apparaat voor de eerste keer
gebruikt wordt, of wanneer het geruime tijd niet
gebruikt is, moet het apparaat 4 uur opgeladen worden.
Wanneer het apparaat geheel is opgeladen, gaat het
lampje groen knipperen. @...#
Wanneer het lampje rood knippert, is het nodig dat
het scheerapparaat weer wordt opgeladen. Een
volledig opgeladen scheerapparaat geeft een totale
scheertijd van ca. 55 minuten.
Over de ingebouwde batterijen
Het scheerapparaat heeft ingebouwde, oplaadbare
batterijen. De batterijen gaan het langst mee, als u het
apparaat oplaadt en bewaart bij een temperatuur
tussen +5°C en +35°C.
De cartridges plaatsen
De cartridges met Nivea for Men hydraterende
scheeremulsie zijn verkrijgbaar in een doosje met vijf
cartridges en één bijbehorend kunststof opzetstukje. Bewaar
dit opzetstukje goed: het dient te worden gebruikt voor alle
5 cartridges!
Gebruik uitsluitend Philishave Nivea for Men
Cool Skin (HQ 150) cartridges.
De eerste keer
Neem één cartridge uit zijn doosje. Haal het
opzetstukje (bijgeleverd in hetzelfde doosje) uit de
verpakking en druk het in de cartridge tot het
vastklikt.
Schuif het deksel van het apparaat.
Schuif de cartridge met opzetstukje in het apparaat.
Plaats het deksel en druk het dicht tot het vast blijft
zitten.
Een gebruikte cartridge vervangen
Schuif het deksel van het apparaat af.
Verwijder de lege cartridge en trek het opzetstukje
eruit.
Let op: gooi het opzetstukje niet weg!
Druk het opzetstukje in een nieuwe cartridge. Het
opzetstukje zit goed als het vastklikt.
Schuif de nieuwe cartridge met het opzetstukje in het
apparaat. Sluit het deksel.
Over de cartridge
De Nivea for Men scheeremulsie in de cartridge blijft
goed bij een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C.
Scheren
Zet het scheerapparaat aan, met de aan/uit-knop.
@...#
Druk met één van beide knoppen de vloeistof naar
buiten. Wanneer er voldoende Nivea for Men
scheeremulsie is opgepompt, beweeg dan de
scheerhoofden vlot over de huid. Maak zowel rechte
als draaiende bewegingen.
Bakkebaard en snor bijwerken
De tondeuse
Het scheerapparaat heeft een losse tondeuse om
bakkebaarden en snor bij te werken.
De tondeuse plaatsen
Schakel het apparaat uit.
Reinig het apparaat eerst en plaats dan de tondeuse.
Druk op de vergrendelknop en trek de scheerunit
van het apparaat.
Plaats de tondeuse.
De tondeuse verwijderen
Druk op de vergrendelknop en verwijder de tondeuse.
1
2
3
4222 000 00000
Opening voor scheeremulsie
Cool Skin scheerhoofd
Pompknop
Deksel voor cartridge
Vergrendelknop
Lampje
Aan/uit schakelaar
HQ 5660
Philishave
Cool Skin
(NiMH)
Gebuiksaanwijzing
NEDERLANDS
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips hq 5660 cool skin wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Philips hq 5660 cool skin in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,21 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info