466380
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/68
Nächste Seite
2 Philips · Laserfax 5120 · 5125 · 5135
NL
Inleiding
Geachte klant
Inleiding Brand Variabel
Door dit toestel te kopen hebt u gekozen voor een kwali-
teitsproduct van PHILIPS. Uw toestel vervult de meest
uiteenlopende eisen voor privé en professioneel gebruik.
Energiebesparingsmodus
Met de ecologische besparingsfuncties bespaart u stroom
en toner, doordat het apparaat snel overschakelt naar de
stroombesparing modus of afdrukt in de tonerbesparing
modus. Met de knop ECO kunt u snel en op eenvoudige
wijze tonerbesparende kopieën maken.
Startercartridge
Uw apparaat print met de modernste laser printtechnolo-
gie. De inhoud van de verpakking bevat een starter-
cartridge. Deze begincartridge is al geplaatst; u dient echter
de transportverpakkingen te verwijderen voordat u het
apparaat kunt gebruiken.
Papierlade
In de papiercassette kunt u een papiervoorraad tot 250 vel
plaatsen. In de handmatige papiertoevoer kunt u speciale
papierformaten, enveloppen, transparante folies, etiketvel-
len of bedrukte documenten plaatsen.
Telefoonboek
In het telefoonboek van uw toestel kunt u records met ver-
schillende nummers opslaan en verschillende records in
groepen onderbrengen. U kunt de records verschillende
beltonen toewijzen.
Er staan u meerdere functies voor het versturen van faxbe-
richten ter beschikking, bijvoorbeeld diverse resoluties of
de timer functie. U kunt de faxontvangst met een code
beveiligen. Binnenkomende faxen worden niet afgedrukt,
maar in het faxgeheugen opgeslagen. Via polling roept u
faxberichten op die klaarliggen in het opgebelde toestel.
Rondzenden
Met de Rondzendtoets (=Broadcasting) voegt u gedurende
het kiezen verder nummers toe en u verstuurt een bericht
snel en gemakkelijk naar meerdere ontvangers
Faxsjablonen
In uw toestel zijn vijf faxsjablonen opgeslagen die u kunt
uitprinten. Met deze sjablonen kunt u bijvoorbeeld snel
een kort faxbericht opstellen of een uitnodiging maken.
Meerdere documenten o p één pagina kopiëren (=mozaïek kopie)
U kunt meerdere documenten op één pagina kopiëren om
papier te besparen. De documenten worden tijdens het
kopiëren automatisch aangepast.
Kalender printen
Uw apparaat print een weekoverzicht af als kalenderpagina
- voor de huidige week, de komende week of een vrij te kie-
zen week.
Uw toestel print sudoku-raadsels uit in vier verschillende
moelijkheidsgraden - desgewenst met de oplossing.
PC-aansluiting
U kunt het apparaat op uw computer aansluiten en het als
printer gebruiken (LPF¦5135). Met de TWAIN-scanner-
driver hebt u uit elke toepassing die deze standaard onder-
steunt, toegang tot het toestel en kunt u documenten scan-
nen.
Veel plezier met uw toestel en zijn veelvoudige functies!
Spaltenumbruch
Over deze handleiding
Met de installatiehulp op de volgende bladzijden kunt u
uw toestel snel en gemakkelijk in gebruik nemen. Gedetail-
leerde beschrijvingen vindt u in de volgende hoofdstukken
van deze handleiding.
Lees de handleiding nauwkeurig. Let op de veiligheidsin-
structies om een correcte werking van uw toestel te garan-
deren. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor enig gebruik dat afwijkt van het in de instructies
beschreven gebruik.
In deze handleiding worden verschillende modellen van de
toestelreeks beschreven. Let op: sommige functies zijn
slechts bij bepaalde modellen beschikbaar.
Gebruikte symbolen
Tips en Trucs
Apparatuurschade en gegevensverlies!
Gevaar voo r personen!
Gevaar doo r hitte!
Opmerking
Tips en Trucs
Met dit symbool zijn tips gekenmerkt die de
bediening van uw apparaat efficiënter en een-
voudiger maken.
VOORZICHTIG!
Apparatuurschade en gegevensverlies!
Dit symbool waarschuwt voor schade aan het
apparaat evenals mogelijk gegevensverlies.
Ondeskundig gebruik kan tot deze schade lei-
den.
GEVAAR!
Gevaar voor personen!
Dit symbool waarschuwt voor gevaren voor per-
sonen. Door onoordeelkundig gebruik kan
lichamelijk letsel of schade optreden.
GEVAAR – WARMTE!
Gevaar door hitte!
Dit symbool in de gebruiksaanwijzing of aan de
binnenzijde van het apparaat wijst u op de geva-
ren van hete oppervlaktes. Door onoordeelkun-
dig gebruik kan lichamelijk letsel of schade
optreden.
lpf-5120-5125-5135-manual-nl-b-253117531-b.book Seite 2 Mittwoch, 16. Dezember 2009 11:31 11
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips LPF 5120 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Philips LPF 5120

Philips LPF 5120 Bedienungsanleitung - Deutsch - 68 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info