521763
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/40
Nächste Seite
1
Beste klant,
U heeft een faxtoestel gekocht, dat door middel van een inkt-
film op normaalpapier print en bovendien het gebruik van extra
apparatuur, met name draadloze telefoons, vergemakkelijkt.
Verder is uw apparaat uitgerust met functies waarmee de instal-
latie en de bediening aanzienlijk worden vereenvoudigd.
Faxen verzenden een ontvangen
U kunt faxen van maximaal 10 paginas verzenden. Het docu-
ment legt u in de papierinvoer. Wanneer het papier op is, kun-
nen faxen in het geheugen worden ontvangen.
E-mail / Internet
U kunt met uw faxapparaat ook e-mails ontvangen en verzen-
den. Als u het apparaat hebt aangemeld voor e-mailgebruik, kunt
u faxen via het Internet goedkoper verzenden omdat u hiervoor
alleen het lokale telefoontarief hoeft te betalen, ongeacht de uit-
eindelijke bestemming van de fax. U kunt ook Internet-paginas
downloaden; deze worden vervolgens als een gewone fax afge-
drukt.
Scanner
Uw apparaat is uitgerust met een afneembare scanner. Hiermee
kunt u ook documenten faxen of kopiëren die niet geschikt zijn
voor de documenteninvoer, zoals bladzijden uit een boek of een
tijdschrift.
Bovendien kunt u ook thuis documenten meerdere malen
kopiëren, documenten vergroten of verkleinen en het con-
trast regelen – functies die tot nu toe waren voorbehouden
aan traditionele kopieermachines.
Extra (draadloze) telefoons
Uw faxtoestel biedt u alle mogelijkheden voor gebruik van extra
telefoons als ook andere toegelaten draadloze telefoontoestellen,
zolang ze geschikt zijn voor het PTT-net. U kunt gesprekken
van het faxapparaat naar een (extra) telefoon doorsturen en
omgekeerd. Ook kan vanaf andere telefoons de faxontvangst in
gang worden gezet en – bij apparaten met ingebouwd antwoord-
apparaat – het antwoordapparaat worden gestopt en een ge-
sprek worden begonnen.
Hulp-Toets
Als u HELP/INSTALL tweemaal kort indrukt, wordt een over-
zicht geprint van alle belangrijke functies met een korte beschrij-
ving. Bovendien kunt u hier lezen hoe u nog meer Hulp-pagi-
nas krijgt, die u bij de bediening van het toestel behulpzaam
kunnen zijn.
Overzicht
! Stel nooit uw faxtoestel bloot aan regen of enige andere
vorm van vocht, dit om het risico op elektrische
schokken of brand te vermijden.
! Bij onweer haalt u zowel de telefoon- als de voedings-
stekker uit het stopcontact. Als u het faxtoestel niet kan
uitschakelen, gebruikt u het gewoon niet en telefoneert
u ook niet, omwille van het gevaar op blikseminslag en/
of schade aan het toestel.
Eenvoudige en snelle Installatie
De INSTALLATIE HULP helpt u ook bij het installeren van uw
faxtoestel. Als u HELP/INSTALL minstens 2 seconden ingedrukt
houdt, wordt een pagina uitgeprint. Als u de aanwijzingen op
deze pagina volgt, en de vragen in het display beantwoordt, wordt
u in stappen door het installatieprogramma gevoerd, zo wordt
uw faxtoestel automatisch geconfigureerd.
Faxschakelaar en modi
SS
SS
S
MM
MM
M
UU
UU
U
De faxschakelaar scheidt binnenkomende faxen van binnenko-
mende gesprekken. De schakelaar kan er bijvoorbeeld voor zor-
gen dat faxen stil worden ontvangen, d.w.z. zonder dat de tele-
foon overgaat, zodat u niet wordt gestoord.
In de modi S en M kunt u zelf opgeven of uw apparaat ’s nachts
of overdag moet rinkelen voordat een fax wordt ontvangen of
het antwoordapparaat wordt ingeschakeld, bijvoorbeeld: Over-
dag wordt ervan uitgegaan dat inkomende oproepen moeten
rinkelen. Na een bepaalde tijd schakelt het apparaat automa-
tisch over op faxontvangst en op het (ingebouwde of externe)
antwoordapparaat kunnen berichten worden achtergelaten. ‘s
Nachts wordt ervan uitgegaan dat u zo min mogelijk gestoord
wilt worden. De faxontvangst vindt geruisloos plaats en de tele-
foon gaat minder luid over.
Uw faxapparaat schakelt bij geactiveerde Timerfunctie automa-
tisch om van S in M. De ingebouwde klok zorgt ervoor dat het
apparaat zich om 22:00 in M en om 06:00 in S omschakelt. U
kunt deze uren uiteraard wijzigen, volgens uw eigen voorkeur,
of U uitschakelen. Het symbool in het display toont de actuele
instelling.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln
1

Forum

philips-magic-2

Suche zurücksetzen

  • woher bekomme ich für magic 2 voice das gelbe blatt Eingereicht am 4-9-2017 10:04

    Antworten Frage melden
  • wie kann ich die Grundeinstellung von Philips Magis 2 wieder herstellen ?. Eingereicht am 23-3-2017 16:28

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips Magic 2 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Philips Magic 2

Philips Magic 2 Bedienungsanleitung - Deutsch - 44 seiten

Philips Magic 2 Bedienungsanleitung - Englisch - 40 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info