466373
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/36
Nächste Seite
2 Philips PPF 631 · 632
NL
Geachte klant,
Door dit toestel te kopen hebt u gekozen voor een kwali-
teitsproduct van PHILIPS. Uw toestel vervult de meest
uiteenlopende eisen voor privé en professioneel gebruik.
Uw toestel wordt geleverd met een gratis inktfilm waarmee
u een aantal proefpagina's kunt uitprinten. Voor deze inkt-
film hebt u geen Plug’n’Print-kaart (= chipkaart met infor-
matie m.b.t. de capaciteit van de inkfilm) nodig.
Telefoonboek
In het telefoonboek van uw toestel kunt u records met ver-
schillende nummers opslaan en verschillende records in
groepen onderbrengen. U kunt de records verschillende
beltonen toewijzen.
Snelkeuze
Vaak gekozen nummers kunt u met snelkeuzenummers
verbinden. Met de snelkeuzetoets en de cijfertoetsen kunt
u deze nummers snel opvragen.
Verstuur faxberichten in verschillende resoluties aan een of
meer ontvangers bijvoorbeeld een groep. U kunt ook fax-
berichten pollen en documenten voor polling klaarleggen.
Faxsjablonen
In uw toestel zijn vijf faxsjablonen opgeslagen die u kunt
uitprinten. Met deze sjablonen kunt u bijvoorbeeld snel
een kort faxbericht opstellen of een uitnodiging maken.
Kies uit de resolutie voor tekst en foto om documenten
met uw toestel te kopiëren. U kunt ook meerdere kopieën
maken.
Uw toestel print sudoku-raadsels uit in vier verschillende
moelijkheidsgraden - desgewenst met de oplossing.
Veel plezier met uw toestel en zijn veelvoudige functies!
Over deze handleiding
Met de installatiehulp op de volgende bladzijden kunt u
uw toestel snel en gemakkelijk in gebruik nemen. Gedetail-
leerde beschrijvingen vindt u in de volgende hoofdstukken
van deze handleiding.
Lees de handleiding nauwkeurig. Let op de veiligheidsin-
structies om een correcte werking van uw toestel te garan-
deren. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor enig gebruik dat afwijkt van het in de instructies be-
schreven gebruik.
Gebruikte symbolen
Waarschuwing
Verklaring van de instructies
Waarschuwt voor gevaar voor personen, voor bescha-
digingen aan het toestel of andere voorwerpen en
voor mogelijk verlies van gegevens. Ondeskundig ge-
bruik kan tot verwondingen en beschadigingen lei-
den.
Met dit teken zijn tips gekenmerkt die de bediening
van uw toestel efficiënter en eenvoudiger maken.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips Magic 5 Eco PPF 632 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Philips Magic 5 Eco PPF 632 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,41 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Philips Magic 5 Eco PPF 632

Philips Magic 5 Eco PPF 632 Bedienungsanleitung - Deutsch - 36 seiten

Philips Magic 5 Eco PPF 632 Bedienungsanleitung - Englisch - 36 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info