466369
54
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/56
Nächste Seite
54 Philips PPF 685 · 695
NL
Indien een bepaling van deze garantie geheel of gedeeltelijk
op basis van een overtreding van een dwingend voorschrift
ter bescherming van de consument van het nationale recht
ongeldig of illegaal mocht zijn, wordt de geldigheid van de
overige bepalingen van deze garantie daardoor niet beïn-
vloed.
De wettelijke garantie wordt niet door de fabrieksgarantie
beïnvloed.
B) Uitsluiting van garantie
Sagem Communications aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor garantie met betrekking tot:
•) Schade, defecten, uitval of onjuist functioneren als ge-
volg van één of meerdere van de volgende redenen:
- Het niet opvolgen van de installatie- en gebruiksinstruc-
ties
– Invloeden van buitenaf op het apparaat (inclusief, maar
niet beperkt tot: blikseminslag, brand, trillingen, vandalis-
me, ongeschikte / slechte elektriciteitsvoorziening, of wa-
terschade van welke aard dan ook)
- Aanpassing van de apparaten zonder schriftelijk toestem-
ming van Sagem Communications
- Ongeschikte bedrijfsomstandigheden, met name tempe-
raturen en luchtvochtigheid
- Reparatie of onderhoud aan het apparaat door niet door
Sagem Communications erkende personen
•) Slijtage van de apparaten en onderdelen op basis van het
normale dagelijkse gebruik
•) Beschadigingen die zijn terug te voeren op een ontoerei-
kende of slechte verpakking van de aan Sagem Communi-
cations teruggestuurde apparaten
•) Gebruik van nieuwe softwareversies zonder de vooraf-
gaande toestemming van Sagem Communications
•) Wijzigingen of aanvullingen aan apparaten of aan de
software zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming
van Sagem Communications
•) Functiestoringen die noch op de apparaten noch op het
functioneren van de apparaten op de op de computer geïn-
stalleerde software zijn terug te voeren
Verbindingsproblemen die op een ongunstige omgeving
zijn terug te voeren, met name:
- Problemen in relatie tot de toegang tot en/of de verbin-
ding met internet, zoals bv. onderbrekingen van toegang
tot het netwerk of disfunctioneren bij de verbinding van de
abonnee of zijn gesprekspartners.
- Overdrachtproblemen (bijvoorbeeld ontoereikende geo-
grafische dekking van het gebied door straalzenders, inter-
ferenties of slechte verbindingen)
- Fouten in het plaatselijke netwerk (bekabeling, server,
computerwerkplaatsen) resp. fouten in het overdrachtnet-
werk (zoals bv. maar niet beperkt tot interferentie, disfunc-
tioneren of slecht netwerkkwaliteit)
- Wijziging van parameters van het transmissienetwerk na
de verkoop van het product
•) Storingen op grond van het normale onderhoud (zoals be-
schreven in de meegeleverde handleiding) evenals disfuncti-
oneren die zijn te herleiden tot het niet opvolgen van alge-
mene onderhoudswerkzaamheden De kosten voor de on-
derhoudswerkzaamheden zijn altijd ten laste van de klant.
•) Disfunctioneren dat op het gebruik van niet compatibe-
le producten, gebruiksmateriaal of toebehoren is terug te
voeren.
C) Reparaties die buiten de garantie val-
len
In de onder B) genoemde gevallen en na afloop van de ga-
rantietijd dient de klant een kostenraming te laten opstel-
len door een erkend Sagem Communications reparatiecen-
trum.
De reparatie- en verzendkosten zijn ten laste van de klant.
De bovenstaande bepalingen gelden in zoverre als niet an-
ders schriftelijk met de klant is overeengekomen en uitslui-
tend in België & Luxemburg.
Helpdesk: 070 - 35 00 06
Het CE merk bevestigt dat de machine voldoet aan de be-
treffende richtlijnen van de Europese Unie.
Verklaring van Overeenstemming
Hierbij verklaart Sagem Communications Austria
GmbH dat het toestel PPF¦685, PPF¦695 in overeen-
stemming is met de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
WWW
De complete verklaring van overeenstemming vindt u op
onze website: www.sagem-ca.at/doc
Energy Star 2007
Energy Star
Als deelnemer aan het ENERGY STAR-programma heeft
Sagem Communications Austria GmbH gewaarborgd dat
dit toestel aan de ENERGY STAR-eisen voldoet.
Environment
Environment: Respect voor het milieu is een van de be-
langrijkste oogmerken van Sagem. Daarom gebruikt Sa-
gem in zijn ondernemingen milieuvriendelijke processen
en onderwerpt de complete levenscyclus van zijn produc-
ten, van de fabricage via het gebruik tot aan het einde van
de levensduur toe, aan strenge criteria met betrekking tot
de milieubescherming.
Recycling
Verpakking: Houd de lokale recyclingvoorschriften
a.u.b. aan om het recycleren van de verpakking te vereen-
voudigen.
Batterijen: Lege batterijen moeten op de hiervoor be-
stemde inzamelplaatsen worden afgegeven.
54

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln
1

Forum

philips-magic-5-eco-ppf-695

Suche zurücksetzen

  • ich weiss die pinnr nicht. mein mobiltelefon ist durch drücken der auflegetaste nicht mehr mit der basisstadion verbunden Eingereicht am 19-11-2020 12:22

    Antworten Frage melden
  • Ich suche für das telefon ppf 695 zwei neue Schnurlose telefone Eingereicht am 10-2-2018 21:28

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips Magic 5 Eco PPF 695 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Philips Magic 5 Eco PPF 695 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 7,64 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Philips Magic 5 Eco PPF 695

Philips Magic 5 Eco PPF 695 Bedienungsanleitung - Deutsch - 60 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info