466369
55
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/56
Nächste Seite
Bijlage 55
NL
WEEE
Product: Het doorgekruiste vuilnisbaksymbool op uw
product betekent dat dit product als elektrisch en elektro-
nische apparatuur geclassificeerd is, waarvoor speciale af-
valvoorschriften gelden.
Ter bevordering van de recycling en ter uitvoering van de
verordening met betrekking tot het hergebruik van elek-
trisch en elektronisch afval (The Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment, WEEE) alsmede ter bescherming van
milieu en gezondheid schrijven de Europese bepalingen
voor dat de selectieve inzameling van afgedankte appara-
tuur volgens één van de twee onderstaande opties moet
plaatsvinden:
• U kunt het oude product graag bij uw distributeur (de-
taillist) inleveren, als u een nieuw apparaat bij hem koopt.
• Afgedankte apparatuur kunt u ook op de hiervoor be-
stemde inzamelplaatsen afgeven.
Deze handleiding werd op chloorvrij gebleekt recyclingpa-
pier gedrukt. Dat is in overeenstemming met de strengste
milieustandaards. De gebruikte kartonnen verpakkingen
en de halve kartonnen en papieren verpakkingsschalen
kunnen bij het papierafval worden gegooid. De plastic fo-
lies komen, naargelang van de in uw land geldende richt-
lijnen, bij het recycleerbare plastic of bij restafval.
Handelsmerken: De in deze handleiding genoemde re-
ferenties zijn handelsmerken van de betreffende firma’s.
Het ontbreken van de symbolen ® en ™ betekent niet dat de
betreffende begrippen vrije handelsmerken zijn. Andere in
dit document gebruikte productnamen dienen alleen maar
ter kenmerking en kunnen handelsmerken van de betref-
fende houder zijn. Sagem weigert om het even welk recht
op deze merken.
In heel wat landen is het reproduceren van bepaalde docu-
menten (door bijvoorbeeld scannen, uitprinten en kopië-
ren) verboden. De volgende lijst van dergelijke documen-
ten maakt geen aanspraak op volledigheid en dient alleen
maar ter oriëntatie. Vraag in geval van twijfel raad aan uw
rechtsbijstand.
· Reispassen (identiteitskaarten)
· Inreis- en uitreispapieren (immigratiepapieren)
· Documenten in verband met legerdienst
· Bankbiljetten, reischeques, wissels
· Postzegels, fiscale zegels (gestempeld of ongestempeld)
· Leningdocumenten, investeringscertificaten, obligaties
· Documenten die door copyright beschermd zijn
Let ook op de in uw land geldende wettelijke bepalingen
met betrekking tot de rechtskracht van faxberichten - voor-
al in verband met de geldigheid van handtekeningen, tijdi-
ge levering of ook nadelen op basis van kwaliteitsverlies bij
de transmissie enz.
Respecteer het telefoongeheim en de bescherming van per-
soonlijke gegevens zoals beschreven in de in uw land gel-
dende wetten.
Dit product is bestemd voor gebruik in een analoog open-
baar telecommunicatienetwerk (PSTN) en voor gebruik in
het op de verpakking aangeduide land. Gebruik in andere
landen kan leiden tot foutief functioneren van het toestel.
Meer informatie krijgt u bij het technische servicecenter
van uw land. Indien er tijdens het gebruik van uw toestel
problemen zouden optreden, neem dan contact op met uw
vakhandelaar.
Sagem en aanverwante bedrijven kunnen door de koper
van dit product of door derden niet aansprakelijk worden
gesteld voor eisen tot schadevergoeding, verlies of kosten
en uitgaven tengevolge van een ongeval, het verkeerde ge-
bruik of misbruik van dit product of niet toegelaten modi-
ficaties, reparaties, wijzingen van het product of het niet in
acht nemen van de gebruiks- en onderhoudsinstructies van
Sagem.
Sagem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eisen tot
schadevergoeding of problemen tengevolge van het ge-
bruik van om het even welke opties of verbruiksmaterialen
die niet als originele producten van Sagem of niet als door
Sagem goedgekeurde producten zijn gekenmerkt.
Sagem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eisen tot
schadevergoeding tengevolge van elektromagnetische in-
terferenties veroorzaakt door het gebruik van verbindings-
kabels die niet als producten van Sagem zijn gekenmerkt.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sagem
worden vermenigvuldigd, in een archiefsysteem worden
opgeslagen of in welke vorm dan ook - elektronisch, me-
chanisch, door middel van fotokopie, opname of op een
andere manier – worden gereproduceerd. De in dit docu-
ment opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld als on-
dersteuning bij het gebruik van dit product. Sagem kan
niet aansprakelijk worden gesteld wanneer deze informatie
op andere toestellen wordt toegepast.
Deze gebruiksaanwijzing kan niet als contract worden be-
schouwd.
Vergissingen, drukfouten en wijzingen voorbehouden.
Copyright © 2008 Sagem Communications Austria
GmbH
55

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln
1

Forum

philips-magic-5-eco-ppf-695

Suche zurücksetzen

  • ich weiss die pinnr nicht. mein mobiltelefon ist durch drücken der auflegetaste nicht mehr mit der basisstadion verbunden Eingereicht am 19-11-2020 12:22

    Antworten Frage melden
  • Ich suche für das telefon ppf 695 zwei neue Schnurlose telefone Eingereicht am 10-2-2018 21:28

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips Magic 5 Eco PPF 695 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Philips Magic 5 Eco PPF 695 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 7,64 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Philips Magic 5 Eco PPF 695

Philips Magic 5 Eco PPF 695 Bedienungsanleitung - Deutsch - 60 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info