423835
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/36
Nächste Seite
1
Beste klant,
U heeft een faxtoestel gekocht, dat door middel van een inktfilm op
normaalpapier print en bovendien het gebruik van extra apparatuur, met
name draadloze telefoons, vergemakkelijkt. Verder is uw apparaat uitge-
rust met functies waarmee de installatie en de bediening aanzienlijk
worden vereenvoudigd.
Faxberichten verzenden een ontvangen
U kunt faxberichten van maximaal 10 paginas verzenden. Het document
legt u in de papierinvoer. Wanneer het papier op is, kunnen bij apparaten
met faxgeheugen faxen in het geheugen worden ontvangen.
Extra (draadloze) telefoons
Uw faxtoestel biedt u alle mogelijkheden voor gebruik van extra tele-
foons als ook andere toegelaten draadloze telefoon-toestellen, zolang ze
geschikt zijn voor het PTT-net. U kunt gesprekken van het faxapparaat
naar een (draadloze) telefoon doorsturen en omgekeerd. Ook kan vanaf
andere telefoons de faxontvangst in gang worden gezet en - bij apparaten
met ingebouwd antwoordapparaat - het antwoordapparaat worden ge-
stopt en een gesprek worden begonnen.
Hulp-Toets
Als u INSTALL/HELP kort indrukt, wordt een overzicht geprint
van alle belangrijke functies met een korte beschrijving.
Eenvoudige en snelle Installatie
De INSTALLATIE HULP helpt u ook bij het installeren van uw
faxtoestel. Als u INSTALL/HELP minstens 2 seconden ingedrukt
houdt, wordt een pagina uitgeprint. Als u de aanwijzingen op deze
pagina volgt, en de vragen in het display beantwoordt, wordt u in stappen
door het installatieprogramma gevoerd, zo wordt uw faxtoestel automa-
tisch geconfigureerd. Als u in een later stadium een extra telefoon (bv.
draadloze) wilt installeren, kunt u de INSTALLATIE HULP nogmaals
doorlopen. De instellingen van uw apparaat worden aangepast.
Fax schakelaar en klok
UU
UU
U
Uw faxapparaat schakelt bij geactiveerde Timerfunctie automatisch om
van S in M. De ingebouwde klok zorgt ervoor dat het apparaat zich
om 22:00 in M en om 06:00 in S omschakelt. U kunt deze uren
uiteraard wijzigen, volgens uw eigen voorkeur, of U uitschakelen. Het
pijltje in het display toont de actuele instelling.
Modus Dag
SS
SS
S en Nacht
MM
MM
M
S en M bewerkstelligen dat uw faxapparaat zich afhankelijk van de
tijd van de dag verschillend gedraagt. Overdag wordt ervan uitgegaan dat
inkomende oproepen moeten rinkelen. Na een bepaalde tijd schakelt
het apparaat automatisch over op faxontvangst en op het (ingebouwde of
externe) antwoordapparaat kunnen berichten worden achtergelaten.
s Nachts wordt ervan uitgegaan dat u zo min mogelijk gestoord wilt
worden. De faxontvangst vindt geruisloos plaats en de telefoon gaat
minder luid over. U kunt alle instellingen op uw individuele wensen
afstemmen.
Overzicht
! Stel nooit uw faxtoestel bloot aan regen of enige
andere vorm van vocht, dit om het risico op
elektrische schokken of brand te vermijden.
! Bij onweer haalt u zowel de telefoon- als de
voedingsstekker uit het stopcontact. Als u het
faxtoestel niet kan uitschakelen, gebruikt u het
gewoon niet en telefoneert u ook niet, omwille van
het gevaar op blikseminslag en/of schade aan het
toestel. Een uitzondering hierop is de draadloze
telefoon die losgekoppeld is van het basisstation.
! PAS OP, openen van de klep in de bodem van de
voorste inktfilm kamer uitsluitend door de erkende
service dealer, in verband met gevaar voor een
elektrische schok!
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips magic ppf 241 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Philips magic ppf 241 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,16 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Philips magic ppf 241

Philips magic ppf 241 Bedienungsanleitung - Deutsch - 36 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.



Info