Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/36
Nächste Seite
1
Beste klant,
U heeft een faxtoestel gekocht, dat door middel van een inktfilm op
normaalpapier print en bovendien het gebruik van extra apparatuur, met
name draadloze telefoons, vergemakkelijkt. Verder is uw apparaat uitge-
rust met functies waarmee de installatie en de bediening aanzienlijk
worden vereenvoudigd.
Faxberichten verzenden een ontvangen
U kunt faxberichten van maximaal 10 paginas verzenden. Het document
legt u in de papierinvoer. Wanneer het papier op is, kunnen bij apparaten
met faxgeheugen faxen in het geheugen worden ontvangen.
Extra (draadloze) telefoons
Uw faxtoestel biedt u alle mogelijkheden voor gebruik van extra tele-
foons als ook andere toegelaten draadloze telefoon-toestellen, zolang ze
geschikt zijn voor het PTT-net. U kunt gesprekken van het faxapparaat
naar een (draadloze) telefoon doorsturen en omgekeerd. Ook kan vanaf
andere telefoons de faxontvangst in gang worden gezet en - bij apparaten
met ingebouwd antwoordapparaat - het antwoordapparaat worden ge-
stopt en een gesprek worden begonnen.
Hulp-Toets
Als u INSTALL/HELP kort indrukt, wordt een overzicht geprint
van alle belangrijke functies met een korte beschrijving.
Eenvoudige en snelle Installatie
De INSTALLATIE HULP helpt u ook bij het installeren van uw
faxtoestel. Als u INSTALL/HELP minstens 2 seconden ingedrukt
houdt, wordt een pagina uitgeprint. Als u de aanwijzingen op deze
pagina volgt, en de vragen in het display beantwoordt, wordt u in stappen
door het installatieprogramma gevoerd, zo wordt uw faxtoestel automa-
tisch geconfigureerd. Als u in een later stadium een extra telefoon (bv.
draadloze) wilt installeren, kunt u de INSTALLATIE HULP nogmaals
doorlopen. De instellingen van uw apparaat worden aangepast.
Fax schakelaar en klok
UU
UU
U
Uw faxapparaat schakelt bij geactiveerde Timerfunctie automatisch om
van S in M. De ingebouwde klok zorgt ervoor dat het apparaat zich
om 22:00 in M en om 06:00 in S omschakelt. U kunt deze uren
uiteraard wijzigen, volgens uw eigen voorkeur, of U uitschakelen. Het
pijltje in het display toont de actuele instelling.
Modus Dag
SS
SS
S en Nacht
MM
MM
M
S en M bewerkstelligen dat uw faxapparaat zich afhankelijk van de
tijd van de dag verschillend gedraagt. Overdag wordt ervan uitgegaan dat
inkomende oproepen moeten rinkelen. Na een bepaalde tijd schakelt
het apparaat automatisch over op faxontvangst en op het (ingebouwde of
externe) antwoordapparaat kunnen berichten worden achtergelaten.
s Nachts wordt ervan uitgegaan dat u zo min mogelijk gestoord wilt
worden. De faxontvangst vindt geruisloos plaats en de telefoon gaat
minder luid over. U kunt alle instellingen op uw individuele wensen
afstemmen.
Overzicht
! Stel nooit uw faxtoestel bloot aan regen of enige
andere vorm van vocht, dit om het risico op
elektrische schokken of brand te vermijden.
! Bij onweer haalt u zowel de telefoon- als de
voedingsstekker uit het stopcontact. Als u het
faxtoestel niet kan uitschakelen, gebruikt u het
gewoon niet en telefoneert u ook niet, omwille van
het gevaar op blikseminslag en/of schade aan het
toestel. Een uitzondering hierop is de draadloze
telefoon die losgekoppeld is van het basisstation.
! PAS OP, openen van de klep in de bodem van de
voorste inktfilm kamer uitsluitend door de erkende
service dealer, in verband met gevaar voor een
elektrische schok!
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Overzicht
  Beste klant,
  U heeft een faxtoestel gekocht, dat door middel van een inktfilm op
  normaalpapier print en bovendien het gebruik van extra apparatuur, met
  name draadloze telefoons, vergemakkelijkt. Verder is uw apparaat uitgerust met functies waarmee de installatie en de bediening aanzienlijk
  worden vereenvoudigd.

  Faxberichten verzenden een ontvangen
  U kunt faxberichten van maximaal 10 paginas verzenden. Het document
  legt u in de papierinvoer. Wanneer het papier op is, kunnen bij apparaten
  met faxgeheugen faxen in het geheugen worden ontvangen.

  Extra (draadloze) telefoons
  Uw faxtoestel biedt u alle mogelijkheden voor gebruik van extra telefoons als ook andere toegelaten draadloze telefoon-toestellen, zolang ze
  geschikt zijn voor het PTT-net. U kunt gesprekken van het faxapparaat
  naar een (draadloze) telefoon doorsturen en omgekeerd. Ook kan vanaf
  andere telefoons de faxontvangst in gang worden gezet en - bij apparaten
  met ingebouwd antwoordapparaat - het antwoordapparaat worden gestopt en een gesprek worden begonnen.

  Hulp-Toets
  Als u INSTALL/HELP kort indrukt, wordt een overzicht geprint
  van alle belangrijke functies met een korte beschrijving.

  Eenvoudige en snelle Installatie
  De INSTALLATIE HULP helpt u ook bij het installeren van uw
  faxtoestel. Als u INSTALL/HELP minstens 2 seconden ingedrukt
  houdt, wordt een pagina uitgeprint. Als u de aanwijzingen op deze
  pagina volgt, en de vragen in het display beantwoordt, wordt u in stappen
  door het installatieprogramma gevoerd, zo wordt uw faxtoestel automatisch geconfigureerd. Als u in een later stadium een extra telefoon (bv.
  draadloze) wilt installeren, kunt u de INSTALLATIE HULP nogmaals
  doorlopen. De instellingen van uw apparaat worden aangepast.

  Fax schakelaar en klok U

  ! Stel nooit uw faxtoestel bloot aan regen of enige
  andere vorm van vocht, dit om het risico op
  elektrische schokken of brand te vermijden.

  Uw faxapparaat schakelt bij geactiveerde Timerfunctie automatisch om
  van S in M. De ingebouwde klok zorgt ervoor dat het apparaat zich
  om 22:00 in M en om 06:00 in S omschakelt. U kunt deze uren
  uiteraard wijzigen, volgens uw eigen voorkeur, of U uitschakelen. Het
  pijltje in het display toont de actuele instelling.

  ! Bij onweer haalt u zowel de telefoon- als de
  voedingsstekker uit het stopcontact. Als u het
  faxtoestel niet kan uitschakelen, gebruikt u het
  gewoon niet en telefoneert u ook niet, omwille van
  het gevaar op blikseminslag en/of schade aan het
  toestel. Een uitzondering hierop is de draadloze
  telefoon die losgekoppeld is van het basisstation.

  Modus Dag S en Nacht M
  S en M bewerkstelligen dat uw faxapparaat zich afhankelijk van de
  tijd van de dag verschillend gedraagt. Overdag wordt ervan uitgegaan dat
  inkomende oproepen moeten rinkelen. Na een bepaalde tijd schakelt
  het apparaat automatisch over op faxontvangst en op het (ingebouwde of
  externe) antwoordapparaat kunnen berichten worden achtergelaten.
  ‘s Nachts wordt ervan uitgegaan dat u zo min mogelijk gestoord wilt
  worden. De faxontvangst vindt geruisloos plaats en de telefoon gaat
  minder luid over. U kunt alle instellingen op uw individuele wensen
  afstemmen.

  ! PAS OP, openen van de klep in de bodem van de
  voorste inktfilm kamer uitsluitend door de erkende
  service dealer, in verband met gevaar voor een
  elektrische schok!

  1 • Page 2

  Veiligheidsinstructies

  Internationale garantie

  Ÿ Gelieve alle waarschuwingen en instructies door te nemen en ze
  nauwgezet op te volgen.

  PHILIPS apparaaten zijn ontwikkeld en gefabriceerd naar de hoogst
  mogelijke kwaliteitseisen. Mocht er ongelukkigerwijs nog iets fout gaan
  met dit apparaat, dan garandeert Philips een kosteloze herstelling (of
  vervanging) gedurende een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum.

  Ÿ Sluit nooit de telefoon- of de stroomconnector aan in vochtige
  ruimten, behalve als de stopcontacten speciaal ontworpen zijn voor
  vochtige omstandigheden. Raak nooit de voedingsstekker, het
  stopcontact of de telefoonstekker aan met natte handen.

  Deze internationale Philips Garantie is geldig indien het apparaat is
  gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor het
  doel waarvoor het gemaakt is. Tevens dient de originele aankoopbon
  (factuur, kassabon of kwitantie) overlegd te worden met daarop de
  aankoopdatum, de naam van de handelaar en het model- (type) en
  produktie- (serie) nummer van het apparaat.

  Ÿ Raak nooit telefoon- of stroomkabels aan die niet geïsoleerd zijn,
  behalve als de telefoonkabel niet is aangesloten op de telefoonlijn
  en/of als de stroomkabel niet is aangesloten op het elektriciteitsnet.
  Ÿ Installeer nooit het faxtoestel in de buurt van een radiator of een
  airco. Vermijd het gebruik van het faxtoestel in direct zonlicht.
  Ÿ Plaats het faxtoestel op een vlak oppervlak en zorg voor een
  minimum afstand van 10 cm tussen het faxtoestel en andere
  apparaten en voorwerpen.

  De Philips-garantie vervalt indien:
  Ÿ op een van de genoemde documenten iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

  Ÿ Zorg ervoor dat uw faxtoestel stabiel en recht op het draagoppervlak staat. Mocht het faxtoestel vallen, kan het beschadigd
  raken en/of mensen verwonden, vooral kleine kinderen.

  Ÿ het model- (type) of produktie- (serie) nummer op het apparaat is
  veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

  Ÿ Zorg ervoor dat de lucht vrij rond het faxtoestel kan circuleren.
  Gebruik het faxtoestel niet in gesloten dozen, kasten, meubels,
  enz. Laat een vrije ruimte van 10 cm rond de ventilatieroosters
  van het faxtoestel. Dek nooit het faxtoestel af (tafelkleden, papier,
  enz.). Plaats het faxtoestel niet op bedden, tafelkleden, kussens,
  sofa's, tapijten of ander zachte oppervlakken, omwille van het
  gevaar op oververhitting en bijgevolg op brand.

  Ÿ reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd door niet bevoegde
  service-organisaties of personen.
  Ÿ een defect het gevolg is van externe (buiten het apparaat gelegen)
  oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, wateroverlast, brand,
  verkeerd gebruik of onachtzaarmheid.
  Wij maken u erop attent dat het produkt niet als defect kan worden
  beschouwd als wijzigingen of aanpassingen nodig zijn teneinde het produkt te laten voldoen aan lokale of nationale technische normen die van
  kracht zijn in landen waar het produkt oorspronkelijk niet voor ontwikkeld of geproduceerd is.

  Ÿ Zorg ervoor dat de kabels veilig liggen (gevaar van struikelen,
  schade aan het snoer of aan het faxtoestel).
  Ÿ Haal zowel de telefoon- als de voedingsstekker uit het stopcontact
  voor u het faxtoesteloppervlak schoonmaakt.

  Indien uw Philips apparaat niet goed functioneert of defect is adviseren
  wij u contact op te nemen met uw Philips dealer of een voor Philips
  werkende servicewerkplaats. Mocht u service nodig hebben in een ander
  land dan kan het Philips Consumenten Informatie Centrum in dat land
  u naar de dichtsbijzinde Philips handelaar of servicewerkplaats verwijzen.

  Ÿ Gebruik nooit vloeibare of gasvormige schoonmaakmiddelen
  (spuitbussen, schurende middelen, poetsmiddelen,…).
  Ÿ Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het faxtoestel terechtkomen,
  anders bestaat er gevaar op elektrische schokken of andere
  verwondingen en ernstige schade aan het faxtoestel. Mocht er
  toevallig toch vloeistof in het faxtoestel terechtkomen, dient u
  meteen de stekker uit het stopcontact te halen en het faxtoestel
  binnen te brengen voor een grondig onderzoek.

  Om onnodig ongemak te voorkomen, raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen voordat u contact opneemt met uw handelaar. Voor vragen die uw handelaar niet kan beantwoorden of voor
  aanvullende vragen kunt u zich wenden tot de klanteninformatiedienst.

  Ÿ Indien er een breuk in het display ontstaat, kan er een matig
  irriterende vloeistof uitstromen. Vermijd huid- en oogcontact.
  Ÿ Mocht de behuizing, en in het bijzonder de stroomkabels van het
  faxtoestel beschadigd raken, haalt u de stekker uit het stopcontact
  en contacteert u uw service centre. De behuizing van uw faxtoestel
  mag enkel geopend worden door erkend servicepersoneel.
  Ÿ Uw faxtoestel werd getest in overeenstemming met de standaarden UL 1950, EN 60950 of IEC 950 en mag enkel gebruikt
  worden op netwerken die voldoen aan deze normen.

  2 • Page 3

  1 Inleiding
  Inhoud
  Overzicht ....................................... 1

  6 Fax .............................................. 23

  Veiligheidsinstructies .................................................. 2
  Internationale garantie ................................................ 2

  Documenten invoeren .............................................. 2 3
  Faxen .......................................................................... 2 3
  Resolutie .................................................................... 2 3
  Verzendrapport - foutrapport ................................... 2 3
  Intercontinentaalfunctie ............................................ 2 4
  Compressie van het formaat...................................... 2 4
  Faxjournaal ................................................................ 2 4
  Afroep van faxberichten ............................................ 2 4
  Verzenden op afroep ................................................. 2 4
  Later verzenden ......................................................... 2 4
  Papierloze faxontvangst ............................................. 2 4

  1 Inleiding ........................................ 3
  Overzicht van het toestel ............................................ 4
  Beschrijving van het apparaat ..................................... 4
  Overzicht van de functies ............................................ 5
  Toekenning van de toetsen.......................................... 6

  2 Installeren ................................... 8
  De juiste positie .......................................................... 8
  Aansluiting van het faxapparaat .................................. 8
  De inktfilm vervangen ................................................ 9
  Inktfilm verwijderen .................................................. 1 0
  Inktfilm invoeren....................................................... 1 0
  Plaatsen van papier .................................................... 1 1
  Papier verwijderen ..................................................... 1 2
  Papier storing ............................................................. 1 2
  Installatie Hulp ......................................................... 1 2
  Andere apparatuur aansluiten .................................. 1 2
  Toon- of pulskiesfunctie/PABX ................................. 1 4

  7 Antwoordapparaat ................... 25
  In- en uitschakelen .................................................... 2 5
  De meldtekst opnemen ............................................ 2 5
  Lengte van de opname .............................................. 2 5
  Berichten afluisteren ................................................. 2 5
  Volume bij het afluisteren ........................................ 2 5
  Bericht wissen ........................................................... 2 5
  Berichten doorsturen ................................................ 2 5
  Gesprek opnemen ..................................................... 2 6
  VIP code .................................................................... 2 6
  Memo ........................................................................ 2 6
  Afstandsbediening ..................................................... 2 7

  3 Basis instellingen ....................... 15
  Functie HULP ........................................................... 1 5
  Tijd en datum ........................................................... 1 5
  Nummer invoeren ..................................................... 1 5
  Naam invoeren .......................................................... 1 5
  Correctie .................................................................... 1 5
  Taal van display ......................................................... 1 5
  Belsignaaltypes .......................................................... 1 6
  Geluidssterkte van het belsignaal ............................ 1 6
  Volume van de luidspreker ....................................... 1 6

  8 Andere functies ......................... 28
  Kopiëren .................................................................... 2 8
  EASYLINK ................................................................ 2 8

  9 Storingen ................................... 29
  Service code ............................................................... 3 2
  Instructies voor onderhoud ....................................... 3 2
  Vegen bij het kopiëren of verzenden van
  faxberichten ............................................................... 3 2
  Vegen bij het ontvangen van faxberichten ............... 3 3

  4 Faxschakelaar ............................ 17
  Aansluiting: SERIEEL .............................................. 1 7
  Aansluiting: PARALLEL ........................................... 1 7
  Modus U .................................................................. 1 7
  Modus S ................................................................. 1 8
  Modus M zonder ingebouwd antwoordapparaat .... 1 9
  Modus M met ingebouwd antwoordapparaat ......... 2 0
  Faxontvangst: EXPERT ............................................ 2 0

  10 Appendix .................................. 34
  Technische specificaties ............................................. 3 4
  Glossarium ................................................................ 3 4

  Index .............................................. 35

  5 Telefoon ...................................... 21
  Opbellen .................................................................... 2 1
  Kort kies N ......................................................... 2 1
  Telefoongids a .................................................. 2 1
  Lijst met telefoonnummers ....................................... 2 2
  Gesprekken doorverbinden ....................................... 2 2
  Handenvrije bediening ............................................. 2 2
  Uitschakelen van de microfoon ................................. 2 2
  Nummerweergave ..................................................... 2 2
  3 • Page 4

  Overzicht van het toestel

  5 Fax
  6 Papiersteun
  7 Inktfilm
  8 Paper A4 Formaat
  9 Handleiding
  10 Installeerhulp

  Controleer of de volgende onderdelen zich in de verpakking bevinden:
  1
  2
  3
  4

  Telefoonkabel met stekker
  Netsnoer met stekker
  Hoorn
  Krulsnoer voor hoorn

  6

  1

  8

  3

  9
  4

  2

  5

  7

  Beschrijving van het
  apparaat
  1
  2
  3
  4
  5
  6

  7 Bedieningspaneel
  8 Documentenuitvoeropening
  9 Documenteninvoeropening
  10 Documentengeleiders
  11 Papieruitvoer
  12 Voorste inktfilmvak
  13 Achterste inktfilmvak
  14 Grijze afdrukrol
  15 Blauwe openingshendels voor inktfilmkap
  16 Inktfilmkap

  Netkabel met stekker
  Papiertoevoerklep
  Papierdoorvoermechanisme
  Papiersteun
  Krulsnoer voor hoorn
  Hoorn

  1

  2

  3

  10

  4

  15

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  12

  11

  4

  13

  14

  16 • Page 5

  15-MEi-00 12:30
  FINE

  PHOTO

  DMM *)
  Is zichtbaar als het documentgeheugen faxen bevat.
  B*)
  Laat zien dat het antwoordapparaat ingeschakeld is.

  DMM

  De pijlen op het display geven verschillende instellingen weer:

  S/M/U
  Drie verschillende pijltjes op het display tonen de huidige bedieningsmodus aan. U kunt de gewenste bedieningsmodus selecteren aan de
  hand van S / M / U.

  FINE/PHOTO
  Geeft aan of u verzendt of kopiëert met een hogere resolutie of met
  grijstinten. Worden ze geen van beide getoond dan is de standaardresolutie gekozen. Druk op FINE/PHOTO om de resolutie te wijzigen.

  *) alleen voor faxtoestellen met ingebouwd antwoordapparaat

  3 Faxschakelaar

  Overzicht van de functies

  31 Dag
  (instellen van de modus S) ............................................ 18
  32 Nacht
  (instellen van de modus M) ........................................ 19, 20
  33 Klok
  (instellen van de modus U) ............................................. 17
  34 Easylink
  (codes in gebruik met extra telefoons) ................................ 28

  Print u een functielijst uit, door 3 keer op FUNCTION te drukken.

  1 Instellingen
  11 Taal instellen
  (kies de taal voor de displaytekst en rapporten) ..................... 15
  12 Tijd en datum
  (tijd en datum instellen) ................................................... 15
  13 Uw telefoonnummer
  (voer uw telefoonnummer in) ............................................ 15
  14 Uw naam
  (voer uw naam in) ........................................................... 15
  15 Kies mode
  (de kiesmodus instellen en voor gebruik met een
  telefooncentrale) ............................................................. 14
  16 Nummers opslaan
  (namen en nummers opslaan in de telefoongids) .................... 21

  4 Diversen
  41 Faxjournaal
  (journaal van de laatste 10 faxdocumenten) .......................... 24
  42 Kieslijst
  (opgeslagen nummers worden geprint) ................................ 22
  43 Verzendrapport
  (uitprinten van de verzendrapporten) .................................. 23
  44 Keuze beltype
  (keuze tussen vijf belsignaaltypes) ....................................... 16
  45 Servicecode
  (persoonlijke instellingen wissen) ....................................... 32

  2 Fax

  5 Antwoordapparaat
  (alleen met ingebouwd antwoordapparaat)

  21 Langzaam
  (versturen op halve snelheid) ............................................. 24
  22 Afroepontvangst
  (het afroepen van een fax) ................................................. 24
  23 Afroepverzending
  (faxdocumenten klaar zetten voor afroep) ............................ 24
  24 Later sturen
  (faxen worden later verzonden) .......................................... 24
  25 Verkleinen
  (ontvangen faxen worden vertikaal verkleind) ....................... 24

  5

  51 Opnametijd
  (opnameduur van boodschappen instellen) .......................... 25
  52 Toegangscode
  (codes voor het op afstand afluisteren/beluisteren van het antwoordapparaat, het doorverbinden van boodschappen) ................... 27
  53 VIP code
  (bellen ondanks een geactiveerd antwoordapparaat) .............. 26
  54 Memo-modus
  Extern (Uitgaande tekst zonder dat een boodschap
  wordt opgenomen) .......................................................... 26
  Intern (boodschap voor een medebewoner) .......................... 26
  55 Doorsturen
  (boodschappen worden naar een ander nummer
  doorgegeven) ..........................................................................25, 26 • Page 6

  Toekenning van de toetsen
  Faxtoestellen zonder ingebouwd antwoordapparaat

  1

  2

  3

  4

  5 6

  7

  8

  2

  3

  ABC

  DEF

  4

  5

  6

  GHI

  JKL

  MNO

  7

  8

  9

  PQRS

  TUV

  WXYZ

  1
  FINE

  PHOTO

  DMM
  INSTALL

  OK
  START

  1- 9

  A- Z

  R
  HELP

  FUNCTION

  COPY

  9 10

  0

  FINE/PHOTO

  DIAL

  CHECK
  DISPLAY
  STOP

  11

  12

  13

  14

  15 16

  17

  Faxtoestellen met ingebouwd antwoordapparaat

  21

  2

  3

  4

  5 6

  1

  8

  9 10

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  OK

  0

  19

  20 11

  12

  13

  14

  7

  6

  15 18

  17 • Page 7

  1 S/M/U
  om de modus te wisselen
  kort drukken: om te kiezen tussen de modi S en M
  drukken en ingedrukt houden (2 seconden): om de modus U te
  selecteren

  15 PP
  kort drukken: om de laatste 5 gekozen nummers te herhalen/of
  pauzeren tijdens het kiezen
  drukken en ingedrukt houden (2 seconden): om de lijst van
  bellers te bekijken

  2 <
  kort drukken: in het functiemenu te bladeren / om de geluidssterkte te veranderen / om een karakter te wissen
  drukken en ingedrukt houden (2 seconden): om een volledige
  regel te wissen

  16 DIAL
  om te kiezen met de hoorn op de haak
  17 R
  voor speciale functies, bv. voor het gebruik samen met een interne
  telefooncentrale (bij een moderne aansluiting om naar een ander
  gesprek te schakelen) en om diverse functies te gebruiken die uw
  dienstverlener aanbiedt

  3 Display
  zie hoofdstuk Inleiding / Beschrijving van het apparaat
  4 FUNCTION/OK
  om functies op te roepen / om ingevoerde data te bevestigen / om
  snel toegang te hebben tot de faxverslagen

  18 l *
  kiezen met de hoorn op het toestel en handvrije bediening
  19 RECORD *
  kort drukken: meldtekst weergeven
  drukken en ingedrukt houden (2 seconden): om de uitgaande
  teksten op te nemen

  5 >
  in het functiemenu te bladeren / om de geluidssterkte te veranderen
  / om een spatie intevoegen bij de ingave van een naam
  6 INSTALL/HELP
  kort drukken: afdruk van de bedieningsinstructies voor de belangrijkste functies
  drukken en ingedrukt houden (2 seconden): afdruk van een "Installatie Hulp" gids

  20 CLEAR *
  om boodschappen en ingevoerde data te wissen
  21 PLAY/PAUSE *
  om boodschappen weer te geven. Bij deze toets is en knipperlichtje
  actief wanneer het geheugen nieuwe boodschappen of memos bevat.

  7 T
  het in pauze zetten van het gesprek tijdens het bellen / doorverbinden van een gesprek naar een serieel aangesloten extra telefoon
  8 Toetsen gedeelte voor het intypen van getallen en namen
  9 a
  kort drukken: om het naamregister op te roepen
  drukken en ingedrukt houden (2 seconden): om een naam op te
  slaan
  10 N
  kort drukken: voor kort kies van een nummer
  drukken en ingedrukt houden (2 seconden): om een telefoonnummer op te slaan
  11 START/COPY
  start uw faxtransmissie of het kopiëren van een document
  12 STOP
  om functies te stoppen
  13 FINE/PHOTO
  om met een hogere oplossing te zenden en te kopiëren (FINE - voor
  tekst en grafieken; PHOTO - voor foto's)
  14 CHECK DISPLAY
  als dit lampje knippert moet u het bericht op het display lezen

  *) alleen voor faxtoestellen met ingebouwd antwoordapparaat

  7 • Page 8

  2 Installeren
  Aansluiting van het
  faxapparaat
  Op het telefoonnet

  30

  Sluit de telefoonkabel aan de onderkant van het apparaat aan op de
  aansluiting met LINE.
  Sluit de telefoonstekker vervolgens op een telefoonstopcontact
  aan. Steek de kabel in de daartoe bestemde gleuf.

  cm

  ! Wanneer de stroom uitvalt, kunt u geen gebruik
  meer maken van telefoon of fax.
  ! Het faxapparaat werd uitsluitend voor gebruik in
  het desbetreffende land van verkoop gefabriceerd.
  Het voldoet aan de bepalingen van de telefoonmaatschappijen aldaar.

  De juiste positie
  1 Zorg ervoor dat het apparaat veilig en stabiel op een vlak en

  horizontaal oppervlak staat (geen onderlegsel zoals tapijten, enz.).
  2 Zet het apparaat niet direct in het zonlicht (de inktfilm is hitte-

  Nederland

  gevoelig) in de buurt van radio- en televisietoestel, een verwarming
  of airconditioning en zorg ervoor dat het apparaat niet in aanraking
  komt met stof, water of chemische middelen.
  3 Tijdens het gebruik wordt de fax warm. Dek hem niet af. Hij zou

  anders te heet kunnen worden. Zorg ervoor dat de fax zodanig
  opgesteld is dat de lucht ongehinderd kan circuleren.
  4 Aangezien de uitvoersleuf van het papier zich aan de voorzijde

  bevindt, mogen geen voorwerpen vóór het apparaat worden
  geplaatst. Om vastlopen van het papier te voorkomen dient u er
  voor te zorgen dat het apparaat op een schone en vlakke ondergrond staat. Bij voorkeur geen rubberachtige oppervlakken.
  5 Als u een draadloze telefoon samen met uw faxtoestel wilt

  aansluiten, houdt u dan tenminste 15 cm afstand tussen beide
  apparaten. Anders kunnen er akoestische storingen optreden.

  8 • Page 9

  België

  Netaansluiting
  ! Let u erop, dat de hoorn opgelegd moet zijn,
  voordat de netstekker in het stopcontact wordt
  gestoken.

  1 Nadat u het toestel aan het stroomnet heeft aangesloten, voert het

  een test nit. Daarna wordt u gevraagt de datum en tijd in te stellen.
  2 Gebruik de cijfertoetsen om de tijd in te voeren. Druk vervolgens
  op OK.
  3 Voer jaar, maand en dag in en druk na elk ingevoerd gegeven op

  OK.

  De Krulsnoer op de hoorn

  De inktfilm vervangen
  Is de inktfilm op, of is er geen inktfilm aanwezig in uw faxapparaat,
  knippert CHECK DISPLAY dan verschijnt op het display:
  geen inktfilm

  1 Voor u een nieuwe inktfilm plaatst, moet u het papier uit het
  papierdoorvoermechanisme halen. Volg verder de aanwijzingen op
  de inktfilmverpakking.

  De hoorn op de fax

  2 Voor een optimale kwaliteit, gebruikt u liefst enkel de inktfilms die

  opgegeven staan op uw originele rol. Om veiligheidsredenen
  gebruikt u best geen inktfilms van een ander merk, daar deze uw
  faxtoestel zouden kunnen beschadigen.

  Steek het ene uiteinde van het krulsnoer in het aansluitpunt met het
  "hoorn"-symbool aan de onderzijde van het apparaat. Draai
  het apparaat weer om en druk het in de speciaal daartoe voorziene
  kabelsleuf.

  3 Open het faxtoestel door het bedieningspaneel voorzichtig op te

  tillen bij de uitsparing in het midden. Als u een lichte klik hoort, is
  het paneel op zijn plaats.

  9 • Page 10

  Inktfilm verwijderen

  Inktfilm invoeren
  1 Verwijder voorzichtig de hechtstrips van de nieuwe inktfilm. De

  Als u bij het vervangen van de inktfilm merkt dat de kleur van de
  grijze afdrukrol zwart wordt, dient u de rol te reinigen (zie
  hoofdstuk Storingen en het opheffen daarvan / Instructies
  voor onderhoud).

  inktfilm mag niet worden beschadigd.

  1 Open de inktfilmkap door de blauwe openingshendels met beide

  handen naar achter te duwen.
  2 Sla de inktfilmkap voorzichtig naar achteren.
  2 Houd de inktfilm zo vast dat de grote rol onderaan ligt en het

  2

  blauwe tandwieltje van de kleine rol rechts staat. Leg de inktfilm in
  het achterste inktfilmvak door het blauwe rechteruiteinde van de
  grote rol tegen de blauwe veerschacht te drukken.

  1

  3 Plaats vervolgens het zwarte linkeruiteinde van de grote rol in de

  linkerschacht.
  3
  2

  1
  3 Druk de lege inktfilmrol links tegen de veer.
  4 Til de rol links op om hem uit zijn basis te halen.

  4

  4 Neem nu de kleine rol en leg hem in de daartoe voorziene sleuven

  in het voorste inktfilmvak.

  3

  5 Draai aan het tandwieltje van de kleine rol om hem op te spannen.

  Zorg ervoor dat de film niet kreukt.

  4

  5 Verwijder beide inktfilmrollen. Ze kunnen niet opnieuw gebruikt

  5

  worden. Gooi de inktfilmrollen weg met het gewone afval. Voer een
  nieuwe inktfilm in; uw faxtoestel kan niet naar behoren werken
  zonder inktfilm.

  10 • Page 11

  6 Sluit de inktfilmkap door haar voorzichtig naar voren terug te slaan.
  Zorg ervoor dat beide openingshendels goed vastzitten.

  1 Plaats de papiersteun in de daartoe voorziene gleuven achter het

  papierdoorvoermechanisme. Een klik moet daarbij hoorbaar zijn.

  7 Sluit nu het bedieningspaneel.
  2 Om te vermijden dat meerdere vellen ineens door het toestel
  gevoerd worden, waaiert u eerst de vellen uit en ordent u de stapel
  vervolgens op een vlak oppervlak alvorens ze in de papierdoorvoer
  te plaatsen.

  3 Klap de papierdoorvoerklep eerst zover mogelijk naar voren.

  Aan het begin van de inktfilm zit een zilver strip, zodat de kwaliteit
  van de eerste pagina's wat minder kan zijn.

  4 Voer max. 50 A4-vellen (80 g) in tot aan het eindpunt van het

  papierdoorvoermechanisme.

  Plaatsen van papier

  4

  3

  Voordat u documenten kunt ontvangen of kopiëren, dient uw faxapparaat
  van papier voorzien te zijn. Gebruik enkel het volgende papierformaat:
  standaard A4 - 210 x 297 mm. Het faxtoestel werkt met normaal schrijfen kopieerpapier en werd geoptimaliseerd voor glad papier van 80 g/m².
  Hoe gladder het papieroppervlak, hoe beter de afdrukkwaliteit van uw
  faxtoestel zal zijn.
  Is het papier op, of is er geen papier aanwezig in uw faxapparaat, knippert
  CHECK DISPLAY dan verschijnt op het display:
  PAPIER IS OP

  11 • Page 12

  5 Sluit de papierdoorvoerklep.

  Papier storing
  Open het bedieningspaneel en de inktfilmkap. Laat de papiertoevoerklep
  dicht, zodat het papier makkelijker verwijderd ken worden. Trek het
  papier voorzichtig naar buiten vanaf de binnenkant. Alvorens de inktfilmkap te sluiten, moet de inktfilmrol opgespannen worden door het tandwieltje van de voorste inktfilmrol naar voor te draaien.

  ! Voer nooit papier in terwijl het faxtoestel aan het
  afdrukken is! Gebruik geen papier dat al aan een
  zijde bedrukt is! In beide gevallen kan dit tot
  papierstoring leiden.

  ! Trek het papier er niet uit langs de bovenkant; zo
  kan het papier scheuren en de werking van het
  faxtoestel in het gedrang komen.

  Papier verwijderen
  1 Klap de papierdoorvoerklep naar voren.
  2 Trek het papier eruit.

  Installatie Hulp
  Met behulp van de Installatie Hulp wordt uw faxtoestel optimaal ingesteld.

  2

  1 Houd INSTALL/HELP 2 seconden ingedrukt. Uw faxtoestel zal
  een pagina afdrukken met de titel Installatie Hulp. Neem nu deze
  pagina.

  1

  2 Met behulp van de Installatie Hulp en de toelichting in de display
  worden de instellingen nu een voor een afgevraagd, zoals uw
  telefoonnummer, uw naam en of andere toestellen zijn aangesloten.
  Als u extra apparatuur installeert, raden wij u aan de Installatie
  Hulp procedure andermaal uit te voeren.

  Andere apparatuur
  aansluiten

  3 Sluit de papierdoorvoerklep.

  Behalve uw fax kunt u ook andere telecommunicatieapparatuur, zoals
  extra telefoontoestellen, draadloze handsets, een antwoordapparaat, een kostenteller of modems op een enkele telefoonlijn
  aansluiten.

  Aan hetzelfde telefoonstopcontact
  Wilt u andere telecommunicatieapparatuur op hetzelfde telefoonstopcontact aansluiten, dient u op de juiste volgorde van aansluiting te letten.

  12 • Page 13

  In verschillende ruimtes:

  Mogelijkheid 1

  Mogelijkheid 2

  of

  Mogelijkheid 3

  Aansluiting direct aan het faxapparaat
  U kunt andere telecommunicatie apparatuur (draadloze handset) op de
  EXT-uitgang aan de onderzijde van uw faxapparaat aansluiten.

  Kostenteller
  of

  Mogelijkheid 4

  Kostenteller

  13 • Page 14

  ! Kunt u met uw telefoon- resp. faxpartner geen
  verbinding krijgen, verander dan de kiesmodus.

  Indien u met uw fax gebruik wilt maken van speciale aanvullende
  mogelijkheden, kunt u met uw dealer contact opnemen.
  Uw fax mag niet parallel geschakeld worden met andere
  telecommunicatieapparatuur. Indien dit toch gebeurt, kan een
  goede werking van uw fax niet gegarandeerd worden.

  1 U kiest functie 15 door op FUNCTION te drukken en

  De juiste verbindingskabel met een RJ11 stekker verkrijgt u bij
  uw dealer.

  2 Kies met </> pulskiezen of toonkiezen. Druk op OK.

  vervolgens de cijfers 15 in te toetsen. Druk op OK.

  Wanneer u faxen via een modem wilt ontvangen, moet u het
  faxapparaat in S zetten en vervolgens in functie 31 instellen:
  fax:

  handmatig

  KIES MODE:

  PULS

  KIES MODE:

  TOON

  3 Met </> kunt u de modus interne telefooncentrale kiezen. Druk
  op OK.

  Aansluiting op ISDN
  Uw faxapparaat is geen ISDN-fax (groep 4), maar een analoge fax
  (groep 3). Het apparaat kan dan ook niet direct op een ISDN-aansluiting worden aangesloten, maar u hebt hiervoor ofwel een (analoge) adapter
  of een ISDN-installatie met aansluitingen voor analoge eindstations nodig. Zie voor verdere informatie de handleiding van uw ISDN-installatie.

  Pabx:

  NEE

  Pabx:

  JA

  4 Druk op de toets, die noodzakelijk is, om de buitenlijn te krijgen

  (deze buitenlijncode dient door de fabrikant te worden opgegeven).
  Dit is ofwel een 0 of een R (bij sommige installaties ook FLASH
  genoemd), maar kan ook een ander cijfer zijn. Druk op OK.
  5 Druk op OK. Uw fax controleert nu of de buitenlijn bereikbaar is.

  Op een telefooncentrale (PABX) aansluiten

  6 ... is dit het geval, dan verschijnt:

  Telefooncentrales (PABX) worden in het algemeen gebruikt in groter
  bedrijven. Ook de steeds vaker door particulieren gebruikte ISDNinstallaties zijn telefooncentrales. Om vanaf een aansluiting (extensie)
  van een dergelijke centrale verbinding te maken met het openbare telefoonnet, dient voorafgaand aan de nummerkeuze een code te worden
  ingetoetst om een buitenlijn te verkrijgen.

  TEST OK

  7 ...is dit niet het geval, dan verschijnt:
  TEST NIET OK

  8 U dient nu de gegevens nogmaals in te typen. Verander het kiestype

  Een tweede telefoontoestel dat samen met uw faxapparaat op een normale telefoonaansluiting is aangesloten, mag dus niet worden verward
  met een extensie aan een dergelijke centrale.

  ofwel de toets voor de buitenlijn. Hebt u de juiste kies mode
  gekozen en het juiste nummer voor de buitenlijn, maar verschijnt in
  het display desondanks
  TEST NIET OK

  Sluit het apparaat op een telefooncentrale aan, dan moet u in functie 15
  de juiste instellingen kiezen.

  wis dan het nummer van de buitenlijn met <.

  Toon- of pulskiesfunctie/
  PABX

  Als bij een telefooncentrale R als buitenlijncode is opgegeven en
  er desondanks geen kiestoon mogelijk blijkt, dan voldoet uw
  centrale niet aan de voorschriften. Aan het faxapparaat moeten in
  dat geval bepaalde technische instellingen worden gewijzigd. U
  kunt zich hiertoe tot onze telefonische klantenservice richten.

  In functie 15 kunt u voor zowel puls- als toonkiezen selecteren en ook de
  aansluiting met een telefooncentrale instellen.
  Er zijn twee verschillende kiesfuncties. Oudere telefoonaansluitingen
  werken meestal op basis van pulskiezen, moderne aansluitingen werken op basis van het snellere toonkiezen. U kunt het kiestype van het
  faxapparaat wijzigen. Indien u niet weet hoe uw aansluiting functioneert,
  raden wij u aan de telefoonmaatschappij te contacteren.
  Om gebruik te kunnen maken van verschillende telefoondiensten, is het
  noodzakelijk toonkiessignalen uit te zenden. Moet uw telefoonaansluiting
  echter op puls-kiezen worden ingesteld, dan kunt u toch toonkiessignalen
  uitzenden door op de toetsen * of # te drukken. Alle volgende cijfers
  worden dan via de toonkiesfunctie uitgezonden. Zodra u de hoorn op de
  haak legt, staat uw fax weer op puls-kiezen.

  14 • Page 15

  3 Grundeinstellung
  Basis instellingen
  Naam invoeren

  ! Als u per ongeluk een verkeerde toets indrukt, druk
  dan zo vaak als nodig op STOP toets om weer naar
  de oorspronkelijke positie terug te keren.

  U kunt met behulp van de cijfertoetsen de letters van uw naam invoeren
  (maximaal 32). Iedere toets staat voor verschillende tekens (zie de tabel
  op de volgende pagina). Met elke druk op de toets roept u het volgende
  teken uit de kolom op. Na het laatste teken uit de kolom begint deze
  weer van voren af aan.

  Als u een overzicht wilt behouden van de fabrieksinstellingen van
  uw faxtoestel, raden wij u aan een functielijst af te drukken
  alvorens de instellingen te wijzigen (druk op FUNCTION 3 x).

  1 Kies functie 14.

  Als u uw persoonlijke instellingen wilt wissen, kunt u dit doen
  aan de hand van functie 45 Service code (zie hoofdstuk
  Storingen / Service code).

  2 Druk op OK.

  Bij het jaar 2000 verschijnt in uw display automatisch 00.

  4 Druk ter bevestiging op OK. Uw naam is nu opgeslagen in het
  geheugen.

  3 Gebruik het toetsenbord om uw naam in te voeren. Met > springt
  de cursor één positie naar rechts.

  "Uw naam" en "uw telefoonnummer" worden bovenaan op elke
  pagina (de eerste 4 mm) afgedrukt samen met de datum, het uur
  en het paginanummer.

  Correctie
  Functie HULP

  Heeft u in functie 13 of 14 een verkeerde letter of cijfer ingegeven (geldt
  NIET voor functie 16 Nummers opslaan), dan kunt u de fout zowe
  direct corrigeren als ook later. Indien u later correcties wilt aanbrengen,
  dient u de functies voor het intoetsen van nummers of namen opnieuw te
  kiezen.

  1 Druk kort op INSTALL/HELP. U krijgt een afdruk met uitleg
  over het gebruik van de belangrijkste functies.

  1 Door middel van < wordt het teken links van de cursor gewist. Als
  u < langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, zal de volledige regel
  gewist worden.

  Tijd en datum
  1 Kies functie 12, door op FUNCTION te drukken en
  vervolgens op de cijfertoets 1 en dan 2.

  2 Nu kunt u het juiste teken invoeren. Druk ter bevestiging op OK.

  2 Druk op OK. Gebruik het toetsenbord om de tijd en datum in te
  voeren (b.v. 1530 voor 15.30).

  Taal van display

  3 Druk op OK. Geef het juiste jaar, maand en dag in. Bevestig iedere
  invoer met OK. (b.v. 05 OK 99 OK voor Mei 1999)

  1 U kunt de taal op het display en van de rapporten zelf kiezen.
  Selecteer hiertoe functie 11 een druk op OK.

  Nummer invoeren

  2 Maak uw keuze met behulp van </> de gewenste taal een druk
  ter bevestiging op OK.

  Gebruik # of * om de "+" te typen, die veel gebruikt word vóór het
  landnummer bij internationale fax- en telefoonnummers; met > typt u
  een spatie. U kunt voor uw nummer maximaal 20 cijfers gebruiken.
  1 Kies functie 13.
  2 Druk op OK.
  3 Voer uw telefoon- of faxnummer in. (Kengetal: NL +31, B +32).
  4 Druk op OK. Het nummer is nu opgeslagen.

  15 • Page 16

  druk

  1x

  2x

  3x

  4x

  5x

  6x

  7x

  8x

  9x

  10x

  11x

  12x

  13x

  14x

  0

  Spatie

  .

  -

  0

  +

  ?

  /

  :

  *

  %

  !

  (

  )

  1

  1

  2

  A

  B

  C

  2

  a

  b

  c

  Ä

  Å

  Æ

  Ç

  ä

  å

  3

  D

  E

  F

  3

  d

  e

  f

  4

  G

  H

  I

  4

  g

  h

  i

  5

  J

  K

  L

  5

  j

  k

  l

  6

  M

  N

  O

  6

  m

  n

  o

  Ñ

  Ö

  ñ

  ö

  7

  P

  Q

  R

  S

  7

  p

  q

  r

  s

  8

  T

  U

  V

  8

  t

  u

  v

  Ü

  ü

  9

  W

  X

  Y

  Z

  9

  w

  x

  y

  z

  Belsignaaltypes

  15x

  16x

  [

  ]

  ¨

  æ

  ç

  Volume van de luidspreker
  1 Om het volume van de luidspreker te wijzigen, druk op DIAL
  (zonder ingebouwd antwoordapparaat) of l (met ingebouwd antwoordapparaat).

  U kunt uit vijf verschillende belsignalen kiezen.
  1 Vraag daartoe functie 44 op een druk op OK.
  2 Kies met 1 tot en met 5 het gewenste signaal.

  2 Met </> wordt de actuele instelling aangegeven. U kunt het aangegeven volume veranderen, door </> zolang in te drukken, tot
  de gewenste luidsterkte is bereikt.

  3 Druk ter bevestiging op OK.

  3 Sluit af met STOP.

  Geluidssterkte van het
  belsignaal
  Het volume van het belsignaal kan in de wachtstand of tijdens het
  rinkelen worden gewijzigd. Opgelet: het ingestelde volume is verschillend voor de modi S en M (zie hoofdstuk Faxschakelaar).
  1 Met </> verschijnt de huidige instelling gedurende circa 3 seconden.
  2 Regel de geluidssterkte nu door op </> te drukken, net zolang
  totdat u de gewenste geluidssterkte heeft verkregen.

  16 • Page 17

  4Die
  Faxschakelaar
  Faxweiche
  Modus U

  De intelligente faxschakelaar maakt het mogelijk te telefoneren of
  faxen op een enkele telefoonaansluiting met gebruik van extra
  apparatuur.

  Uw faxtoestel is standaard ingesteld op modus U dat is dat het faxtoestel
  automatisch omschakelt van S naar M. Reeds in de fabriek is uw
  apparaat zodanig ingesteld dat het om 22 uur op M en om 6 uur weer op
  S schakelt.

  In modus S belt het faxapparaat als er een gesprek of fax
  binnenkomt. In modus M daarentegen wilt u niet gestoord
  worden. Daarom zullen faxen in stilte ontvangen worden en zal
  het faxtoestel niet overgaan. Als de modus U actief is, schakelt
  uw faxtoestel automatisch over tussen S en M met behulp van
  een ingebouwde klok.

  U deactiveren en activeren
  1 Als u de functie U wilt uitschakelen drukt u 2 seconden op
  S/M/U tot u een bevestigingstoon hoort en het pijl bij U
  verdwijnt. Enkel het pijl bij S of M verschijnt dan op het display.

  De faxschakelaar biedt u alle mogelijkheden om nog andere
  apparaten aan te sluiten. Heft u meerdere telefoonaansluitpunten in
  huis, kunnen die zowel serieel als parallel geschakeld zijn. Met
  behulp van EASY INSTALL (houd INSTALL/HELP gedurende twee seconden ingedrukt) herkent uw apparaat het type
  aansluiting en stelt zich daar automatisch op in.

  2 Als u de modus U wilt activeren drukt u opnieuw gedurende 2
  seconden op S/M/U tot u een bevestigingstoon hoort en het pijl
  bij U op het display verschijnt.

  U instellen en controleren

  Aansluiting: SERIEEL

  1 Kies functie 33, door eerst op FUNCTION, twee maal 3 en
  dan OK drukken.
  2 Voer de tijd in waarop uw faxtoestel automatisch moet omschakelen naar S en bevestigen met OK.

  Als het apparaat een seriële aansluiting heeft herkend, dan worden alle
  inkomende telefoonoproepen eerst door de intelligente faxschakelaar in
  faxen en telefoongesprekken gescheiden. In dat geval gaan gesprekken
  ook op andere telefoons over.

  3 Voer de tijd in waarop uw faxtoestel automatisch moet omschakelen naar M. U of bevestigt de gekozen instelling met OK.

  Aansluiting: PARALLEL
  Een parallelle aansluiting laat niet de volledige functionaliteit toe van de
  intelligente actieve faxschakelaar. Bij een parallelle aansluiting bereikt
  een signaal tegelijkertijd uw faxapparaat evenals de extra telefoons. Hierdoor kan uw faxapparaat de extra telefoons niet meer regelen. Daardoor
  is ook het doorverbinden van gesprekken tussen faxapparaat en een extra
  parallelle telefoon niet mogelijk.

  17 • Page 18

  Modus S

  U kunt een telefoonoproep ontvangen op een extra toestel, ook
  nadat het ingebouwde antwoordapparaat al geactiveerd werd.
  Heeft u een serieele aansluiting dan wordt het ingebouwde
  antwoordapparaat automatisch gedeactiveerd als de hoorn van de
  andere telefoon wordt opgenomen. Heeft u een parallelle
  aansluiting, dan kunt u uw uitgaand bericht uitschakelen door
  twee maal op * te drukken.

  Als u uw faxtoestel enkel in S wilt gebruiken (U gedesactiveerd), druk
  dan 2 seconden op S/M/U tot u een bevestigingstoon hoort en het
  pijl bij U verdwijnt.
  1 In functie 31 kunt u instellen hoe uw apparaat zich bij de
  ontvangst van faxen dient te gedragen.
  2 Kies met </> een van de hieronder beschreven instellingen en
  bevestig dit met OK.

  Instelling

  fax:

  snel

  Aansluiting: SERIEEL

  Aansluiting: PARALLEL

  Faxen worden automatisch ontvangen na één of twee beltoon.
  Bij telefoonoproepen werkt uw faxtoestel als een gewone telefoon en begint het onmiddellijk te
  rinkelen.
  Andere telefoons rinkelen even vaak als uw
  faxtoestel.

  Andere telefoons rinkelen één tot twee keer.

  Faxen worden automatisch ontvangen maar na meerdere belsignalen.
  FAX:

  normaal

  Bij telefoonoproepen werkt uw faxtoestel als een gewone telefoon en begint het onmiddellijk te
  rinkelen.

  Voordelen: De beller gaat pas
  Andere telefoons rinkelen even vaak als uw
  betalen, wanneer men het gesprek
  beantwoordt of de faxontvangst begint. faxtoestel.
  fax:

  handmatig

  Andere telefoons rinkelen totdat het antwoordapparaat geactiveerd wordt of de faxontvangst
  gestart wordt.

  Als uw faxtoestel een fax ontvangt, werkt het als een gewone telefoon. Als u de hoorn opneemt en
  merkt dat de oproeper een fax probeert door te zenden (toon of stilte), drukt u op START en legt u
  na twee seconden op.

  Voordelen: U heeft de mogelijkheid Bij telefoonoproepen werkt uw faxtoestel als een gewone telefoon en begint onmiddellijk te rinkelen.
  om faxen te ontvangen via uw
  computer of een ander toestel (de
  ingebouwde faxschakelaar is uitgescha- Andere telefoons rinkelen gelijktijdig met uw faxtoestel. U kunt de faxontvangst starten vanaf uw
  extra telefoon door op de toetsen * en 5 te drukken op de andere telefoon.
  keld).

  fax:

  expert

  Hier kunt u uw persoonlijke instellingen invoeren.
  Zij hoofdstuk Faxontvangst: EXPERT.

  18 • Page 19

  Die Faxweiche
  met ingebouwd antwoordapparaat

  4 Kies met </>.

  3 Hebt u functie 31 gekozen en de hierboven beschreven instellingen
  voor de faxontvangst uitgevoerd, dan kunt u nu het ingebouwde
  antwoordapparaat in- en uitschakelen en het in de tabel beschreven
  gedrag van het antwoordapparaat instellen.

  tam:

  aan/luid

  tam:

  slim

  5 Bevestig uw instelling met OK.

  Uw antwoordapparaat zal automatisch geactiveerd worden na meerdere belsignalen.

  In geval van een telefoonoproep, wordt uw antwoordapparaat automatisch geactiveerd na het vijfde
  belsignaal. Na het eerste nieuwe bericht dat een correspondent heeft ingesproken, wordt het antwoordapparaat van uw faxtoestel automatisch teruggebracht tot 2 belsignalen. Nadat u uw nieuwe bericht
  heeft beluisterd, zal de volgende inkomende oproep het antwoordapparaat opnieuw automatisch
  activeren na 5 belsignalen.
  Dankzij de toegang op afstand kunt controleren of er nieuwe berichten op uw antwoordapparaat zijn
  ingesproken (als uw antwoordapparaat geactiveerd wordt na 2 belsignalen, weet u meteen dat er
  nieuwe berichten werden ingesproken).

  tam:

  uit

  Uw antwoordapparaat is uitgeschakeld.

  Modus M

  1 Ga naar functie 32 en kies met </> een van de hieronder
  beschreven instellingen.

  zonder ingebouwd antwoordapparaat

  2 Druk op OK, om de gewenste instelling te bevestigen.

  Als u uw faxtoestel enkel in M wilt gebruiken (U gedesactiveerd), druk
  dan minstens 2 seconden op S/M/U tot u een bevestigingstoon hoort
  en de pijl bij U verdwijnt.

  Instelling
  fax:

  stil

  Aansluiting: SERIEEL

  Aansluiting: PARALLEL

  Faxen worden automatisch en in stilte ontvangen.
  Bij een telefoonoproep rinkelt uw faxtoestel zachtjes.
  Andere telefoons rinkelen alleen bij telefoonoproepen.

  fax: belsignalen

  Andere telefoons rinkelen één of twee keer.

  Faxen worden automatisch na ongeveer 5 zachte belsignalen ontvangen.
  Bij een telefoonoproep rinkelt uw faxtoestel zachtjes.
  Andere telefoons rinkelen net zo vaak als het
  faxtoestel.

  fax:

  expert

  Hier kunt u uw persoonlijke instellingen invoeren.
  Zij hoofdstuk Faxontvangst: EXPERT.

  19

  Andere telefoons zullen rinkelen tot de
  faxontvangst start. • Page 20

  Modus M

  1 Om het belgedrag van uw antwoordapparaat in te stellen, kiest u
  functie 32.

  met ingebouwd antwoordapparaat

  2 Kies met </> een van de hieronder beschreven instellingen.

  In M faxen worden steeds en in stilte ontvangen. Het antwoordapparaat
  is in deze functie altijd ingeschakeld.
  Als u uw faxtoestel enkel in M wilt gebruiken (U gedesactiveerd), druk
  dan 2 seconden op S/M/U tot u een bevestigingstoon hoort en de pijl
  bij U verdwijnt.

  Anzeige
  tam:

  Aansluiting: SERIEEL

  Aansluiting: PARALLEL

  Faxen worden automatisch en in stilte ontvangen.

  Bel 3

  Met </> kunt u kiezen uit vier
  belsignalen.

  tam:

  3 Druk op OK om de instelling te bevestigen.

  Bij telefoonoproepen rinkelt uw faxtoestel 1 à 4 maal (afhankelijk van de instelling) waarna het
  antwoordapparaat wordt geactiveerd.
  Andere telefoons gedragen zich op dezelfde
  manier als het faxtoestel.

  Andere telefoons rinkelen één of twee keer.

  Faxen worden automatisch en in stilte ontvangen.

  stil

  Bij telefoonoproepen wordt het antwoordapparaat automatisch geactiveerd. In deze modus is de
  luidspreker uitgeschakeld. Uw fax apparaat rinkelt niet.
  Andere telefoons rinkelen niet.

  Andere telefoons rinkelen minstens 1 keer.

  Let wel in deze modus kunt u bij noodgevallen niet telefonisch gecontacteerd worden (behalve indien
  functie 53 VIP CODE geactiveerd is).
  AB:

  experte

  Hier kunt u uw persoonlijke instellingen invoeren.
  Zie hoofdstuk Faxontvangst: EXPERT.

  6 Indien u een extra antwoordapparaat heeft aangesloten, ga dan na of
  hierop een geringer aantal belsignalen is ingesteld als op uw
  faxapparaat (tenminste 2 belsignalen minder). Bij seriële configuratie moet bij GEZAMENLIJK RINKELEN en bij parallelle
  aansluiting moet bij KOSTELOOS een groter aantal belsignalen
  worden ingesteld dan op uw antwoordapparaat. Stel uw faxapparaat
  volgens onderstaande tabel in:

  Faxontvangst: EXPERT
  In modus EXPERT kunt u de parameters voor het rinkelen van uw
  faxtoestel en van andere toestellen zelf instellen.
  1 Kies functie 31 DAG of 32 NACHT en bevestig met OK.
  2 Druk meermaals , totdat de EXPERT mode in het display
  verschijnt. Bevestig met OK.

  Antwoordapparaat

  3 Met </> kunt u instellen hoe vaak uw faxapparaat en andere
  telefoons bij een inkomende telefoonoproep moeten overgaan.
  Bevestig met OK.

  1 x bellen
  2 x bellen
  3 x bellen

  4 Met </> kunt u kiezen hoeveel van de hierboven ingestelde
  belsignalen voor de beller kosteloos zijn (deze zijn ook bij de
  andere telefoons hoorbaar). Geeft u bij VRIJE RINGS: 0 in, dan
  worden de faxen geluidloos ontvangen.

  Faxapparaat
  3 x bellen
  4 x bellen
  5 x bellen

  Uw ingebouwd antwoordapparaat kan niet uitgeschakeld worden
  in M.

  5 Bij toestellen met ingebouwd antwoordapparaat kunt u
  bovendien met </> dit in- en uitschakelen. Verder kunt u kiezen
  of de opbeller tijdens het achterlaten van een boodschap wordt
  gehoord of stil is geschakeld.Bevestig met OK.

  20 • Page 21

  5 Telefoon
  Das
  Telefon
  Invoer verbeteren

  Een verkeerd ingetoetst cijfer kunt u wissen met de toets <,
  voordat u de hoorn opneemt.

  1 Druk op N en daarna kies een nummer tussen 0 en 9. De
  opgeslagen naam of het telefoonnummer wordt op het display
  weergegeven.

  U kunt de 5 laatst gekozen nummers opnieuw kiezen door op
  PP te drukken. Druk herhaaldelijk op deze toets tot het
  gewenste nummer op het display afgebeeld wordt.

  2 Druk twee seconden op N.

  Met R kunt u gebruik maken van veel nieuwe telecom diensten
  (wisselgesprek etc.). Voor verdere informatie verwijzen wij u aan
  uw telefoonmaatschappij.

  3 Met < kunt u letters en cijfers wissen en vervolgens opnieuw
  invoeren. Bevestiging vindt telkens plaats met OK.

  Als u uw faxtoestel niet heeft aangesloten op het elektriciteitsnet,
  zal het helemaal niet werken - zelfs de telefoon niet.

  Invoer wissen
  1 Druk op N en daarna kies een nummer tussen 0 en 9. De
  opgeslagen naam of het telefoonnummer wordt op het display
  weergegeven.

  Opbellen

  2 Druk twee seconden op N. Houd < ingedrukt totdat de
  naam of het nummer is gewist.

  1 Kies het gewenste nummer.

  3 Druk op OK.

  2 Neem de hoorn van de haak. Wanneer u bij een opgelegde hoorn
  wilt kiezen, drukt u op DIAL/l. Zodra de andere partij zich
  meldt, neemt u de hoorn op en begint u te spreken.

  4 Kies met </> en bevestig met OK.

  U kunt ook eerst de hoorn opnemen en dan het nummer kiezen.

  Telefoongids a
  Het naamgeheugen van uw fax heeft plaats voor ongeveer 50 nummers
  met bijbehorende namen. Het precieze aantal is afhankelijk van de ingevoerde gegevens. Ook tijdens een telefoongesprek kunt u nummers opslaan.

  Kort kies N
  Voor nummers die u vaak moet kiezen heeft u op uw fax KORT KIEStoetsen.

  Nummers opslaan

  Nummers opslaan

  1 Druk twee seconden op a of selecteer functie 16 en druk
  op OK.

  1 Druk twee seconden op N.
  2 Kies een nummer tussen 0–9.

  2 Gebruik het toetsenbord om een naam in te voeren en druk op
  OK.

  3 Gebruik het toetsenbord om een naam in te voeren. Daarna druk
  op OK.

  3 Voer een telefoonnummer in en bevestig met OK.

  4 Toets het telefoonnummer in dat u wilt programmeren, en druk op
  OK.

  Telefoongids gebruiken
  1 Druk op a.

  Kort kies gebruiken

  2 Druk nu op een van de cijfertoetsen of zo vaak op </> tot de
  gewenste naam wordt weergegeven.

  1 Druk op N en daarna kies een nummer tussen 0 en 9. De
  opgeslagen naam of het telefoonnummer wordt op het display
  weergegeven.

  3 Neem de hoorn van de haak.

  2 Neem de hoorn van de haak of - wanneer u een fax wilt verzenden druk op START.

  Invoer verbeteren
  1 Druk op a en kies met de cijfertoetsen het ingevoerde
  nummer dat u wilt corrigeren (zie boven).
  2 Druk daarna twee seconden lang op a. Met < kunt u letters
  en cijfers wissen en vervolgens opnieuw invoeren. Bevestig met
  OK.

  21 • Page 22

  Invoer wissen

  Handenvrije bediening

  1 Druk op a en kies met </> het ingevoerde nummer dat u
  wilt wissen.

  alleen met ingebouwd antwoordapparaat

  2 Druk twee seconden op a. Houd < ingedrukt totdat de
  naam of het nummer is gewist.

  U kunt telefoneren zonder de hoorn te gebruiken of ook verschillende
  personen in dezelfde ruimte aan het gesprek laten deelnemen. Druk
  daartoe na het kiezen of tijdens een gesprek op l en leg de hoorn neer.
  Microfoon en luidspreker worden geactiveerd.

  3 Druk op OK.
  4 Kies met </> en bevestig met OK.

  Uitschakelen van de
  microfoon

  Lijst met
  telefoonnummers
  1 Selecteer functie 42 om een afdruk te maken van de door u
  opgeslagen kortkiesnummers en nummers in de telefoongids.

  U kunt de microfoon van de telefoonhoorn uitschakelen, zodat uw
  gesprekspartner u niet kan horen.

  2 Druk op OK en uw fax drukt de lijst af.

  1 Druk daartoe op T. U kunt uw gesprekspartner in dat geval
  zacht blijven horen.
  2 Wanneer u het gesprek wilt voortzetten, drukt u nogmaals op deze
  toets.

  Gesprekken
  doorverbinden

  Nummerweergave

  U kunt een bestaand telefoongesprek van uw faxapparaat naar een extra
  telefoon - en omgekeerd - doorverbinden. Deze beschrijving heeft uitsluitend betrekking op telefoons die serieel zijn aangesloten (zie hoofdstuk Faxschakelaar).

  (alleen voor faxtoestellen met ingebouwd
  antwoordapparaat, alleen in Nederland)
  Uw faxapparaat beschikt over de mogelijkheid de telefoonnummer van
  de beller aan te geven, nog vóór u de hoorn opneemt. Vraag bij uw
  telefoonmaatschappij na, of uw telefoonafsluiting over deze functie beschikt.

  Van het faxapparaat naar een extra telefoon
  1 Druk tijdens het gesprek op T en leg de hoorn op de haak van
  uw faxapparaat.

  1 De telefoonnummers van de laatste 10 ontvangen oproepen worden
  opgenomen in de lijst van bellers.

  2 Uw extra telefoon gaat ca. 30 seconden lang over. Wanneer er niet
  op tijd wordt opgenomen, neemt uw faxtoestel de oproep opnieuw
  over en laat het ong. 20 seconden lang een beltoon horen. Wanneer
  niemand opneemt, wordt de verbinding verbroken.

  2 Om de lijst met bellers op te vragen, houdt u PP twee seconden
  lang ingedrukt.
  3 Met </> kunt u door de lijst bladeren. Nieuwe oproepmeldingen
  worden voorzien van „*“.

  Van de extra telefoon naar een faxapparaat

  4 Om de getoonde abonnee terug te bellen, hoeft u slechts de hoorn
  van de haak te nemen, waarna uw faxapparaat automatisch het
  nummer kiest.

  1 Druk tijdens het gesprek op * en 0. Is er een verbinding tot
  stand gekomen, dan hoort u een toon. Leg de hoorn van uw extra
  telefoon binnen 3 seconden op de haak.

  5 Om een ingevoerd nummer te wissen, drukt u twee seconden lang
  op <. Maak uw keuze met </> en bevestig met OK.

  2 Uw extra telefoon gaat ca. 30 seconden lang over. Wanneer er niet
  op tijd wordt opgenomen, neemt het extra toestel de oproep
  opnieuw over, en laat het ong. 20 seconden lang een beltoon horen.
  Wanneer niemand opneemt, wordt de verbinding verbroken.

  22 • Page 23

  Das
  6 Fax
  Faxen

  Hieronder vindt u de meest voorkomende oorzaken van storingen
  tijdens het gebruik van de fax. Stuur of kopiëer geen pagina's...

  1 Kies het gewenste nummer.
  2 Plaats de documenten met de tekst naar boven in de invoeropening
  voor het papier (maximaal 10 zijden).

  ... van kranten (drukinkt).
  ... met paperclips of nietjes! Verwijder deze vóór het
  versturen.
  ... die verkreukeld of gescheurd zijn.
  ... die nat of met correctievloeistof bedekt zijn; die vuil
  zijn of een te glad oppervlak hebben.
  ... die met plakband of met lijm aan elkaar geplakt
  zijn, waarop zelfklevers werden bevestigt zoals "PostIt®" notes, of die te dun of te dik zijn.

  3 U kunt een hogere resolutie kiezen met FINE/PHOTO.

  ... die met een zacht potlood, verf, krijt of koolstift
  beschreven zijn.

  4 Druk op START. De transmissie begint. Als de verbinding niet
  meteen tot stand kan worden gebracht, wordt hetzelfde nummer na
  enige tijd automatisch opnieuw gekozen.

  Documenten die kleiner zijn dan de opgegeven afmetingen
  kunnen vastlopen in het toestel.

  5 Als u de verzending wilt afbreken, drukt u op STOP.

  Schrijf duidelijk in een donkere kleur (zwart/donkerblauw, geen
  geel/oranje/lichtgroen)

  Resolutie

  Documenten die op uw faxapparaat worden afgedrukt zijn
  zichtbaar op de gebruikte inktfilm. Bij vertrouwelijke teksten
  dient de inktfilm te worden vernietigd.

  Wanneer u de beeldkwaliteit van uw faxapparaat wilt verbeteren, hebt u
  verder de beschikking over de opties FINE (voor klein gedrukte teksten) en PHOTO (voor foto's). Met de toets FINE/PHOTO kunt
  u voor een van deze mogelijkheden kiezen. De gekozen optie wordt door
  een pijltje op het display gemarkeerd. Na verzending van het faxbericht
  of na 40 seconden, als de documentinvoeropening geen documenten
  bevat, wordt de standaard -resolutie weer actief.

  Documenten invoeren
  1 Om te vermijden dat meerdere pagina's ineens worden doorgevoerd, waaiert u eerst de vellen uit en ordent u de stapel vervolgens
  op een vlak oppervlak.

  Verzendrapport foutrapport

  2 Neem de documenten (maximaal 10 zijden) en voer de vellen losjes
  met de bedrukte zijde naar boven, in de documentdoorvoergleuf. Als een document vastloopt, opent u het paneel en trekt u er
  het paper voorzichtig uit in één richting.

  Uw faxapparaat kan na elk verzonden document een verzendrapport
  afdrukken, waarmee de ontvangst van uw document wordt bevestigd.
  Indien het zenden niet geheel gelukt is, krijgt u hiervan een foutrapport.
  U kunt het afdrukken van het verzendrapport in- en uitschakelen, een
  foutrapport wordt echter altijd afgedrukt.
  1 Kies functie 43.
  2 Kies met </> en bevestig met OK.

  23 • Page 24

  Intercontinentaalfunctie

  Verzenden op afroep
  Uw kunt een document klaar zetten om het vanuit uw fax op afroep te
  laten verzenden.

  Uw faxapparaat past de overdrachtssnelheid automatisch aan de kwaliteit van de desbetreffende telefoonlijn aan. Met name bij verzending naar
  andere werelddelen kan dit proces meer tijd in beslag nemen. Is bekend
  dat de kwaliteit van de lijn slecht is, dan kunt u in functie 21 met </
  > al bij voorbaat een langzamere overdrachtssnelheid kiezen, om de tijd
  en de telefoonkosten die met de automatische aanpassing gepaard zouden gaan, te besparen.

  1 Plaats het document in de documenteninvoer.
  2 Wilt u het document tegen onbevoegd gebruik beschermen, kies
  hiertoe functie 23 en voer een code in. Bevestig met OK.
  Iemand aan wie u de code hebt meegedeeld, kan het document nu
  ophalen.
  3 Zodra u het document verwijdert, wordt de werking onderbroken.
  U kunt echter nog wel telefoongesprekken voeren wanneer deze
  functie is geactiveerd.

  Compressie van het
  formaat
  Om er zeker van te zijn dat de ontvangen faxen die iets langer dan het
  A4-formaat zijn toch op 1 pagina afgedrukt worden, worden deze pagina's lichtjes vertikaal verkleind. Als u dit niet wilt, dan kunt u de verkleining in functie 25 uitschakelen.

  De oproepcodering werkt volgens de internationale ITUstandaard. Er zijn echter ook fabrikanten die andere coderingen
  gebruiken en daarom niet compatibel zijn.
  Als u faxdocumenten naar faxdatabanken wilt sturen of daaruit
  wilt oproepen, dan kunt u bij sommige databanken het subadres
  direct aan het telefoonnummer toevoegen. Zo spaart u telefoonkosten. Geef eerst het telefoonnummer van de databank in en
  sluit af met R. Voeg dan het gewenste subadres eraan toe. Indien
  u niet zeker weet, of uw faxoproepdienst subadressen accepteerd,
  neem dan conctact op met uw oproepdienstaanbieder.

  Faxjournaal
  Het faxjournaal is een lijst van de laatste 10 ontvangen en verzonden
  faxen. In functie 41 kunt u met </> kiezen of en wanneer het
  faxjournaal wordt afgedrukt (na elke verzending of na tien geslaagde
  transmissies). Bevestig met OK.

  Later verzenden
  Als u gebruik wilt maken van goedkopere tarieven of als de ontvangende
  fax alleen op bepaalde tijden bereikbaar is, dan kunt u uw fax op een in te
  stellen tijdstip automatisch het bericht laten verzenden (binnen een
  tijdsbestek van 24 uur): kies functie 24 en voer het tijdstip in waarop
  het document moet worden verzonden. Druk op OK en voer het document in.Toets het gewenste faxnummer in en druk vervolgens op START
  of OK. U kunt echter nog steeds telefoongesprekken voeren. Het
  faxapparaat is nu gereed voor verzending. Als u het geplaatste document
  verwijdert, is het apparaat niet langer gereed voor verzending.

  Afroep van faxberichten
  Met behulp van deze functie kunnen documenten worden opgehaald die
  in de gebelde fax klaarliggen voor verzending.

  Snel oproepen
  Kies bij opgelegde hoorn het gewenste nummer en druk vervolgens op
  OK.

  Papierloze faxontvangst

  Oproepen met code

  alleen met ingebouwd antwoordapparaat

  Als uw faxpartner een code heeft ingevoerd om de op te halen documenten te beschermen tegen onbevoegde toegang, doet u het volgende:

  Als het papierdoorvoermechanisme zonder papier komt te vallen, of als
  de inktfilm op is, zullen inkomende faxen in het geheugen geladen worden. Het pijltje DMM verschijnt op het display om aan te geven dat het
  geheugen documenten bevat. Zodra papier en/of een inktfilm worden
  ingevoerd, drukt het faxtoestel automatisch alle in het geheugen ontvangen documenten af.

  1 Kies functie 22.
  2 Voer de code in en druk op OK.
  3 Voer vervolgens het te kiezen nummer in en druk op START. Als
  dit niet mogelijk is, dan kunt u de desbetreffende faxen handmatig
  ophalen door de hoorn van de haak te nemen, het faxnummer te
  kiezen en op START te drukken.

  Als een fax volledig werd afgedrukt, wordt ze automatisch uit het geheugen gewist. Als het afdrukproces onderbroken wordt, blijven alle faxen
  die niet volledig werden afgedrukt bewaard in het geheugen. Wanneer
  het geheugen vol is, kunnen er geen pagina's meer worden opgenomen.
  CHECK DISPLAY knippert en op het display wordt de volgende
  melding weergegeven:
  GEHEUGEN VOL

  24 • Page 25

  7 Antwoordapparaat
  Der
  Anrufbeantworter
  Berichten afluisteren

  Uw fax is met een digitaal antwoordapparaat voorzien. Alle
  opgenomen boodschappen worden opgeslagen in het elektronische geheugen met een geheugencapaciteit van tot 15 minuten. Er
  is geen magnetisch bandje of cassette.

  1 Wanneer PLAY/PAUSE knippert, dan zijn er berichten voor u.
  Druk op PLAY/PAUSE om het eerste bericht af te luisteren. De
  datum en het tijdstip van ontvangst van het bericht worden
  getoond.

  Uw antwoordapparaat werd in de fabriek voorgeprogrammeerd
  met een opgenomen uitgaand bericht en is al geactiveerd. Als u
  een eigen tekst wilt opnemen, ga dan te werk als beschreven
  onder "De meldtekst opnemen". Schrijf de tekst op voordat u
  hem inspreekt (max. 20 seconden).

  2 Door tijdens het afluisteren van een bericht op PLAY/PAUSE te
  drukken, kunt u het bericht onderbreken. Druk nogmaals op
  PLAY/PAUSE om verder te gaan.

  Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond om te voorkomen
  dat de microfoon wordt afgedekt.

  3 Met # kunt u verdergaan naar het volgende bericht, met * kunt
  u terugkeren naar het vorige bericht.

  Volume bij het afluisteren

  In- en uitschakelen

  1 Druk op </> de weergave van het bericht. Op het display wordt
  de actuele instelling aangegeven.

  1 Kies functie 3 en druk op OK.
  2 Bevestig de huidige faxontvangstmodus met OK.

  2 Kies met </> het gewenste volume.

  3 Kies met </> en druk op OK.

  Bericht wissen

  De meldtekst opnemen

  Afzonderlijke berichten

  1 Houd RECORD 2 seconden ingedrukt. Druk nogmaals op
  RECORD, tot u de bevestigingstoon hoort. Begin nu uw
  meldtekst in te spreken.

  1 Indien u een zojuist weergegeven bericht wilt wissen, drukt u op
  CLEAR.

  2 Een zwarte balk geeft aan hoe lang u kunt spreken (maximal 20
  seconden).

  2 Op het display verschijnt de vraag of u het betreffende bericht wilt
  wissen. Druk nogmaals op CLEAR.

  3 Druk op RECORD of STOP, als u klaar bent. Indien u alleen
  de meldtekst wilt vervangen, dient u op # te drukken.

  Alle berichten

  4 Indien u de slottekst wilt vervangen, druk op RECORD en ga als
  hierboven beschreven te werk.

  1 Wanneer u alle berichten hebt gehoord, drukt u op CLEAR.
  2 Als u alle berichten wilt wissen, drukt u nogmaals op CLEAR.
  Om het wissen te onderbreken, drukt u op STOP.

  5 Met </> kunt u het volume van de meldteksten regelen. Wilt u
  de meldteksten nogmaals horen, druk dan kort op RECORD.

  Lengte van de opname

  Berichten doorsturen

  1 Kies functie 51 en druk op OK.

  Uw antwoordapparaat kan alle binnenkomende berichten automatisch
  naar een ander telefoonnummer doorsturen. Voer het telefoonnummer
  in waarnaar de berichten moeten worden doorgegeven. U kunt zelf
  bepalen hoeveel berichten in één keer moeten worden doorgegeven. Uw
  fax wacht tot het door u ingestelde aantal berichten is opgenomen en
  kiest vervolgens automatisch het gewenste telefoonnummer. Nadat de
  verbinding tot stand is gekomen, is er een tekst te horen die aankondigt
  dat er berichten worden doorgegeven. Deze tekst moet u ook inspreken.
  De abonnee naar wie de berichten worden doorgezonden, moet dan nog
  een toegangscode invoeren (zie functie 52). Als u de juiste code niet
  binnen 40 seconden ingeeft of als u driemaal de verkeerde code ingeeft,
  dan verbreekt uw fax de verbinding.

  2 Met behulp van </> kunt u kiezen uit 30, 60, of 120 seconden
  en de AUTO modus (onbegrenste spreektijd). De AUTO modus
  is niet in alle landen beschikbaar. Bevestig met OK.

  25 • Page 26

  1 Kies in functie 31 de gewenste antwoordapparaatmodus (zie
  hoofdstuk Faxschakelaar). Als het antwoordapparaat uitgeschakeld is, schakelt u het aan.
  tam:

  VIP code
  Bellen ondanks ingeschakeld antwoordapparaat

  aan/luid

  Personen aan wie u de code meedeelt, kunnen uw apparaat laten overgaan, nadat het antwoordapparaat het gesprek heeft overgenomen. Dit is
  met name belangrijk wanneer u in functie 32 het antwoordapparaat op
  STILL hebt geschakeld.

  2 Kies functie 55 en druk op OK.
  3 Maak uw keuze met </> en bevestig met OK.
  4 Voer het telefoonnummer in waarnaar uw berichten moeten
  worden doorgestuurd en druk op OK.

  1 Kies voor de invoer van deze code functie 53 en voer uw code in.
  Bevestig met OK.

  5 Voer met </> in hoeveel berichten u in een keer wilt laten
  doorsturen.

  2 Bedenk dat deze code niet gelijk mag zijn aan de toegangscode
  (functie 52).

  6 Druk op OK, om een nieuwe meldtekst op te nemen.*
  7 Druk op RECORD. Wacht op de bevestigingstoon voordat u
  begint te spreken. Bij voorbeeld: „Goedendag, er zijn berichten voor
  mevrouw Berger binnengekomen. Wees zo vriendelijk uw code in te
  voeren.” Ga zelf op zo'n 20 cm van het faxtoestel staan. Een zwarte
  balk in het display geeft aan in hoeverre het beschikbare geheugen
  gevuld is.

  Memo
  Externe memo

  8 Indien u gereed bent met uw tekst, drukt u op STOP. De tekst
  wordt weergegeven.

  Met deze functie kunt u een tekst opnemen. Degene die opbelt hoort
  deze tekst, maar kan zelf geen boodschap achterlaten. Wilt u van deze
  functie gebruik maken dan moet het antwoordapparaat uitgeschakeld
  zijn (zie ook hoofdstuk Faxschakelaar).

  9 De fax is nu op stand-by geschakeld.

  * Indien u reeds een tekst heeft opgenomen

  1 Roep vervolgens functie 54 op en selecteer met </> de externe
  memo. Bevestig met OK. (Als u reeds eerder een memo hebt
  opgenomen en deze opnieuw wilt gebruiken, hoeft u slechts op
  OK te drukken.)

  a Druk op OK.
  b Kies met </>. Indien u een nieuwe tekst op wilt nemen,
  selecteert u JA. Wilt u de oude opnieuw gebruiken, dan kiest u
  NEE. Ter bevestiging drukt u op OK.

  2 Druk op RECORD en wacht op de bevestigingstoon. Neem uw
  bericht op en beëindig de opname door op RECORD of op
  STOP te drukken. Vervolgens wordt de mededeling weergegeven.

  BERICHT OPN.: JA
  BERICHT OPN.:NEE

  Interne memo

  c Voor het verdere verloop wordt verwezen naar de beschrijving
  onder 7 hierboven.

  Met deze functie kunt u persoonlijke berichten opnemen, die uitsluitend
  direct op het faxapparaat of door middel van toegang op afstand kunnen
  worden afgeluisterd. Kies functie 54 en kies met </> de interne
  memo en bevestig met OK. Neem het gewenste bericht op zoals hiervoor is beschreven. Interne memo's kunnen als normale berichten worden afgeluisterd en gewist.

  Gesprek opnemen
  U kunt met uw faxapparaat ook een telefoongesprek opnemen.
  1 Druk daartoe tijdens het telefoongesprek op RECORD.
  2 Om de opname te beëindigen, legt u de hoorn op de haak of drukt
  u op STOP.
  3 De opname kan als een bericht worden afgeluisterd en gewist.
  Een gesprek dat in de handenvrij-modus (via de luidspreker)
  wordt gevoerd kan niet worden opgenomen.

  26 • Page 27

  Der Anrufbeantworter
  Opdrachtenoverzicht

  Afstandsbediening

  1 Het bericht dat u op dat moment afluistert wordt herhaald.

  U kunt de antwoordapparaatfuncties van uw faxapparaat ook op afstand
  bedienen vanaf elke telefoon die over toonkiesfunctionaliteit beschikt.
  Voor de toegang op afstand hebt u een toegangscode nodig die u via
  functie 52 kunt invoeren (deze code dient tegelijkertijd als toegangscode voor functie 55 Doorsturen).

  2 Alle berichten worden afgespeeld.
  3 Verder springen naar het volgende bericht.
  4 Opname van een nieuwe meldtekst. Wanneer u na twee bevestigingstonen opnieuw op 4 drukt, volgt er een lange bevestigingstoon.
  Spreek uw tekst in en beëindig de opname door nogmaals op 4 te
  drukken.

  Zo stelt u uw fax in voor de afstandsbediening
  1 Kies functie 52 en druk op OK.

  5 De meldtekst die u heeft ingesproken wordt weergegeven.

  2 Voer de viercijferige code in.

  6 Deze toets wist het bericht dat op dat moment wordt weergegeven.
  Wanneer u na alle berichten te hebben afgeluisterd op 6 drukt,
  worden alle berichten gewist. In beide gevallen hoort u na de eerste
  druk op de toets een bevestigingstoon. Druk binnen vijf seconden
  opnieuw op 6 om de wisopdracht uit te voeren.

  3 Druk op OK. De code is opgeslagen.

  Afluisteren en bedienen op afstand
  1 Als u nu uw berichten vanaf een andere telefoon wilt afluisteren,
  belt u uw faxapparaat en wacht u op de meldtekst.

  7 Activeren van S (DAG-modus).

  2 Toets de toegangscode in. De meldtekst wordt onderbroken en u
  hoort een bevestigingstoon. De nieuwe berichten worden nu
  afgespeeld. Wanneer er geen nieuwe berichten zijn opgenomen,
  klinkt er een tweede bevestigingstoon.

  8 De zojuist gegeven opdracht wordt afgebroken.
  9 Activeren van M (NACHT-modus).

  3 Daarna kunt u als volgt opdrachten invoeren of de toegang op
  afstand beëindigen door de hoorn neer te leggen.

  Afstandsbediening:

  FUNCTIES:
  Weergeven

  6 drukken ➧ ee
  6 drukken ➧ e , gewist

  3

  Snel vooruit

  4

  Meldtekst opnemen

  alle berichten
  6 drukken ➧ ee
  6 drukken ➧ e , gewist

  5

  Meldtekst weergeven

  8

  STOP

  dit bericht

  9

  Nacht modus:

  1

  2

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Operation meldtekst wachten

  3

  0  7

  Dag modus:

  Telefoonnummer ingeven

  Toegangscode ingeven
  e

  Naar nieuwe
  boodschappen
  luisteren

  7 drukken ➧ e , (dag modus activiert)

  e

  9 drukken ➧ e , (nacht modus activiert)  2

  6

  Functie ingeven

  27

  X

  X

  X

  X  Herhalen  Bericht wissen:

  1

  ee

  1

  2

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  0

  3 • Page 28

  8 Andere functies
  Kopiëren

  EASYLINK
  Gebruik van andere apparaten

  U kunt uw faxapparaat gebruiken om een document op papier te kopiëren. Bij het kopiëren gaat het faxapparaat automatisch naar de resolutie
  FINE. Bovendien kunt u ook de resolutie PHOTO selecteren.

  Deze codes zijn van belang, indien u een gesprek of een extra telefoon
  wilt aannemen of een gesprek resp. een faxbericht naar uw faxapparaat
  wilt doorverbinden.

  1 Houd de eerste pagina van het document met de tekst naar boven.
  Om te vermijden dat meerdere vellen ineens door het toestel
  gevoerd worden, schudt u de documenten samen tot op gelijke
  hoogte alvorens ze in de documentdoorvoer te plaatsen (zie ook
  hoofdstuk Fax / Documenten invoeren). U kunt maximaal 10
  pagina's tegelijk invoeren.

  1 Code om uw faxapparaat via een extra telefoon te starten: *5
  2 Seriele aansluiting: Code om via een extra, seriële telefoon een
  gesprek naar uw faxapparaat door te verbinden: *0
  Zie hoofdstuk Telefoon / Gesprekken doorverbinden.
  3 Parallelle aansluiting: Code voor het uitschakelen van het faxtoestel
  vanaf een extra telefoon die in parallel aangesloten is: **
  Voor faxtoestellen met ingebouwd antwoordapparaat:
  deze code wordt tevens gebruikt om het uitgaand bericht uit te
  schakelen als het antwoordapparaat al geactiveerd is.
  Om van deze functie gebruik te kunnen maken, moet u uw extra telefoon resp. draadloze handset op toon-kiezen instellen. Verlangt uw
  telefoonaansluiting echter de instelling puls-kiezen, dan moet u uw extra
  toestel tijdelijk omschakelen, om toonkiessignalen te zenden. Voor de
  juiste gang van zaken zie de gebruiksaanwijzing van uw extra toestel.
  ! Verander de aangegeven EASYLINK-codes alleen,
  als het absoluut noodzakelijk is.

  2 Kies de gewenste resolutie door te drukken op FINE/PHOTO
  en druk op START/COPY.

  Moet u een reeds ingestelde code toch veranderen, kiest u functie 34
  en druk op OK. Voer een code van twee cijfers in. Het eerste cijfer zou
  * of # moeten zijn en druk op OK. Voert u deze procedure bij alle 3
  de codes door.

  3 De door het faxapparaat ingetrekken originele pagina komt aan de
  voorkant van het faxtoestel weer te voorschijn.

  Let wel: de drie codes moeten verschillend zijn. Anders verschijnt
  op het display:
  CODE NIET OK

  Wanneer op uw kopie of uw fax niets te zien is, ligt of uw
  document papier er verkeerd om in.
  U kunt het kopieerproces onderbreken door op de STOP-toets
  te drukken.

  28 • Page 29

  9Störungen
  Storingen
  Onderstaande tabel bevat een overzicht van de meest voorkomende
  storingen of problemen en mogelijke oorzaken en oplossingen. Wij verzoeken u dit overzicht, dat door onze servicetechnici is samengesteld, te
  raadplegen voordat u de klantenservice belt. In de meeste gevallen kunt
  u uw probleem dan zelf oplossen.
  Als u een storing niet kunt opheffen met behulp van de bovenstaande
  aanwijzingen, volgt u de volgende stappen:

  in Nederland
  Tel: 0900-8406

  Fax: (0800)-0220496

  in België
  Tel: 070-233 470 (Frans)
  Tel: 070-222 303 (keuze Frans of Nederlands)

  Fax: 070-233 471

  1 Trek de netstekker eruit.
  2 Wacht minstens tien seconden en steek dan de netstekker weer in
  het stopcontact.
  3 Indien de storing daarna weer optreedt, neem dan contact op met
  uw klantendienst.

  De kwaliteit van de faxen is slecht
  Storing

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  U of uw partner ontvangen een leeg vel papier. De afzender heeft de achterkant van zijn blad De afzender moet het document juist invoeren.
  gestuurd.
  Test het apparaat door een kopie te maken. Als
  De printer is kapot.
  de kopie foutvrij is, schort er iets aan het
  faxtoestel van de verzender. Breng het evt. naar
  de servicedienst.

  De door u verzonden documenten zijn slecht
  leesbaar.

  Het faxapparaat maakt zwarte strepen bij
  sturen of kopiëren.

  Het faxapparaat maakt witte strepen bij
  ontvangen of kopiëren.

  Het document bevat foto's of te klein
  gedrukte tekst.

  Wijzig de resolutie-instelling op FINE of
  PHOTO.

  De tekens zijn te dun.

  Controleer het document.

  Het apparaat is kapot.

  Test het apparaat door een kopie te maken. Als
  de kopie foutvrij is, schort er iets aan het
  faxtoestel van de verzender. Breng het zo nodig
  naar de servicedienst.

  Er zitten nog resten papier in het apparaat of
  de scanner is vervuild.

  Open het bedieningspaneel en verwijder het
  papier uit de document invoeropening.

  Het apparaat is kapot.

  Test het apparaat door een kopie te maken. Als
  de kopie foutvrij is, schort er iets aan het
  faxtoestel van de verzender. Breng het zo nodig
  naar de servicedienst.

  Printkop is vuil.

  Copieer meerdere malen een zwarte pagina,
  totdat de strepen zijn verdwenen.

  29 • Page 30

  Problemen met de verbinding
  Storing
  U kunt niet bellen en geen documenten
  verzenden.

  VERZENDFOUT

  CHECK
  DISPLAY

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  Verkeerde kiesmodus ingesteld.

  Verander de kiesmodus met functie 15.

  Uw toestel is aan een telefooncentrale (PABX)
  aangesloten en u heeft het niet goed ingesteld.

  Kies in functie 15 PABX: JA.

  Slechte kwaliteit van de telefoonverbinding.

  Probeer nogmaals te faxen. Verlaag de
  transmissiesnelheid (functie 21).

  Bij de ontvanger zit het papier vast, of zijn
  papier is op.

  Bel de ontvangende partij.

  Fax van uw partner is bezet, neemt niet op, of
  een ander apparaat neemt op, zoals een
  antwoordapparaat of een telefoon.

  Probeer het later nog eens of wijs uw partner
  op een eventuele fout in de installatie.

  Verkeerde aansluiting of losse stekker.

  Controleer uw aansluiting.

  Uw apparaat is deel van een interne telefooncentrale.

  Controleer de instelling via functie 15.

  Telefoonkabel is aangesloten op de aansluiting
  EXT aan de onderkant van het apparaat.

  Sluit de telefoonkabel aan op de aansluiting
  LINE aan de onderkant van het apparaat.

  U heeft de telefoonkabel op de EXT. uitgang
  aangesloten.

  Sluit de telefoonkabel op de LINE uitgang aan
  de onderzijde van het apparaat aan.

  Foutrapport
  GEEN VERBINDING

  of
  HERHALEN MISLUKT
  GEEN AANSLUITING
  GEEN KIESTOON

  U neemt de hoorn van uw faxapparaat op en
  hoort geen kiestoon.

  bezet

  resp.
  faxberichten worden telkens onderbroken.

  U kunt geen faxen ontvangen (u heeft de
  belsignalen met de EXPERT-modus ingesteld).

  Uw faxpartner bezit een faxapparaat, dat de
  Probeer de fax handmatig te verzenden: Druk
  tegenwoordig gebruikelijke herkenningssignalen op DIAL/l en kies het faxnummer. U hoort
  niet kan ontvangen.
  dat de verbinding wordt gemaakt. Heeft de
  ontvanger een antwoordapparaat ingeschakeld,
  wacht dan tot u na de meldtekst een pieptoon
  hoort. Druk nu op START.

  U heeft het totaal aantal belsignalen (AANTAL Stel het totaal aantal belsignalen of de vrije
  RINGS: _) te hoog ingesteld.Bij sommige
  rings in op een lagere waarde dan 5, in functie
  faxapparaten duurt het maken van de verbin31 of 32 FAX: EXPERT.
  ding te lang en de verzending wordt onderbroken.

  30 • Page 31

  Störungen
  Andere Problemen
  Storing
  Kopie is blanco.

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  Origineel document ligt er verkeerd om in.

  Voer het document in met de beschreven kant
  naar boven.

  De printer of de scanner is kapot.

  Service.

  U neemt de hoorn op en hoort een pieptoon
  resp. stilte.

  Het betreft een faxbericht.

  Op het faxapparaat: START drukken. Op
  een andere telefoon: * en 5 drukken. Leg
  daarna de hoorn op de haak.

  Als u op een andere telefoon de hoorn
  opneemt, hoort u op de achtergrond de
  beltoon, of, afhankelijk van het type toestel,
  het geactiveerde uitgaande bericht van uw
  eigen ingebouwd antwoordapparaat.

  Uw extra telefoon is parallel aangesloten.

  Door 2 keer te drukken op * kunt u het
  wachtsignaal resp. de meldtekst uitschakelen
  en het gesprek zonder storingen voeren(zie
  hoofdstuk Faxschakelaar / Gebruik van
  extra toestellen).

  De afdrukken komen niet zoals gewoonlijk aan Papier is vastgelopen.
  de voorkant van de fax te voorschijn.

  Open het bedieningspaneel en de inktfilmkap.
  Laat de papiertoevoerklep dicht. Trek het
  gekrulde papier er voorzichtig uit vanaf de
  binnenkant.

  Alleen voor faxtoestellen met ingeU gebruikt achtergrondmuziek.
  bouwd antwooordapparaat:
  U heeft uw antwoordapparaat ingeschakeld en Uw meldtekst is te lang.
  kunt geen faxen ontvangen.

  Neem een bericht op zonder muziek.
  Spreek een kortere meldtekst in (niet langer
  dan 20 seconden).

  deksel sluiten

  Uw Inktfilmkap is open.

  Sluit de inktfilmkap.

  PAPIER VAST.

  Éen of meerdere pagina's zijn scheef ingevoerd.

  Open het bedieningspaneel en de inktfilmkap
  en trek het papier er voorzichtig uit.

  Teveel papier (meer als 50 pagina's) ingelegd.

  ORIGINEEL VAST.

  Document is niet correct ingevoerd, evt scheef
  ofwel meerdere blad tegelijkertijd.

  telefoontoestel

  U bent nu een extra telefoon aan het gebruiken. Dit is geen fout!

  FILM BYNA LEEG

  Uw inktfilm is bijna op.

  31

  Open het bedieningspaneel en neem het
  document eruit.

  Schaft u een nieuwe inktfilm aan. • Page 32

  Instructies voor onderhoud

  Service code

  Het glas van de scanner en de rollen van uw faxtoestel moeten indien
  nodig afgestoft worden.

  ! Gebruik deze functie alleen als het absoluut
  noodzakelijk is. Als u tevreden bent met de gewijzigde fabrieksinstellingen, gebruikt u deze functie
  beter niet.

  ! Voor u het faxtoestel opent, moet u ervoor zorgen
  dat u elektrisch ontladen bent, bv. door de metalen
  behuizing van een geaard toestel, een waterleiding
  of een radiator aan te raken.

  Als het papierdoorvoermechanisme papier bevat, verwijdert u het.

  ! Gebruik een zachte, pluisvrije doek dat u licht in
  alcohol (96%) gedrenkt heeft. U kunt ook gebruik
  maken van een speciale doek voor het reinigen van
  faxtoestellen. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen
  in het toestel terechtkomen.

  Functie 45 Service code dient om bepaalde of alle wijzigingen aan de
  fabrieksinstellingen te wissen. Deze functie laat u toe uw toestel gedeeltelijk of volledig opnieuw te configureren. Dit is vooral nuttig als u
  instellingen heeft gewijzigd maar uw faxtoestel niet volgens de verwachtingen reageert.
  Nadat u bepaalde of alle persoonlijke instellingen heeft gewist, voert u de
  procedure INSTALLATIE HULP opnieuw uit.

  Vegen bij het kopiëren of
  verzenden van faxberichten

  Volgende codes zijn beschikbaar:

  Code N° 7117

  Maak het glas van de scanner schoon, alsook
  de scannerrol, de documentdoorvoerrol en
  de rubberen randen.

  Deze code wist al uw wijzigingen aan de fabrieksinstellingen. Het faxtoestel
  zal dan precies op dezelfde manier reageren als bij de eerste installatie.

  1 Open het bedieningspaneel door het op te tillen aan de hand van de
  uitsparing in het midden. Als u een klik hoort, staat het paneel op
  zijn plaats.

  Code N° 7140
  Als u deze code invoert, zullen al uw ingevoerde instellingen en gegevens
  gewist worden, behalve voor:
  • uw persoonlijk uitgaand bericht in uw ingebouwd antwoordapparaat
  • ontvangen berichten
  • opgeslagen kortkiesnummers
  • opgeslagen nummers in de telefoongids
  • uw naam
  • uwnummer

  Voorbeeld van gebruik van een service code:
  1 Kies functie 45 en typt u de gewenste service code in (7117 of
  7140). Druk op OK.
  2 Met </> kunt u selecteren of u uw instellingen echt wilt wissen.
  Druk ter bevestiging op OK. Uw faxtoestel wordt terug ingesteld
  op de initiële configuratie.

  32 • Page 33

  Störungen
  2 Veeg het scannerglas (B) en de rubberen rand (D) af met een doek.
  Draai met de handen voorzichtig aan de documentdoorvoerrol (A)
  en veeg het af met een stofdoek.
  E

  A
  B
  C
  D

  3 Gebruik een doek, zoals hierboven beschreven, en veeg de grijze
  printerrol af (E). Om de volledige rol schoon te maken, draait u
  met beide handen aan de rol.
  4 Als u klaar bent met poetsen, sluit u de inktfilmkap en het
  bedieningspaneel.

  3 Houd FINE/PHOTO op het bedieningspaneel ingedrukt: de
  scannerrol (C) begint te draaien. U kunt nu de scannerrol schoonmaken door de doek er lichtjes overheen te wrijven.

  ! Gebruik niet de op de markt verkrijgbare fax
  reinigers, die in het apparaat ingevoerd worden via
  de documenteninvoer. Hiermee beschadigt u het
  apparaat!

  Vegen bij het ontvangen
  van faxberichten
  Reinig de printerrol
  Als het papierdoorvoermechanisme papier bevat, verwijdert u het.

  2
  1

  1
  1 Opent u het bedieningspaneel zoals boven beschreven (1).
  2 Open de inktfilmkap door beide blauwe openingshendels tegelijk
  met beide handen naar achter te duwen en vervolgens de inktfilmkap terug te slaan (2).

  33 • Page 34

  10 Appendix
  Glossarium

  Technische specificaties
  Compatibiliteit:
  Soort aansluiting:
  Faxtijden - Nederlande:
  Faxtijden - België:

  ITU groep 3
  hoofd (PSTN)/ neventoestel (PABX)
  Buitenlijn (PSTN): 100 ms
  Neventoestel (PABX): 100 ms
  Buitenlijn (PSTN): 120 ms
  Neventoestel (PABX): 120 ms

  Nummerweergave: Wanneer u gebeld wordt, ziet u in de display het telefoonnummer
  van de beller.
  Boodschap: De boodschap die de opbeller kan achterlaten, wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld en hij na de pieptoon inspreekt.

  Afmetingen invoerpapier:
  breedte:

  Document: De tekst die u per fax verzendt.

  één document
  148 - 217 mm
  meer dan één document 148 - 217 mm
  lengte:
  één document
  100 - 600 mm
  meer dan één document 148 - 297 mm
  dikte:
  één document
  0.05 - 0.2 mm
  meer dan één document 0.08 - 0.12 mm
  Afdrukpapier:
  A4 210 x 297 mm, 80g
  Max. leesbreedte:
  (216 ± 1) mm
  Resolutie:
  horizontaal: 8 punten /mm (200 dpi)
  verticaal:
  standaard 3.85 lijnen/mm
  fijn
  7.7 lijnen/mm
  Fotostand:
  16 grijstinten (faxtoestellen zonder ingebouwd
  antwoordapparaat)
  64 grijstinten (faxtoestellen met ingebouwd
  antwoordapparaat)
  Contrastregeling:
  automatisch
  Kopiëren:
  fijn- en foto-drukkwaliteit
  Data compressie:
  MH,MR
  Modulatie:
  V29bis, V27ter, V21
  Transmissiesnelheid:
  9600/7200/4800/2400bps
  Geluidsniveau:
  in de wachtstand
  <20 dBA
  tijdens het kopieren
  < 53 dBA
  Schrijfmethode:
  Inkfilm printer
  Fax papier:
  standaard A4 letter 210 x 297 mm
  Documenteninvoer:
  max. 10 vellen (80 g/m²)
  Faxschakelaar:
  DAG/NACHT/KLOK
  Afmetingen (BxTxH):
  357 x 253 x 160 mm zonder papiersteun
  Gewicht:
  ca. 3 kg
  Stroomverbruik:
  Stand-by: ca. 3W
  Bij het telefoneren: ca. 5W
  Zenden van een standaardbladzijde: ca. 20W
  Ontvangst van een standaardbladzijde: ca. 35W
  Netspanning:
  220-240 V/50-60 Hz
  Tekstopname:
  15 minuten
  Spreekweergave:
  ja
  Toegelaten omgevingstemperatuur bij werking:
  temperatuur: 5 - 40 ° C
  relatieve vochtigheid: 15 - 85 % RV zonder
  condensatie
  Aanbevolen bedrijfssomgeving: bij gebruik:
  temperatuur: 17 - 28 ° C
  relatieve vochtigheid: 20 - 80 % RV zonder
  condensatie
  in niet-aangesloten toestand
  (klaar voor gebruik met geladen inktfilm en pa
  pier):
  temperatuur: 0 - 45 ° C
  relatieve vochtigheid: 15 - 85 % RV zonder
  condensatie
  Stoorstralingsonderdrukking:
  met EN 55022/VDE 0878 Deel 1 Klasse B

  DTMF: Dit staat voor de engelse uitdrukking "DualTone Multiple Frequency". Met
  dit signaal kunt u de ontvangst van een fax starten via een extra telefoon die gebruik
  maakt van toonkiezen.
  DMM (Dynamic Message Memory): In dit geheugen worden zowel berichten die op
  het ingebouwde antwoordapparaat zijn achtergelaten als nietafgedrukte faxen vastgelegd.
  Extra apparaat, extra telefoon: U kunt uw faxapparaat op één telefoonaansluiting
  gebruiken samen met extra apparaten zoals een telefoon, een antwoordapparaat e.d.
  Om interferentie te voorkomen, dient u enkele instellingen te wijzigen.
  Faxschakelaar, automatische en handmatige ontvangst: De faxschakelaar in uw fax
  apparaat kan inkomende faxberichten herkennen. Als u automatische ontvangst ingesteld hebt, wordt een faxbericht automatisch en in stilte ontvangen. Bij handmatige
  ontvangst dient u op START te drukken om de fax te ontvangen.
  Hook-Flash-Functie: Met de toets R kan gebruik worden gemaakt van een groot aantal
  nieuwe diensten van de aanbieder van telecommunicatiediensten.
  Identificatiecode: Bij vrijwel elk faxapparaat kunnen naam en nummer van de gebruiker worden ingevoerd. Deze identificatiecode wordt afgedrukt op het faxbericht en
  verschijnt tevens op het display bij de ontvangende partij.
  Inktfilm: Met geïnkte folie (gelijkwaardig aan een lint) voor afdruk op gewoon papier.
  ITU (InternationalTelecommunications Union): de internationale telecommunicatieunie van PTT’s uit alle landen die zich onder andere bezighoudt met het vastleggen van
  normen.
  Meldtekst (OGM): Als fabrieksinstelling werd een uitgaand bericht opgenomen.
  Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld, hoort de opbeller de tekst gevolgd door
  een pieptoon.
  Papier: Standaard A4 paper 210 x 297 mm, 80 g/m²
  Parallel: Meer dan een telecommunicatietoestel wordt -afhankelijk van het landparallel of serieel aangesloten (de ene na de andere).
  Pulskiezen: Dit is een verouderde manier van kiezen, waarbij aan elke cijfertoets een
  bepaalde aantal impulsen wordt toegekend.
  Serieel: Meer dan een telecommunicatietoestel wordt -afhankelijk van het landparallel of serieel aangesloten (de ene na de andere).
  TAM: Afkorting voor "Telephone Answering Machine" (antwoordapparaat).
  Telefooncentrale (PABX), buitenlijncode: In alle grotere bedrijven zijn telefooncentrales gemeengoed. Zo'n centrale werkt als een intern telefoonnet. Om toegang te krijgen
  tot het openbare net moet een buitenlijncode gebruikt worden (meertal een 0).
  Toonkiezen: Dit is de moderne manier van kiezen, waarbij aan elke cijfertoets en
  andere toon wordt toegekend.

  34 • Page 35

  Index
  A
  A-Z (telefoongids-toets) 7
  Aansluiting 30, 34
  Hoorn 9
  Net 9
  Parallel 17
  Serieel 17
  Afluisteren
  Berichten 25
  Afstandsbediening 27
  Andere apparaate 12
  Andere apparaten 28
  Antwoordapparaat 1, 5, 20, 25
  Inschakelen 25
  Uitschakelen 25
  Volume 25
  Apparaat
  Beschrijving 4

  B
  Basis instellingen 15
  Bellen
  Ondanks antwoordapparaat 26
  Belsignaal
  Geluidsterkte 16
  Types 16
  Berichten 25
  Doorsturen 25
  Voor beller 26
  Wissen 25
  Beschrijving
  Apparaat 4
  Bevelen
  Voor afstandsbediening 27
  Bevestigingstoon 27
  Bezet 30

  C
  Check Display 7, 9, 11, 30
  Papierstoring 12
  Clear-toets 7, 25
  Code 28
  Service 32
  Toegangscode 27
  VIP Code 26
  Compressie 24
  Computer-modem 12
  Contrast 34
  Copy-toets 7, 28
  Correctie 15, 21

  D
  Dag 1, 5, 7, 15, 17, 18
  Data compressie 34
  Data, technische 34
  Datum 9, 15
  Dial-toets 7
  Display 5, 7
  DMM 5, 24, 34
  Documenten
  Invoeren 23
  Doorsturen
  Berichten 25
  Doorverbinden 7, 22, 28
  Draadloze telefoon 12, 28
  Draadloze telefoons 1
  Drukken 24

  Functielijst 5
  Lijst met telefoonnummers 22
  DTMF 34
  Dynamic Message Memory 34

  Installatie Hulp 12
  Installeerhulp 4
  Instructies voor onderhoud 32
  Intercontinentaalfunctie 24
  Internationale garantie 2
  Interne memo 26
  Invoer
  Verbeteren 21
  Wissen 21, 22
  Invoeren
  Documenten 23
  ISDN 14
  ITU 34

  E
  Easylink-functie 28
  Expert 20
  Externe memo 26
  Extra telefoon 1, 22, 28
  Extra toestel 12, 22

  F
  Fax

  J

  Geheugen 5
  Journaal 24
  Zenden 23
  Fax papier 34
  Fax schakelaar 1
  Faxberichten
  Oproepen 24
  Faxontvangst
  Expert 20
  Faxschakelaar 17, 34
  Faxtijden 34
  Fijn-Instelling 34
  Fine-Instelling 5, 7, 28
  Fine-toets 23
  Foto-Instelling 34
  Foutrapport 23
  Functie HULP 15
  Functielijst 5
  Drukken 5
  Function-toets 7, 15

  Jaar 9, 15
  Journaal 24

  K
  Kabel
  Beschrijving 4
  Kiesmodus 14
  Klok 1, 5, 7, 17, 18, 19, 20
  Klok-modus 17
  Deactivieren/activieren 17
  Instellen/controleren 17
  Kopiëren 28
  Kort kies 21
  Lijst met telefoonnummers 22
  Kortkies 7
  Kostenteller 12
  Krulsnoer 9

  L
  Later verzenden 24
  Lijst
  Functies 5
  Telefoonnummers 22
  Lijst met telefoonnummers 22
  Line-aansluiting 8
  Luidspreker 22
  Volume 16

  G
  Garantie 2
  Geheugen 5, 24
  Lijst met telefoonnummers 22
  Telefoonnummers 21
  Geluidsterkte
  Belsignaal 16
  Geräteübersicht 6
  Gesprek
  Opnemen 26
  Gesprekken
  Doorverbinden 22
  Gewicht 34
  Glossarium 34
  Grijstinten 5, 7, 34

  M

  Handenvrije bediening 22
  Help-toets 7, 12, 15
  Herkiezen 7, 21
  Hook Flash 34
  Hoorn 4, 9
  Aansluiting 9
  Toets 7

  Maan (symbool) 5, 7, 17, 19, 20
  Maand 15
  Meldtekst 25
  Memo 26
  Mic-toets 7
  Microfoon 22
  Uitschakelen 22
  Millenium 15
  Modem 12
  Modulatie 34
  Modus
  Dag (Zon) 18
  Dag (zon) 1
  Klok 17
  Nacht (maan) 1, 19

  I

  N

  Inktfilm 4, 9, 24
  Invoeren 10
  Vervangen 9
  Verwijderen 10
  Install-toets 7, 12, 15
  Installatie 1, 8

  Naam
  invoeren 15
  Nacht 1, 5, 7, 17
  Nacht-modus 19, 20
  Netaansluiting 9, 34
  Netsnoer 4
  Netspanning 34

  H

  35

  Nummer
  Invoeren 15
  Nummers
  Opslaan 21
  Nummerweergave 22, 34

  O
  OGM 34
  OK-toets 7
  Opbellen 21
  Opname
  Lengte 25
  Opnemen
  Gesprek 26
  Meldtekst 25
  Oproepen
  Faxberichten 24
  Met code 24
  Snel 24
  Overdrachtssnelheid 24
  Overzicht van het toestel 4

  P
  PABX 14, 30, 34
  Papier 24, 34
  Formaat 24
  Plaatsen 11
  Storing 12
  Verwijderen 12
  Papierformaat 11
  Papierloze faxontvangst 24
  Papiersteun 4, 11
  Parallel 17, 20, 34
  Pause-toets 7, 25
  PC-modem 12
  Photo-Instelling 5, 7, 28
  Photo-toets 23
  Pijl-toets 7, 21
  Pijlen op het display 5
  Plaatsen
  Papier 11
  Play-toets 7, 25
  Printerrol 32
  Pulskiezen 14, 28, 34

  R
  R-toets 7, 21, 34
  Record-toets 7, 25, 26
  Reiniging 32
  Resolutie 5, 7, 23, 28, 34

  S
  Scanner 32
  Serieel 20, 34
  Seriell 17
  Service 2
  Service code 32
  Snelheid 24, 34
  Standplaats 8
  Start-toets 7
  Stekker 4
  Stoorstralingsonderdrukking 34
  Stop-toets 7
  Storingen
  Fax 29, 30
  Papierstoring 12
  Printer 29
  Telefoon 30 • Page 36

  1608

  NL, B
  5103 506 1604.3

  Stroom uitval 8

  U

  T

  Uitschakelen van den microfoon 22

  Z

  Taal 15
  TAM 34
  Technische data 34
  Technische specificaties 34
  Telefoon 21
  Gesprek opnemen 26
  Telefoonaansluiting 34
  Telefooncentrale 14, 30
  Telefoongids 7, 21
  Lijst met telefoonnummers 22
  Telefoonkabel 4, 8
  Telefoonkosten 24
  Telefoonmaatschapp 21
  Telefoonnummers
  Lijst 22
  Temperatuur 34
  Test 9, 14
  Tijd 9, 15
  Toegangscode 27
  Toonkiezen 14, 28
  Transmissie
  Problemen 30
  Transmissiesnelheid 34

  V

  Zon (symbool) 5, 7, 17, 18

  Het CE merk bevestigt dat de machine
  voldoet aan de betreffende richtlijnen van
  de Europese Unie.

  De kartonnen verpakking en het karton
  dat uw toestel aan de zijkanten beschermt,
  zijn vervaardigd uit papierafval en kunnen gerecycleerd worden als papierafval;
  in overeenstemming met de specifieke
  eisen van uw land, gooit u de plastic folie
  hetzij als recyclage-afval, hetzij als normale afval weg.

  Deze gebruiksaanwijzing is gedrukt op
  chloorvrij gebleekt kringlooppapier en
  voldoet aan de hoogste eisen met betrekking tot de milieubescherming.

  Invoer 21, 22

  Veiligheidsinstructies 2, 8
  Verbeteren
  Invoer 21
  Verbinding 30
  Verpackungsinhalt 6
  Verpakking
  Inhoud 4
  Vervuiling 32
  Verzenden
  Later 24
  Op afroep 24
  Verzenderapport 23
  Verzending
  Gereed voor verzending 24
  VIP Code 26
  Volume 25
  Luidspreker 16

  W
  Wisselgesprek 21
  Wissen
  Berichten 25
  Instellingen 32

  Deze elektronische apparatuur bevat
  recyclebaar materiaal. Aan het einde van
  de levenscyclus van het apparaat, informeert u zo nodig naar de eisen inzake
  recycling van uw eigen land.
  Wijzigingen voorbehouden.
  © 1999

  36


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips magic ppf 241 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Philips magic ppf 241 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,16 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Philips magic ppf 241

Philips magic ppf 241 Bedienungsanleitung - Deutsch - 36 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info