Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/21
Nächste Seite
www.philips.com/welcome
Gebruiksaanwijzing
Altijd tot uw dienst
Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
MCM3150
Vragen?
Vraag het
Philips
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Altijd tot uw dienst

  Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
  www.philips.com/welcome

  Vragen?
  Vraag het
  Philips

  Gebruiksaanwijzing

  MCM3150 • Page 2 • Page 3

  Inhoudsopgave
  1 Belangrijk

  2
  Veiligheid 2

  2 Uw microsysteem

  5
  Inleiding 5
  Wat zit er in de doos?
  5
  Overzicht van het apparaat
  6
  Overzicht van de afstandsbediening
  7

  7 Productinformatie

  15
  Specificaties
  15
  Compat. USB-apparaten en -bestanden 16
  Ondersteunde MP3-discformaten
  16

  8 Problemen oplossen

  17

  9 Kennisgeving

  18

  3 Aan de slag

  8
  De luidsprekers aansluiten
  8
  Op netspanning aansluiten
  8
  De functies weergeven
  8
  De afstandsbediening voorbereiden
  9
  De klok instellen
  9
  Inschakelen 9

  4 Afspelen

  10
  Afspelen vanaf een disc
  10
  Afspelen vanaf USB
  10
  Bediening 10
  Naar een andere track gaan
  10
  Tracks programmeren
  11

  5 Naar de radio luisteren

  12
  Afstemmen op een radiozender
  12
  Radiozenders automatisch
  programmeren 12
  Radiozenders handmatig programmeren 12
  Een voorkeuzezender selecteren
  13
  RDS-informatie weergeven
  13

  6 Andere functies

  De alarmtimer instellen
  De sleeptimer instellen
  Naar een extern apparaat luisteren
  Luisteren via een hoofdtelefoon

  14
  14
  14
  14
  14

  NL

  1 • Page 4

  1 Belangrijk
  Veiligheid

  Belangrijke veiligheidsinstructies


  Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen


  Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor
  ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een
  elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw
  eigen veiligheid en die van anderen is het van
  belang dat u de behuizing niet opent.
  Het 'uitroepteken' waarschuwt voor
  kenmerken waarvoor u de bijgesloten
  documentatie aandachtig dient te lezen om
  bedienings- en onderhoudsproblemen te
  voorkomen.
  WAARSCHUWING: om het risico van brand
  of een elektrische schok zo veel mogelijk te
  beperken, mag het apparaat niet worden
  blootgesteld aan regen of vocht en mogen er
  geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals
  vazen, op het apparaat worden geplaatst.
  LET OP: om het risico van een elektrische
  schok zo veel mogelijk te beperken, dient u de
  stekker volledig in het stopcontact te steken.
  (Voor regio's met gepolariseerde stekkers: om
  het risico van een elektrische schok zo veel
  mogelijk te beperken, dient u de brede pin van
  de stekker te passen op de brede opening van
  het contact.)

  2

  NL

  Volg alle instructies.
  Let op waarschuwingen.
  Plaats dit apparaat niet de nabijheid van
  water.
  Reinig alleen met een droge doek.
  Dek de ventilatieopeningen niet af.
  Installeer dit apparaat volgens de instructies
  van de fabrikant.
  Installeer dit apparaat niet in de nabijheid
  van warmtebronnen zoals radiatoren,
  warmeluchtroosters, kachels of andere
  apparaten (zoals versterkers) die warmte
  produceren.
  Plaats het netsnoer zodanig dat niemand
  erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in
  het bijzonder bij stekkers, stopcontacten
  en het punt waar het netsnoer uit het
  apparaat komt.
  Gebruik uitsluitend door de fabrikant
  gespecificeerde toebehoren/accessoires.
  Uitsluitend te gebruiken met door de
  fabrikant gespecificeerde of bij het
  apparaat verkochte wagens, standaarden,
  statieven, beugels of onderstellen. Bij
  gebruik van een wagen dient u de
  combinatie wagen/apparaat voorzichtig te
  verplaatsen om te voorkomen dat deze
  omvalt.

  Haal de stekker van dit apparaat uit het
  stopcontact bij onweer en wanneer het
  apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
  Laat al het onderhoud verrichten door
  erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud
  is vereist wanneer het apparaat, het
  netsnoer of de stekker is beschadigd,
  wanneer er vloeistof in het apparaat is
  gekomen of er een voorwerp op het
  apparaat is gevallen, wanneer het apparaat
  is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer • Page 5  het apparaat niet goed functioneert of
  wanneer het is gevallen.
  WAARSCHUWING batterijgebruik – Om
  te voorkomen dat batterijen gaan lekken,
  wat kan leiden tot lichamelijk letsel of
  beschadiging van eigendommen of het
  apparaat:
  • Plaats alle batterijen met + en - zoals
  staat aangegeven op het apparaat.
  • Plaats geen oude en nieuwe of
  verschillende typen batterijen in het
  apparaat.
  • Batterijen (meegeleverd of geplaatst)
  mogen niet worden blootgesteld
  aan hoge temperaturen (die worden
  veroorzaakt door zonlicht, vuur en
  dergelijke).
  • Verwijder de batterijen wanneer u het
  apparaat langere tijd niet gebruikt.
  Er mag geen vloeistof op het product
  druppelen of spatten.
  Plaats niets op het apparaat dat gevaar
  kan opleveren, zoals een glas water of een
  brandende kaars.
  Als u het netsnoer of de aansluiting op het
  apparaat gebruikt om het apparaat uit te
  schakelen, dient u ervoor te zorgen dat
  deze goed toegankelijk zijn.
  Waarschuwing

  •• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
  •• Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te
  worden gesmeerd.

  •• Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische
  apparatuur.

  •• Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht,
  open vuur of warmte.

  •• Kijk nooit recht in de laserstraal in het apparaat.
  •• Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer,
  de stekker of de adapter om de stroom van dit
  apparaat uit te schakelen.

  Gehoorbescherming

  Let op
  •• Luister om mogelijke gehoorbeschadiging te

  voorkomen niet gedurende lange perioden op een
  hoog volumeniveau.

  Zet het volume niet te hard:
  • Als u het volume van uw hoofdtelefoon te
  hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen.
  Dit product kan geluiden produceren met
  een decibelbereik dat het gehoor kan
  beschadigen, zelfs als u minder dan een
  minuut aan het geluid wordt blootgesteld.
  Het hogere decibelbereik is bedoeld voor
  mensen die al slechter horen.
  • Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van
  tijd raken uw oren gewend aan hogere
  volumes. Als u dus gedurende langere tijd
  luistert, kan geluid dat u normaal in de
  oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk
  voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te
  beschermen, dient u het volume op een
  veilig niveau te zetten voordat uw oren aan
  het geluid gewend raken en het vervolgens
  niet hoger te zetten.
  Een veilig geluidsniveau instellen:
  • Zet de volumeregeling op een lage stand.
  • Verhoog langzaam het volume totdat
  het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder
  storingen.
  Gedurende langere tijd luisteren:
  • Langdurige blootstelling aan geluid,
  zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan
  gehoorbeschadiging veroorzaken.
  • Gebruik uw apparatuur met zorg en neem
  een pauze op zijn tijd.

  NL

  3 • Page 6

  Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van
  uw hoofdtelefoon.
  • Luister op redelijke volumes gedurende
  redelijke perioden.
  • Let erop dat u niet het volume aanpast
  wanneer uw oren aan het geluid gewend
  raken.
  • Zet het volume niet zo hoog dat u uw
  omgeving niet meer hoort.
  • Wees voorzichtig en gebruik de
  hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke
  situaties.
  • Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het
  besturen van een motorvoertuig, fiets,
  skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren
  op in het verkeer en is in veel gebieden
  niet toegestaan.

  4

  NL • Page 7

  2 Uw
  microsysteem
  Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom
  bij Philips! Registreer uw product op www.
  philips.com/welcome om optimaal gebruik te
  kunnen maken van de door Philips geboden
  ondersteuning.

  Inleiding
  Met dit apparaat kunt u:
  • muziek op audiodiscs, USBopslagapparaten en andere externe
  apparaten beluisteren
  • naar radiozenders luisteren.
  U kunt het geluid verbeteren met het
  volgende geluidseffect:
  • Digital Sound Control (DSC)
  • DSC 1: gebalanceerd
  • DSC 2: duidelijk
  • DSC 3: krachtig
  • DSC 4: warm
  • DSC 5: helder
  Het apparaat ondersteunt de volgende mediaindelingen:

  Wat zit er in de doos?
  Controleer de inhoud van het pakket:
  • Apparaat
  • 2 luidsprekers
  • Afstandsbediening (met één AAA-batterij)
  • Korte gebruikershandleiding
  • Veiligheid en kennisgevingen

  CD

  VOLUME

  FM

  AUDIO IN

  PRESET/ALBUM

  REPEAT

  VOL

  SHUFFLE

  RDS
  MUTE

  DISPLAY

  SOUND

  CLOCK

  PROG
  TIMER
  SLEEP

  Always there to help you
  Register your product and get support at

  www.philips.com/welcome
  Question?
  Contact
  Philips

  Short User Manual

  NL

  5 • Page 8

  Overzicht van het apparaat

  j
  i

  a

  VOLUME

  b

  h
  g
  f

  c
  e

  d
  a

  • Het systeem in- of uitschakelen.
  • Hiermee schakelt u de standybymodus of de energiebesparende
  stand-bymodus in.

  g

  h

  b SOURCE
  • Selecteer een bron: CD, USB, FM of
  AUDIO IN.
  c

  • Aansluiting voor een USB-apparaat.

  d AUDIO IN
  • Audio-ingang voor een extern
  audioapparaat.
  e
  f

  6

  • Hoofdtelefoonaansluiting.
  • Hiermee opent of sluit u het
  discstation.

  NL

  • Hiermee kunt u het afspelen
  beëindigen of een programma wissen.
  /
  • Hiermee gaat u naar de vorige/
  volgende track.
  • Hiermee zoekt u in een track, op een
  disc of op een USB-apparaat.
  • Hiermee stemt u af op een
  radiozender.
  • Hiermee past u de tijd aan.

  i VOLUME +/• Pas het volume aan.
  j

  • Hiermee kunt u het afspelen starten,
  onderbreken of hervatten. • Page 9

  • Hiermee past u de tijd aan.

  Overzicht van de
  afstandsbediening

  f VOL +/• Pas het volume aan.

  a

  g MUTE
  • Hiermee schakelt u het geluid uit of in.

  r
  b
  c

  CD
  FM

  AUDIO IN

  q

  PRESET/ALBUM

  d

  p

  e
  REPEAT

  f
  g
  h
  i

  a

  VOL

  SHUFFLE

  RDS
  MUTE

  DISPLAY

  SOUND

  CLOCK

  PROG
  TIMER
  SLEEP

  o
  n
  m
  l
  k
  j

  • Het systeem in- of uitschakelen.
  • Hiermee schakelt u de standy-bymodus of
  de energiebesparende stand-bymodus in.

  b CD
  • Selecteer CD als bron.
  c FM
  • Hiermee selecteert u FM als bron.
  d PRESET/ALBUM /
  • Hiermee selecteert u een
  voorkeuzezender.
  • Hiermee gaat u naar het vorige/
  volgende album.
  e

  /
  • Hiermee gaat u naar de vorige/
  volgende track.
  • Hiermee zoekt u in een track, op een
  disc of op een USB-apparaat.
  • Hiermee stemt u af op een radiozender.

  h SOUND
  • Hiermee verbetert u het geluid met het
  Digital Sound Control-effect (DSC).
  i CLOCK
  • Hiermee stelt u de klok in.
  • Hiermee geeft u de klok weer.
  j SLEEP/TIMER
  • Hiermee stelt u de sleeptimer in.
  • Hiermee stelt u de alarmtimer in.
  k PROG
  • Hiermee programmeert u tracks.
  • Hiermee programmeert u radiozenders.
  • Hiermee slaat u FM-radiozenders
  automatisch op.
  l DISPLAY/RDS
  • De helderheid van het display aanpassen.
  • Geeft RDS-informatie weer.
  m SHUFFLE
  • Hiermee speelt u tracks in willekeurige
  volgorde af.
  n

  • Hiermee kunt u het afspelen
  beëindigen of een programma wissen.

  o REPEAT
  • Hiermee speelt u een track of alle
  tracks herhaaldelijk af.
  p

  • Hiermee kunt u het afspelen starten,
  onderbreken of hervatten.

  q USB/AUDIO IN
  • Hiermee selecteert u USB of AUDIO
  IN als bron.
  r

  • Druk hierop om het discstation te
  openen of te sluiten.
  NL

  7 • Page 10

  3 Aan de slag

  Op netspanning aansluiten
  Let op

  Let op
  •• Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met

  de beschrijving in deze handleiding of het maken van
  aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke
  straling of een anderszins onveilige werking van dit
  product.

  Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op
  volgorde.
  Als u contact opneemt met Philips, wordt u
  gevraagd om het model- en serienummer
  van dit apparaat. Het model- en serienummer
  bevinden zich op de achterkant van het
  apparaat. Noteer de nummers hier:
  Modelnummer
  __________________________
  Serienummer
  ___________________________

  •• Risico op beschadiging! Controleer of het

  netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage
  dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het
  apparaat.
  •• Risico op elektrische schok! Wanneer u het netsnoer
  loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact
  halen. Trek nooit aan het snoer.
  •• Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt
  gemaakt voordat u het netsnoer op het stopcontact
  aansluit.

  De luidsprekers aansluiten
  Opmerking
  •• Gebruik voor een optimaal geluid de meegeleverde

  luidsprekers.
  •• Sluit alleen luidsprekers aan waarvan de impedantie
  gelijk is aan of hoger is dan die van de meegeleverde
  luidsprekers. Raadpleeg de specificaties verderop in
  deze handleiding.

  De functies weergeven
  In de stand-bymodus kunt u een demonstratie
  van de functies weergeven door op te
  drukken.
  »» De functies worden een voor een op
  het display weergegeven.
  • Druk nogmaals op om de
  demonstratie uit te schakelen.

  SPEAKER OUT (6Ω)

  8

  NL • Page 11

  De afstandsbediening
  voorbereiden

  Opmerking
  •• Als er niet binnen 90 seconden op een knop is gedrukt,
  wordt de klokinstelmodus automatisch afgesloten.

  Let op
  •• Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van

  hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
  •• Risico van verminderde levensduur! Gebruik nooit
  verschillende merken of soorten batterijen door elkaar.
  •• Risico op beschadiging! Verwijder de batterijen wanneer
  het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

  De batterij van de afstandsbediening plaatsen:

  1
  2
  3

  Open het klepje van het batterijvak.
  Plaats de meegeleverde AAA-batterij met
  de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
  Sluit het klepje van het
  batterijcompartiment.

  Tip
  •• Als het systeem is ingeschakeld, kunt u de klok
  weergeven door op CLOCK te drukken.

  Inschakelen
  Druk op .
  »» Het apparaat schakelt over naar de
  laatst geselecteerde bron.

  Overschakelen naar de standbymodus

  De klok instellen
  1

  2

  3
  4

  Houd in de stand-bymodus de knop
  CLOCK op de afstandsbediening langer
  dan twee seconden ingedrukt.
  »» De [24H]- of [12H]-uursindeling
  wordt getoond.
  Druk op
  /
  om de uurindeling [24H]
  of [12H] te selecteren, en druk vervolgens
  op CLOCK.
  »» De cijfers voor het uur worden
  weergegeven en gaan knipperen.

  Druk nogmaals op om het apparaat in de
  stand-bymodus te zetten.
  »» Als de klok is ingesteld, wordt deze op
  het display weergegeven.
  De energiebesparende stand-bymodus
  inschakelen:
  Houd langer dan twee seconden ingedrukt.
  »» Het display wordt gedimd.
  Opmerking
  •• Het apparaat schakelt na 15 minuten in de stand-

  bymodus naar de energiebesparende stand-bymodus.

  Schakelen tussen de stand-bymodus en de
  energiebesparende stand-bymodus:
  Houd langer dan twee seconden ingedrukt.

  Druk op
  /
  om het uur in te stellen
  en druk vervolgens op CLOCK.
  »» De minuten worden weergegeven en
  gaan knipperen.
  Herhaal stap 3 om de minuten in te stellen.

  NL

  9 • Page 12

  4 Afspelen

  CD

  FM

  USB

  AUDIO IN

  PRESET/ALBUM

  REPEAT

  VOL

  SHUFFLE

  RDS
  MUTE

  DISPLAY

  SOUND

  CLOCK

  PROG
  TIMER

  VOLUME

  SLEEP

  Afspelen vanaf een disc
  1

  Druk op CD om CD als bron te
  selecteren.

  2
  3

  Druk op

  om het discstation te openen.

  Plaats een disc in het station met het etiket
  naar boven.

  4

  Bediening
  /
  /

  Druk op om het discstation te sluiten.
  »» Het afspelen wordt automatisch
  gestart. Druk als dat niet het geval is
  op
  .

  REPEAT
  CD

  CD

  FM

  SHUFFLE

  AUDIO IN

  PRESET/ALBUM

  REPEAT
  VOLUME

  VOL

  SHUFFLE

  VOL +/-

  RDS
  MUTE

  DISPLAY

  SOUND

  CLOCK

  PROG
  TIMER
  SLEEP

  MUTE
  SOUND

  Afspelen vanaf USB

  DISPLAY

  Opmerking

  Selecteer een map.
  Selecteer een audiobestand.
  Afspelen onderbreken of
  hervatten.
  Hiermee stopt u het afspelen.
  Hiermee speelt u een track of alle
  tracks herhaaldelijk af.
  Hiermee speelt u tracks in
  willekeurige volgorde af.
  Hiermee verhoogt of verlaagt u
  het volume.
  Hiermee schakelt u het geluid uit
  of weer in.
  Verrijk het geluidseffect met DSC:
  gebalanceerd, duidelijk, krachtig,
  warm en helder.
  De helderheid van het display
  aanpassen.

  •• Zorg ervoor dat het USB-apparaat afspeelbare
  audiobestanden bevat.

  1
  2

  10

  Druk herhaaldelijk op USB/AUDIO IN om
  USB als bron te selecteren.
  Sluit een USB-apparaat aan op de
  -aansluiting.
  »» Het afspelen wordt automatisch
  gestart. Druk als dat niet het geval is
  op
  .

  NL

  Naar een andere track gaan
  Voor CD's:
  Druk op
  /
  om een andere track te
  selecteren.
  Voor MP3-discs en USB-tracks:

  1
  2

  Druk op /
  selecteren.
  Druk op
  /
  te selecteren.

  om een album of map te
  om een track of bestand • Page 13

  Tracks programmeren
  U kunt maximaal 20 tracks programmeren.

  1
  2

  3
  4
  5

  Druk op PROG om de
  programmeermodus te activeren.
  Druk voor MP3-tracks op
  album te selecteren.

  /

  om een

  Druk op
  /
  om een track te
  selecteren en druk vervolgens op PROG
  om uw keuze te bevestigen.
  Herhaal stap 2 en 3 om meer tracks te
  programmeren.
  Druk op
  om de geprogrammeerde
  tracks af te spelen.
  »» Tijdens het afspelen wordt [PROG]
  (programmeren) weergegeven.
  • Druk als het afspelen is gestopt op
  om het programma te wissen.

  NL

  11 • Page 14

  5 Naar de radio
  luisteren

  Radiozenders automatisch
  programmeren
  Opmerking
  •• U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders (FM)
  programmeren.

  Afstemmen op een
  radiozender
  Tip
  •• Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de
  TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.

  •• Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig

  Houd in de tunermodus PROG langer dan
  twee seconden ingedrukt om automatisch
  programmeren te activeren.
  »» Alle beschikbare zenders worden
  geprogrammeerd op volgorde van de
  signaalsterkte van de band.
  »» De radiozender die als eerste wordt
  geprogrammeerd, wordt automatisch
  afgespeeld.

  uit en pas de positie van de antenne aan tot u het
  sterkste signaal hebt gevonden.

  1
  2

  3

  Druk op FM om FM als bron te selecteren.
  Houd
  /
  langer dan twee seconden
  ingedrukt.
  »» De radio wordt automatisch afgestemd
  op een zender met een sterk
  ontvangstsignaal.

  Herhaal stap 2 om op meer zenders af te
  stemmen.
  Afstemmen op een zender met een zwak
  signaal:
  Druk herhaaldelijk op
  /
  tot de ontvangst
  optimaal is.

  Radiozenders handmatig
  programmeren
  1
  2
  3
  4

  Hiermee stemt u af op een radiozender.
  Druk op PROG en vervolgens op
  / om een nummer van 1 tot 20 te
  selecteren.
  Druk op PROG om te bevestigen.
  »» Het voorkeuzenummer en de
  frequentie van de voorkeuzezender
  worden weergegeven.
  Herhaal stap 2 en 3 om meer zenders te
  programmeren.
  Opmerking

  •• U kunt een geprogrammeerde zender overschrijven
  door een andere zender onder het nummer op te
  slaan.

  12

  NL • Page 15

  Een voorkeuzezender
  selecteren
  Druk in de tunermodus op /
  voorkeuzezender te selecteren.

  om een

  RDS-informatie weergeven
  Radio Data System (RDS) is een service
  waarmee FM-stations extra informatie kunnen
  weergeven. Als u afstemt op een RDS-zender,
  worden een RDS-pictogram en de naam van de
  zender weergegeven.

  1
  2

  Stem af op een RDS-zender.
  Druk herhaaldelijk op RDS om de
  volgende informatie te doorlopen (indien
  beschikbaar):
  »» Zendernaam
  »» Soort programma, zoals [NEWS]
  (nieuws), [SPORT] (sport), [POP M]
  (popmuziek)...
  »» RDS RT
  »» Frequentie

  NL

  13 • Page 16

  6 Andere functies
  De alarmtimer instellen
  Dit apparaat kan worden gebruikt als wekker. U
  kunt CD, FM of USB als alarmbron selecteren.
  Opmerking
  •• Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.

  1
  2

  3

  Houd in de stand-bymodus SLEEP/TIMER
  langer dan twee seconden ingedrukt.
  »» De cijfers voor het uur worden
  weergegeven en gaan knipperen.
  Druk herhaaldelijk op
  /
  om het uur
  in te stellen en druk vervolgens op SLEEP/
  TIMER.
  »» De minuten worden weergegeven en
  gaan knipperen.
  Herhaal stap 2 om de minuten in te stellen,
  kies een bron (CD, FM of USB) en stel het
  volume in.

  De sleeptimer instellen
  Als het systeem is ingeschakeld, kunt u de
  sleeptimer instellen door herhaaldelijk op
  SLEEP/TIMER te drukken en een vaste
  tijdsperiode (in minuten) te selecteren.
  »» Als de sleeptimer is geactiveerd, wordt
  weergegeven. Als deze niet is geactiveerd,
  dan verdwijnt van het display.

  Naar een extern apparaat
  luisteren
  Met een MP3 Link-kabel kunt u via dit apparaat
  ook naar een extern audioapparaat luisteren.

  1

  Druk herhaaldelijk op USB/AUDIO IN om
  AUDIO IN als bron te selecteren.

  2

  Sluit een MP3-verbindingskabel (niet
  meegeleverd) aan tussen:
  • de AUDIO IN-aansluiting (3,5 mm) op
  het apparaat
  • en de hoofdtelefoonaansluiting op een
  extern apparaat.

  3

  Start het afspelen op het apparaat (zie de
  gebruikershandleiding bij het apparaat).
  AUDIO IN
  CD

  FM

  Opmerking
  •• Als er niet binnen 90 seconden op een knop is gedrukt,
  wordt de timerinstelmodus automatisch afgesloten.

  AUDIO IN

  PRESET/ALBUM

  REPEAT

  VOL

  SHUFFLE

  RDS
  MUTE

  DISPLAY

  SOUND

  CLOCK

  PROG
  TIMER
  SLEEP

  De alarmtimer activeren en deactiveren:
  Druk herhaaldelijk op SLEEP/TIMER om het
  alarm te activeren of te deactiveren.
  »» Als de timer is geactiveerd, wordt
  weergegeven.

  VOLUME

  AUDIO IN

  Tip
  •• Als u de bron CD/USB selecteert, maar er geen disc
  is geplaatst of er geen USB is aangesloten, wordt
  automatisch de tuner als bron geselecteerd.

  14

  NL

  Luisteren via een
  hoofdtelefoon
  Sluit een hoofdtelefoon aan op de

  -aansluiting. • Page 17

  7 Productinformatie
  Opmerking
  kennisgeving worden gewijzigd.

  Versterker
  120 W
  60 Hz - 16 kHz;
  ±3 dB
  ≥70 dBA
  < 1%
  600 mV RMS

  Luidsprekers
  Luidsprekerimpedantie
  Luidsprekerdriver
  Gevoeligheid

  6 ohm
  4-inch woofer +
  20-mm tweeter
  > 82 dB/m/W

  Tuner (FM)
  Frequentiebereik
  Frequentierooster
  Gevoeligheid
  – mono, signaalruisverhouding 26 dB
  – stereo, signaalruisverhouding 46 dB
  Zoekgevoeligheid
  Harmonische vervorming
  Signaal-ruisverhouding

  Lasertype
  Discdoorsnede
  Onderst. discs
  Audio DAC
  Harmonische
  vervorming
  Frequentierespons

  Specificaties

  Signaal-ruisverhouding
  Harmonische vervorming
  AUX-invoer

  USB Direct-versie
  USB 5 V vermogen

  2.0 Full Speed
  ≤ 500 mA

  Disc

  •• Productinformatie kan zonder voorafgaande

  Maximaal
  uitvoervermogen
  Frequentierespons

  USB

  Signaal-ruis

  Halfgeleider
  12 cm/8 cm
  CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD
  24 bits/44,1 kHz
  <1% (1 kHz)
  60 Hz - 16 kHz;
  ±3 dB
  > 70 dBA

  Algemene informatie
  Netspanning
  Stroomverbruik in
  werking
  Stroomverbruik in
  energiebesparende
  stand-bystand
  Afmetingen
  - Apparaat (b x h x d)
  - Luidsprekerbox
  (b x h x d)
  Gewicht
  - Apparaat
  - Luidsprekerbox

  100 - 240 V~, 50/60 Hz
  30W
  < 0,5 W
  230 x 145 x 237 mm
  142 x 262 x 212 mm
  2,2 kg
  2 x 2 kg

  87,5 - 108 MHz
  50 KHz
  < 22 dBf
  < 45 dBf
  < 30 dBf
  < 3%
  > 45 dBA
  NL

  15 • Page 18

  Compat. USB-apparaten en
  -bestanden

  Ondersteunde MP3discformaten

  Compatibele USB-apparaten:
  • USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
  • USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
  • geheugenkaarten (er is wel een
  aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik
  in combinatie met dit apparaat).
  Ondersteunde USB-indelingen:
  • USB of bestandsindeling van geheugen:
  FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512
  bytes).
  • MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 320 kbps en variabele bitsnelheid
  • Mappen met maximaal 8 niveaus
  • Aantal albums/mappen: maximaal 99
  • Aantal tracks/titels: maximaal 999
  • ID3-tag versie 2.0 of later
  • Bestandsnaam in Unicode UTF8
  (maximumlengte: 32 bytes)
  Niet-ondersteunde USB-indelingen:
  • Lege albums: een leeg album is een album
  dat geen MP3- of WMA-bestanden bevat.
  Lege albums worden niet op het display
  weergegeven.
  • Niet-ondersteunde bestandsindelingen
  worden overgeslagen. Zo worden
  bijvoorbeeld Word-documenten (.doc)
  of MP3-bestanden met de extensie .dlf
  genegeerd en niet afgespeeld.
  • WMA-, AAC-, WAV- en PCMaudiobestanden
  • WMA-bestanden die beveiligd zijn met
  DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
  • WMA-bestanden in 'lossless'-indeling
  16

  NL

  ISO9660, Joliet
  Maximum aantal titels: 128 (afhankelijk van
  de lengte van de bestandsnaam)
  Maximum aantal albums: 99
  Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz,
  44,1 kHz, 48 kHz
  Ondersteunde bit-rates: 32 tot 256 (kbps),
  variabele bit-rates • Page 19

  8 Problemen
  oplossen

  ••
  ••

  Waarschuwing
  •• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

  Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.
  Hierdoor wordt de garantie ongeldig.
  Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van
  dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u
  om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft,
  gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/
  support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er
  dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en
  het serienummer bij de hand hebt.
  Geen stroom
  •• Controleer of het netsnoer van het
  apparaat goed is aangesloten.
  •• Zorg ervoor dat er stroom op het
  stopcontact staat.
  •• Om energie te besparen, schakelt het
  systeem zichzelf automatisch uit als u 15
  minuten nadat het afspelen is gestopt, niet
  op een knop hebt gedrukt.
  Geen geluid of matig geluid
  •• Pas het volume aan.
  •• Controleer of de luidsprekers goed zijn
  aangesloten.
  •• Controleer of de luidsprekerdraden zonder
  isolatie goed zijn vastgeklemd.
  Het apparaat reageert niet
  •• Haal de stekker uit het stopcontact en
  steek deze er vervolgens weer in. Schakel
  het apparaat opnieuw in.
  •• Om energie te besparen, schakelt het
  systeem zichzelf automatisch uit als u 15
  minuten nadat het afspelen is gestopt, niet
  op een knop hebt gedrukt.
  De afstandsbediening werkt niet
  •• Voordat u op een van de functieknoppen
  drukt, moet u eerst de juiste bron

  ••
  ••

  selecteren met behulp van de
  afstandsbediening in plaats van het apparaat.
  Houd de afstandsbediening dichter bij het
  apparaat.
  Plaats de batterij met de polariteiten (te
  herkennen aan een plus- of minteken) in
  de aangegeven positie.
  Vervang de batterij.
  Richt de afstandsbediening rechtstreeks
  op de sensor aan de voorkant van het
  apparaat.

  Geen disc gevonden
  •• Plaats een disc.
  •• Controleer of de disc misschien
  ondersteboven in de lade is geplaatst.
  •• Wacht tot de condens van de lens is
  verdwenen.
  •• Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon.
  •• Gebruik een gefinaliseerde CD of geschikt
  discformaat.
  Sommige bestanden op het USB-apparaat
  kunnen niet worden weergegeven
  •• Het aantal mappen of bestanden op het
  USB-apparaat heeft een bepaalde limiet
  overschreden. Dit verschijnsel is geen
  defect.
  •• De indelingen van deze bestanden worden
  niet ondersteund.
  USB-apparaat niet ondersteund
  •• Het USB-apparaat is niet compatibel met
  het apparaat. Probeer ander app.
  Slechte radio-ontvangst
  •• Vergroot de afstand tussen het apparaat en
  uw TV of videorecorder.
  •• Trek de FM-antenne volledig uit.
  De timer werkt niet
  •• Stel de juiste kloktijd in.
  •• Schakel de timer in.
  De ingestelde tijd op de klok/timer is
  verdwenen
  •• Er is een stroomstoring geweest of het
  netsnoer is eruit geweest.
  •• Stel de klok/timer opnieuw in.
  NL

  17 • Page 20

  9 Kennisgeving
  Eventuele wijzigingen of modificaties aan het
  apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd
  door WOOX Innovations kunnen tot gevolg
  hebben dat gebruikers het recht verliezen het
  apparaat te gebruiken.

  Dit product voldoet aan de vereisten met
  betrekking tot radiostoring van de Europese
  Unie.

  in over de lokale wetgeving omtrent de
  gescheiden inzameling van batterijen. Door u
  op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen,
  voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu
  en de volksgezondheid.
  Milieu-informatie
  Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal
  gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de
  verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden
  in drie materialen: karton (de doos), polystyreen
  (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).
  Het systeem bestaat uit materialen die kunnen
  worden gerecycled en opnieuw kunnen worden
  gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd
  door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de
  plaatselijke regelgeving inzake het weggooien
  van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en
  oude apparatuur.

  Uw product is vervaardigd van kwalitatief
  hoogwaardige materialen en onderdelen die
  kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.

  Als u op uw product een symbool met een
  doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent
  dit dat het product valt onder de EU-richtlijn
  2002/96/EG.
  Win inlichtingen in over de manier waarop
  elektrische en elektronische producten in uw
  regio gescheiden worden ingezameld.
  Neem bij de verwijdering van oude producten
  de lokale wetgeving in acht en doe deze
  producten niet bij het gewone huishoudelijke
  afval. Als u oude producten correct verwijdert,
  voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu
  en de volksgezondheid.

  U mag geen kopieën maken van tegen
  kopiëren beveiligd materiaal, inclusief
  computerprogramma's, bestanden, uitzendingen
  en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt
  u het auteursrecht en pleegt u zodoende een
  misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke
  doeleinden worden gebruikt.
  Dit apparaat beschikt over dit label:

  Opmerking
  •• Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het
  apparaat.

  Uw product bevat batterijen die,
  overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/
  EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval
  mogen worden weggegooid.Win informatie
  18

  NL • Page 21

  Specifications are subject to change without notice.
  2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
  This product was brought to the market by WOOX
  Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is
  the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this
  booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
  MCM3150_UM_12_V3.0


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips MCM3150 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Philips MCM3150 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,59 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info