Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome
SBA3011/00
Gebruiksaanwijzing
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar

  www.philips.com/welcome

  SBA3011/00

  Gebruiksaanwijzing • Page 2 • Page 3 • Page 4 • Page 5 • Page 6 • Page 7

  1 Belangrijk
  Veiligheid

  Belangrijke veiligheidsinstructies
  • Let op waarschuwingen.
  • Volg alle instructies.
  • Plaats dit apparaat niet nabij water.
  • Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de
  instructies van de fabrikant.

  • Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals

  radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals
  versterkers) die warmte produceren.
  • Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/
  accessoires.
  • Laat al het onderhoud verrichten door erkend
  onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat,
  het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het
  apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen,
  wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer
  het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
  • Apparaten niet blootstellen aan vocht.
  • Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas
  water of een brandende kaars.

  Waarschuwing
  •• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
  •• Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur. • Page 8

  Kennisgeving
  Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet
  uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen
  tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te
  gebruiken.
  Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot
  radiostoring van de Europese Unie.

  Verwijdering van uw oude product
  Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste
  afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de
  EU-richtlijn 2002/96/EG.
  Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden
  inzameling van elektrische en elektronische producten.
  Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet
  samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede
  afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van
  mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
  Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese
  richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval
  mogen worden weggegooid.Informeer u over de lokale regels
  inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een
  goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke
  gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
  Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde
  batterij te laten verwijderen.( )

  2

  Aan de slag

  Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde. • Page 9

  Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en
  serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden
  zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:
  Modelnummer __________________________
  Serienummer ___________________________

  Voeding
  De luidspreker werkt op de ingebouwde oplaadbare batterij.
  De ingebouwde batterij opladen:
  Sluit uw luidspreker aan op de PC met de meegeleverde USB-kabel.
  »» Het aan-uitlampje gaat branden.

  • De indicator gaat uit wanneer het apparaat helemaal opgeladen is.

  Afspelen
  1 Trek de audiostekker uit de luidspreker.
  2 Zet de luidspreker aan met de schakelaar.
  »»Het LED-lampje gaat branden.
  3 Sluit de luidspreker aan op uw apparaat met de audiostekker.
  4 Stel het volume in en navigeer naar de audio op uw apparaat.
  5 Koppel na gebruik het apparaat los van de luidspreker en verschuif
  de schakelaar om de luidspreker uit te schakelen.

  3 Productinformatie
  Nominaal uitgangsvermogen

  2 W RMS

  DC-ingangsvermogen

  USB: 5 V 500 mA

  Ingebouwde li-polymeerbatterij

  3,7 V 500 mAH • Page 10

  4

  Problemen oplossen

  Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de
  garantie ongeldig.
  Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat,
  controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het
  probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.
  philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan
  voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de
  hand hebt.
  Geen stroom: Laad uw luidspreker op.
  Geen geluid: Stel het volume op uw apparaat in.
  Geen reactie van de luidspreker: Start de luidspreker opnieuw op. • Page 11 • Page 12

  All registered and unregistered trademarks are property of their
  respective owners.
  © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
  All rights reserved.
  SBA3011_00_UM_V1.0


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Philips SBA3011 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Philips SBA3011 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,88 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info