371089
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/76
Nächste Seite
3
Du
Nederlands
WAARSCHUWING: GEEN NAAKTE
VLAMMEN, ZOALS BRANDENDE KAARSEN, OP HET
TOESTEL PLAATSEN. INDIEN BIJ ONGEVAL EEN
NAAKTE VLAM OP HET TOESTEL ZOU VALLEN KAN,
DOOR HET VERSPREIDEN ERVAN OVER HET TOESTEL,
VUUR ONTSTAAN.
H044_Du
PLAATS VAN GEBRUIK
Temperatuur en vochtigheidsgraad op de plaats van
gebruik:
+5°C – +35°C (+41°F – +95°F); minder dan 85%RH
(ventilatie niet geblokkeerd)
Niet installeren op de volgende plaatsen:
÷ Onder rechtstreekse zonnestraling of onder sterke
kunstmatige belichting
÷ Bij hoge vochtigheidsgraad of op een slecht verluchte
plaats
H045_Du
WAARSCHUWING: DE STANDBY-TOETS
IS IN HET SECUNDAIRE VOEDINGSCIRCUIT
OPGENOMEN. DIT BETEKENT DAT HET APPARAAT
OP STANDBY NIET VAN HET ELEKTRICITEITSNET
IS AFGESLOTEN. PLAATS HET TOESTEL DAAROM
OP EEN GESCHIKTE PLAATS, WAAR DE STEKKER
GEMAKKELIJK UITGETROKKEN KAN WORDEN BIJ
ONGEVAL. DEZE STEKKER MOET OOK
UITGETROKKEN WORDEN INDIEN HET TOESTEL
GEDURENDE EEN LANGERE PERIODE NIET
GEBRUIKT WORDT.
H017B_Du
VENTILATIE: Zorg dat u bij het installeren
van dit toestel rondom wat vrije ruimte laat voor de
ventilatie (tenminste 10 cm boven, 10 cm achter en
10 cm aan weerskanten van het toestel).
WAARSCHUWING: Spleten en
openingen in het omhulsel dienen voor ventilatie
en een gepast gebruik van het product, alsook om
het te beschutten voor oververhitting. Om het te
beschermen tegen vuur mogen deze openingen
nooit afgesloten of bedekt worden met voorwerpen
zoals dagbladen, tafellakens, gordijnen, enz. Plaats
het toestel ook nooit op een dik tapijt, op een bed,
sofa of om het even welk zacht en dik materiaal.
H040_Du
WAARSCHUWING: Deze
luidsprekercontactpunten kunnen onder
GEVAARLIJKE SPANNING staan. Om het risico
van een elektrische shock te vermijden gelieve
men, bij het insteken of uittrekken van de
luidsprekerkabeltjes, de niet geïsoleerde punten
niet aan te raken voordat het stroomsnoer is
uitgetrokken.
H047 Du
Energiebesparend ontwerp
Dit apparaat gebruikt minder dan 0,5 watt aan
energie wanneer de CD-speler in de ruststand
staat.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Pioneer dcs 303 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Pioneer dcs 303 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,31 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info