Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/6
Nächste Seite
FISICHO verwarmingselement met thermostaat
ALGEMENE WAARSCHUWINGEN
Deze thermostaat is ontworpen voor het drogen van gewassen kleding en voor verwarming van de ruimte. Gebruik voor
andere doeleinden is niet toegestaan.
Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar uit staat voordat u begint met de installatie.
Gebruik de radiator niet voordat deze correct en volledig is geïnstalleerd.
Zet de thermostaat pas aan nadat de bedrading is gecontroleerd en alle kabels zijn aangesloten volgens de instructies
van de fabrikant. Controleer of de eenheid niet beschadigd is en of de O-ring correct is geïnstalleerd.
Schakel de thermostaat niet uit door de voedingskabel los te koppelen.
Gebruik de thermostaat niet als het elektrische circuit niet is aangesloten op een veiligheidsschakelaar.
De nominale spanning van de eenheid moet overeenkomen met de nominale spanning van het elektriciteitsnet (230
V AC ±10%).
Het stopcontact (alleen voor apparaten met een stekker) en de voeding moeten geschikt zijn voor de vereiste prestatie.
Het stopcontact moet geschikt zijn voor de stekker van de eenheid (alleen voor apparaten met een stekker).
Controleer of het elektrische circuit is aangesloten op een veiligheidsschakelaar.
Apparaten van Klasse I (voorzien van een aardepen) mogen alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact of
een geaarde klem, in overeenstemming met de geldende normen.
Voorkom dat het apparaat in aanraking komt met chemische stoffen of alcohol, inclusief radiatorvloeistof.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, motorische,
mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige onder toezicht staan of instructies hebben
gehad over het gebruik van het apparaat en de gevaren.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden
gedaan zonder toezicht.
INSTALLATIE WAARSCHUWINGEN
Installeer de radiator niet met de Fischio-thermostaat aan de bovenzijde.
Installeer de radiator niet onder of voor een stopcontact of aansluitdoos.
De geïnstalleerde thermostaat mag de muur of de vloer niet raken.
De elektronische thermostaat moet verbonden zijn met een veiligheidsschakelaar.
Als het apparaat in een badkamer wordt geïnstalleerd, moet het beveiligd zijn met een aardlekschakelaar (30mA).De
thermostaat is waterdicht in overeenstemming met Klasse I.
Bij installatie in een badkamer moet het apparaat worden geplaatst in Zone 3 (zie afbeelding), zodat de regeleenheid
buiten handbereik is van iemand die onder de douche staat of in het bad zit.
De thermostaat moet op een afstand van 40 tot 80 mm van de muur worden geïnstalleerd. Om gevaar voor kinderen
te voorkomen, moet het radiator zo worden geïnstalleerd dat het onderste deel ten minste 60 cm boven de vloer zit.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Steek geen metalen objecten of vingers - ook niet heel even - in de ruimte waar de thermostaat op het
handdoekenrek is aangesloten.
Zorg ervoor dat de thermostaat niet wordt afgedekt - ook niet gedeeltelijk.
Bij storingen of afwijkingen of als de plastic delen van de thermostaat beschadigd zijn, ontkoppelt u het apparaat
van het elektriciteitsnet, zet u de meerpolige schakelaar onmiddellijk uit, en neemt u contact op met de leverancier.
Reparatie van de voedingskabel is niet mogelijk. Als de kabel beschadigd is, neemt u contact op met de leverancier
voor vervanging van de hele thermostaat . Probeer de thermostaat niet te wijzigen of te repareren. Verwijder de
knoppen niet van het paneel; dit kan een elektrische schok veroorzaken en het leidt tot het risico dat water in het
apparaat doordringt en de elektrische componenten beschadigt.
Sla niet op de thermostaat. Behandel het apparaat steeds met zorg en voorkom dat de omgeving van het apparaat
langdurig nat is.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Plieger FISICHO - verwarmingselement met thermostaat wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Plieger FISICHO - verwarmingselement met thermostaat in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,39 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info