Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/6
Nächste Seite
FISICHO verwarmingselement met thermostaat
FISICHO verwarmingselement met thermostaat
6
1. stabiele temperatuur
“Stabiel” betekent dat de temperatuur bij de sensor van de thermostaat stabiel genoeg is om een tijdelijke
temperatuurschommeling (normale variatie) te kunnen onderscheiden van een temperatuurverandering als gevolg een open
venster (abnormale variatie) Voorbeeld van een instabiele situatie:
- Als de thermostaat wordt ingeschakeld, duurt het enige tijd voordat de radiator de ingestelde temperatuur bereikt.
- Als de ingestelde temperatuur wordt gewijzigd, duurt het enige tijd voordat de nieuwe temperatuur is bereikt.
Technische specificaties:
Bedrijfsspanning: 230 V ±10% AC 50 Hz
Max. ingangsspanning: 2000 W
Isolatieklasse: Klasse I
Beschermingsklasse: IPX4
Bedrijfstemperatuur: 0 ~ 50 °C
Opslagtemperatuur: -20 ~ 70 °C
Vochtigheid in bedrijf: 0 ~ 85% bij 25 °C (zonder condensatie)
Max. hoogte boven zeeniveau: 2000m
Temperatuurregeling: Met de knoppen +/-
Instelbare temperatuur: 7 °C, 15–30 °C
Opmerking: de ingebouwde standaardinstellingen zijn gebaseerd op normale radiatoren en omgevingen.
Belangrijk: de Fischio moet worden geïnstalleerd volgens de nationale veiligheidsnormen en -regels van het land waar de
eenheid wordt geïnstalleerd.
GARANTIE
De garantie van de verkoper geldt uitsluitend voor de dichtheid, afwerking, gespecificeerde parameters voor warmteafgifte en
drukverlies bij verwarmingselementen die professioneel zijn geïnstalleerd in een gesloten warmwatersysteem in
overeenstemming met de geldende normen en regels, inclusief de corrosie-eigenschappen van de warmte transporterende
vloeistof die uitsluitend wordt gebruikt ter verwarming en nooit als servicewater.
Alle verwarmingselementen moeten professioneel worden geïnstalleerd volgens de geldende normen en regels in een gesloten
watersysteem dat op professionele wijze is aangelegd volgens VDI 2035 voor bescherming tegen schade veroorzaakt door
corrosie en kalkaanslag.
De corrosieve effecten van de omgeving waarin de verwarmingselementen zijn geïnstalleerd mogen niet groter zijn dan de
specificaties van de afwerking die in de toepasselijke norm zijn gedefinieerd.
Verwarmingselementen moeten professioneel worden geïnstalleerd volgens de geldende normen en regelgeving met
betrekking tot de IPX4-rating voor de plaats van het apparaat in de badkamer – Zone 2, – Zone 3.
Garantieperiode:
2 jaar garantie op witte en gekleurde elektrische radiatoren.
2 jaar garantie vanaf de verkoopdatum op het verwarmingselement met thermostaat.
De garantie geldt alleen voor fabricage- en materiaalfouten die tijdens de garantieperiode worden ontdekt.
Er kan een beroep worden gedaan op deze garantie op vertoon van het originele aankoopbewijs dat is uitgegeven door de
verkoper bij de verkoop van het product. Op dit document moet het product worden geïdentificeerd en het moet de datum van
de verkoop en een stempel van het verkooppunt bevatten. Exemplaren en bewijzen waarop gegevens ontbreken worden niet
geaccepteerd voor garantiedoeleinden. Voor garantie kunt u rechtstreeks beroep doen op de verkoper.
Het recht van de klant op reparatie onder de garantie vervalt bij verwarmingselementen die: geïnstalleerd zijn in gebouwen of in
voorzieningen op locaties waar hogere vochtigheid een punt van zorg is, zoals openbare toiletten, autowasserijen,
dierenhokken, binnenzwembaden, etc.; buiten worden bewaard waar ze zijn blootgesteld aan weersinvloeden en bij een
temperatuur onder – 5°C; zijn beschadigd en lekkages hebben door roest veroorzaakt door, bijvoorbeeld, onjuiste chemische
samenstelling van de vloeistof voor warmtetransport; zijn vervormd als gevolg van verkeerd transport of overschrijding van de
maximale druklimiet; mechanisch zijn beschadigd door de koper of tijdens transport; onprofessioneel zijn geïnstalleerd of als het
frame is aangepast zonder toestemming van de verkoper; voor andere dan de normale doeleinden zijn gebruikt, met name voor
het rechtstreeks drogen van textiel op de radiator zonder gebruik van de juiste drooguitrusting en -accessoires, waardoor de
afwerking beschadigd raakt; wijzigingen op het garantiebewijs door een ongeautoriseerd persoon; niet ingevuld of verloren
garantiebewijs.
De garantie geldt niet voor slijtage anders dan door normaal gebruik. Wanneer tijdens inspectie geen defect wordt
geconstateerd dat door de fabrikant is veroorzaakt of indien niet aan de garantievoorwaarden is voldaan, zijn de kosten van de
inspectie en/of reparatie voor rekening van de koper. De garantie beperkt zich tot het vervangen van het verwarmingselement,
na controle van de technische dienst. Ombouwkosten, transportkosten of werkuren worden niet vergoed. Plieger kan nooit voor
gevolgschade aansprakelijk gesteld worden.
Afwijkingen in warmteafgifte en materialen onder voorbehoud van wijzigingen.
www.plieger.nl
Plieger B.V.
6

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Plieger FISICHO - verwarmingselement met thermostaat wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Plieger FISICHO - verwarmingselement met thermostaat in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,39 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info