574168
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
NL
Hartelijk dank voor de aanschaf van deze mixer-(versterker-171.151).
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat in bedrijf te stellen.
WAARSCHUWINGEN:
Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u een apparaat gaat gebruiken.
Bewaar de handleiding zodat elke gebruiker hem eerst kan doorlezen.
Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is, dit in de originele verpakking kunt opsturen om
beschadigingen te voorkomen.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een deskundige raadplegen.
In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
Bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact nooit aan het netsnoer trekken.
Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen uit en in het stopcontact.
Indien de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman
hersteld te worden.
Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in
het stopcontact worden geplaatst én het apparaat NOOIT worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact
op met de dealer.
Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een vakman en/of een deskundige.
Sluit het apparaat alléén aan op een 220-240Vac/50Hz (geaard) stopcontact.
Toestel niet opstellen in de buurt van warmte bronnen zoals verwarming etc. én vochtige omgeving zoals
zwembad etc.
Objecten mogen niet op deze mixer vallen en vloeistoffen mogen de mixer niet binnendringen. Niet
blootstellen aan regen.
Zorg voor een deugdelijke ventilatie, plaats geen objecten voor de ventilatieopening.
Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer het apparaat een poos niet gebruikt
wordt.
Bij hergebruik kan condensatiewater gevormd worden; laat het apparaat eerst op kamertemperatuur
komen.
Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moét rekening worden gehouden met de daarvoor geldende
richtlijnen en moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
Gebruik geen buitensporige kracht bij de bediening van de mixer.
Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.
Als de mixer aan een wand bevestigd moet worden moet de draagkracht berekend worden. Kunt u dit niet
zelf, schakel dan vakbekwaam personeel in.
Gebruik geen schoonmaak spray om de schuifregelaars te reinigen. Restanten van deze spray veroorzaken
dat smeer en stof ophopen in de regelaars. Bij storing raadpleeg een deskundige.
Zorg er altijd voor dat wanneer het apparaat wordt ingeschakeld dat alle kanaalschuiven en het master
volume op minimaal staan.
Regel de kanaalschuiven met beleid, snelle variatie kunnen de luidsprekers beschadigen doorat de
versterker gaat clippen.
Zorg ervoor dat de versterker nooit gaat clippen: Dit gebeurt wanneer de clip leds, meestal op het front van
de versterker, opgaan lichten. Regel het volume dusdanig in dat dit niet gebeurt.
Verzeker u ervan dat de netspanning is uitgeschakeld als u verbindingen gaat maken of wijzigen.
Gebruik de juiste aansluitkabels voor de specifieke signalen. Zorg ervoor dat men niet over kabels valt.
Zorg er altijd voor dat de versterker als laatste wordt ingeschakeld en als eerste wordt uitgeschakeld. Dit
voorkomt schade aan uw apparatuur bij eventuele oversturing.
Eventuele reparaties altijd laten uitvoeren door een geautoriseerde dealer of technische dienst.
Voorkom overmatige mechanische belasting van de onderdelen.
Indien de LED VU-meter zich continu in de rode zone bevindt is het uitgangssignaal overstuurd. Vervorming
is het resultaat, verlaag het master volume tot een acceptabel niveau om schade aan uw apparatuur door
overstuur te voorkomen.
Voer zelf geen reparaties uit aan het apparaat; in elk geval vervalt de totale garantie. Ook mag het apparaat niet
eigenmachtig worden gemodificeerd, in dit geval vervalt de totale garantie. Ook vervalt de garantie bij ongevallen en
beschadigingen in elke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet in acht nemen van de waarschuwingen in het
algemeen en gestelde in deze gebruiksaanwijzing. Tevens aanvaardt Tronios BV geen enkele aansprakelijkheid in
geval van persoonlijke ongelukken als gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen. Dit
geldt ook voor gevolgschade in welke vorm dan ook.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Power Dynamics 171.147 PDM-S1603 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Power Dynamics 171.147 PDM-S1603 in der Sprache / Sprachen: Englisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Power Dynamics 171.147 PDM-S1603

Power Dynamics 171.147 PDM-S1603 Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch, Holländisch - 16 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info