Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/28
Nächste Seite
8
UITPAKKEN
LET OP! Onmiddellijk na ontvangst, zorgvuldig uitpakken van de doos, controleer de inhoud om ervoor te zorgen dat alle
onderdelen aanwezig zijn en zijn in goede staat zijn ontvangen. Bij transportschade of ontbreken van onderdelen onmiddellijk
de verkopende partij inlichten. Bewaar de verpakking en het verpakkingsmateriaal. Indien het product moet worden
teruggestuurd, is het belangrijk dat het product in originele verpakking wordt geretourneerd.
Als het apparaat is blootgesteld aan drastische temperatuurverschillen (bv. na het transport), schakel het apparaat niet
onmiddellijk in. De ontstane condensatie kan het apparaat beschadigen. Zorg ervoor dat het apparaat op kamertemperatuur
komt en steek vervolgens de voeding stekker in het stopcontact/wandcontactdoos.
AANSLUITSPANNING
Op het label aan de achterzijde van het product staat aangegeven op welke netspanning deze moet worden aangesloten.
Controleer of de netspanning hiermee overeenkomt, bij alle andere netspanningen dan aangegeven kan het apparaat
onherstelbaar worden beschadigd. Tevens moet het apparaat direct op de netspanning worden aangesloten en mag géén
dimmer of regelbare voeding worden gebruikt.
Sluit het apparaat altijd aan op een beschermd circuit (aardlekschakelaar of zekering). Zorg ervoor dat het apparaat
voldoende elektrisch is geaard om het risico op elektrocutie of brand te vermijden.
BEDIENELEMENTEN
1. Microfoon Ingang
Gebalanceerde XLR ingang connector.
2. Lijn Ingang
Gebalanceerde XLR en 6.3mm ingang connector. U kunt zowel gebalanceerde of
ongebalanceerde connectoren aansluiten.
3. 48V Indicator
De rode +48V LED zal oplichten zodra fantoomvoeding is ingeschakeld. Fantoomvoeding is
noodzakelijk bij condensator microfoons.
4. Phantom +48V
Deze drukschakelaar schakelt de fantoomvoeding aan en uit. Als de schakelaar wordt
ingedrukt levert het mengpaneel +48V fantoomvoeding aan op alle kanalen die XLR ingangen
hebben. Zet deze schakelaar aan bij het gebruik van één of meerdere fantoom gevoede
condensatormicrofoons.
5. TRIM Regelaar
Instellen van het ingangssignaalniveau. Om de beste balans tussen de S/N-ratio en het
dynamische bereik te krijgen, stel de gain zodanig in dat de clip-indicator (15) zo af en toe
kortstondig oplicht.
De microfooningang heeft een instelbaarheid van+10dB tot +80dB. De lijningang heeft een
bereik van +10dB tot -40dB.
6. Low Out Schakelaar
In- en uitschakelen van HPF. Zodra de HPF is ingeschakeld worden de frequenties onder
75Hz uitgefilterd.
7. Signaal LED Indicator
LED zal oplichten zodra er een ingangssignaal op betreffende kanaal binnen komt.
8. Equalizer
Deze drie-bands equalizer past het hoge, midden en lage frequentiebereik aan van het
kanaal. Stel de knop in op stand "O" voor rechtstreekse signaal vanaf geluidsbron. Draai de
knop naar rechts om frequentie te versterken en draai naar rechts om frequentie te verzakken.
9. Aux Regelaar
Monitor en effect signalen worden gestuurd via één of meerderen kanalen, genaamd Bus-
signaal. Deze bussignaal wordt gestuurd naar Aux Send connectoren (voor monitoring: Mon
Out) voor bijvoorbeeld een monitor luidspreker of effect processoren. Zo kunt u onafhankelijke
mixen voor podiummonitoren of effecten processors maken. Via de return ingangen kunnen
de signalen opnieuw het mengpaneel binnen komen. Alle monitor- en effectsignalen zijn
mono, worden na de equalizer versterkt tot +15dB.
10. FX1 Regelaar
Instellen van het effect signaalniveau.
11. FX2 Regelaar
Instellen van het effect signaalniveau.
12. PAN Regelaar
De Pan-regelaar bepaalt de stereopositie van het kanaalsignaal. Bij het werken met
subgroepen, kunt u de Pan-regelaar gebruiken om het signaal toe te wijzen aan één uitgang,
die u extra flexibiliteit in opnamesituaties geeft.
13. Mute LED Indicator
LED zal oplichten zodra het ingangssignaal gedempt is.
8

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Power Dynamics 172.630 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Power Dynamics 172.630 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Spanisch, Polnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,47 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info