Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
PDA – SERIES
ACTIVE SPEAKERS
PDA-8A PDA-10A
INSTRUCTION MANUAL
HANDLEIDING
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  PDA – SERIES

  ACTIVE SPEAKERS
  PDA-8A

  PDA-10A

  INSTRUCTION MANUAL
  HANDLEIDING
  BEDIENUNGSANLEITUNG
  MANUAL DE INSTRUCCIONES • Page 2

  PANEL DRAWING

  PDA-8A

  PDA-10A

  2 - 12 • Page 3

  NL
  ACTIEVE PA LUIDSPREKERS
  Hartelijk dank voor de aanschaf van onze Power Dynamics actieve luidspreker.
  Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens het apparaat in bedrijf te stellen.
  NEEM VOOR EEN LANGDURIG EN VEILIG GEBRUIK DE VOLGENDE PUNTEN IN ACHT:
  Gehoor beschadiging:
  Power Dynamics luidsprekers kunnen
  gemakkelijk een zeer hoge geluidsdruk
  weergeven (SPL) welke een
  gehoorbeschadiging kunnen toebrengen bij
  gebruikers, productie crew en publiek.
  Overbelast de box niet – om schade aan de
  luidsprekers te voorkomen.
  Plaats geen open vlam (kaars, sfeerlamp) op
  of direct naast de box – BRANDGEVAAR
  Sluit het apparaat alléén aan op een
  230Vac/50Hz geaard stopcontact, verbonden
  met een 10-16A meterkastgroep.
  De box is ontworpen voor gebruik
  binnenshuis – voor gebruik buitenshuis
  dienen maatregelen worden genomen om het
  binnendringen van vocht te voorkomen.
  Verwijder de stekker uit het stopcontact
  wanneer de box niet in gebruik is.
  Verwijder de stekker uit het stopcontact
  alvorens de zekering te controleren of te
  vervangen.
  Zorg er altijd voor dat de luidspreker stevig en
  stabiel geplaatst wordt.
  Plaats een luidsprekerstandaard altijd op een
  vlakke en stabiele ondergrond en plaats hem
  zodanig dat de poten niet in de weg staan.
  Gebruik alleen luidsprekerstandaards welke
  geschikt zijn voor het gewicht van de
  luidspreker en plaats niet meer luidsprekers
  op een standaard dan waarvoor hij ontworpen
  is.
  De boxen kunnen gestapeld worden, maar
  plaats nooit meer dan max 60kg op de box.
  De boxen kunnen opgehangen worden,
  gebruik alleen deugdelijke en goedgekeurde  hangogen, tijdens de montage mag zich
  niemand onder de montageplaats bevinden.
  Zet geen vloeistoffen op de box en bescherm
  de box tegen binnendringend vocht. Vocht
  kan de levensduur aanzienlijk bekorten.
  Gebruik enkel een daarvoor bestemd
  transportmiddelen om de box te verplaatsen –
  LET OP UW RUG !!
  Indien het apparaat dermate beschadigd is
  dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn
  mag de stekker NOOIT in het stopcontact
  worden geplaatst én het apparaat NOOIT
  worden ingeschakeld. Neem in dit geval
  contact op met uw leverancier of Power
  Dynamics.
  Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact
  halen, zo ook wanneer het apparaat een poos
  niet gebruikt wordt.
  Bij hergebruik kan condensatiewater gevormd
  worden; laat het apparaat eerst op
  kamertemperatuur komen.
  Laat reparaties over aan een erkende
  reparateur – er bevinden zich geen door de
  gebruiker te vervangen onderdelen binnen in
  de behuizing.
  Het voedingssnoer dient dusdanig
  neergelegd te worden dat men er niet over
  kan vallen en zorg ervoor dat er nooit iets op
  het voedingssnoer gezet wordt.
  Gebruik alleen het bijgeleverde netsnoer of
  een door Power Dynamics voorgeschreven
  vervangend netsnoer.
  Schakel het toestel altijd in op het laagste
  volume niveau.
  Het apparaat buiten bereik van kinderen
  houden.

  Afgedankte artikelen !!
  Raadpleeg www.wecycle.nl en/of www.vrom.nl v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het
  kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil
  maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer.
  Milieubescherming,
  recycle verpakkingsmateriaal daar waar mogelijk.

  3 - 12 • Page 4

  PRODUCTEIGENSCHAPPEN
  Algemeen

  Geïntegreerde versterker met hoog vermogen
  Uiterst efficiënt woofer
  Lijn-en microfooningang met Bass en Treble
  Controls
  Lijn uitgang maakt het doorlussen naar extra
  luidsprekers mogelijk


  Krachtige dynamische hoorn met brede
  spreiding
  Stand montage mogelijk met 35 mm montage
  ABS krasbestendig behuizing
  Compacte luidsprekersysteem voor
  gemakkelijk transport

  Aanbevolen voor
  Bars
  Restaurants
  Kleine theater

  Karaoke
  Fitness
  Vergaderzalen
  Kleine zalen
  Podium

  INGANGSPANEEL
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  Gebalanceerde microfoon ingang (PDA-8A: 6.3mm Jack, PDA-10A: XLR-6.3mm Combo Jack)
  Volume instelling MIC
  Line ingang voor aansluiten van CD-speler, DVD-speler etc.
  Gebalanceerde XLR line ingang.
  Volume instelling line ingang
  Toonregeling, bass en treble
  Line uitgang voor doorlus naar 2e actieve luidspreker of versterker.
  Clip indicator. Deze LED gaan branden wanneer de versterker aan het maximum van z’n vermogen zit,
  de versterker gaat dan vervormen. De volume regelaars dienen dan onmiddellijk lager (minimum)
  gedraaid te worden.
  9. Aan/Uit indicator. De LED gaat branden als de luidspreker wordt ingeschakeld.
  10. Netschakelaar. Voor het inschakelen van de luidspreker altijd de volume regelaars op minimum zetten
  alvorens in te schakelen.
  11. Netentree / Zekeringhouder. Vervang de zekering altijd door een exemplaar met een identieke waarde

  HULP BIJ PROBLEMEN
  Wij raden u aan eerst te testen of een speaker wel echt defect is. Doe dit door de “defecte” speaker om te
  wisselen met een speaker waarvan u zeker weet dat deze goed werkt. Heeft u dezelfde problemen met
  deze speaker, dan raden wij u aan onderstaande informatie door te nemen.
  Geen uitgangssignaal
  Waarschijnlijke reden / Actie:
  Kabels, herverbind alle connectoren. Sluit nieuwe, werkende kabels aan. Check kabels en connectoren op
  beschadigde behuizing
  Haperend signaal
  Waarschijnlijke reden / Actie:
  Slechte verbinding. Kapotte speakers kunnen een haperend signaal weergeven, maar waarschijnlijk ligt het
  probleem bij een kabel of connector. Herverbind alle connectoren
  Constante brom, lawaai of zoem
  Waarschijnlijke reden / Actie:
  Elk constant geluid komt van de versterker, mixer, processor of bron apparaat in het apparatuur. Check of
  uw systeem goed geaard is. Check voor lawaaierige PA systeem apparatuur of elektrische onderdelen.
  Check of de kabels afgeschermd zijn.

  Voer zelf geen reparaties uit aan het apparaat; in élk geval vervalt de totale garantie. Ook mag het apparaat niet
  eigenmachtig worden gemodificeerd, ook in dit geval vervalt de totale garantie. Ook vervalt de garantie bij ongevallen en
  beschadigingen in élke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet in achtnemen van de waarschuwingen in het
  algemeen en gestelde in deze gebruiksaanwijzing. Tevens aanvaardt Power Dynamics geen enkele aansprakelijkheid in
  geval van persoonlijke ongelukken als gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen .Dit
  geldt ook voor gevolgschade in wélke vorm dan ook.

  4 - 12 • Page 5

  UK
  ACTIVE PA SPEAKERS
  Congratulations on the purchase of this Power Dynamics active speaker box. Please read this manual
  carefully prior to using the unit.
  TO ENSURE MANY YEARS OF TROUBLEFREE USE, PLEASE OBSERVE THE FOLLOWING  Hearing damage: Loudspeakers are easily
  capable of generating high sound pressure
  levels (SPL) sufficient to cause permanent
  hearing damage to performers, production
  crew and audience members. Caution should
  be taken to avoid prolonged exposure to SPL
  in excess of 90 dB
  Do not overload the box to avoid damage to
  the speakers.
  Do not place an open fire (candle, etc.) on top
  or next to the box - FIRE HAZARD
  Only connect to an earthed mains outlet of
  230Vac/50Hz.
  For indoor use only. If the box is used
  outdoors, you need to make sure that no
  humidity can enter the box.
  When not in use, unplug the unit from the
  mains.
  Unplug the unit from the mains prior to
  checking or replacing the fuse.
  Make sure that the box is placed on a stable,
  strong surface.
  The boxes can be stacked but do not put more
  than 60kg weight on the box.
  The boxes can be hung. Use only strong and
  approved mounting material. During the
  mounting, make sure that nobody is standing
  below the mounting area.
  Place the stand always on a flat, level, and
  stable surface and that the legs do not present
  a trip hazard.
  Use only stands which are designed to support
  the weight of the speaker. Do not attempt to  place more than one speaker on a stand
  designed for a single speaker.
  Route cables so that peoples will not trip over
  them pulling the speaker over.
  Do not place liquids on the box and protect it
  against humidity. Humidity can shorten the life
  time considerably.
  Only use suitable means of transportation if you
  want to move the box – BEWARE OF YOUR
  BACK !!
  If the unit is damaged to an extent that you can
  see internal parts, do not plug the unit in a
  mains outlet. In this case, please contact
  Tronios.
  Always unplug the unit during a thunderstorm or
  when it is not in use.
  If the unit has not been used for a longer period
  of time, condensation can occur inside the
  housing. Please let the unit reach room
  temperature prior to use.
  Never try to repair the unit yourself. It does not
  contain any user serviceable parts.
  Run the mains lead in such a way that nobody
  can fall over it and nothing can be put on it.
  Only use the supplied mains lead or another
  lead recommended by Power Dynamics.
  Set the unit to the lowest volume prior to
  switching it on
  Keep the unit out of the reach of children.

  Do not throw a faulty unit into normal Household waste but bring it to a special collection point. A
  large part of it can be recycled.
  Protect your environment. Recycle packing material whenever possible

  5 - 12 • Page 6

  PRODUCT FEATURES
  General

  Integrated high power amplifier
  High efficient low-mid woofer
  Line and mic input with Bass and Treble
  Controls
  Line output allows daisy chaining of additional
  speakers  High power dynamic horn driver
  Wide dispersion directivity horn
  Stand mounting with 35mm pole socket
  ABS scratch-resistant housing
  Compact speaker system for easy transport

  Recommended for
  Bars
  Restaurants
  Small theatre

  Karaoke
  Fitness
  Conference rooms
  Small halls
  Stage monitoring

  INPUT PANEL
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  Balanced input connector MIC (PDA-8A: 6.3mm Jack or PDA-10A XLR-6.3mm Jack)
  Volume control for MIC
  Line input for audio input source e.g. mixer, CD player, etc
  Balanced XLR line input
  Volume control for Line Input
  Tone control Bass and Treble
  Output connector (line out). For connection to a second active speaker box.
  Clip indication. These LED will light up when amplifier are on max power. It can occur that these LED
  will lit up now and then, this is not a problem. But if it lights up continually you need to adjust the volume
  down, otherwise permanent damage to equipment might occur
  9. Power Indication. This clear green indicator will light when the amplifier is turned on.
  10. On/Off Switch: For switching the speaker on and off. Always adjust the volume down to its minimum
  before switching this speaker on.
  11. Mains Power Connector / Fuse. This main fuse secures the speaker against defects. Replace this only
  with a fuse of same type and value.

  TROUBLESHOOTING
  One certain method of determining if a speaker is faulty is to substitute a speaker that is known to work
  correctly for the suspected problem speaker. If the “normally correct speaker” is experiencing the same
  difficulties or problems as the suspected problem speaker, use the information below to isolate the problem.
  No output
  Possible cause / Action:
  Speaker cables, Reseat all connectors, Inspect cable for damage, Inspect wire or connector for stray strand
  that may short
  Intermittent
  Possible cause / Action:
  Poor connections. While it is possible for a faulty speaker to exhibit intermittent output, it’s more likely that an
  output cable/connector is the problem. Reseat all connectors
  Constant noise, buzzing and/or humming
  Possible cause / Action:
  Any constant noise originates in the amplifier, mixer, signal processing, source device in the signal devices,
  or line-level wiring. Check and correct system grounding as required. Chain check for noisy sources or
  electronic components. Check wiring for shielding.
  Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty. Do not make any changes to the unit.
  This would also invalid your warranty. The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by
  inappropriate use or disrespect of the warnings contained in this manual. Tronios cannot be held responsible for
  personal injuries caused by a disrespect of the safety recommendations and warnings. This is also applicable to all
  damages in whatever form.

  6 - 12 • Page 7

  D
  AKTIVBOXEN
  Herzlichen Glückwunsch zum Kauf unserer Power Dynamics Aktivboxen. Vor der ersten Inbetriebnahme
  bitte sorgfältig diese Anleitung durchlesen
  FÜR EINEN LANGEN UND SICHEREN BETRIEB BEACHTEN SIE BITTE FOLGENDE
  VORSICHTSMASSNAHMEN:
  Gehörschäden: Power Dynamics Boxen
  können sehr hohe Schallpegel erreichen, die
  bei Publikum, Benutzern und technischem
  Personal schwere Gehörschäden
  verursachen können.
  Die Boxen nicht überbelasten, um Schäden
  an den Lautsprechern zu vermeiden.
  Keine offenes Feuer (Kerze, Petroleumlampe)
  auf oder neben die Box stellen FEUERGEFAHR
  Das Gerät nur an eine geerdete und von einer
  16A Sicherung geschützte Netzsteckdose
  (230VAC/50Hz) anschließen.
  Die Boxen sind für Gebrauch in Innenräumen
  ausgelegt. Bei Benutzung im Freien müssen
  Maßnahmen getroffen werden, die ein
  Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.
  Bei Nichtbenutzung den Netzstecker
  abziehen.
  Vor Überprüfen oder Auswechseln der
  Sicherung erst den Netzstecker abziehen.
  Die Box nur auf eine ebene, stabile Fläche
  stellen.
  Lautsprecherstative nur auf eine ebene,
  stabile Fläche stellen und darauf achten, dass
  die Füße nicht im Weg stehen.
  Nur Stative benutzen, die für das Gewicht der
  Boxen ausgelegt sind und nicht mehr Boxen
  auf ein Stativ setzen, als für das Stativ
  zugelassen sind.
  Die Boxen können gestapelt werden. Es
  dürfen jedoch nicht mehr als 60kg Gewicht
  auf die Box gestellt werden.
  Die Boxen können aufgehängt werden. Nur
  kräftige, geprüfte und zugelassene Haken
  verwenden. Während der Montage darf sich
  niemand unter dem Arbeitsbereich aufhalten.  Keine Flüssigkeiten auf die Box stellen und
  die Box gegen Eindringen von Feuchtigkeit
  schützen. Feuchtigkeit kann die Lebensdauer
  der Boxen stark verkürzen.
  Nur zweckdienliche Transportmittel benutzen
  – Schonen Sie Ihren Rücken!!
  Wenn das Gerät so beschädigt ist, dass
  (Innen-)Teile sichtbar sind, darf der Stecker
  NICHT in eine Netzsteckdose gesteckt und
  das Gerät NICHT eingeschaltet werden.
  Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren
  Fachhändler.
  Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch
  den Netzstecker abziehen.
  Nach längerem Nichtgebrauch kann sich
  Kondenswasser gebildet haben. Lassen Sie
  die Box erst auf Raumtemperatur kommen,
  bevor Sie sie in Betrieb nehmen.
  Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal
  ausgeführt werden. Die Box enthält keine vom
  Benutzer auswechselbaren Teile.
  Das Stromkabel so verlegen, dass niemand
  darüber fallen kann. Keine Gegenstände auf
  das Netzkabel stellen.
  Nur die mitgelieferte oder eine von Power
  Dynamics vorgeschriebene Ersatznetzschnur
  benutzen.
  Vor Einschalten der Box erst die
  Lautstärkeregler ganz herunterfahren.
  Das Gerät außerhalb der Reichweite von
  Kindern aufstellen.

  Entsorgung:
  Tronios BV Registrierungsnummer : DE51181017 (ElektroG).
  Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden,
  sondern muss an einem sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Hiermit leisten Sie einen wichtigen
  Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

  Umweltschutz: Verpackungsmaterial wann immer möglich recyceln

  7 - 12 • Page 8

  EIGENSCHAFTEN
  Allgemeines

  Integrierter Hohe Leistungs Verstärker
  Effiziënter Woofer
  Line- und Mikrofoneingang mit Bass und Treble Regelung
  Line Ausgang zum Anschluß an anderen Lautsprecher
  Hohe Leistungs Dynamisches Hochtonhorn mit einer breiten Streuung
  35 mm Aussparung für Stativeinsatz
  ABS Kratzfestes Gehäuse
  Kompakt und damit einfach zu transportieren

  Empfohlen für Bars, Restaurants, Theater, Karaoke, Konferenzräume, kleine Hallen, Bühnen, Fitnessstudios
  usw..

  BEDIENFELD
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.

  Symmetrischer Mikrofon Eingang (PDA-8A: 6.3mm Jack, PDA-10A: XLR-6.3mm Combo Jack)
  MIC : Mikrofon Lautstärke Einstellung
  Line Eingang zum Anschluß an CD-Spieler, DVD-Spieler usw.
  Symmetrischer XLR line Eingang.
  Lautstärke Einstellung line Eingang
  Tonregelung, Bass und Treble
  Line Ausgang zum Anschluß an einen 2e Aktiven Lautsprecher oder Verstärker.
  Clip Anzeige. Diese LED leuchtet wenn der Verstärker auf die maximale seiner Kapazität
  kommt, der Verstärker verzerrt. Bitte dann schnell die Lautstärkeregler ganz herunterfahren.
  Ein/Aus Anzeige. Die LED leuchtet beim einschalten des Lautsprechers.
  Netzschalter. Vor Einschalten der Box erst die Lautstärkeregler ganz herunterfahren.
  Sicherungshalter. Ersetzen Sie die Sicherung durch eine neue mit gleichem Wert.

  FEHLERDIAGNOSE
  Prüfen Sie zuerst, ob eine Box wirklich defekt ist, indem Sie die defekte Box durch eine andere
  austauschen, von der Sie sicher wissen, dass sie gut funktioniert. Wenn mit dieser Box dasselbe Problem
  auftritt, empfehlen wir Ihnen, die nachstehende Fehlerliste zu checken.
  Kein Ausgangssignal
  Wahrscheinliche Gründe / Lösung:
  Lautsprecherkabel, Nochmals alle Verbinder anschließen. Schließen Sie neue, betriebsfähige Kabel an
  Prüfen Sie den Zustand der Kabel und Verbinder
  Signalunterbrechungen
  Wahrscheinliche Gründe / Lösung:
  Schlechte Verbindung. Defekte Lautsprecher können Signalunterbrechungen hervorrufen, aber es ist
  wahrscheinlicher, dass das Problem bei einem Kabel oder Verbinder liegt. Schließen Sie alle Verbinder
  erneut an.
  Ständiges Brummen, Geräusch oder Summen
  Wahrscheinliche Gründe / Lösung:
  Ein anhaltendes Geräusch kommt vom Verstärker, Mixer, Prozessor in der Beschallungsanlage oder
  Audioquelle. Prüfen Sie, ob Ihre Anlage geerdet ist. Suchen Sie nach geräuschvollen Geräten oder
  elektrischen Teilen. Prüfen Sie, ob die Kabel abgeschirmt sind.
  Keine eigenmächtigen Reparaturen oder Veränderungen am Gerät vornehmen, sonst verfällt jeglicher
  Garantieanspruch. Es besteht kein Anrecht auf Garantie bei Unfällen und Schäden, die durch unsachgemässen
  Gebrauch und Nichtbeachtung der Sicherheits- und Bedienhinweise in dieser Anleitung entstanden sind. Power
  Dynamics übernimmt keine Haftung für Sach- und Personenschäden, sowie Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung
  der Warnungen und Sicherheitshinweise entstanden sind.

  8 - 12 • Page 9

  ES
  BAFLE ACTIVO PA
  CARATERISTICAS DEL PRODUCTO
  General

  Amplificador integrado de alta potencia
  Woofer de graves-medios de alta eficiencia
  Entradas Linea y Micro con control de graves
  y agudos
  Salida de linea para interconexion a bafles
  adicionales  Motor de agudos de alta potencia
  Trompeta de alta dispersion
  Vaso para tripode de 35mm
  Recinto en ABS resistente a los roces
  Sistema compacto para facil transporte

  Recomendado para
  Bares
  Restaurantes
  Pequeños teatros

  Karaoke
  Fitness
  Salas de conferencia
  Pequeños conciertos
  Monitor de escenario

  PANEL DE ENTRADA
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

  Entrada balanceada para MIC (PDA-8A: jack 6.3mm o PDA-10A XLR-jack 6.3mm)
  Control de volumen MIC
  Entrada de linea para Fuentes de sonido como mezclador, reproductor CD, etc
  Entrada balanceada XLR de linea
  Control de volume para entrada linea
  Control de graves y agudos
  Salida (line out) para conectar un Segundo altavoz activo.
  Indicador Clip. Este LED se ilumina cuando el amplificador llega a su maxima potencia. En caso de
  que se encienda de tanto en cuanto, no es un problema. Pero si se ilumina de forma continua, debe
  disminuir el volumen para evitar daños en el equipo.
  9.
  Indicador de encendido. Se ilumina cuando el equipo esta encendido.
  10.
  On/Off: Para encender y apagar el equipo. Siempre encienda con el volume a cero.
  11.
  Conexion a corriente / Fusible. Conecta y asegura la toma de corriente. En caso de tener que
  cambiar el fusible agalo por uno de igual tipo y valor

  SOLUCION DE LOS PROBLEMAS
  En caso de problemas con su equipo y antes de llevar su bafle al servicio tecnico, compruebe estos
  sencillos pasos.
  No hay salida
  Posible causa / Accion:
  Cables de conexion, Resetee todas las conexiones, inspeccione daños en algun cable y compruebe que no
  hay cortocircuito en ellos
  Intermitencias
  Posible causa / Accion:
  Conexiones pobres, cables de baja seccion. Posibles malas conexiones o malos contactos en los cables.
  Revise todas las conexiones
  Ruido constante, soplidos o humming
  Posible causa / Accion:
  Los ruidos de fondo en estos equipos se producen cuando la toma de masa no es la correcta. Compruebe
  que los cables utilizados tengan correcto la toma de tierra asi como en la toma de corriente.

  9 - 12 • Page 10

  No intente hacer reparaciones por su cuenta. Acuda al servicio técnico oficial y nunca abra por su cuenta el
  equipo o perdera la opcion de garantia.

  SPECIFICATIONS / SPECIFICATIES / TECHNISCHE DATEN/ESPECIFICACIONES

  10 - 12 • Page 11

  CE Declaration of Conformity
  Importer:

  TRONIOS BV
  Bedrijvenpark Twente 415
  7602 KM - ALMELO
  0031546589299
  0031546589298
  The Netherlands

  Tel :
  Fax :

  Product number:

  178.214 & 178.217

  Product Description:

  PDA Series Active Speakers

  Regulatory Requirement:

  EN 60065
  EN 55013
  EN 55020
  EN 61000-3-2
  EN 61000-3-3

  The product meets the requirements stated in the above mentioned Standards. This
  certificate does not cover the aspects that may be relevant such as performance and fitness for purpose.

  Almelo,
  27-09-2012

  Signature

  :

  11 - 12 • Page 12

  Specifications and design are subject to change without prior notice..

  www.tronios.com
  Copyright © 2012 by TRONIOS the Netherlands

  12 - 12


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Power Dynamics PDA 10A wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Power Dynamics PDA 10A in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Spanisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,14 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info