Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/31
Nächste Seite
IAN 102615
BATTERY & ALTERNATOR
TESTER PAWSB 12 A1
BATTERIE- UND LICHTMASCHINENTESTER
Bedienungsanleitung
BATTERI- OCH GENERATORTESTARE
Bruksanvisning
BATTERI- OG GENERATORTESTER
Betjeningsvejledning
BATTERY & ALTERNATOR TESTER
Operating instructions
AKUN JA GENERAATTORIN TESTAUSLAITE
Käyttöohje
TESTEUR DE BATTERIE ET D’ALTERNATEUR
Mode d’emploi
ACCU- EN DYNAMOTESTER
Gebruiksaanwijzing
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  BATTERY & ALTERNATOR
  TESTER PAWSB 12 A1
  BATTERY & ALTERNATOR TESTER
  Operating instructions

  AKUN JA GENERAATTORIN TESTAUSLAITE
  Käyttöohje

  BATTERI- OCH GENERATORTESTARE
  Bruksanvisning

  BATTERI- OG GENERATORTESTER
  Betjeningsvejledning

  TESTEUR DE BATTERIE ET D’ALTERNATEUR
  Mode d’emploi

  ACCU- EN DYNAMOTESTER
  Gebruiksaanwijzing

  BATTERIE- UND LICHTMASCHINENTESTER
  Bedienungsanleitung

  IAN 102615 • Page 2

  GB / IE
  FI
  SE
  DK
  FR / BE
  NL / BE
  DE / AT / CH

  Operating instructions
  Käyttöohje
  Bruksanvisning
  Betjeningsvejledning
  Mode d’emploi
  Gebruiksaanwijzing
  Bedienungsanleitung

  Page
  Sivu
  Sidan
  Side
  Page
  Pagina
  Seite

  1
  5
  9
  13
  17
  21
  25 • Page 3

  Introduction

  GB
  IE

  Congratulations on the purchase of your new appliance.
  You have clearly decided in favour of a quality product.
  These operating instructions are a part of this product.
  They contain important information in regard to safety,
  use and disposal. Before using the product, familiarise
  yourself with all of these operating and safety instructions. Use the product only as described and only for the
  specified areas of application. In addition, pass these
  documents on, together with the product, to any future
  owner.

  Intended Use
  The appliance is intended for checking the charge of
  a 12 volt battery. In addition, the charging function
  of a generator can also be tested. The appliance is
  not meant for commercial use.

  Package contents
  Battery & Alternator Tester PAWSB 12 A1
  2 quick-connect terminal clamps, permanently mounted
  (1 red, 1 black)
  Operating instructions

  Safety instructions
  Danger! Avoid danger to life and
  limbs caused by improper use!
  ● Do not operate the appliance with a damaged
  cable.
  ● The measurement cable must be placed so that
  they cannot be caught by rotating parts within the
  engine compartment.

  CAUTION! Damaged measurement cables
  create a life-threatening risk of electric shock.
  ● Dispose of the device when the measurement cables
  have become damaged. The measurement cables
  are not intended to be repaired.

  Danger of explosion and fire! Make
  certain that explosive or combustible substances,
  such as petrol or solvent, cannot be ignited during
  use of the appliance!
  Ignition sources (e.g. open light, burning cigars,
  cigarettes or electric sparks) must be kept away
  from the starter batteries.
  PAWSB 12 A1

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 1

  1

  04.07.14 11:51 • Page 4

  GB
  IE

  Danger of chemical burns! Protect your
  eyes and skin against chemical burns caused by
  acid (sulphuric acid) upon contact with the battery! Do not look directly at the connected battery
  and use the following: acid-resistant safety glasses,
  clothing and gloves! If your eyes or skin come into
  contact with sulphuric acid, rinse the affected part
  of the body with plenty of clear running water and
  seek immediate medical assistance!
  ● Avoid an electric short-circuit when connecting the
  appliance to the battery. Connect the positive pole
  terminal clamp only to the positive pole of the battery. Connect the negative pole terminal clamp only
  to the negative pole of the battery.
  ● Connect the terminal clamps (“–“ and “+“) only to
  the insulated area!

  Attention! Avoid damage caused by
  improper use!
  ● Only use the appliance with the included original
  parts!
  ● Protect the contact surfaces of the battery.

  Connection
  ● First connect the red quick-connect terminal clamp
  to the positive pole (+) of the battery.
  ● Then connect the black quick-connect terminal
  clamp to the negative pole (-) of the battery.
  The appliance can be fastened to the vehicle chassis during the measurement using the magnetic strip
  on the back of the appliance.

  Testing a battery and generator
  Battery test / start capacity
  ● If only the 11.5 volt LED lights up, the charge of the
  battery is weak. The battery must be recharged.
  ● If the 12 volt LED also lights up, the battery is half
  charged. Recharging of the battery is recommended.
  ● If the 12.6 volt LED also lights up, the battery is
  fully charged and capable of starting.

  Attention! Property damage! Before
  charging, learn about how to maintain the battery
  by reading its operating instructions!

  2

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 2

  PAWSB 12 A1

  04.07.14 11:51 • Page 5

  Generator test

  GB
  IE

  ● Connect the appliance to the battery as described
  above under “Connection“.
  ● Start the engine and switch on all consumers
  (headlights, radio, rear window heating, etc.).
  ● For newer vehicles, briefly increase the engine
  speed up to 2500 rpm.
  ● If the 13.2 volt to 14.5 volt LED lights up, the generator or the voltage regulator is in good condition.
  ● If the 15.5 volt LED lights up, the generator or voltage regulator is defective. In this case, contact your
  automotive mechanic.

  Cleaning
  Danger of electric shock! Always disconnect the appliance from the battery before cleaning
  it. Under no circumstances may the appliance be
  immersed in water or held under running water
  during cleaning.
  Attention! Property damage! Do not use
  aggressive or abrasive cleaning agents, as these
  can damage the upper surfaces.
  ● Clean the outside of the appliance with a slightly
  damp cloth.

  Disposal
  Do not dispose of the appliance in
  your normal domestic waste. This
  product is subject to the European
  guideline 2012/19/EU.
  Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your community waste facility.
  Observe the currently applicable regulations.
  In case of doubt, please contact your waste disposal
  centre.
  Dispose of all packaging materials in an
  environmentally friendly manner.

  PAWSB 12 A1

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 3

  3

  04.07.14 11:51 • Page 6

  Service

  GB
  IE

  Service Great Britain
  Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.)
  E-Mail: kompernass@lidl.co.uk
  IAN 102615
  Service Ireland
  Tel.: 1890 930 034
  (0,08 EUR/Min., (peak))
  (0,06 EUR/Min., (off peak))
  E-Mail: kompernass@lidl.ie
  IAN 102615
  Hotline availability:
  Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET)

  Importer
  KOMPERNASS HANDELS GMBH
  BURGSTRASSE 21
  44867 BOCHUM
  GERMANY
  www.kompernass.com

  4

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 4

  PAWSB 12 A1

  04.07.14 11:51 • Page 7

  Johdanto
  Sydämellinen onnittelumme uuden laitteesi johdosta.
  Olet valinnut laadukkaan tuotteen. Käyttöohje on osa
  tätä tuotetta. Se sisältää tärkeitä turvallisuutta, käyttöä ja
  hävittämistä koskevia ohjeita. Tutustu kaikkiin käyttö- ja
  turvaohjeisiin ennen tuotteen käyttöä. Käytä tuotetta vain
  kuvatulla tavalla ja vain mainittuihin käyttötarkoituksiin.
  Anna myös kaikki asiakirjat edelleen luovuttaessasi
  tuotteen eteenpäin.

  FI

  Käyttötarkoitus
  Laite on tarkoitettu 12 voltin akun lataustilan tarkastamiseen. Lisäksi voidaan myös tarkastaa laturin
  lataustoiminto. Laitetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen
  käyttöön.

  Toimituslaajuus
  Akun ja generaattorin testaulaite PAWSB 12 A1
  2 pikakontakti-napakenkää, valmiiksi asennettuna
  (1 punainen, 1 musta)
  Käyttöohje

  Turvallisuusohjeet
  Vaara! Vältä asiattoman käytön
  aiheuttamaa hengenvaaraa ja
  loukkaantumisvaaraa!
  ● Älä käytä laitetta, jos laitteen johto on vaurioitunut
  ● Mittausjohto on vedettävä niin, ettei se pääse tarttumaan moottoritilassa pyöriviin osiin.

  Varo! Vaurioitunut mittausjohto merkitsee sähköiskun aiheuttamaa hengenvaaraa.
  ● Hävitä laite, jos mittausjohto on vaurioitunut. Mittausjohtoja ei ole tarkoitettu korjattavaksi.

  Räjähdys- ja tulipalon vaara! Varmistu,
  etteivät räjähtävät tai palavat aineet, kuten esim.
  bensiini tai liuotinaineet, pääse syttymään laitetta
  käytettäessä!
  Syttymislähteet (esim. avotuli, palavat sikarit, savukkeet tai sähkökipinät) on pidettävä poissa käynnistysakun lähettyviltä.

  PAWSB 12 A1

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 5

  5

  04.07.14 11:51 • Page 8

  Syöpymisvaara! Suojaa silmäsi ja ihosi hapon (rikkihapon) aiheuttamalta syöpymiseltä
  ollessasi tekemisissä akun kanssa! Älä katso
  suoraan liitettyyn akkuun ja käytä: haponkestäviä
  suojalaseja, suojavaatetusta ja suojakäsineitä! Jos
  rikkihappoa on päässyt silmiin tai iholle, huuhtele
  kyseinen alue runsaalla juoksevalla, puhtaalla
  vedellä ja hakeudu välittömästi lääkäriin!

  FI

  ● Vältä sähköistä oikosulkua liittäessäsi laitetta
  akkuun. Liitä plusnavan napakenkä ainoastaan
  akun plusnapaan. Liitä miinusnavan napakenkä
  ainoastaan akun miinus-napaan!
  ● Tartu napakenkiin (”–” ja ”+”) ainoastaan eristetystä
  alueesta!

  Huomio! Vältä asiattoman käytön
  aiheuttamia aineellisia vahinkoja!
  ● Käytä laitetta ainoastaan mukana tulevien alkuperäisosien kanssa!
  ● Suojaa akun kontaktipintoja.

  Liittäminen
  ● Liitä ensin punainen pikakontakti-napakenkä akun
  plusnapaan (+).
  ● Liitä sitten musta pikakontakti-napakenkä akun
  miinusnapaan (-).
  Laitteen taustapuolella sijaitsevan magneettinauhan
  avulla laite voidaan kiinnittää ajoneuvon runkoon
  mittauksen ajaksi.

  Akun ja laturin testaus
  Akkutesti / käynnistyskyky
  ● Jos ainoastaan 11,5 voltin LED palaa, akun lata
  ustila on heikko. Akkua on ladattava lisää.
  ● Jos lisäksi palaa 12 voltin LED, akku on ladattu
  puolilleen. Suosittelemme akun lataamista.
  ● Jos lisäksi palaa 12,6 voltin LED, akku on ladattu
  täysin ja käynnistyskykyinen.

  Huomio! Aineelliset vahingot! Ota ennen
  latausta selvää akun huollosta akun käyttöohjeesta!

  6

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 6

  PAWSB 12 A1

  04.07.14 11:51 • Page 9

  Laturitesti
  ● Liitä laite akkuun kohdassa ”Liittäminen” kuvatulla
  tavalla.
  ● Käynnistä moottori ja kytke kaikki käyttölaitteet (valonheittimet, radio, takalasinlämmitin jne.) päälle.
  ● Nosta uusissa ajoneuvoissa moottorin kierroslukua
  lyhyeksi aikaa arvoon 2500 1/min.
  ● Jos 13,2 - 14,5 voltin LED palaa, laturi / jännitteensäädin on kunnossa.
  ● Jos 15,5 voltin LED palaa, laturi / jännitteensäädin
  on epäkunnossa. Ota tässä tapauksessa yhteyttä
  autokorjaamoosi.

  FI

  Puhdistus
  Sähköiskun vaara! Irrota aina liitäntä
  akkuun ennen laitteen puhdistamista. Laitetta ei saa
  puhdistettaessa missään tapauksessa kastaa veteen
  tai pitää juoksevan veden alla.

  Huomio! Aineelliset vahingot! Älä käytä
  aggressiivisia tai hankaavia puhdistusaineita,
  koska nämä voivat vahingoittaa kotelon pintaa.
  ● Puhdista laite ulkopinnalta kevyesti kostutetulla
  liinalla.

  Hävittäminen
  Älä missään tapauksessa heitä laitetta tavallisen talousjätteen sekaan.
  Tämä tuote on yhdenmukainen
  EU-direktiivin 2012/19/EU kanssa.
  Anna laite hyväksytyn jätehuoltoyrityksen tai kunnallisen jätelaitoksen hävitettäväksi.
  Noudata voimassa olevia määräyksiä.
  Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen.
  Hävitä kaikki pakkausmateriaalit ympäristöystävällisesti.

  Huolto
  Huolto Suomi
  Tel.: 010309 3582
  E-Mail: kompernass@lidl.fi
  IAN 102615
  Palvelupuhelin:
  Maanantaista perjantaihin klo 8:00–20:00 (CET)
  PAWSB 12 A1

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 7

  7

  04.07.14 11:51 • Page 10

  Maahantuoja
  KOMPERNASS HANDELS GMBH
  BURGSTRASSE 21
  FI

  44867 BOCHUM
  GERMANY
  www.kompernass.com

  8

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 8

  PAWSB 12 A1

  04.07.14 11:51 • Page 11

  Inledning
  Ett stort grattis till din nyinköpta produkt.
  Du har valt en produkt med hög kvalitet. Bruksanvisningen ingår som en del i leveransen. Den innehåller viktiga anvisningar för säkerhet, användning
  och kasering. Läs noga igenom alla användar- och
  säkerhetsanvisningar innan du tar produkten i bruk.
  Använd endast produkten enligt beskrivningarna och
  i de syften som anges här. Lämna över all dokumentation tillsammans med produkten om du överlåter den
  till någon annan person.

  SE

  Föreskriven användning
  Den här apparaten ska användas för att kontrollera
  laddningsnivån i ett 12 V batteri. Den kan också
  användas för att testa generatorns laddningsfunktion.
  Apparaten är inte avsedd för yrkesmässigt bruk.

  Leveransens omfattning
  Batteri- och generatortestare PAWSB 12 A1
  2 snabbkopplingsklämmor, färdigmonterade
  (1 röd, 1 svart)
  Bruksanvisning

  Säkerhetsanvisningar
  Fara! Undvik risken för livsfarliga
  och andra skador som orsakas av att
  apparaten använts på fel sätt!
  ● Använd inte apparaten om kabeln är skadad.
  ● Mätkablarna ska läggas så att de inte kan fastna i
  rörliga delar i motorrummet.

  Varning! Skadade mätkablar kan ge livsfarliga
  elchocker.
  ● Kassera apparaten om mätkablarna är skadade.
  Mätkablarna ska inte repareras.

  Risk för brand och explosion! Försäkra
  dig om att inga explosiva eller brännbara ämnen,
  som t ex bensin eller lösningsmedel, riskerar att
  antändas när apparaten används!
  Brandkällor (t ex öppna lågor, brinnande cigarrer, cigaretter eller elektriska gnistor) ska hållas på
  avstånd från startbatterier.

  PAWSB 12 A1

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 9

  9

  04.07.14 11:51 • Page 12

  Risk för frätskador! Skydda ögon och hud
  från frätande syra (svavelsyra) när du befinner
  dig i närheten av batteriet! Titta inte direkt på ett
  anslutet batteri och ta på dig syrafasta skyddsglasögon, syrafasta skyddshandskar samt syrafast
  klädsel! Om svavelsyran kommer i kontakt med
  ögon eller hud ska man spola av det utsatta stället
  i rikligt med klart, rinnande vatten och omedelbart
  uppsöka läkare!

  SE

  ● Undvik att orsaka en elektrisk kortslutning när du
  kopplar apparaten till batteriet. Anslut endast den
  positiva polklämman (+) till batteriets pluspol.
  Anslut endast den negativa polklämman (-) till batteriets minuspol!
  ● Fatta endast tag i anslutningsklämmornas („–“ och
  „+“) isolering!

  Akta! Undvik materialskador på
  grund av felaktig användning!
  ● Använd endast apparaten tillsammans med de
  originaldelar som medföljer!
  ● Skydda batteriets kontaktytor!

  Anslutning
  ● Koppla först den röda anslutningsklämman till batteriets pluspol (+).
  ● Koppla sedan den svarta anslutningsklämman till
  batteriets minuspol (-).
  Vid mätning kan apparaten fästas på fordonets
  kaross med magnetremsan.

  Testa batteri och generator
  Batteritest/Startkapacitet
  ● Om bara 11,5V-indikatorn lyser är batteriets laddningsnivå för låg. Då måste batteriet laddas upp.
  ● Om 12V-indikatorn också lyser är batteriet laddat
  till hälften. Det bästa är att ladda upp batteriet
  ordentligt.
  ● Om 12,6V-indikatorn också lyser betyder det att
  batteriet är fullt uppladdat och kan starta.

  Akta! Risk för materialskador! Innan
  du laddar ett batteri ska du ta reda på hur det ska
  underhållas i batteriets bruksanvisning!

  10

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 10

  PAWSB 12 A1

  04.07.14 11:51 • Page 13

  Generatortest
  ● Koppla apparaten till batteriet så som beskrivs i
  avsnitt “Anslutning”.
  ● Starta motorn och sätt på alla elförbrukare (vindrutetorkare, radio, värme på bakrutan, etc.).
  ● Om fordonet är nytt ökar du motorns varvtal till
  2500 U/min en kort stund.
  ● Om 13,2V/14,5V-indikatorn lyser betyder det att
  generatorn resp. spänningsregulatorn fungerar som
  den ska.
  ● Om 15,5V-indikatorn lyser betyder det att generatorn resp. spänningsregulatorn är defekt. Kontakta i
  så fall en bilverkstad.

  SE

  Rengöring
  Risk för elchock! Koppla alltid bort apparaten
  från batteriet innan du rengör den. Apparaten får
  absolut inte doppas ner i vatten eller sköljas av
  med rinnande vatten.
  Akta! Risk för materialskador! Använd
  inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel
  som kan skada produktens yta.
  ● Torka bara av apparaten utvändigt med en något
  fuktig trasa.

  Kassering
  Apparaten får absolut inte kastas
  bland de vanliga hushållssoporna.
  Denna produkt uppfyller kraven i
  EU-direktiv 2012/19/EU.
  Lämna in den till ett företag som har tillstånd att ta
  hand om kasserade apparater av den här typen eller
  till rätt återvinningsstation på din kommuns avfallsanläggning.
  Följ gällande föreskrifter. Om du är tveksam ska du
  fråga den lokala avfallshanteringsmyndigheten.
  Lämna in allt förpackningsmaterial till
  miljövänlig återvinning.

  PAWSB 12 A1

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 11

  11

  04.07.14 11:51 • Page 14

  Service
  Service Sverige
  Tel.: 0770 930739
  E-Mail: kompernass@lidl.se
  IAN 102615
  SE

  Service Suomi
  Tel.: 010309 3582
  E-Mail: kompernass@lidl.fi
  IAN 102615
  Tillgänglighet Hotline:
  Måndag till fredag kl. 08.00 – 20.00 (CET)

  Importör
  KOMPERNASS HANDELS GMBH
  BURGSTRASSE 21
  44867 BOCHUM
  GERMANY
  www.kompernass.com

  12

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 12

  PAWSB 12 A1

  04.07.14 11:51 • Page 15

  Indledning
  Til lykke med købet af din nye elartikel.
  Dermed har du valgt et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen er del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og
  bortskaffelse. Du bedes sætte dig ind i alle produktets
  betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug. Brug kun
  produktet som beskrevet og kun til de angivne anvendelsesområder. Lad også vejledningen følge med produktet,
  hvis du giver det videre til andre.

  DK

  Anvendelsesformål
  Apparatet bruges til at kontrollere ladetilstanden på
  et 12 volts batteri. Derudover kan også dynamoens
  ladefunktion testes. Enheden er ikke beregnet til
  erhvervs-mæssig anvendelse.

  Medfølger ved køb
  Batteri- og generatortester PAWSB 12 A1
  2 hurtigkontakt-tilslutningsklemmer, færdigmonteret
  (1 rød, 1 sort)
  Betjeningsvejledning

  Sikkerhedsanvisninger
  Fare! Undgå livsfare og fare for personskade på grund af forkert brug!
  ● Apparatet må ikke benyttes, hvis kablet er beskadiget.
  ● Målekablerne skal lægges således, at de ikke kan
  komme i berøring med roterende dele i motorrummet.

  Forsigtig! Beskadigede målekabler forårsager
  lisvfare på grund af elektrisk stød.
  ● Bortskaf apparatet, hvis målekablerne er beskadigede. Målekablerne kan ikke repareres.

  Eksplosions- og brandfare! Kontrollér, at
  eksplosive eller brændbare stoffer, som f.eks. benzin
  eller op-løsningsmidler, ikke kan blive antændt i
  forbindelse med anvendelsen af apparatet!
  Antændelseskilder (f.eks. åben ild, brændende
  cigarer, cigaretter eller elektriske gnister) skal holdes
  på afstand af startbatteriet.

  PAWSB 12 A1

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 13

  13

  04.07.14 11:51 • Page 16

  Fare for ætsning!
  Beskyt øjne og hud mod ætsning på grund af syre
  (svovlsyre) ved kontakt med batteriet! Ret ikke blikket direkte mod det tilsluttede batteri, og brug syrefaste beskyttelsesbriller, -tøj og -handsker! Hvis øjne
  eller hud er kommet i kontakt med svovlsyren, skal
  du skylle den pågældende kropsdel med rigeligt,
  rindende, klart vand, og straks søge læge!
  DK

  ● Undgå elektrisk kortslutning i forbindelse med tilslutning af apparatet til batteriet. Slut altid tilslutningsklemmens pluspol til pluspolen på batteriet. Slut
  altid tilslutningsklemmens minuspol til minuspolen
  på batteriet!
  ● Tag kun fat i tilslutningsklemmerne („–“ og „+“) på
  det isolerede stykke!

  Obs! Undgå materielle skader på
  grund af ukorrekt brug!
  ● Anvend kun apparatet med de medfølgende
  originaldele!
  ● Afskærm batteriets kontaktflader.

  Tilslutning
  ● Slut først den røde hurtigkontakt-tilslutningsklemme
  til pluspolen (+) på batteriet.
  ● Slut derefter den sorte hurtigkontakt-tilslutningsklemme til minuspolen (+) på batteriet.
  Apparatet kan under målingen fastgøres på køretøjets karosseri ved hjælp af magnetstrimlerne på
  bagsiden af apparatet.

  Test af batteri og dynamo
  Batteritest / startevne
  ● Når kun 11,5 volts LED’en lyser, er batteriets ladetilstand svag. Batteriet skal efterlades.
  ● Når 12 volts LED’en derudover lyser, er batteriet
  halvt opladet. Det anbefales, at batteriet efterlades.
  ● Når 12,6 volts LED’en også lyser, er batteriet fuldt
  opladet og startdygtigt.

  Obs! Materielle skader! Informér dig inden opladningen om vedligeholdelsen af batteriet
  i betjeningsvejledningen til dette!

  14

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 14

  PAWSB 12 A1

  04.07.14 11:51 • Page 17

  Dynamotest
  ● Slut apparatet til batteriet som beskrevet under “Tilslutning”.
  ● Start motoren, og tænd for alle modtagere (lygter,
  radio, bagrudeopvarmning etc.).
  ● Sæt ved nyere køretøjer kortvarigt motorens omdrejningstal op på 2500 o/min.
  ● Når 13,2 til 14,5 volts LED’en lyser, er dynamoen
  hhv. spændingsregulatoren i orden.
  ● Hvis 15,5 volts LED’en lyser er dynamoen hhv.
  spændingsregulatoren defekt. Ret i dette tilfælde
  henvendelse til dit autoværksted.

  DK

  Rengøring
  Fare for elektrisk stød! Afbryd altid forbindelsen til batteriet, inden du rengør apparatet. Du
  må aldrig komme lampen ned i vand eller holde den
  ind under rindende vand under rengøringen.

  Obs! Materielle skader! Brug ikke aggressive
  eller skurende rengøringsmidler, da de kan angribe
  kabinettets overflade.
  ● Rengør apparatet udvendigt med en let fugtet klud.

  Bortskaffelse
  Kom under ingen omstændigheder
  afspilleren i det normale husholdningsaffald. Dette produkt overholder
  Europa-Parlamentets og Rådets
  direktiv 2012/19/EU.
  Bortskaf afspilleren hos et godkendt affaldsfirma eller
  på dit kommunale affaldsanlæg.
  Følg de aktuelt gældende regler. Kontakt affaldsordningen, hvis du er i tvivl.
  Aflever alle emballagematerialer på et
  affaldsdepot, så miljøet skånes.

  Service
  Service Danmark
  Tel.: 32 710005
  E-Mail: kompernass@lidl.dk
  IAN 102615
  Åbningstid for hotline:
  Mandag til fredag fra kl. 8:00 – 20:00 (MET)

  PAWSB 12 A1

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 15

  15

  04.07.14 11:51 • Page 18

  Importør
  KOMPERNASS HANDELS GMBH
  BURGSTRASSE 21
  44867 BOCHUM
  GERMANY
  www.kompernass.com
  DK

  16

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 16

  PAWSB 12 A1

  04.07.14 11:51 • Page 19

  Introduction
  Toutes nos félicitations pour l’achat de votre nouvel
  appareil.
  Vous avez choisi un produit de grande qualité. Le mode
  d’emploi fait partie de ce produit. Il contient des remarques importantes concernant la sécurité, l’utilisation et la mise au rebut. Veuillez vous familiariser avec
  l’ensemble des consignes d’opération et de sécurité
  avant l’usage du produit. N’utilisez le produit que
  conformément aux consignes et pour les domaines
  d’utilisation prévus. En cas de transfert du produit à
  un tiers, remettez-lui également tous les documents.

  FR
  BE

  Finalité de l’appareil
  L’appareil sert à contrôler le niveau de charge d’une
  batterie de 12 volts. Il permet par ailleurs également
  de vérifier que l’alternateur charge correctement.
  L’appareil n’est pas destiné à l’usage commercial.

  Accessoires fournis
  Testeur de batterie et d’alternateur PAWSB 12 A1
  2 pinces de raccordement à contact rapide, déjà montées
  (1 rouge, 1 noire)
  Mode d’emploi

  Consignes de sécurité
  Danger ! Evitez tout danger de mort
  et de blessure par un usage non
  conforme !
  ● N’opérez pas l’appareil avec un cordon d’alimentation
  endommagé.
  ● Les câbles de mesure doivcent être acheminés de
  manière à éviter qu’ils puissent être saisis par des
  éléments rotatifs dans l’espace moteur.

  Attention ! Des câbles de mesure endommagés
  constituent un danger de mort par électrocution.
  ● Mettez l’appareil au rebut si les câbles de mesure
  sont endommagés. Les câbles de mesure ne sont
  pas prévus pour une réparation.

  Risque d’explosion et d’incendie !
  Assurez-vous que les matières explosives ou
  inflammables comme par ex. de l’essence ou des
  solvants ne puissent pas être enflammés lors de
  l’opération de l’appareil !
  PAWSB 12 A1

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 17

  17

  04.07.14 11:51 • Page 20

  Les sources d’inflammation (par ex. un éclairage
  ouvert, des cigares, cigarettes allumés ou des
  étincelles électriques doivent être tenus éloignés
  des batteries de démarrage.

  Danger de brûlure par acide ! Protégez
  vos yeux et votre peau à l’encontre de tout risque
  de brûlure par acide (acide sulfurique) en cas de
  contact avec la batterie ! Ne regardez pas directement dans la batterie raccordée et portez des
  lunettes de protection, des vêtements et des gants
  résistants aux acides ! En cas de contact entre les
  yeux ou la peau et l’acide sulfurique, rincez la zone
  concernée du corps abondamment à l’eau claire et
  courante et consultez immédiatement un médecin !

  FR
  BE

  ● Evitez tout court-circuit électrique lorsque vous raccordez l’appareil à la batterie. Raccordez exclusivement la pince de raccordement de pôle positif au
  pôle positif de la batterie. Raccordez exclusivement
  la pince de raccordement de pôle négatif au pôle
  négatif de la batterie !
  ● Saisissez les pinces de raccordement („–“ et „+“)
  exclusive-ment aux zones isolées !

  Attention ! Evitez tout dommage
  matériel par un usage non conforme !
  ● Utilisez uniquement l’appareil avec les pièces
  d’origine fournies !
  ● Protégez les surfaces de contact de la batterie.

  Raccordement
  ● Raccordez tout d’abord la pince de raccordement
  à contact rapide rouge au pôle positif (+) de la
  batterie.
  ● Raccordez ensuite la pince de raccordement
  à contact rapide noire au pôle négatif (-) de la
  batterie.
  Pendant la mesure, l’appareil peut être fixé à la
  carrosserie de la voiture grâce aux bandes magnétiques situées au dos de l’appareil.

  18

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 18

  PAWSB 12 A1

  04.07.14 11:51 • Page 21

  Tester la batterie et l’alternateur
  Essai de la batterie / capacité de démarrage
  ● Si seule la DEL de 11,5 volts est allumée, le niveau
  de charge de la batterie est faible. La batterie doit
  être rechargée.
  ● Si en plus, la DEL de 12 volts est allumée, la batterie n’est chargée qu’à moitié. Il est recommandé de
  procéder à la recharge de la batterie.
  ● Si la DEL de 12,6 volts est également allumée,
  la batterie est pleinement chargée et prête au
  démarrage.

  FR
  BE

  Attention ! Dommages matériels !
  Avant de procéder au chargement, informez-vous
  au sujet de la maintenance de la batterie à l’aide
  de son mode d’emploi !
  Test d’alternateur
  ● Raccordez l’appareil à la batterie, conformément à
  ce qui est décrit sous le point «Raccordement».
  ● Démarrez le moteur et allumez tous les consommateurs (phares, radio, dégivreur de la vitre arrière,
  etc.).
  ● Dans le cas de véhicules nouveaux, augmentez
  brièvement le régime du moteur à 2500 trs/min.
  ● Si la DEL de 13,2 volts à 14,5 volts est allumée,
  cela signifie que l’alternateur ou le régulateur de
  tension fonctionnent bien.
  ● Si la DEL de 15,5 volts est allumée, l’alternateur ou
  le régulateur de tension est défectueux. Dans ce
  cas, contactez votre garagiste.

  Nettoyage
  Danger d’électrocution ! Débranchez toujours la batterie avant de nettoyer l’appareil. Lors du
  nettoyage, ne plongez surtout jamais l’appareil dans
  de l’eau ou tenez-le sous de l’eau courante.
  Attention ! Dommages matériels !
  N’utilisez pas de produits de nettoyage agressifs
  ou abrasifs, car ils peuvent agresser la surface du
  boîtier.
  ● Nettoyez l’extérieur de l’appareil à l’aide d’un
  chiffon légèrement humidifié.

  PAWSB 12 A1

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 19

  19

  04.07.14 11:51 • Page 22

  Mise au rebut
  L’appareil ne doit jamais être jeté
  dans la poubelle domestique
  normale. Ce produit est soumis à la
  directive européenne 2012/19/EU.
  Eliminez l’appareil par l’intermédiaire d’une entreprise
  de traitement des déchets autorisée ou via le service
  de recyclage de votre commune.
  Veuillez respecter les règlements actuellement en
  vigueur. En cas de doutes, contactez votre organisation de recyclage.

  FR
  BE

  Procédez à une élimination des matériaux
  d’emballage respectueuse de l’environnement.

  Service après-vente
  Service France
  Tel.: 0800 919270
  E-Mail: kompernass@lidl.fr
  IAN 102615
  Service Belgique
  Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
  E-Mail: kompernass@lidl.be
  IAN 102615
  Heures de service de notre hotline :
  du lundi au vendredi de 8 h à 20 h (HEC)

  Importateur
  KOMPERNASS HANDELS GMBH
  BURGSTRASSE 21
  44867 BOCHUM
  GERMANY
  www.kompernass.com

  20

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 20

  PAWSB 12 A1

  04.07.14 11:51 • Page 23

  Inleiding
  Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat.
  U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product. De bedieningshandleiding maakt deel uit van dit
  product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor
  veiligheid, gebruik en afvoeren. Maak uzelf voorafgaand aan het gebruik van het product vertrouwd met
  alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften.Gebruik
  het product uitsluitend op de voorgeschreven wijze en
  voor de aangegeven doeleinden. Geef alle documenten mee als u het product doorgeeft aan een derde.

  Gebruiksdoel
  NL
  BE

  Het apparaat is bestemd voor het controleren van de
  laadtoestand van een 12 Volt accu. Bovendien kan
  ook de laadfunctie van de dynamo worden getest. Het
  apparaat is niet bestemd voor bedrijfsmatig gebruik.

  Inhoud van de verpakking
  Accu- en dynamotester PAWSB 12 A1
  2 aansluitklemmen voor snel contact, kant-en-klaar
  gemonteerd (1 rood, 1 zwart)
  Gebruiksaanwijzing

  Veiligheidsvoorschriften
  Gevaar! Voorkom levens- en letselgevaar door oneigenlijk gebruik!
  ● Gebruik het apparaat niet als de kabels beschadigd
  zijn.
  ● De meetkabels moeten zo worden gelegd, dat deze
  niet door de draaiende delen in de motorruimte gegrepen kunnen worden.

  Voorzichtig! Beschadigde meetkabels betekenen levensgevaar door een elektrische schok.
  ● Voer het apparaat af als de meetkabels beschadigd
  zijn. De meetkabels kunnen niet gerepareerd worden.

  Explosie- en brandgevaar! Zorg dat explosieve of brandbare stoffen, zoals bijv. benzine of
  oplosmiddelen, tijdens het gebruik van het apparaat
  niet tot ontbranding kunnen komen!
  Brandhaarden (bijv. open licht, brandende sigaren,
  sigaretten of vonken) moeten uit de buurt van de
  startaccu‘s gehouden worden.

  PAWSB 12 A1

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 21

  21

  04.07.14 11:51 • Page 24

  Letselgevaar door bijtende
  chemicaliën! Bescherm uw ogen en huid tegen bijtende zuren (zwavelzuur) in het contact met
  de accu! Kijk niet rechtstreeks naar de aangesloten
  accu en gebruik: veiligheidsbril, -kleding en -schoenen die bestand zijn tegen zuren! Wanneer uw
  ogen of huid in aanraking zijn gekomen met het
  zwavelzuur, spoelt u het betroffen lichaamsdeel
  af met veel stromend, helder water en raadpleegt u
  onmiddellijk een dokter!

  NL
  BE

  ● Voorkom elektrische kortsluiting bij aansluiting van
  het apparaat op de accu. Sluit de pluspool-aansluitklem uitsluitend op de pluspool van de accu
  aan. Sluit de minpool-aansluitklem uitsluitend op de
  minpool van de accu aan!
  ● Raak de aansluitklemmen (“–” en “+”) uitsluitend
  aan bij het geïsoleerde gedeelte!

  Attentie! Voorkom materiële schade
  door oneigenlijk gebruik!
  ● Gebruik het apparaat alleen met de geleverde
  originele onderdelen!
  ● Bescherm de contactvlakken van de accu.

  Aansluiten
  ● Sluit eerst de rode snel-contact-aansluitklem aan op
  de pluspool (+) van de accu.
  ● Sluit dan de zwarte snel-contact-aansluitklem op de
  minpool (-) van de accu aan.
  Het apparaat kan door middel van de magneetstrook op de achterzijde van het apparaat tijdens
  de meting bevestigd worden op de carrosserie van
  het voertuig.

  Accu en dynamo testen
  Accu-test / Startvermogen
  ● Als alleen de 11,5 Volt-LED brandt, dan is de laadtoestand van de accu zwak. De accu moet verder
  opgeladen worden.
  ● Brandt bovendien de 12 Volt-LED, dan is de accu
  voor de helft opgeladen. Het is raadzaam om de
  accu verder op te laden.
  ● Brandt ook de 12,6 Volt-LED, dan is de accu volledig opgeladen en bereid om de starten.

  22

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 22

  PAWSB 12 A1

  04.07.14 11:51 • Page 25

  Attentie! Materiële schade! Vóór het
  opladen informatie inwinnen over het onderhoud
  van de accu aan de hand van de gebruiksaanwijzing ervan!
  Dynamo-test
  ● Sluit het apparaat aan op de accu, zoals beschreven onder “Aansluiten”.
  ● Start de motor en zet alle verbruikers (schijnwerpers, radio, achterruitverwarming, etc.) aan.
  ● Verhoog het toerental bij nieuwere voertuigen
  kortstondig naar 2500 rpm.
  ● Als de 13,2 Volt tot 14,5 Volt-LED brandt, dan is de
  dynamo, resp. de spanningsregelaar, in orde.
  ● Brandt de 15,5 Volt-LED, dan is de dynamo, resp.
  de spanningsregelaar, defect. Neem in dit geval
  contact op met uw auto-dealer.

  NL
  BE

  Reinigen
  Gevaar voor elektrische schok! Altijd
  de verbinding met de accu loskoppelen voordat
  u het apparaat reinigt. Dompel het apparaat bij
  het schoonmaken in geen geval onder in water en
  houd het niet onder stromend water.

  Attentie! Materiële schade! Gebruik geen
  agressieve of schurende schoonmaakmiddelen,
  omdat deze het oppervlak van de behuizing kunnen aantasten.
  ● Maak het apparaat aan de buitenzijde schoon met
  een licht vochtige doek.

  Milieurichtlijnen
  Deponeer het apparaat in geen
  geval bij het normale huisvuil. Voor
  dit product geldt de Europese richtlijn
  2012/19/EU.
  Voer het toestel af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeentereiniging.
  Neem de momenteel geldende voorschriften in acht.
  Neem in geval van twijfel contact op met de gemeentelijke reinigingsdienst.
  Voer alle verpakkingsmaterialen op een
  milieuvriendelijke manier af.

  PAWSB 12 A1

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 23

  23

  04.07.14 11:51 • Page 26

  Service
  Service Nederland
  Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)
  E-Mail: kompernass@lidl.nl
  IAN 102615
  Service België
  Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)
  E-Mail: kompernass@lidl.be
  IAN 102615
  Bereikbaarheid hotline:
  Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur (CET)
  NL
  BE

  Importeur
  KOMPERNASS HANDELS GMBH
  BURGSTRASSE 21
  44867 BOCHUM
  GERMANY
  www.kompernass.com

  24

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 24

  PAWSB 12 A1

  04.07.14 11:51 • Page 27

  Einleitung
  Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.
  Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt
  entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil
  dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für
  Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie
  sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedienund Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das
  Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen
  bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

  Verwendungszweck
  Das Gerät dient zur Überprüfung des Ladezustandes
  einer 12 Volt-Batterie. Zusätzlich kann auch die Ladefunktion der Lichtmaschine getestet werden. Das Gerät
  ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

  DE
  AT
  CH

  Lieferumfang
  Batterie- und Lichtmaschinentester PAWSB 12 A1
  2 Schnellkontakt-Anschlussklemmen, fertig montiert
  (1 rot, 1 schwarz)
  Bedienungsanleitung

  Sicherheitshinweise
  Gefahr! Vermeiden Sie Lebens- und
  Verletzungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch!
  ● Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel.
  ● Verlegen Sie die Messkabel so, dass diese nicht
  von drehenden Teilen im Motorraum erfasst werden
  können.

  Vorsicht! Beschädigte Messkabel bedeuten
  Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
  ● Entsorgen Sie das Gerät, wenn die Messkabel beschädigt sind. Die Messkabel sind nicht für eine Reparatur vorgesehen.

  Explosions- und Brandgefahr! Stellen Sie
  sicher, dass explosive oder brennbare Stoffe, z.B.
  Benzin oder Lösungsmittel, beim Gebrauch des Gerätes nicht entzündet werden können!
  Halten Sie Zündquellen (z.B. offenes Licht, brennende Zigarren, Zigaretten oder elektrische Funken)
  von den Starterbatterien fern.
  PAWSB 12 A1

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 25

  25

  04.07.14 11:51 • Page 28

  Verätzungsgefahr! Schützen Sie Ihre Augen und Haut vor Verätzung durch Säure (Schwefelsäure) beim Kontakt mit der Batterie! Wenden
  Sie den Blick nicht direkt auf die angeschlossene
  Batterie und verwenden Sie eine säurefeste Schutzbrille, -bekleidung und -handschuhe! Wenn Augen
  oder Haut mit der Schwefelsäure in Kontakt geraten
  sind, spülen Sie die betroffene Körperregion mit
  viel fließendem, klarem Wasser ab und suchen Sie
  umgehend einen Arzt auf!

  DE
  AT
  CH

  ● Vermeiden Sie einen elektrischen Kurzschluss beim
  Anschluss des Gerätes an die Batterie. Schließen
  Sie die Pluspol-Anschlussklemme ausschließlich
  an den Pluspol der Batterie an. Schließen Sie die
  Minuspol-Anschlussklemme ausschließlich an den
  Minuspol der Batterie an!
  ● Fassen Sie die Anschlussklemmen („–“ und „+“)
  ausschließlich am isolierten Bereich an!

  Achtung! Vermeiden Sie Sachbeschädigung durch unsachgemäßen Gebrauch!
  ● Verwenden Sie das Gerät nur mit den gelieferten
  Originalteilen!
  ● Schützen Sie die Kontaktflächen der Batterie.

  Anschließen
  ● Schließen Sie zuerst die rote Schnellkontakt-Anschlussklemme an den Pluspol (+) der Batterie an.
  ● Schließen Sie dann die schwarze SchnellkontaktAnschlussklemme an den Minuspol (-) der Batterie an.
  Mit dem Magnetstreifen auf der Geräterückseite
  kann das Gerät während der Messung an der
  Fahrzeugkarosserie befestigt werden.

  Batterie und Lichtmaschine testen
  Batterie-Test / Startfähigkeit
  ● Leuchtet nur die 11,5 Volt-LED, ist der Ladezustand
  der Batterie schwach. Die Batterie muss nachgeladen werden.
  ● Leuchtet zusätzlich die 12 Volt-LED, ist die Batterie
  zur Hälfte geladen. Es empfiehlt sich, die Batterie
  nachzuladen.
  ● Leuchtet auch die 12,6 Volt-LED, ist die Batterie voll
  geladen und startfähig.

  26

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 26

  PAWSB 12 A1

  04.07.14 11:51 • Page 29

  Achtung! Mögliche Sachbeschädigung!
  Informieren Sie sich vor dem Laden über die
  Wartung der Batterie anhand deren Bedienungsanleitung!
  Lichtmaschinen-Test
  ● Schließen Sie das Gerät, wie unter „Anschließen”
  beschrieben, an die Batterie an.
  ● Starten Sie den Motor und schalten Sie alle
  Verbraucher (Scheinwerfer, Radio, Heckscheibenheizung, etc.) ein.
  ● Erhöhen Sie bei neueren Fahrzeugen kurzzeitig die
  Motordrehzahl bis auf 2500 U/min.
  ● Leuchtet die 13,2 Volt bis 14,5 Volt-LED, ist die Lichtmaschine bzw. der Spannungsregler in Ordnung.
  ● Leuchtet die 15,5 Volt-LED, ist die Lichtmaschine
  bzw. der Spannungsregler defekt. Setzen Sie sich
  in diesem Fall mit Ihrer KFZ-Werkstatt in Verbindung.

  DE
  AT
  CH

  Reinigen
  Gefahr eines elektrischen Schlags!
  Trennen Sie immer die Verbindung zur Batterie, bevor
  Sie das Gerät reinigen. Sie dürfen das Gerät bei
  der Reinigung keinesfalls in Wasser tauchen oder
  unter fließendes Wasser halten.

  Achtung! Mögliche Sachbeschädigung!
  Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, da diese die Gehäuseoberfläche angreifen können.
  ● Reinigen Sie das Gerät äußerlich mit einem leicht
  angefeuchteten Tuch.

  Entsorgen
  Werfen Sie das Gerät keinesfalls in
  den normalen Hausmüll. Dieses
  Produkt unterliegt der europäischen
  Richtlinie 2012/19/EU.
  Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen
  Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.
  Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften.
  Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.
  Führen Sie alle Verpackungsmaterialien
  einer umweltgerechten Entsorgung zu.
  PAWSB 12 A1

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 27

  27

  04.07.14 11:51 • Page 30

  Service
  Service Deutschland
  Tel.: 0800 5435 111
  E-Mail: kompernass@lidl.de
  IAN 102615
  Service Österreich
  Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
  E-Mail: kompernass@lidl.at
  IAN 102615
  Service Schweiz
  Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk
  max. 0,40 CHF/Min.)
  E-Mail: kompernass@lidl.ch
  IAN 102615

  DE
  AT
  CH

  Erreichbarkeit Hotline:
  Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ)

  Importeur
  KOMPERNASS HANDELS GMBH
  BURGSTRASSE 21
  44867 BOCHUM
  DEUTSCHLAND
  www.kompernass.com

  28

  IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 28

  PAWSB 12 A1

  04.07.14 11:51 • Page 31

  KOMPERNASS HANDELS GMBH
  BURGSTRASSE 21
  44867 BOCHUM
  DEUTSCHLAND/GERMANY
  www.kompernass.com
  Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus
  Tilstand af information · Version des informations
  Stand van de informatie · Stand der Informationen:
  06 / 2014 · Ident.-No.: PAWSB12A1-062014-1

  IAN 102615

  3


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Powerfix PAWSB 12 A1 - IAN 102615 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Powerfix PAWSB 12 A1 - IAN 102615 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,84 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info