Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/31
Nächste Seite
DK
13
PAWSB 12 A1
Indledning
Til lykke med købet af din nye elartikel.
Dermed har du valgt et produkt af høj kvalitet. Betje-
ningsvejledningen er del af dette produkt. Den indehol-
der vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og
bortskaff else. Du bedes sætte dig ind i alle produktets
betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug. Brug kun
produktet som beskrevet og kun til de angivne anvendel-
sesområder. Lad også vejledningen følge med produktet,
hvis du giver det videre til andre.
Anvendelsesformål
Apparatet bruges til at kontrollere ladetilstanden på
et 12 volts batteri. Derudover kan også dynamoens
ladefunktion testes. Enheden er ikke beregnet til
erhvervs-mæssig anvendelse.
Medfølger ved køb
Batteri- og generatortester PAWSB 12 A1
2 hurtigkontakt-tilslutningsklemmer, færdigmonteret
(1 rød, 1 sort)
Betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger
Fare! Undgå livsfare og fare for per-
sonskade på grund af forkert brug!
Apparatet må ikke benyttes, hvis kablet er beskadiget.
Målekablerne skal lægges således, at de ikke kan
komme i berøring med roterende dele i motorrummet.
Forsigtig! Beskadigede målekabler forårsager
lisvfare på grund af elektrisk stød.
Bortskaf apparatet, hvis målekablerne er beskadi-
gede. Målekablerne kan ikke repareres.
Eksplosions- og brandfare! Kontrollér, at
eksplosive eller brændbare stoff er, som f.eks. benzin
eller op-løsningsmidler, ikke kan blive antændt i
forbindelse med anvendelsen af apparatet!
Antændelseskilder (f.eks. åben ild, brændende
cigarer, cigaretter eller elektriske gnister) skal holdes
på afstand af startbatteriet.
IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 13IB_102615_PAWSB12A1_LB3.indd 13 04.07.14 11:5104.07.14 11:51
15

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Powerfix PAWSB 12 A1 - IAN 102615 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Powerfix PAWSB 12 A1 - IAN 102615 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Schwedisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,84 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info