Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
ALUMINIUM FLAT BED TROLLEY
ALUMINIUMS-TRANSPORTVOGN
ALUMINIUM FLAT BED TROLLEY
CHARIOT DE TRANSPORT EN
ALUMINIUM
ALUMINIUM TRANSPORTWAGEN
ALU-TRANSPORTWAGEN
IAN 284959
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  ALUMINIUM FLAT BED TROLLEYALUMINIUM FLAT BED TROLLEYALUMINIUMS-TRANSPORTVOGNCHARIOT DE TRANSPORT ENALUMINIUMALUMINIUM TRANSPORTWAGENALU-TRANSPORTWAGENIAN 284959
 • Page 2

  GB / IE / NIDKFR / BENL / BEDE / AT / CHOperation and Safety NotesBrugs- og sikkerhedsanvisningerInstructions dutilisation et consignes de scuritBedienings- en veiligheidsinstructiesBedienungs- und SicherheitshinweisePageSidePagePaginaSeite5791113
 • Page 3

  AC7B21D1236453612
 • Page 4

  ALUMINIUM FLAT BED TROLLEYIntended useThis product is only suitable for transporting with a max weight of 150 kg. Only for private use.Not for commercial use.Packaging contents2 Fixed castors 12 Swivel castors with brake 216 Screws 316 Locking nuts 416 Sleeves 52 Assembly wrench 61 Aluminium foldable trolley 7Safety AdviceWarning! Please read the instructions before use!Please keep the instructions in a safe place!Keep out of the reach of children. This is not a toy!Check the foldable trolley to see if it is functioning correctly every time before using it. If you detect any damage, thetrolley may no longer be used.Never transport a load weighing more than 150 kg on the trolley.Only use the trolley on smooth, level surfaces, not on staircases or on slopes.Always secure the loading area with the securing clamp to prevent unintended opening or closing.Prior to use, pull out the handle far enough for it to lock into the end position. Otherwise it could retract whensubjected to load.Assembly InstructionsFix the four castors with the help of the assembly wrench as demonstrated in fig. D.After assembly, ensure that all screws have been securely tightened.Operation1.Draw the holder upwards into a vertical position (see fig. B).2.Loosen the handle by pressing the metal frame downwards (see fig. C) and pull out the handle until youhear it lock into position.3.Raise the securing clamp and turn it approx. 90 in a clockwise direction until it is resting on the blackcross brace (see engaging images 1, 2 and 3 in fig. D). Now pull the loading area apart until the two blackcross braces meet. Turn the securing clamp another 90 until it overlaps the two black cross braces thenpress downwards until it locks into place.4.The foldable trolley can be stabilised with the help of the brakes on the two swivel castors. To achieve this,press the locking lever (see locking image to right in fig. D) downwards against the castors.5.To fold up the trolley again, repeat the steps described above in reverse sequences. You must press themetal frame (see fig. C) downwards to push the handle into its holder and then fold the handle holder.Cleaning And CareFor cleaning and care, use only a damp, fluff-free cloth.MaintenanceCheck all connection points on the foldable trolley regularly. If you detect any damage, the trolley may no longerbe used.DisposalPlease dispose of this item in accordance with local waste disposal regulations.5
 • Page 5

  WarrantyThe product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In theevent of product defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limitedin any way by our warranty detailed below.The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. Should this product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it at our choice free ofcharge to you.The warranty period begins on the date of purchase. Please keep the original sales receipt in a safe location. Thisdocument is required as your proof of purchase. This warranty becomes void if the product has been damaged, orused or maintained improperly.The warranty applies to defects in material or manufacture. This warranty does not cover product parts subject tonormal wear, thus possibly considered consumables (e.g. batteries) or for damage to fragile parts, e.g. switches,rechargeable batteries or glass parts.6
 • Page 6

  ALUMINIUMS-TRANSPORTVOGNM kun anvendes hensigtsmssigDenne artikel er kun egnet til transport af tungt gods med en maks. vgt p 150 kg. Kun til privat brug. Ikke tilbrug i virksomheder.Dele2216161621Stelhjul 1Styrehjul med bremse 2Skruer 3Sikringsmtrikker 4Bsninger 5Monteringsngle 6Aluminium-klapvogn 7SikkerhedshenvisningerBemrk! Ls brugsanvisningen fr brug!Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt!Opbevares utilgngeligt for brn. Det er ikke et legetj!Hver gang klapvognen skal anvendes, skal den kontrolleres for upklagelig funktion. Hvis der forefindes skader, mklapvognen ikke lngere anvendes.Klapvognen m aldrig belastes med mere end 150 kg.Anvend kun klapvognen p glatte og jvne flader og ikke p trapper eller skrnende terrn.Lssefladen skal altid sikres mod utilsigtet udtrkning eller sammenskubning med en sikkerhedsklemme.Bjlegrebet skal altid trkkes s langt ud, at det gr i indgreb i endepositionen. Ellers kan det skubbe sig ind igen vedbelastning.MonteringsvejledningFastgr de fire hjul ved hjlp af monteringsnglen som p illustration D. Kontrollr at alle skruer er spndt fastefter monteringen.Betjening1.Klap grebholderen i den oprette position (se illustration B).2.Lsn grebet, ved at trykke metalstellet (se illustration C) nedad og trk grebet s langt ud, at det gr iindgreb med en hrbar lyd.3.Hv sikringsklemmen og drej den 90 med uret, indtil den hviler mod tvrdrageren (sefastlsningsbillederne 1, 2 og 3 i illustration D). Trk nu lssefladen s langt ud, at de to sorte tvrdragerestder p hinanden. Drej sikringsklemmen 90 igen, s de to sorte tvrdragere overlapper hinanden og tryknedad, for at de gr i indgreb.4.Ved hjlp af bremserne p begge styrehjul kan klapvognen lses. Tryk i den forbindelse lsegrebet (sefastlsningsbilledet til hjre verst i illustration D) p hjulene nedad.5.For at klappe klapvognen sammen igen, skal de frnvnte trin gentages i omvendt rkkeflge. For atskubbe grebet ind i grebholderen og klappe grebholderen ind, skal metalstellet (se illustration C) trykkesnedad.Rengring og plejeTil rensning og pleje bruges udelukkende en fugtig, fnugfri klud.VedligeholdelseKontrollr alle klapvognens forbindelsespunkter regelmssigt. Hvis der forefindes skader, m klapvognen ikkeanvendes.BortskaffelseDenne artikel skal bortskaes i henhold til de kommunale bestemmelser.7
 • Page 7

  GarantiProduktet blev produceret omhyggeligt efter de strengeste kvalitetskrav og kontrolleret grundigt inden levering.Hvis der forekommer mangler ved dette produkt, s har de juridiske rettigheder over for slgeren af detteprodukt. Disse juridiske rettigheder indskrnkes ikke af vores garanti, der beskrives i det flgende.De fr 3 rs garanti fra kbsdatoen p dette produkt. Garantifristen begynder med kbsdatoen. Opbevar denoriginale kassebon p et sikkert sted. Denne kassebon behves som dokumentation for kbet.Hvis der inden for 3 r fra kbsdatoen af for dette produkt opstr en materiale- eller fabrikationsfejl, bliverproduktet repareret eller erstattet efter vores valg af os uden omkostninger for dem. Garantien bortfalder, hvisproduktet bliver beskadiget eller ikke anvendes eller vedligeholdes korrekt.Garantien glder for materiale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti dkker ikke produktdele, som er udsat fornormalt slid og derfor kan betragtes som normale sliddele (f.eks. batterier) eller ved skader p skrbelige dele;f.eks. kontakter, akkumulatorer som er fremstillet af glas.8
 • Page 8

  CHARIOT DE TRANSPORT EN ALUMINIUMContexte dutilisationCet article convient exclusivement pour le transport de produits lourds dun poids max. de 150 kg. Destinexclusivement un usage priv. Non pour lintervention professionnelle.Contenu De La Livraison2 Roulettes 12 Roulettes orientables frein 216 Vis 316 crous de sret 316 Douilles 52 Cl de montage 61 Chariot pliant en aluminium 7Consignes de scuritAttention ! Avant utilisation, veuillez lire le mode demploi !Veuillez conserver soigneusement le mode demploi !Tenir hors de la portee des enfants. Cet article nest pas un jouet !Avant chaque utilisation, vrifiez le bon fonctionnement du chariot pliant. Si vous constatez des dgts, le chariot pliantne doit plus tre utilis.Ne chargez jamais le chariot pliant avec une charge suprieure 150 kg.Nutilisez le chariot pliant que sur des surfaces planes et lisses, pas sur des escaliers ou sur un terrain en pente.Scurisez toujours la surface de chargement avec la pince de scurit contre tout cartement ou pliage accidentel.Avant lutilisation, dployez la poigne en trier jusqu ce quelle senclenche dans la position finale. Sinon, ellerisque de se rtracter sous charge.Notice de montageFixez les quatre roulettes laide dune cl de montage comme lillustre la figure D. Assurez-vous aprs le montage que toutes les vis sont bien serres.Utilisation1.Basculez le support de poigne dans la position verticale (voir figure B).2.Desserrez la poigne en poussant le bti en mtal vers le bas (voir figure C) et dployez la poigne jusquce quelle senclenche audiblement.3.Levez la pince de scurit et tournez-la de 90 dans le sens horaire jusqu ce quelle repose sur la traversenoire (voir figures intgres 1, 2 et 3 dans la figure D). cartez prsent la surface de chargement jusquce que les deux traverses noires se superposent. Tournez la pince de scurit de 90 dans le mme sens, desorte quelle chevauche les deux traverses et poussez-la vers le bas pour quelle senclenche.4.Fixez le chariot pliant laide des freins des deux roulettes orientables. Appuyez sur le levier de blocage(voir figure intgre en haut droite dans la figure D) sur les roulettes.5.Pour replier le chariot pliant, rptez les oprations dcrites ci-dessus dans lordre inverse. Pour pousser lapoigne dans son support puis plier le support, appuyez le bti en mtal (voir figure C) vers le bas.Nettoyage et entretienPour le nettoyage et lentretien, uniquement utiliser un chiffon anti effilochant bien essor.MaintenanceVrifiez rgulirement les points de raccordement du chariot pliant. Si vous constatez des dgts, il est dconseill dutiliser le chariot pliant.Traitement des dechetsVeuillez jeter larticle conformment aux dispositions officielles locales.9
 • Page 9

  GarantieLe produit a t fabriqu selon des critres de qualit stricts et contrl consciencieusement avant sa livraison.En cas de dfaillance, vous tes en droit de retourner ce produit au vendeur. La prsente garantie ne constitue pasune restriction de vos droits lgaux.Ce produit bnficie dune garantie de 3 ans compter de sa date dachat. La dure de garantie dbute la datedachat. Veuillez conserver le ticket de caisse original. Il fera office de preuve dachat.Si un problme matriel ou de fabrication devait survenir dans 3 ans suivant la date dachat de ce produit, nousassurons notre discrtion la rparation ou le remplacement du produit sans frais supplmentaires. La garantieprend fin si le produit est endommag suite une utilisation inapproprie ou un entretien dfaillant.La garantie couvre les vices matriels et de fabrication. Cette garantie ne stend ni aux pices du produit soumises une usure normale (p. ex. des piles) et qui, par consquent, peuvent tre considres comme des picesdusure, ni aux dommages sur des composants fragiles, comme des interrupteurs, des batteries ou des lmentsfabriqus en verre.10
 • Page 10

  ALUMINIUM TRANSPORTWAGENBestemmingsmatig gebruikDit artikel is alleen geschikt voor het transport van zware goederen met een maximaal gewicht van 150 kg. Alleen geschiktvoor privgebruik. Niet geschikt voor beroepsmatig gebruik.Levering2 Bokwielen 12 Zwenkwielen met rem 216 Schroeven 316 Veiligheidsmoeren 416 Huls 52 Gereedschapssleutel 61 Aluminium-vouwwagen 7VeiligheidsvoorschriftenWaar schuwing! Voor gebruik eerst de handleiding lezen!Handleiding zorgvuldig bewaren !Niet in handen van kinderen laten komen. Dit artikel is geen speelgoed!Voor elk gebruik is de vouwwagen op zijn juiste functie te testen. Mocht er schade worden geconstateerd, mag devouwwagen niet meer gebruikt worden.Belast de vouwwagen nooit mer een grotere last dan 150 kg.Gebruik de vouwwagen alleen op gladde effen vlakken, niet op trappen of steile plekken.Beveilig de laadvlakken altijd met een veiligheidsklem tegen ongewild uit elkaar trekken of samenschuiven.Trek voor gebruik het beugelhandvat altijd zover uit, dat hij in de eindpositie geraakt. Anders kan deze tijdens belastingweer samenschuiven.OpbouwhandleidingBevestig de vier wielen met hulp van de gereedschapssleutel zoals op afbeelding D weergeven wordt. Zorgervoor dat alle schroeven vast zitten na de montage.Bediening1.Klap de handgreephouder in de verticale positie (zie afbeelding B).2.Ontkoppel het handvat, als u het metalen frame (zie afbeelding C) naar beneden drukt en trek het handvat zover uit tot het hoorbaar klikt.3.Til de veiligheidsklemmen op en draai ze 90 met de klok mee, tot deze op een zwarte dwarsbalk liggen,(zie vergrendelingsfotos 1, 2 en 3 op afbeelding D). Trek de lades nu zo ver uit elkaar, tot de beide zwartedwarsbalken uit elkaar gaan. Draai de veiligheidsklemmen 90 verder, zodat ze beide zwarte dwarsbalkenoverlappen en druk deze voor het aansluiten naar beneden.4.Met behulp van de remmen aan beide wielen is de vouwwagen vast te zetten. Druk daarvoor de klem (zievergrendelingsfoto rechtsboven op afbeelding D) aan de wielen naar onderen.5.Om de vouwwagen weer samen te vouwen, herhaalt u de bovengenoemde stappen in omgekeerdevolgorde. Om de grip van het handvat en aansluitend de houder in te klappen, moet steeds het metalen frame(zie afbeelding C) naar beneden worden gedrukt.Reiniging en onderhoudGebruik voor reiniging en onderhoud alln een vochtige, pluisvrije doek.OnderhoudTest regelmatig alle verbindingspunten van de vouwwagen. Mocht er schade worden geconstateerd dan mag devouwwagen niet worden gebruikt.AfvalDit artikel volgens de daarvoor bestemde regels weggooien.11
 • Page 11

  GarantieHet product wordt volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en voor levering grondiggetest. In geval van schade aan het product kunt u rechtmatig beroep doen op de verkoper van het product. Dezewettelijke rechten worden door onze hierna vermelde garantie niet beperkt.Op dit product verlenen wij 3 jaar garantie vanaf aankoopdatum. De garantieperiode start op de dag vanaankoop. Bewaar de originele kassabon alstublieft. Dit document is nodig als bewijs voor aankoop.Wanneer binnen 3 jaar na de aankoopdatum van dit product een materiaal- of productiefout optreedt, danwordt het product door ons naar onze keuze gratis voor u gerepareerd of vervangen. Deze garantie komt tevervallen als het product beschadigd wordt, niet correct gebruikt of onderhouden wordt.De garantie geldt voor materiaal- en productiefouten. Deze garantie is niet van toepassing op productonderdelen,die onderhevig zijn aan normale slijtage en hierdoor als aan slijtage onderhevige onderdelen gelden (bijv.batterijen) of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, zoals bijv. schakelaars, accus of dergelijkeonderdelen, die gemaakt zijn van glas.12
 • Page 12

  ALU-TRANSPORTWAGENBestimmungsgeme VerwendungDieses Produkt ist zum Transport von Lasten mit einem maximalen Gewicht von 150 kg im privaten Hausgebrauch vorgesehen. Fr eine gewerbliche Nutzung ist das Produkt nicht geeignet.Lieferumfang2 Bockrollen 12 Lenkrollen mit Bremse 216 Schrauben 316 Sicherungsmuttern 416 Hlsen 52 Montageschlssel 61 Aluminium Klappwagen 7SicherheitshinweiseWarnung! Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung!Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sicher auf!Kinder sind vom Klappwagen fernzuhalten. Kein Spielzeug!Vor jedem Gebrauch ist der Klappwagen auf seine einwandfreie Funktion zu prfen. Sollten Schden festgestelltwerden, darf der Klappwagen nicht mehr benutzt werden.Belasten Sie den Klappwagen niemals mit einer greren Last als 150 kg.Verwenden Sie den Klappwagen nur auf glatten ebenen Flchen, nicht auf Treppen oder abschssigem Gelnde.Sichern Sie immer die Ladeflche mit der Sicherungsklammer gegen unbeabsichtigtes Auseinanderziehen oder Zusammenschieben.Ziehen Sie vor der Benutzung den Bgelgriff immer so weit heraus, dass er in der Endposition einrastet. Andernfallskann sich dieser unter Belastung wieder zusammenschieben.MontageBefestigen Sie die vier Rollen mithilfe der Montageschlssel wie in Abbildung D dargestellt. Stellen Sie nachder Montage sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.Bedienung1.Klappen Sie den Griffhalter in die aufrechte Position. (siehe Bild B)2.Lsen Sie den Griff indem Sie das Metallgestell (siehe Bild C) nach unten drcken und ziehen Sie denGriff soweit heraus bis er hrbar einrastet.3.Heben Sie die Sicherungsklammer an und drehen Sie diese um 90 im Uhrzeigersinn bis sie auf derschwarzen Querstrebe aufliegt (siehe Einklinkerbilder 1, 2 und 3 im Bild D). Ziehen Sie nun die Ladeflche soweit auseinander bis die beiden schwarzen Querstreben aufeinandertreffen. Drehen Sie die Sicherungsklammer um weitere 90, so dass sie beide schwarzen Querstreben berlappt und drcken Sie sie zumeinrasten nach unten.4.Mithilfe der Bremsen an beiden Lenkrollen lt sich der Klappwagen feststellen. Drcken Sie dazu denFeststellhebel (siehe Einklinkerbild rechts oben im Bild D) an den Rollen nach unten.5.Um den Klappwagen wieder zusammenzulegen, wiederholen Sie die oben genannten Schritte inumgekehrter Reihenfolge. Um den Griff in den Griffhalter zu schieben und anschlieend den Griffhalter einzuklappen muss jeweils das Metallgestell (siehe Bild C) nach unten gedrckt werden.Reinigung und PflegeReinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch.WartungPrfen Sie regelmig alle Verbindungspunkte am Klappwagen. Sollten Schden festgestellt werden, sollte derKlappwagen nicht benutzt werden.EntsorgungDen Artikel bitte entsprechend der rtlichen behrdlichen Bestimmungen entsorgen.13
 • Page 13

  GarantieDas Produkt wurde nach strengen Qualittsrichtlinien sorgfltig produziert und vor Anlieferung gewissenhaftgeprft. Im Falle von Mngeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkufer des Produkts gesetzlicheRechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nichteingeschrnkt.Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum.Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis fr den Kauf bentigt.Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wirddas Produkt von uns nach unserer Wahl fr Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfllt, wenndas Produkt beschdigt, nicht sachgem benutzt oder gewartet wurde.Die Garantieleistung gilt fr Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht aufProduktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleiteile angesehenwerden knnen oder fr Beschdigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glasgefertigt sind.14
 • Page 14

  OWIM GmbH & Co. KGStiftsbergstrae 1DE-74167 NeckarsulmGERMANYModel No.: Z32056Version: 03/2017IAN 2849596Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Powerfix Z32056 - IAN 284959 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Powerfix Z32056 - IAN 284959 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0.67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info