381776
11
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
POWXG9002 NL
Copyright © 2010 VARO P a g e | 11 www.varo.com
Het toestel haalt
zijn werkdruk niet
1. De dubbele spuitmond is
versleten of kapot.
2. Lucht in de slang
3. De inlaatslang lekt of zit
verstopt.
4. De in- of uitlaatklep is
beschadigd.
5. De afdichtingsring van de
zuiger is beschadigd.
6. De O-ring van de uitlaatklep
is beschadigd.
7. De pompzitting lekt
1. Vervang de dubbele
spuitmond.
2. Start de motor, zet de
spuitkop aan en vul de
inlaatslang met water om de
lucht uit te drijven.
3. Reinig of vervang de
inlaatslang.
4. Vervang de kleppen.
5. Vervang de afdichtingsring.
6. Vervang de O-ring.
7. Vervang de pompzitting.
De pomp lekt
1. De afdichtingsring is
beschadigd.
2. De bouten staan los.
1. Vervang de afdichtingsring.
2. Zet de bouten vast.
Er komt geen water
of het debiet is te
laag.
1. De nieuwe pomp neemt
geen water op.
2. Vuil in de pomp.
3. De in- of uitlaatklep is
beschadigd.
1. Zet het toestel aan en open
de klep van het pistool met
de trekker, vul de inlaatslang
met water om de lucht uit te
drijven en sluit ze aan op de
wateraansluiting of plaats ze
in een watertank.
2. Verwijder het vuil.
3. Vervang de klep.
12 GARANTIE
Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een
periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: defecte onderdelen
onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires
zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit
onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop
niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd
onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een
aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op
het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.
13 MILIEU
Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg
bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze.
Het elektrische afval mag niet op dezelfde manier behandeld worden dan het
gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen
waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of
de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.
11

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Powerplus pow xg 9002 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info