382406
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/19
Nächste Seite
POWXG9007
NL
Copyright © 2012 VARO NV
P a g e | 3
www.varo.com
BENZINE HOGEDRUKREINIGER
POWXG9007
1 TOEPASSING
Uw benzine hogedrukreiniger is ontworpen voor buitenhuis reinigen. Reinigen van machines,
voertuigen, structuren, gevels, terrassen, tuingereedschap,…
Gevaar! Gevaar voor schade! Volg de van kracht zijnde veiligheidsregels
bij het gebruik op benzinestations en andere gevaarlijke plaatsen. Laat
water dat met minerale olie werd vervuild a.u.b. niet in contact komen met
de bodem, met water of met de riolering. Voer motor- en chassisreiniging
daarom enkel uit op plaatsen die voorzien zijn van een olieopvangsysteem.
Waarschuwing! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing
goed door alvorens de machine te gebruiken.
2 BESCHRIJVING
Foto 1
1. Handvat
2. Haspel voor hogedrukslang
3. Hogedrukslang (12m)
4. Pistoolhandgreep
5. Veiligheidsgrendel
6. Haak voor de spuitlans
7. Spuitmonden
8. Houder voor toebehoren
9. Chassisbouten
10. Lucht filter
11. Benzine tank
12. Geluidsdemper van de uitlaat
13. Wiel
14. Moter
15. Straalpijp
16. Startkoord
17. Motorstartsysteem
Foto 2
18. Gashendel
19. Choke
20. Benzinehendel
Foto 3
21. Hogedrukuitgang
22. Aansluiting watertoevoer
23. Detergent filter
24. Aanzuigslang voor detergenten
25. Olievuldop
26. Aan/uit schakelaar
3 INHOUD VERPAKKING
Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze
periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.
WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen
mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!
Luchtband (2)
Pistool (1)
Slang (1)
Hogedrukslang 12m
Hose Bobbin assembly (1set)
Aansluiting watertoevoer (1)
Bougiesleutel (1)
Spuitmondreiniger (1)
5 mm inbussleutel (1)
4 mm inbussleutel (1)
10-13 sleutel (1)
8-10 sleutel (1)
Pistool (zelf te assembleren) (1set)
Gebruiksaanwijzing (1)
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Powerplus pow xg 9007 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Powerplus pow xg 9007

Powerplus pow xg 9007 Bedienungsanleitung - Deutsch - 19 seiten

Powerplus pow xg 9007 Bedienungsanleitung - Englisch - 18 seiten

Powerplus pow xg 9007 Bedienungsanleitung - Französisch - 19 seiten

Powerplus pow xg 9007 Zusatzinformation - Alle Sprachen - 3 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info