382382
18
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/19
Nächste Seite
POWXG9006 NL
Copyright © 2012 VARO P a g e | 18 www.varo.com
17 GARANTIE
Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een
periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: defecte
onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of
accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die
voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop
niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd
onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een
aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op
het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.
18 MILIEU
Als uw machine na verloop van tijd aan vervanging toe is, geef het dan niet met het huisvuil
mee, maar zorg voor een milieuvriendelijke verwerking.
Verwijder de olie op een milieuvriendelijke manier. Wij raden u aan om de olie in een gesloten
vat naar uw lokaal servicecenter te brengen voor recyclage. Doe de olie niet bij het
huishoudelijk afval of giet ze niet op de grond.
18

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Powerplus pow xg9006 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Powerplus pow xg9006

Powerplus pow xg9006 Bedienungsanleitung - Deutsch - 17 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info