Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
POW63655
NL
Copyright © 2010 VARO N.V.
P a g i n a | 3
www.varo.com
Maak uzelf vertrouwd met de bedieningselementen van uw machine vóór u ermee gaat
werken maar bovenal, zorg dat u weet hoe u uw machine in noodgevallen kunt uitschakelen.
Bewaar deze handleiding en alle andere meegeleverde literatuur als naslagwerk voor later.
3.3 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORZORGEN EN WAARSCHUWINGEN
Haal altijd de stekker uit het stopcontact vóór u begint met reinigen, inspecteren of
afregelen. Doe dit ook wanneer het voedingssnoer beschadigd of verstrikt raakt.
Draag altijd stevige schoenen of laarzen om uw voeten te beschermen.
Vers gemaaid gras is vochtig en glad. Werk niet op blote voeten of met open sandalen
aan.
Controleer altijd of uw grasveld of het maaigebied vrij is van alle soorten stokken, stenen,
draden of ander afval. Contact met dit afval kan uw machine beschadigen en het kan door
het mes worden weggeslingerd.
Draag een lange broek om uw benen te beschermen; afval dat op het gras of in het
maaigebied ligt kan door het mes worden weggeslingerd.
Gebruik uw machine niet in de regen en laat ze niet nat worden. Vermijd indien mogelijk
het gebruik van de machine op nat gras.
Haal de stekker uit het stopcontact en controleer visueel het mes en de draaiende
onderdelen op beschadiging.
Beschadigde messen en versleten bouten vormen een groot gevaar. Controleer altijd of
het mes stevig vastzit. Controleer regelmatig alle bouten en moeren.
Gebruik uw machine niet wanneer er onderdelen beschadigd zijn. Vervang alle defecte
onderdelen vóór het gebruik. Zorg er altijd voor dat uw machine in een veilige staat
verkeert. Gebruik enkel originele vervangonderdelen. Onderdelen die niet door de fabrikant
werden vervaardigd, zouden slecht kunnen passen en mogelijk verwondingen
veroorzaken.
Laat niet toe dat kinderen, dieren of andere volwassenen in de buurt van de machine
komen tijdens het werken; hou ze altijd minstens 6 m (20 ft) van uw werkgebied verwijderd.
Wees voorzichtig tijdens het starten van de motor en hou uw voeten goed uit de buurt van
de messen.
De veiligheidsafstand, bepaald door de beugel, moet altijd worden aangehouden wanneer
de motor draait.
Laat uw machine niet onbeheerd achter wanneer ze op het net staat aangesloten.
Laat nooit toe dat kinderen of andere personen die niet vertrouwd zijn met deze instructies,
de grasmaaier gebruiken. Lokale regelgeving kan beperkingen opleggen aan de leeftijd
van de gebruiker.
Onthoud dat de operator of gebruiker verantwoordelijk is voor ongevallen of gevaren m.b.t.
andere personen en hun eigendommen.
Deze machine is uitgerust met een messenrem die het draaien van het mes laat stoppen
binnen de 3 seconden nadat de schakelaarhendel wordt losgelaten.
In geen enkel geval mag u proberen om de machine op haar zijde te kantelen terwijl de
motor nog draait of om het mes manueel tot stilstand te brengen. Laat de machine altijd uit
zichzelf tot stilstand komen.
Wanneer het mes een voorwerp raakt, laat dan de schakelaarhendel los, haal de stekker
uit het stopcontact, wacht tot het mes tot stilstand is gekomen en draai dan de machine op
haar zijde om het mes en de moer op beschadiging te controleren. Laat een
gespecialiseerd servicecenter de schade herstellen vóór u de maaier opnieuw start en
gebruikt.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact vóór u de machine vervoert of draagt.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Powerplus POW63655 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Powerplus POW63655 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,24 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info