Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
POW63655
NL
Copyright © 2010 VARO N.V.
P a g i n a | 4
www.varo.com
Laat het mes tot stilstand komen wanneer de maaier voor transport moet worden opgetild,
wanneer u met de machine over een andere ondergrond dan gras moet en wanneer u de
grasmaaier naar het maaigebied brengt of er terug van weghaalt.
Kantel de maaier niet wanneer u de motor start behalve wanneer de grasmaaier voor het
starten gekanteld moet worden. Kantel hem in dit geval dan nooit meer dan absoluut nodig
is en kantel altijd het deel naar boven dat het verst van de gebruiker verwijderd is.
Trek de machine niet naar u toe of loop niet achteruit wanneer u maait.
Wandel maar loop nooit.
Maai altijd haaks op een helling, nooit van boven naar onder. Wees bijzonder voorzichtig
wanneer u op een helling van richting verandert. Maai geen zeer steile hellingen en draag
altijd antislip schoeisel.
Maai enkel bij daglicht of bij voldoende kunstlicht.
Gebruik de maaier nooit zonder dat de grasopvangzak op zijn plaats zit.
Controleer de grasopvangzak regelmatig op beschadiging of slijtage.
Schakel de motor uit en wacht tot het mes volledig tot stilstand is gekomen vóór u de
grasopvangzak verwijdert of de uitwerpopening proper maakt.
Schakel op zelfrijdende toestellen het aandrijfmechanisme of de koppeling uit vóór u de
motor start.
Probeer nooit om de hoogte van de wielen te veranderen wanneer de motor nog draait.
Schakel de motor niet in wanneer u voor de uitwerpopening staat.
Hou uw handen en voeten weg van de draaiende onderdelen. Blijf altijd uit de buurt van de
uitwerpopening.
Wanneer het gereedschap abnormaal begint te trillen, schakel dan de motor uit en ga
onmiddellijk op zoek naar de oorzaak. Trillingen zijn in het algemeen een waarschuwing
voor problemen.
De snijkanten van het mes zijn scherp en kunnen de huid verwonden (snijden). Wees
voorzichtig bij het werken aan het mes of in de buurt ervan. Om verwondingen tijdens het
werken aan het mes te voorkomen is het aangeraden om werkhandschoenen te dragen of
de snijkanten in te pakken in krantenpapier of een ander geschikt materiaal.
Gebruik geen oplos- of reinigingsmiddelen om de machine te reinigen. Gebruik een stompe
schraper om gras en vuil te verwijderen. Haal altijd de stekker uit het stopcontact vóór u de
machine reinigt.
Bewaar uw machine wanneer ze niet gebruikt wordt op een droge plek, bij voorkeur buiten
het bereik van kinderen.
3.4 ELEKTRISCHE VEILIGHEID
Uw machine werd ontworpen om enkel op AC netspanning te kunnen werken. Probeer niet
om ze op een andere voeding aan te sluiten. Sluit uw toestel aan op een
vermogensaftakpunt, niet op een lichtpunt.
Uw machine is dubbelgeïsoleerd. Dit betekent dat alle externe metalen onderdelen
van het net geïsoleerd zijn. Dit werd bekomen door een extra isolatielaag aan te brengen
tussen de elektrische en de mechanische onderdelen. Dubbele isolatie betekent een
grotere elektrische veiligheid en het is niet meer nodig om de machine te aarden.
Hou het voedingssnoer altijd uit de buurt van het mes. Let altijd op de plaats van het snoer.
De verlengkabel moet altijd stevig vastgemaakt worden aan de steunhaak (aan de
bovenkant van de beugel) om te voorkomen dat hij tijdens het werken met de maaier
beschadigd raakt.
Draag uw machine nooit aan het snoer of trek niet aan het snoer om de aansluiting los te
maken. Hou het snoer uit de buurt van warmtebronnen, oliën of scherpe randen.
Controleer de toestand van het snoer vóór u het toestel gebruikt en werk niet verder
wanneer het beschadigd is.
Uw machine moet altijd van het stopcontact worden losgemaakt vóór u andere stekkers of
verlengkabels losmaakt.
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Powerplus POW63655 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Powerplus POW63655 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,24 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info