Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
POW63655
NL
Copyright © 2010 VARO N.V.
P a g i n a | 8
www.varo.com
8.3 Opbergen
Reinig uw grasmaaier altijd vóór u hem opbergt. Bewaar uw grasmaaier op een propere en
droge plek.
Zorg ervoor dat de grasopvangzak leeg en droog is om schimmel op de achtergebleven
inhoud te voorkomen.
U kunt de beugel inklappen om plaats te besparen. Zet de twee klemmen aan beide zijden
van de beugel los en plooi het bovenste deel van de beugel naar de voorkant van de machine.
Langetermijnbewaring : doe een beetje milieuvriendelijke olie op het mes om te voorkomen
dat dit gaat roesten.
Overwintering: laat uw mes aan het einde van het maaiseizoen slijpen zodat uw machine
klaar is voor het nieuwe maaiseizoen.
9 GARANTIE
Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een
periode van 24 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper r.
Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: defecte
onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of
accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die
voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop
niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd
onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een
aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op
het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.
10 MILIEU
Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg
bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze.
Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet op dezelfde manier
behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een
recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan.
Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over
inzameling en verwerking.
8

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Powerplus POW63655 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Powerplus POW63655 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,24 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info