Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/10
Nächste Seite
POWEBG7530 NL
Copyright © 2018 VARO P a g i n a | 1 www.varo.com
1 TOEPASSINGSGEBIED .................................................................. 2
2 BESCHRIJVING (FIG. A) ................................................................. 2
3 INHOUD ............................................................................................ 2
4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN ............................................. 2
5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .............................. 3
5.1 Werkplaats ............................................................................................................... 3
5.2 Elektrische veiligheid ............................................................................................. 3
5.3 Veiligheid van personen ......................................................................................... 4
5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap ...................... 4
5.5 Service ..................................................................................................................... 5
6 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR
HAAGSCHAREN .............................................................................. 5
6.1 Restrisico's .............................................................................................................. 5
7 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BATTERIJEN
EN LADERS ..................................................................................... 5
7.1 Batterijen ................................................................................................................. 6
7.2 Laders ...................................................................................................................... 6
8 OPLADEN EN INBRENGEN OF VERWIJDEREN VAN DE
BATTERIJ ........................................................................................ 6
8.1 Aanwijzingen op de lader ....................................................................................... 6
8.2 Verwijderen/inbrengen van de batterij ................................................................... 7
9 BEDIENING ...................................................................................... 7
9.1 Starten van de machine (Fig. 1).............................................................................. 7
9.2 Het trimmen van heggen. ....................................................................................... 7
10 REINIGING EN ONDERHOUD ........................................................ 7
11 TECHNISCHE GEGEVENS ............................................................. 8
12 GELUID ............................................................................................ 8
13 GARANTIE ....................................................................................... 8
14 MILIEU .............................................................................................. 9
15 CONFORMITEITSVERKLARING .................................................. 10
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  POWEBG7530

  NL

  1

  TOEPASSINGSGEBIED .................................................................. 2

  2

  BESCHRIJVING (FIG. A) ................................................................. 2

  3

  INHOUD ............................................................................................ 2

  4

  TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN ............................................. 2

  5

  ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .............................. 3

  5.1

  Werkplaats ............................................................................................................... 3

  5.2

  Elektrische veiligheid ............................................................................................. 3

  5.3

  Veiligheid van personen ......................................................................................... 4

  5.4

  Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap ...................... 4

  5.5

  Service ..................................................................................................................... 5

  6

  BIJKOMENDE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR
  HAAGSCHAREN .............................................................................. 5

  6.1

  Restrisico's .............................................................................................................. 5

  7

  BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BATTERIJEN
  EN LADERS ..................................................................................... 5

  7.1

  Batterijen ................................................................................................................. 6

  7.2

  Laders ...................................................................................................................... 6

  8

  OPLADEN EN INBRENGEN OF VERWIJDEREN VAN DE
  BATTERIJ ........................................................................................ 6

  8.1

  Aanwijzingen op de lader ....................................................................................... 6

  8.2

  Verwijderen/inbrengen van de batterij ................................................................... 7

  9

  BEDIENING ...................................................................................... 7

  9.1

  Starten van de machine (Fig. 1).............................................................................. 7

  9.2

  Het trimmen van heggen. ....................................................................................... 7

  10

  REINIGING EN ONDERHOUD ........................................................ 7

  11

  TECHNISCHE GEGEVENS ............................................................. 8

  12

  GELUID ............................................................................................ 8

  13

  GARANTIE ....................................................................................... 8

  14

  MILIEU .............................................................................................. 9

  15

  CONFORMITEITSVERKLARING .................................................. 10

  Copyright © 2018 VARO

  P a g i n a |1

  www.varo.com • Page 2

  NL

  POWEBG7530

  HAAGSCHAAR 18V 480MM
  POWEBG7530
  1 TOEPASSINGSGEBIED
  De heggenschaar mag enkel gebruikt worden voor het snoeien van heggen, struiken en
  heesters. De heggenschaar mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan diegene
  die in deze handleiding worden vermeld. Elk ander gebruik kan immers de heggenschaar
  beschadigen of de gebruiker verwonden.
  Niet geschikt voor professioneel gebruik.
  WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing
  goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig
  alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

  2 BESCHRIJVING (FIG. A)
  1.
  2.
  3.
  4.

  Trekkerschakelaar
  Hulphandgreep +
  veiligheidsschakelaar
  Beschermingskap
  Mesbalk

  5.
  6.
  7.
  8.

  Mesbescherming
  Batterijpack (NIET MEEGELEVERD)
  Ontgrendelknop batterijpack
  Lader (NIET MEEGELEVERD)

  3 INHOUD


  Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
  Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
  Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
  Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
  Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze
  periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.
  WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen
  mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

  Haagschaar
  Mesbescherming

  Beschermingskap
  Handleiding

  Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd
  zijn.

  4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN
  In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:
  Het dragen van
  Gevaar voor lichamelijk letsel
  beschermingsschoenen
  of materiële schade.
  wordt aangeraden.
  Voor gebruik de handleiding
  lezen.

  Copyright © 2018 VARO

  P a g i n a |2

  Draag handschoenen.

  www.varo.com • Page 3

  NL

  POWEBG7530
  Draag gehoorbescherming.
  Draag een veiligheidbril.
  Gebruik het toestel nooit in
  vochtige of natte
  omstandigheden. Vocht
  verhoogt het gevaar voor
  elektrische schokken.
  Klasse II - De machine is
  dubbel geïsoleerd een
  aardedraad is daarom niet
  nodig. (enkel voor lader)

  Hou handen weg van de
  messen. Raak de messen
  niet aan bij aanvang of tijdens
  het in werking stellen van de
  unit.
  Indien er stof ontstaat,
  stofmasker dragen

  Conform de essentiële eisen
  van de Europese richtlijn(en).

  Stel de lader noch het
  batterijpack bloot aan water.

  Werp het batterijpack of de
  lader niet in het vuur.

  Omgevingstemperatuur:
  max. 40 °C. (enkel voor
  batterij)

  Gebruik de lader en de
  batterij enkel in afgesloten
  ruimtes.

  5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de
  voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen
  veroorzaken. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap" heeft
  betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met
  elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).
  5.1
  Werkplaats
  Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen
  tot ongevallen leiden.
  Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen
  bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen
  laten ontbranden.
  Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat
  gebruikt. Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.
  5.2
  Elektrische veiligheid
  ▪ Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.
  ▪ De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen
  enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde
  apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op
  elektrische schokken afnemen.
  ▪ Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen
  en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam
  geaard is.
  ▪ Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een
  elektrische apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
  ▪ Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het
  stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of
  Copyright © 2018 VARO

  P a g i n a |3

  www.varo.com • Page 4

  POWEBG7530  NL

  bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels
  verhogen het risico op elektrische schokken.
  Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die
  geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor
  gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
  Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is,
  gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het
  gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische
  schok.

  5.3
  Veiligheid van personen
  ▪ Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch
  gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs,
  alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat
  kan tot ernstige verwondingen leiden.
  ▪ Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een
  persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een
  veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van
  het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
  ▪ Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u
  de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan
  de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan
  dat tot ongevallen leiden.
  ▪ Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt.
  Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat
  bevindt, kan tot verwondingen leiden.
  ▪ Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet
  verliest. Zo kan u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
  ▪ Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren
  en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en
  lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
  ▪ Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor
  zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke
  inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.
  5.4
  Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap
  ▪ Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat
  daarvoor bestemd is. Met een geschikt elektrisch apparaat werkt u beter en veiliger in het
  opgegeven vermogensbereik.
  ▪ Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch
  apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden
  hersteld.
  ▪ Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het
  apparaat opbergt. Die voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt
  gestart.
  ▪ Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen
  die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben
  gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door
  onervaren personen wordt gebruikt.
  ▪ Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer of de bewegende onderdelen ervan op de
  juiste manier werken en niet klemmen, en er geen onderdelen zo erg beschadigd zijn dat
  de werking van het apparaat in het gedrang komt. Laat beschadigde onderdelen eerst
  herstellen voor u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht
  onderhouden elektrisch gereedschap.
  Copyright © 2018 VARO

  P a g i n a |4

  www.varo.com • Page 5

  NL

  POWEBG7530  Hou zaaggereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschap met
  scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
  Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer
  overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is
  voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te
  voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden
  dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

  5.5
  Service
  ▪ Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele
  reserveonderdelen herstellen. Zo bent u zeker dat de veiligheid van het apparaat
  behouden blijft.

  6 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR
  HAAGSCHAREN  Hou alle lichaamsdelen weg van het snijmes. Verwijder geen afgesneden materiaal en
  hou geen nog af te snijden materiaal vast wanneer de messen bewegen. Zorg ervoor dat
  de schakelaar uit staat wanneer u vastgelopen materiaal verwijdert. Een kleine
  onoplettendheid tijdens het werken met de haagschaar, kan tot ernstige verwondingen
  leiden.
  Draag de haagschaar aan de handgreep en met stilstaande messen. Monteer altijd de
  veiligheidskap wanneer u de haagschaar vervoert of opbergt. Een correcte behandeling
  van de haagschaar zal de kans op mogelijke verwondingen, veroorzaakt door de messen,
  verkleinen.
  Hou de kabel weg uit het snijgebied. Tijdens het werken kan de kabel verborgen raken in
  de struiken en per ongeluk door de messen afgesneden worden.
  Hou het motorgereedschap uitsluitend aan zijn geïsoleerde grijpoppervlakken vast omdat
  het snijmes met verborgen bedrading in aanraking zou kunnen komen. Snijmessen die
  contact maken met onder spanning staande bedrading kunnen ervoor zorgen dat de
  naakte metalen delen van het gereedschap onder spanning komen te staan, wat de
  gebruiker een elektrische schok zou kunnen bezorgen.
  Draag gehoorbescherming.
  Zorg er bij het trimmen voor dat u geen voorwerpen raakt zoals draadafsluitingen of
  plantenhouderconstructies. Dit kan de messenbalk beschadigen.
  Hou de haagtrimmer met beide handen stevig vast, met een hand op de achterste en met
  de andere hand op de voorste handgreep. De handgrepen moeten stevig met duimen en
  vingers omklemd worden.

  6.1
  Restrisico's
  Zelfs als gereedschap op de voorgeschreven manier wordt gebruikt, is het onmogelijk alle
  restrisico's uit te sluiten. Aangaande de constructie en het ontwerp van het gereedschap kunnen
  de volgende risico's zich voordoen:
  ▪ Longbeschadiging als geen doeltreffend stofmasker wordt gedragen
  ▪ Gehoorbeschadiging als geen doeltreffende gehoorbescherming wordt gedragen
  ▪ Letsels als gevolg van trillingen als het elektrische gereedschap gedurende langere tijd
  wordt gebruikt of niet correct wordt gehanteerd en in goede staat wordt gehouden.

  7 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BATTERIJEN EN
  LADERS
  Gebruik enkel batterijen en laders die geschikt zijn voor dit apparaat.

  Copyright © 2018 VARO

  P a g i n a |5

  www.varo.com • Page 6

  POWEBG7530

  NL

  7.1
  Batterijen
  Probeer nooit om batterijen, om wat voor reden ook, te openen.
  Bewaar ze niet op plekken waar de temperatuur de 40 °C kan overschrijden.
  Laad ze enkel op bij temperaturen tussen de 4 °C en 40 °C.
  Bewaar uw batterijen op een koele droge plaats (5 °C-20 °C). Bewaar batterijen nooit in
  ontladen toestand.
  Het is beter voor Li-ion batterijen om ze regelmatig te ontladen en te herladen (minstens 4
  keer per jaar). De ideale lading voor het langdurig opbergen van uw Li-ion batterij
  bedraagt 40% van de capaciteit.
  Wanneer u ze moet wegwerpen, volg dan de instructies in het gedeelte “Het milieu
  beschermen”.
  Veroorzaak geen kortsluitingen. Wanneer er rechtstreeks of per ongeluk, door contact met
  een metalen voorwerp, een verbinding wordt gemaakt tussen de positieve (+) en de
  negatieve (-) contactaansluiting, dan wordt de batterij kortgesloten en zal er een zeer
  grote stroom gaan vloeien die hitte zal veroorzaken wat tot het barsten van de behuizing
  of tot brand kan leiden.
  Verhit ze niet. Wanneer batterijen boven de 100 °C verwarmd worden, zullen de
  afdichtingen, isolatielagen en andere polymeerlagen beschadigd raken wat tot het lekken
  van het elektrolyt en/of interne kortsluiting kan leiden wat dan weer hitte veroorzaakt en tot
  barsten of brand kan leiden. Werp batterijen niet in het vuur: gevaar voor een explosie of
  intense brand.
  Onder extreme omstandigheden kan het voorkomen dat de batterij gaat lekken. Wanneer
  u vloeistof op de batterij ontdekt, volg dan de onderstaande instructies:
   Neem de vloeistof zorgvuldig op d.m.v. een vod. Vermijd huidcontact.
   Volg onderstaande instructies bij huid- of oogcontact:
  ✓ Spoel onmiddellijk met water. Neutraliseer met een zacht zuur zoals citroensap of
  azijn.
  ✓ Bij oogcontact: spoel overvloedig met water gedurende minimaal 10 minuten en
  contacteer een arts.
  Brandgevaar! Vermijd het kortsluiten van de contacten van een batterij die
  uit het toestel is genomen. Verbrand een batterij niet.

  7.2  Laders
  Probeer nooit om niet-oplaadbare batterijen te laden.
  Laat defecte snoeren onmiddellijk herstellen.
  Niet blootstellen aan water.
  Open de lader niet.
  De behuizing van de lader niet doorboren.
  De lader is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

  8 OPLADEN EN INBRENGEN OF VERWIJDEREN VAN DE BATTERIJ
  8.1
  Aanwijzingen op de lader
  Sluit de lader aan op een stopcontact
  ▪ Continu groen: klaar om op te laden
  ▪ Rood knipperen + continu groen: laadt op
  ▪ Continu groen + continu rood: opgeladen

  Copyright © 2018 VARO

  P a g i n a |6

  www.varo.com • Page 7

  NL

  POWEBG7530

  Opmerking: als de batterij niet goed in de lader past, koppel ze dan los en
  controleer op de specificatiefiche of dit het juiste model batterijpack is voor
  deze lader. Laad geen ander batterijpack of een batterijpack dat niet stevig in
  de lader past.
  1.
  2.
  3.
  4.

  Controleer de lader en het batterijpack geregeld tijdens het opladen.
  Koppel de lader los van het stopcontact en van het batterijpack wanneer de batterij
  opgeladen is.
  Laat het batterijpack volledig afkoelen vóór u het gebruikt.
  Berg de lader en het batterijpack binnen op, buiten het bereik van kinderen.
  OPMERKING: als de batterij heet is na langdurig gebruik in het apparaat, laat
  ze dan tot kamertemperatuur afkoelen vóór u ze oplaadt. Dit zal de
  levensduur van uw batterijen verlengen.

  8.2

  Verwijderen/inbrengen van de batterij
  WAARSCHUWING: controleer vóór u de haagschaar afstelt of het apparaat
  uitgeschakeld is of verwijder het batterijpack.

  Houd het gereedschap met één hand vast en het batterijpack (6) met de andere.
  Om te installeren: duw en schuif het batterijpack in de batterijhouder tot de ontgrendelpal
  aan de achterzijde van de batterij vastklikt en controleer of de batterij stevig vastzit vóór u
  begint te werken.
  Om te verwijderen: duw op de ontgrendelpal van de batterij en trek tegelijkertijd het
  batterijpack uit zijn houder.

  9 BEDIENING
  9.1
  Starten van de machine (Fig. 1)
  ▪ Inschakelen: duw tegelijkertijd op de trekkerschakelaar (1) en de trekkerschakelaar van de
  voorste handgreep (2).
  ▪ Uitschakelen: laat een van beide schakelaars los.
  ▪ De mechanische messenrem laat het mes onmiddellijk stoppen binnen de 0.5 s; de kleine
  vonk in de bovenste ventilatiesleuven is normaal en is niet gevaarlijk voor uzelf of voor de
  machine.
  9.2
  Het trimmen van heggen.
  Selecteer voor u begint te werken takken met een diameter kleiner dan 18 mm en snij ze af met
  een snoeischaar. Een trapezoïdale snede komt overeen met de natuurlijke groeiwijze van de
  plant en heeft een optimale groei van de haag tot gevolg.
  ▪ Snij eerst de zijkanten van onder naar boven. Snij de bovenkant in de vorm die u wenst; in
  een rechte horizontale lijn, in de vorm van een dak of afgerond.
  ▪ Het veiligheidsmes heeft aan de zijkant afgeronde, gekartelde snijtanden om het gevaar
  op verwondingen te verminderen. De bijkomende stootbescherming vermijdt lastige
  terugslag wanneer de messen muren of afsluitingen raken.
  ▪ Opgelet! Metalen voorwerpen zoals afsluitingen enz. kunnen de messen beschadigen.

  10 REINIGING EN ONDERHOUD  Controleer regelmatig uw machine voor u begint te werken.
  Beschadigde messen moeten hersteld of vervangen worden door een erkend technicus
  voor er met de machine wordt verder gewerkt.

  Copyright © 2018 VARO

  P a g i n a |7

  www.varo.com • Page 8

  NL

  POWEBG7530  Reinig na elk gebruik het mes met een zachte borstel en een doek gedrenkt in vloeibare
  smeerolie en spuit een dun laagje beschermende smeerolie op het gehele mes.
  Hou altijd de ventilatiesleuven in de motorbehuizing proper.
  Reinig de machine nooit met water en spuit er geen water op; reinig de motorbehuizing
  enkel met een vochtige doek en gebruik nooit detergenten of oplosmiddelen! Deze kunnen
  de plastic onderdelen van de machine beschadigen. Droog tenslotte de motorbehuizing
  zorgvuldig af.
  Bewaar de machine met de meegeleverde mesbescherming.
  Gebruik enkel originele accessoires en vervangonderdelen.

  11 TECHNISCHE GEGEVENS
  Type
  Spanning
  Bladlengte
  Snijlengte
  Snijcapaciteit
  Toerental (onbelast)

  POWEBG7530
  18V
  480 mm
  410 mm
  14,5 mm
  1200 /min

  12 GELUID
  Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)
  Geluidsdrukniveau LpA
  78 dB(A)
  Geluidsvermogenniveau LwA
  92 dB(A)
  AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85
  dB(A) overschrijdt.
  aw (Trilling):

  1,6 m/s²

  K = 1,5 m/s²

  13 GARANTIE  Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een
  periode van 24 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
  Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders,
  defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels,
  stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of
  defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de
  transportkosten.
  Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die
  voortvloeien uit onjuist gebruik.
  Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is
  van onjuist gebruik van het toestel.
  Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus
  gereedschappen.
  Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
  Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders
  overeengekomen werd.
  Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het
  toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
  Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige
  stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid),
  ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is),
  onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de

  Copyright © 2018 VARO

  P a g i n a |8

  www.varo.com • Page 9

  POWEBG7530  NL

  handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is
  niet limitatief.
  De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging
  van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval
  van een vervanging van het toestel.
  Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor
  eigendom van Varo NV.
  We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop
  niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd
  onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
  Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
  Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een
  aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op
  het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.
  Uw toestel moet minstens 1x per maand opgeladen worden, opdat de werking van dit
  toestel optimaal blijft.

  14 MILIEU
  Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg
  bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze.
  Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet op dezelfde manier
  behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een
  recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg
  de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en
  verwerking.

  Copyright © 2018 VARO

  P a g i n a |9

  www.varo.com • Page 10

  NL

  POWEBG7530
  15 CONFORMITEITSVERKLARING

  VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,
  Product:
  Haagschaar
  Handelsmerk:
  POWERplus
  Model:
  POWEBG7530
  voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing
  zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde
  normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.
  Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van
  ondertekening);
  2011/65/EU
  2014/30/EG
  2006/42/EG
  2000/14/EG
  Annex V
  LwA
  89dB(A) / 92dB(A)
  Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de
  datum van ondertekening);
  EN60745-1: 2009
  EN60745-2-15: 2009
  EN55014-1: 2006
  EN55014-2: 2015
  Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy
  N.V.
  Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

  Eric de Boer
  Regelgevings- en compliancemanager
  Datum: 24/10/2017

  Copyright © 2018 VARO

  P a g i n a | 10

  www.varo.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Powerplus POWEBG7530 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Powerplus POWEBG7530 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,54 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Powerplus POWEBG7530

Powerplus POWEBG7530 Bedienungsanleitung - Deutsch - 10 seiten

Powerplus POWEBG7530 Bedienungsanleitung - Englisch - 9 seiten

Powerplus POWEBG7530 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten

Powerplus POWEBG7530 Zusatzinformation - Alle Sprachen - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info