Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/10
Nächste Seite
POWEBG7530 NL
Copyright © 2018 VARO P a g i n a | 8 www.varo.com
Reinig na elk gebruik het mes met een zachte borstel en een doek gedrenkt in vloeibare
smeerolie en spuit een dun laagje beschermende smeerolie op het gehele mes.
Hou altijd de ventilatiesleuven in de motorbehuizing proper.
Reinig de machine nooit met water en spuit er geen water op; reinig de motorbehuizing
enkel met een vochtige doek en gebruik nooit detergenten of oplosmiddelen! Deze kunnen
de plastic onderdelen van de machine beschadigen. Droog tenslotte de motorbehuizing
zorgvuldig af.
Bewaar de machine met de meegeleverde mesbescherming.
Gebruik enkel originele accessoires en vervangonderdelen.
11 TECHNISCHE GEGEVENS
Type
POWEBG7530
Spanning
18V
Bladlengte
480 mm
Snijlengte
410 mm
Snijcapaciteit
14,5 mm
Toerental (onbelast)
1200 /min
12 GELUID
Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)
Geluidsdrukniveau LpA
Geluidsvermogenniveau LwA
AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85
dB(A) overschrijdt.
aw (Trilling):
1,6 m/s²
K = 1,5 m/s²
13 GARANTIE
Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een
periode van 24 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders,
defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels,
stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of
defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de
transportkosten.
Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die
voortvloeien uit onjuist gebruik.
Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is
van onjuist gebruik van het toestel.
Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus
gereedschappen.
Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen werd.
Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het
toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige
stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid),
ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is),
onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de
8

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Powerplus POWEBG7530 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Powerplus POWEBG7530 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,54 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Powerplus POWEBG7530

Powerplus POWEBG7530 Bedienungsanleitung - Deutsch - 10 seiten

Powerplus POWEBG7530 Bedienungsanleitung - Englisch - 9 seiten

Powerplus POWEBG7530 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten

Powerplus POWEBG7530 Zusatzinformation - Alle Sprachen - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info