Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
POWEG4010 NL
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 1 www.varo.com
1 TOEPASSING .................................................................................. 2
2 BESCHRIJVING ............................................................................... 2
3 INHOUD VAN DE VERPAKKING .................................................... 2
4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN ............................................. 3
5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .............................. 3
5.1 Werkplaats ............................................................................................................... 3
5.2 Elektrische veiligheid ............................................................................................. 3
5.3 Veiligheid van personen ......................................................................................... 4
5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap ...................... 4
5.5 Service ..................................................................................................................... 5
6 BIJZONDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ........................... 5
7 MONTAGE ........................................................................................ 6
7.1 De beschermkap monteren .................................................................................... 6
8 BEDIENING ...................................................................................... 6
8.1 Starten van de machine .......................................................................................... 6
8.2 Het trimmen van heggen. ....................................................................................... 6
8.3 Netsnoer .................................................................................................................. 6
9 REINIGING EN ONDERHOUD ........................................................ 6
10 TECHNISCHE GEGEVENS ............................................................. 7
11 GELUID ............................................................................................ 7
12 SERVICEDIENST ............................................................................. 7
13 OPSLAG ........................................................................................... 7
14 GARANTIE ....................................................................................... 8
15 MILIEU .............................................................................................. 8
16 CONFORMITEITSVERKLARING .................................................... 9
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  POWEG4010

  NL

  1

  TOEPASSING .................................................................................. 2

  2

  BESCHRIJVING ............................................................................... 2

  3

  INHOUD VAN DE VERPAKKING .................................................... 2

  4

  TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN ............................................. 3

  5

  ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .............................. 3

  5.1

  Werkplaats ............................................................................................................... 3

  5.2

  Elektrische veiligheid ............................................................................................. 3

  5.3

  Veiligheid van personen ......................................................................................... 4

  5.4

  Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap ...................... 4

  5.5

  Service ..................................................................................................................... 5

  6

  BIJZONDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ........................... 5

  7

  MONTAGE ........................................................................................ 6

  7.1

  De beschermkap monteren .................................................................................... 6

  8

  BEDIENING ...................................................................................... 6

  8.1

  Starten van de machine .......................................................................................... 6

  8.2

  Het trimmen van heggen. ....................................................................................... 6

  8.3

  Netsnoer .................................................................................................................. 6

  9

  REINIGING EN ONDERHOUD ........................................................ 6

  10

  TECHNISCHE GEGEVENS ............................................................. 7

  11

  GELUID ............................................................................................ 7

  12

  SERVICEDIENST ............................................................................. 7

  13

  OPSLAG ........................................................................................... 7

  14

  GARANTIE ....................................................................................... 8

  15

  MILIEU .............................................................................................. 8

  16

  CONFORMITEITSVERKLARING .................................................... 9

  Copyright © 2020 VARO

  P a g i n a |1

  www.varo.com • Page 2

  POWEG4010

  NL

  HAAGSCHAAR 520W 550MM
  POWEG4010
  1 TOEPASSING
  De heggenschaar mag enkel gebruikt worden voor het snoeien van heggen, struiken en
  heesters. De heggenschaar mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan diegene
  die in deze handleiding worden vermeld. Elk ander gebruik kan immers de heggenschaar
  beschadigen of de gebruiker verwonden.
  WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing
  goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig
  alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

  2 BESCHRIJVING
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  Handgreep
  Aan/uit-schakelaar
  Handgreep met vergrendeling
  Handgreep
  Beschermingskap

  6.
  7.
  8.
  9.

  Mesbalk
  Netsnoer en stekker
  Mesbescherming
  Kabelhouder

  3 INHOUD VAN DE VERPAKKING


  Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
  Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
  Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
  Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
  Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze
  periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.
  WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen
  mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

  Haagschaar
  Mesbescherming
  Handleiding
  Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd
  zijn.

  Copyright © 2020 VARO

  P a g i n a |2

  www.varo.com • Page 3

  NL

  POWEG4010
  4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

  In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:
  Gevaar voor lichamelijk
  Gebruik het toestel nooit in vochtige of
  letsel
  of
  materiële
  natte omstandigheden. Vocht verhoogt
  schade.
  het gevaar voor elektrische schokken.
  Hou handen weg van de messen. Raak
  Lees voor gebruik de
  de messen niet aan bij aanvang of
  handleiding.
  tijdens het in werking stellen van de unit.
  Draag
  gehoorbescherming.
  Draag een veiligheidsbril.

  Neem de stekker uit het stopcontact.

  Draag handschoenen.

  Het dragen van beschermingsschoenen
  wordt aangeraden.

  Klasse II - De machine is dubbel geïsoleerd, een aardedraad is daarom niet
  nodig.

  5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
  WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de
  voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen
  veroorzaken. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap" heeft
  betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met
  elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).
  5.1
  Werkplaats
  Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen
  tot ongevallen leiden.
  Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of
  stoffen bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of
  dampen kunnen laten ontbranden.
  Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat
  gebruikt. Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.
  5.2
  Elektrische veiligheid
  ▪ Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.
  ▪ De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen
  enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde
  apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op
  elektrische schokken afnemen.
  ▪ Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen
  en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam
  geaard is.
  ▪ Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een
  elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
  ▪ Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het
  stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of
  bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels
  verhogen het risico op elektrische schokken.
  Copyright © 2020 VARO

  P a g i n a |3

  www.varo.com • Page 4

  POWEG4010  NL

  Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die
  geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor
  gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
  Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is,
  gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het
  gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische
  schok.

  5.3
  Veiligheid van personen
  ▪ Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch
  gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs,
  alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat
  kan tot ernstige verwondingen leiden.
  ▪ Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een
  persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een
  veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van
  het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
  ▪ Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u
  de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan
  de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan
  dat tot ongevallen leiden.
  ▪ Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt.
  Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat
  bevindt, kan tot verwondingen leiden.
  ▪ Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet
  verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
  ▪ Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren
  en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en
  lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
  ▪ Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor
  zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke
  inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.
  5.4
  Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap
  ▪ Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat
  daarvoor bestemd is. Met een geschikt elektrisch apparaat werkt u beter en veiliger in het
  opgegeven vermogensbereik.
  ▪ Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch
  apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden
  hersteld.
  ▪ Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het
  apparaat opbergt. Die voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt
  gestart.
  ▪ Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen
  die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben
  gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door
  onervaren personen wordt gebruikt.
  ▪ Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer of de bewegende onderdelen ervan op de
  juiste manier werken en niet klemmen, en er geen onderdelen zo erg beschadigd zijn dat
  de werking van het apparaat in het gedrang komt. Laat beschadigde onderdelen eerst
  herstellen voor u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht
  onderhouden elektrisch gereedschap.
  ▪ Hou zaaggereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschap met
  scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
  Copyright © 2020 VARO

  P a g i n a |4

  www.varo.com • Page 5

  NL

  POWEG4010


  Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer
  overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is
  voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te
  voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden
  dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

  5.5
  Service
  ▪ Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele
  reserveonderdelen herstellen. Zo bent u zeker dat de veiligheid van het apparaat
  behouden blijft.

  6 BIJZONDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN  De haagschaar mag niet gebruikt worden door personen jonger dan 16 jaar.
  Hou kinderen, andere personen en dieren uit de buurt van de haagschaar.
  Draag altijd geschikte kleding. Draag geen loszittende kleding of juwelen omdat deze door
  de bewegende delen kunnen worden gegrepen. Voor het werken in de openlucht worden
  rubberen handschoenen en stevig schoeisel aangeraden. Draag een haarnet om lang
  haar samen te houden.
  Gebruik een gezichts- of stofmasker wanneer het werken stof veroorzaakt.
  Gebruik de haagschaar niet wanneer het snijgereedschap niet stevig vastzit of beschadigd
  is.
  Zorg ervoor dat het snijmes geen stenen of afval raakt vóór u de haagschaar start.
  Hou het snijgedeelte van de haagschaar uit de buurt van alle lichaamsdelen wanneer het
  toestel in werking is.
  Trim niet tegen harde voorwerpen aan. Dit kan verwondingen veroorzaken of de
  haagschaar beschadigen.
  Trim enkel bij volledig daglicht of bij voldoende kunstlicht.
  Mishandel het netsnoer niet; draag de haagschaar nooit aan zijn netsnoer en trek er niet
  aan om de stekker uit het stopcontact te halen. Hou het netsnoer uit de buurt van hitte,
  olie en scherpe randen.
  Wanneer de haagschaar niet wordt gebruikt, bewaar hem dan buiten het bereik van
  kinderen op een droge plaats zodat het mes beschermd is.
  De netspanning moet overeenstemmen met deze vermeld op het typeplaatje. Gebruik
  geen andere elektriciteitsbronnen.
  Gebruik de haagschaar nooit wanneer het regent. Probeer hem te beschermen tegen het
  nat worden of tegen blootstelling aan vocht.
  Laat de haagschaar ’s nachts niet buiten liggen. Maai geen vochtige of natte
  gewassen.  Het netsnoer moet regelmatig gecontroleerd worden. Controleer vóór elk gebruik of het
  netsnoer niet beschadigd of versleten is. Gebruik de haagschaar niet wanneer het
  netsnoer in een slechte staat verkeert. Breng de haagschaar naar een erkend
  servicecenter voor een vakkundige herstelling.
  Gebruik enkel een verlengkabel die geschikt is voor het gebruik in de openlucht. Hou hem
  uit de buurt van het trimgebied, van vochtige of vette ondergronden of van scherpe
  randen. Hou hem uit de buurt van hitte en brandstoffen.
  Vermijd ongewild starten. Draag een haagschaar die op het net is aangesloten niet met de
  vingers op beide knoppen. Zorg ervoor dat de schakelaar uit staat wanneer de
  haagschaar op het net wordt aangesloten.
  Probeer niet om weggetrimd of vastgelopen materiaal te verwijderen wanneer de messen
  draaien. Zorg ervoor dat de haagschaar uitgeschakeld is wanneer u vastgelopen materiaal

  Copyright © 2020 VARO

  P a g i n a |5

  www.varo.com • Page 6

  NL

  POWEG4010
  van de messen verwijdert. Grijp niet naar de messen of snijkanten wanneer u de
  haagschaar optilt of vasthoudt.
  OPGELET: De messen draaien na het uitschakelen nog even door.
  Overbelast de haagschaar niet; hij doet zijn taken beter en met minder kans op
  verwondingen wanneer hij gebruikt wordt in toepassingen waarvoor hij werd ontworpen.
  Blijf oplettend, let op wat u doet. Gebruik het gezond verstand. Gebruik de haagschaar
  niet wanneer u moe bent.
  Onderhoud de haagschaar met zorg, hou de snijmessen scherp en proper voor de beste
  prestaties en de laagste kans op verwondingen. Controleer regelmatig de verlengkabel en
  vervang hem indien hij beschadigd is. Hou de handgrepen droog, proper en vrij van olie
  en vet.

  7 MONTAGE
  7.1
  De beschermkap monteren
  Schuif de meegeleverde beschermkap (5) over de messen en zet ze stevig vast m.b.v. een
  schroef aan beide zijden van de behuizing.

  8 BEDIENING
  8.1
  Starten van de machine
  ▪ Aanzetten: Druk met beide handen tegelijkertijd op de voorste handgreep (3) en op de
  schakelaar (2) op de achterste handgreep.
  ▪ Uitschakelen: Laat een van de schakelaars (3) of (2) los.
  ▪ De elektronische messenrem laat het mes onmiddellijk stoppen binnen de <1 s; de kleine
  vonk in de bovenste ventilatiesleuven is normaal en is niet gevaarlijk voor uzelf of voor de
  machine.
  8.2
  Het trimmen van heggen.
  Selecteer voor u begint te werken takken met een diameter kleiner dan 16 mm en snij ze af met
  een snoeischaar. Een trapezoïdale snede komt overeen met de natuurlijke groeiwijze van de
  plant en heeft een optimale groei van de haag tot gevolg.
  ▪ Snij eerst de zijkanten van onder naar boven. Snij de bovenkant in de vorm die u wenst; in
  een rechte horizontale lijn, in de vorm van een dak of afgerond.
  ▪ Het veiligheidsmes heeft aan de zijkant afgeronde, gekartelde snijtanden om het gevaar
  op verwondingen te verminderen. De bijkomende schokbescherming vermijdt lastige
  terugslag wanneer de messen muren of afsluitingen raken.
  ▪ Als de messen geklemd of geblokkeerd raken door bepaalde voorwerpen schakel dan
  onmiddellijk de motor uit, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder het voorwerp dat
  de messen blokkeert.
  ▪ Opgelet! Metalen voorwerpen zoals afsluitingen enz. kunnen de messen beschadigen.
  ▪ Zorg er altijd voor dat de verlengkabel achter uw rug om loopt en dat u begint te trimmen
  op het punt het dichtst bij het stopcontact. Plan daarom uw werkrichting vóór u start.
  8.3
  Netsnoer
  ▪ Leg het snoer in een lus rondom de verzonken haak en trek het zachtjes vast om te
  voorkomen dat het van de haagschaar loskomt.

  9 REINIGING EN ONDERHOUD
  Opgelet! Trek de netstekker uit de contactdoos alvorens werkzaamheden aan
  het apparaat te verrichten.
  Copyright © 2020 VARO

  P a g i n a |6

  www.varo.com • Page 7

  POWEG4010

  NL

  Controleer regelmatig uw machine voor u begint te werken.
  Beschadigde messen moeten hersteld of vervangen worden door een erkend technicus
  voor er met de machine wordt verder gewerkt.
  Reinig na elk gebruik het mes met een zachte borstel en een doek gedrenkt in vloeibare
  smeerolie en spuit een dun laagje beschermende smeerolie op het gehele mes.
  Hou altijd de ventilatiesleuven in de motorbehuizing proper.
  Reinig de machine nooit met water en spuit er geen water op; reinig de motorbehuizing
  enkel met een vochtige doek en gebruik nooit detergenten of oplosmiddelen! Deze kunnen
  de plastic onderdelen van de machine beschadigen. Droog tenslotte de motorbehuizing
  zorgvuldig af.
  Monteer de mesbescherming vóór u de machine opbergt.
  Gebruik enkel originele accessoires en vervangonderdelen.

  10 TECHNISCHE GEGEVENS
  Type
  Spanning/frequentie
  Vermogen
  Bladlengte
  Snijlengte
  Snijcapaciteit
  Toerental (onbelast)

  POWEG4010
  220-240 V~ 50 Hz
  520 W
  550 mm
  510 mm
  16 mm
  1750 min-1

  11 GELUID
  Geluidswaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)
  Lpa (Geluidsdrukniveau)
  88 dB(A)
  Lwa (Geluidsprestatieniveau)
  104 dB(A)
  AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85
  dB(A) overschrijdt.
  aw (Trilling):

  4,2 m/s²

  K = 1,5 m/s²

  12 SERVICEDIENST  Beschadigde schakelaars moeten in de werkplaats van onze klantendienst hersteld
  worden.
  Wanneer de voedingskabel (of de stekker) beschadigd is, moet hij worden vervangen door
  een specifieke voedingskabel, die bij onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste
  pagina) verkrijgbaar is. Het vervangen van de voedingskabel mag uitsluitend worden
  uitgevoerd door onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) of een
  gekwalificeerde persoon (een vakman op het vlak van elektriciteit).

  13 OPSLAG

  Reinig zorgvuldig de gehele machine en het toebehoren.
  Berg de machine op buiten het bereik van kinderen, in een stabiele en veilige positie en
  op een droge plaats met een gematigde temperatuur. Vermijd te hoge en te lage
  temperaturen.
  Bescherm de machine tegen direct invallend licht. Bewaar ze, indien mogelijk, op een
  donkere plaats.
  Bewaar de machine niet in plastic of Nylon zakken om te vermijden dat er zich vocht
  ophoopt.

  Copyright © 2020 VARO

  P a g i n a |7

  www.varo.com • Page 8

  POWEG4010

  NL

  14 GARANTIE

  Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een
  periode van 24 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
  Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders,
  defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels,
  stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of
  defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de
  transportkosten.
  Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die
  voortvloeien uit onjuist gebruik.
  Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is
  van onjuist gebruik van het toestel.
  Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus
  gereedschappen.
  Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
  Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders
  overeengekomen werd.
  Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het
  toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
  Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige
  stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid),
  ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is),
  onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de
  handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is
  niet limitatief.
  De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging
  van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval
  van een vervanging van het toestel.
  Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor
  eigendom van Varo NV.
  We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop
  niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd
  onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
  Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
  Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een
  aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op
  het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

  15 MILIEU
  Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg
  bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze.
  Het elektrische afval mag niet op dezelfde manier behandeld worden dan het
  gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen
  waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de
  verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

  Copyright © 2020 VARO

  P a g i n a |8

  www.varo.com • Page 9

  POWEG4010
  16 CONFORMITEITSVERKLARING

  NL

  VARO – Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart
  dat,
  Product:
  Haagschaar
  Handelsmerk:
  POWERplus
  Model:
  POWEG4010
  voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing
  zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde
  normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.
  Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van
  ondertekening):
  2011/65/EU
  2006/42/EC
  2014/30/EU
  2000/14/EC
  Annex V
  LwA
  Measured
  101dB(A)
  Guaranteed
  104dB(A)
  Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de
  datum van ondertekening):
  EN60745-1 : 2009
  EN60745-2-15 : 2009
  EN55014-1 : 2006
  EN55014-2 : 2015
  EN61000-3-2 : 2014
  EN61000-3-3 : 2013
  Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy
  N.V.
  Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

  Philippe Vankerkhove
  Regelgevings- en compliancemanager
  23/10/2019, Lier - Belgium

  Copyright © 2020 VARO

  P a g i n a |9

  www.varo.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Powerplus POWEG4010 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Powerplus POWEG4010 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,27 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Powerplus POWEG4010

Powerplus POWEG4010 Bedienungsanleitung - Deutsch - 10 seiten

Powerplus POWEG4010 Bedienungsanleitung - Englisch - 9 seiten

Powerplus POWEG4010 Bedienungsanleitung - Französisch - 9 seiten

Powerplus POWEG4010 Bedienungsanleitung - Italienisch - 9 seiten

Powerplus POWEG4010 Bedienungsanleitung - Spanisch - 9 seiten

Powerplus POWEG4010 Zusatzinformation - Alle Sprachen - 1 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info