725380
9
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/10
Nächste Seite
POWEG9013 NL
Copyright © 2020 VARO P a g i n a | 9 www.varo.com
12 GARANTIE
Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een periode van
24 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders,
defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers
of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die
voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit
onjuist gebruik.
Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van
onjuist gebruik van het toestel.
Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus
gereedschappen.
Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen werd.
Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel
het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige
stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig
gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik
(o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage,
blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de
garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een
vervanging van het toestel.
Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van
Varo NV.
We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan
worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden
(propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare
staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het
moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.
13 MILIEU
Als uw machine na verloop van tijd aan vervanging toe is, geef het dan niet met het huisvuil
mee, maar zorg voor een milieuvriendelijke verwerking.
Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet behandeld worden als normaal
huishoudelijk afval. Zorg voor recycling daar waar passende installaties bestaan.
Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en
verwerking.
9

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Powerplus POWEG9013 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Powerplus POWEG9013

Powerplus POWEG9013 Bedienungsanleitung - Deutsch - 10 seiten

Powerplus POWEG9013 Bedienungsanleitung - Englisch - 9 seiten

Powerplus POWEG9013 Bedienungsanleitung - Französisch - 10 seiten

Powerplus POWEG9013 Zusatzinformation - Alle Sprachen - 4 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info