Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
HANDLEIDING
MODE D’EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
FRUITPERS
PRESSE-AGRUMES
SAFTPRESSE
CP1
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  HANDLEIDING
  MODE D’EMPLOI
  GEBRAUCHSANLEITUNG
  FRUITPERS
  PRESSE-AGRUMES
  SAFTPRESSE

  CP1 • Page 2 • Page 3

  CP1

  www.primo-elektro.be

  WAT DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT ?
  GARANTIEBEPALING :
  Dit apparaat heeft een garantietermijn van 3 jaar vanaf de datum van aankoop.
  Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich
  nemen voor gebreken, welke aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten.
  Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig vervangen of
  gerepareerd worden. Het recht op garantie vervalt wanneer de gebreken zijn ontstaan
  door hardhandig gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of ingreep
  door derden. De garantie wordt verleend op basis van het kassaticket.
  VERSTUREN VAN DEFECT TOESTEL :
  Indien Uw apparaat defect is binnen de garantietermijn van 3 jaar, dan mag U het
  toestel, samen met Uw kassaticket, bijgevoegde volledig ingevulde antwoordkaart of
  een omschrijving van defect en een nota met Uw naam, adres en telefoonnummer
  GRATIS opsturen via het systeem “Retour Retail” van de Post naar onderstaand adres.
  PRIMO
  BOUWELVEN 12A
  2280 GROBBENDONK
  Het opsturen van het toestel met het systeem “Retour Retail” kan vanuit eender
  welk postkantoor in België. Hier ontvangt u dan een barcode waarmee uw pakket
  onmiddellijk gratis wordt opgestuurd. U krijgt hierbij ook meteen een bewijs dat uw
  pakket verstuurd werd. U hoeft geen andere vermeldingen, zoals “port betaald door de
  bestemmeling”, te gebruiken.
  Zorg ervoor dat het toestel voldoende verpakt is. U mag hiervoor gebruik maken van
  de originele verpakking of een andere stevige doos.
  Indien de garantietermijn van 3 jaar verstreken is, vallen alle kosten ten laste van de
  consument. Hierbij moet U steeds rekening houden dat de portkosten, het uurloon en
  de gebruikte onderdelen dienen betaald te worden.
  QUE FAIRE SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PLUS ?
  GARANTIE :
  Nous accordons une garantie de 3 ans sur ce produit à partir de la date d’achat.
  Pendant la durée de la garantie, le distributeur prendra à sa charge la réparation des
  vices de fabrication ou de matériel, en se réservant le droit de décider si certaines
  pièces doivent être réparées ou échangées. Les dommages occasionnés par une
  utilisation inadéquate (branchement continu, erreur de voltage, prise inappropriée,
  choc, etc...), l’usure normale ne portant préjudice ni au bon fonctionnement ni à valeur
  de l’appareil, excluent toute prétention à la garantie. La garantie devient caduque si des
  réparations ont été effectuées par des personnes non agréées. La garantie est accordée
  2 • Page 4

  CP1

  www.primo-elektro.be

  sur base du ticket de caisse.
  ENVOYER VOTRE APPAREIL DEFECTUEUX :
  Si votre appareil est défaillant durant le délai de garantie de 3 ans, vous pouvez envoyer
  votre appareil ensemble avec votre ticket de caisse, la carte de réponse complètement
  et dûment rempli ou une note avec la description du défaut, vos coordonnées complètes
  dont votre nom, adresse et numéro de téléphone le tout GRATUITEMENT par le
  système « Retour Retail » de la Poste à l’adresse sous-mentionnée.
  PRIMO
  BOUWELVEN 12A
  2280 GROBBENDONK
  Vous pouvez envoyer votre appareil par le système « Retour Retail » de n’importe quel
  bureau de poste en Belgique. Là, vous recevrez un code barre avec lequel votre paquet
  sera envoyé immédiatement et gratuitement. Vous obtenez ainsi tout de suite une preuve
  que votre paquet a été envoyé. Autres indications ou autres mentions comme ‘port payé
  par le destinataire’ ne sont pas nécessaires.
  Veillez à ce que l’appareil soit bien emballé. Utilisez l’emballage original ou n’importe
  quelle autre boîte. Si le délai de garantie de 3 ans est écoulé, tous les frais sont à la
  charge du client. Remarquez à ce propos que les frais de port, le salaire horaire et les
  pièces utilisées devront être payés.
  WAS ZU TUN FALLS IHR GERAT NICHT MEHR FUNKTIONIERT?
  GARANTIE
  Auf dieses Gerät gilt eine 3-Jahre-Garantie ab Kaufdatum. Während der Garantielaufzeit
  trägt der Verkäufer die alleinige Haftpflicht für Mängel, die nachweislich auf Material
  oder
  Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Bei derartigen Mängeln wird das Gerät
  repariert oder notfalls ersetzt. Die Garantie ist verwirkt, wenn die Mängel auf grobe
  Handhabung, auf die Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung oder auf Eingriffe Dritter
  zurückzuführen sind. Als Garantieschein
  gilt der Kassenzettel.
  VERSAND IHRES DEFEKTEN GERÄTS
  Falls Ihr Gerät innerhalb der 3-Jahre-Garantie einen Defekt erleidet, können Sie es
  zusammen mit dem Kassenzettel, vollständig ausgefüllte Antwortkarte oder einem
  Begleitzettel, auf dem Sie Ihren Name, Ihre Adresse und Telefonnummer angeben,
  GRATIS mit dem System „Retour Retail“ an nachfolgende Adresse senden.
  3 • Page 5

  CP1

  www.primo-elektro.be

  PRIMO
  BOUWELVEN 12A
  2280 GROBBENDONK.
  Der Versand des Geräts ist mit dem System „Retour Retail“ möglich aus jedem
  Postamt in Belgien. Hier empfangen Sie dann einen Strichkode womit Ihr
  Paket gleich gratis aufgeschickt wird. Sie bekommen hiermit ebenfalls eine
  Versandtbestätigung Ihrem Packet. Andere Angaben wie “Porto für den Empfänger”
  sind nicht nötig.
  Achten Sie immer darauf, dass Sie dem Gerät gut in die Originalverpackung oder in
  irgendwelche Dose verpacken. Nach Ablauf der 3-Jahre-Garantie gehen alle Kosten
  zu Lasten des Verbrauchers. Die Reparaturkosten umfassen in diesem Fall das für
  Ersatzteile.

  PRIMO. - Bouwelven 12A - 2280 Grobbendonk - tel : 014/21 85 71
  4 • Page 6

  CP1

  www.primo-elektro.be

  ANTWOORDKAART/KARTE DE REPONSE/ANTWORTKARTE
  NAAM
  NOM ............................................................................................................................
  NAME
  ADRES
  ADRESSE ...................................................................................................................
  ADRES
  POSTCODE
  PLAATS
  CODE POSTAL .......................... LOCALITE ........................................................
  POSTKODE
  WOHNORT
  TEL : .....................................................................

  DEFECT :
  DEFAUT :
  DEFEKT :
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................

  5 • Page 7

  CP1

  www.primo-elektro.be

  RECYCLAGE INFORMATIE
  Het symbool
  op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
  huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als u ervoor
  zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk
  voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
  van verkeerde afvalbehandeling. voor meer details in verband met het recycleren van
  dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf
  of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het
  product hebt gekocht.
  INFORMATION DE RECYCLAGE
  Le symbole
  sur le produit ou son enmaballage indique que ce produit ne peut être
  traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné,
  se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que
  ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention desconséquences négatives pour l’environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résulata d’un
  traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obetenier plus de détails sur
  le cyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre
  région, votre service d’éliminiation des déchets ménagers ou le magasin où vous avez
  acheté le produit.
  RECYCLING INFORMATIONEN
  auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass sieses
  Das Symbol
  Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für des Recyling von elektrischen und elektronishcen Geräten abgegeben
  werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen
  Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit
  werden durch falsches Entsorgen gehährdet. Weitere Informationen ûber das Reccling
  dieses Produkts erhalten Sie von Ihren Rathus, Ihrer Müllabfurh oder dem Geschäft, in
  dem Sie das Produkt gekauft haben.
  OPGELET :
  Wanneer het elektrisch snoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de
  fabrikant, zijn dienst naverkoop of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon, om
  ongelukken te voorkomen.
  ATTTENTION :
  Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne qualifiée, pour éviter tout accident.
  ACHTUNG :
  Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst
  oder einer gleichartig geschulten Person ersetzt werden, um Unglücke zu verhindern.
  6 • Page 8

  CP1

  www.primo-elektro.be

  OPGEPAST ! HET IS ABSOLUUT NOODZAKELIJK DAT U DE
  GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG LEEST ALVORENS UW TOESTEL TE
  GEBRUIKEN.
  HOUDT U AAN DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.
  Tijdens het gebruik van elektrische toestellen is het noodzakelijk de
  veiligheidsvoorschriften te respecteren.
  Gebruik dit toestel alleen met een spanning van 230V. Controleer de netspanning van
  het toestel aan de hand van het typeplaatje onderaan het toestel, alvorens u het toestel
  gebruikt.
  Het apparaat mag enkel aangesloten worden op een elektriciteitsnet waarvan de
  installatie conform is met de veiligheidsnormen.
  Speciale voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden wanneer het toestel in de
  buurt van kinderen wordt gebruikt.
  Verwijder de stekker uit het stopcontact na elk gebruik.
  Gebruik uw toestel niet wanneer het defect is of beschadigd is, het snoer of de stekker
  beschadigd zijn, of bij een abnormale werking wanneer het toestel gevallen is of
  in contact is geweest met water. Breng het toestel terug naar de winkel of naar een
  hersteldienst voor nazicht.
  Gebruik nooit toebehoren niet aanbevolen door de fabrikant. Dit kan leiden tot
  elektrocutie of de beschadiging van het toestel.
  Het gebruik van niet goedgekeurde accessoires leidt tot de annulering van de garantie.
  Gebruik uw toestel niet buiten.
  Laat het snoer niet op hoeken van tafels hangen. Leg het snoer niet in de buurt of op
  warme oppervlakken.
  Zet uw toestel ook niet in de buurt van kookplaat of oven.
  Schakel uw toestel nooit uit door aan het snoer te trekken.
  Uw toestel is bestemd voor huishoudelijk gebruik en mag alleen gebruikt worden
  voor het uitpersen van fruit. Dit toestel is niet bedoeld voor professioneel gebruik.
  Dompel het toestel, de stekker of het snoer nooit onder in water.
  Om alle ongelukken te voorkomen laat u het elektrisch snoer bij beschadiging best
  vervangen door de fabrikant, zijn dienst naverkoop of een gekwalificeerde persoon
  die over de nodige hulpmiddelen beschikt.
  Alle schade resulterend uit het niet respecteren van de voorzorgsmaatregelen heeft de
  opheffing van de waarborg tot gevolg.
  Gebruik het toestel niet langer dan 1 minuut ononderbroken.
  Dit toestel mag niet gebruikt worden door kinderen, of mensen met motorische
  of mentale beperkingen. Ook mensen met een beperkte ervaring of kennis mogen
  het toestel niet gebruiken, tenzij ze de nodig instructies gekregen hebben of onder
  toezicht van mensen begaan met hun veiligheid.
  Zorg er voor dat kinderen niet met het toestel kunnen spelen.
  Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudelijke omgeving en in
  gelijkaardige omgevingen zoals :
  - Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige
  7 • Page 9

  CP1

  www.primo-elektro.be

  professionele omgevingen.
  - Boerderijen
  - Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter.
  - Gastenkamers, of gelijkaardige
  Opgelet : het toestel mag niet gebruikt worden met een externe timer of een aparte
  afstandsbediening.
  BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING.
  VOOR HET EERSTE GEBRUIK
  Was de afneembare delen van het toestel in warm water : het deksel, de perskegels,
  de filter en de sapkom.
  GEBRUIK VAN HET TOESTEL
  Zet de sapkom op de as van het voetstuk en draai de sapkom in wijzerzin tot hij vast
  zit. Plaats daarna de filter met de gewenste perskegel op de as.
  Steek de stekker in het stopcontact.
  Snij het fruit in twee.
  Pers uw vrucht op de kegel.
  De motor zal automatisch inschakelen wanneer u op de perskegel drukt.
  Het fruitsap vloeit in de sapkom. U kunt de doorlaat van het vruchtvlees bepalen door
  de filter te regelen, klein bolletje weinig vruchtvlees, groot bolletje veel vruchtvlees.
  Na gebruik onmiddellijk de stekker uit het stopcontact verwijderen en de perskegel en
  filter reinigen.
  U kunt met behulp van de sapkom het sap in glazen gieten.
  ONDERHOUD
  Reinig na gebruik onmiddellijk het toebehoren in warm water om het vruchtvlees te
  verwijderen. Wanneer het vruchtvlees droogt wordt het moeilijk om te verwijderen.
  Was het toebehoren nooit in de afwasmachine en gebruik nooit een schuurspons of
  schuurmiddel om het toebehoren te reinigen.
  Veeg het motorblok en het elektrisch snoer met een zachte en licht vochtige doek af.
  Dompel deze stukken van het toestel nooit onder in water of een andere vloeistof.
  Berg het snoer en de stekker op.
  Plaats het deksel terug alvorens het toestel op te ruimen.

  8 • Page 10

  CP1

  www.primo-elektro.be

  ATTENTION! Il est absolument indispensable de lire
  attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil.
  Respectez les consignes de sécurité.
  Quand vous utilisez des appareils électriques, il est indispensable de respecter les
  consignes de sécurité.
  N’utilisez cet appareil que sous une tension de 230 V. Avant d’utiliser l’appareil,
  vérifiez sa tension sur la plaque signalétique, au bas de l’appareil.
  L’appareil ne peut être raccordé qu’à un réseau électrique dont l’installation est
  conforme aux normes de sécurité.
  Des mesures de précaution spéciales doivent être prises quand l’appareil est utilisé en
  présence d’enfants.
  Débranchez l’appareil après chaque usage.
  N’utilisez pas votre appareil s’il est défectueux ou endommagé, si le cordon ou la
  fiche est abîmé ou en cas de fonctionnement anormal après que l’appareil soit tombé
  ou entré en contact avec de l’eau. Rapportez l’appareil au magasin ou faites-le
  contrôler par un service de réparation.
  N’utilisez jamais d’accessoires qui ne soient pas recommandés par le fabricant, car
  cela pourrait causer une électrocution ou endommager l’appareil.
  L’utilisation d’accessoires non agréés entraîne l’annulation de la garantie.
  N’utilisez pas votre appareil à l’extérieur.
  Ne laissez pas pendre le cordon au bord de tables et ne le déposez pas sur des
  surfaces chaudes ou à leur proximité.
  N’installez pas non plus votre appareil à proximité d’une plaque de cuisson ou d’un
  four.
  N’éteignez jamais l’appareil en tirant sur le cordon.
  Votre appareil est destiné à un usage domestique et ne peut être utilisé que pour
  presser des fruits. Cet appareil ne convient pas pour un usage professionnel.
  Ne plongez jamais l’appareil, la fiche ou le cordon dans l’eau.
  Pour éviter tout accident, il est préférable de faire remplacer un cordon électrique
  endommagé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée
  disposant des accessoires nécessaires.
  Tout dommage résultant du non-respect des mesures de sécurité aura pour
  conséquence l’annulation de la garantie.
  N’utilisez pas l’appareil plus d’une minute sans interruption.
  Cet appareil ne peut pas être utilisé par les enfants, ou par des personnes ayant des
  déficiences motrices ou mentales. De même, les personnes ayant une expérience
  ou une connaissance limitée ne peuvent pas utiliser l’appareil, à moins d’avoir reçu
  les instructions nécessaires ou sous la surveillance de personnes chargées de leur
  sécurité.
  Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil
  Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues
  telles que:
  9 • Page 11

  CP1

  www.primo-elektro.be

  – des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres
  environnements professionnels;
  – des fermes;
  – l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère
  résidentiel;
  – des environnements du type chambres d’hôtes.
  L’appareil n’est pas destiné à être mise en fonctionnement au moyen d’une minuterie
  extérieure ou par commande à distnace séparé.
  Conservez ce mode d’emploi.
  Avant le premier usage
  Lavez à l’eau chaude les parties amovibles de l’appareil: le couvercle, les cônes de
  pressage, le filtre et le récipient à jus.
  Utilisation de l’appareil
  Placez le récipient à jus sur l’axe du support et faites-le pivoter dans le sens des
  aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il soit bien fixé. Placez ensuite sur l’axe le filtre
  et le cône de pressage souhaité.
  Branchez l’appareil.
  Coupez les fruits en deux.
  Appuyez vos fruits sur le cône.
  Le moteur se met automatiquement en marche quand vous appuyez sur le cône de
  pressage.
  Le jus des fruits s’écoule dans le récipient. Vous pouvez déterminer la teneur en pulpe
  du jus en réglant le filtre: petite pastille, peu de pulpe; grosse pastille, beaucoup de
  pulpe.
  Après usage, débranchez l’appareil et nettoyez immédiatement le cône de pressage et
  le filtre.
  Vous pouvez verser le jus dans des verres à l’aide du récipient à jus.
  ENTRETIEN
  Après usage, nettoyez immédiatement les accessoires à l’eau chaude pour en éliminer
  la pulpe de fruits: une fois sèche, la pulpe est beaucoup plus difficile à enlever. Ne
  lavez jamais les accessoires au lave-vaisselle et n’utilisez jamais d’éponge qui gratte
  ou de poudre à récurer pour nettoyer les accessoires.
  Frottez le bloc moteur et le cordon électrique avec un linge doux légèrement humide.
  Ne plongez jamais ces pièces de l’appareil dans l’eau ou un autre liquide.
  Rangez le cordon et la fiche.
  Replacez le couvercle avant de ranger l’appareil.

  10 • Page 12

  CP1

  www.primo-elektro.be

  ACHTUNG! ES IST BESONDERS WICHTIG, DASS SIE DIE
  GEBRAUCHSANWEISUNG AUFMERKSAM LESEN, BEVOR SIE DAS GERÄT
  VERWENDEN.
  HALTEN SIE DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN EIN.
  Bei der Verwendung von elektrischen Geräten müssen die Sicherheitsvorschriften
  eingehalten werden.
  Verwenden Sie dieses Gerät nur mit einer Netzspannung von 230V. Kontrollieren Sie
  die Netzspannung des Geräts anhand des Typenschilds an der Unterseite des Geräts,
  bevor Sie das Gerät verwenden.
  Das Gerät darf nur an ein Stromnetz angeschlossen werden, das entsprechend der
  Sicherheitsnormen installiert wurde.
  Wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird, sind besondere
  Sicherheitsmaßnahmen notwendig.
  Ziehen Sie nach jeder Verwendung den Stecker aus der Steckdose.
  Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es defekt oder beschädigt ist, das Kabel oder
  der Stecker beschädigt ist oder bei anormaler Funktion, nachdem das Gerät gefallen
  ist oder Kontakt mit Wasser hatte. Bringen Sie das Gerät zum Laden zurück oder
  lassen Sie es von einem Reparaturdienst kontrollieren.
  Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden. Das
  kann zu Stromschlägen oder zur Beschädigung des Geräts führen.
  Die Verwendung von nicht genehmigten Zubehörteilen führt zum Garantieausschluss.
  Verwenden Sie das Gerät nicht draußen.
  Lassen Sie das Kabel nicht über Tischkanten hängen. Legen Sie das Kabel nicht in
  die Nähe oder auf warme Flächen.
  Stellen Sie Ihr Gerät nicht in die Nähe von Herdplatten oder Öfen.
  Schalten Sie Ihr Gerät nie aus, indem Sie am Kabel ziehen.
  Ihr Gerät ist für den Hausgebrauch und darf nur zum Auspressen von Obst verwendet
  werden. Es ist nicht zur professionellen Verwendung geeignet.
  Tauchen Sie weder Gerät, Stecker noch Kabel in Wasser.
  Um allen Risiken vorzubeugen sollten Sie das Stromkabel bei Beschädigungen nur
  vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einem Fachmann, der über die nötigen
  Hilfsmittel verfügt, ersetzen lassen.
  Alle Schäden, die auf die Nichteinhaltung der Vorsichtsmaßnahmen zurückzuführen
  sind, führen zum Verfall der Garantie.
  Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 1 Minute ohne Unterbrechung.
  Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit einer motorischen oder mentalen
  Behinderung verwendet werden. Auch Personen mit beschränkter Erfahrung oder
  Kenntnis dürfen das Gerät nicht verwenden. Es sei denn, sie haben die nötigen
  Anweisungen erhalten oder sind unter Aufsicht von Personen, die um Ihre Sicherheit
  besorgt sind.
  Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen können.
  Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt oder in einem ähnlichen Umfeld
  11 • Page 13

  CP1

  www.primo-elektro.be

  geeignet wie zum Beispiel:
  - Küchenecke für Personal von Geschäften, Büros und ähnlichen beruflichen
  Umgebungen
  - Bauernhöfe
  - Hotel- und Motelzimmer und andere Umgebungen mit einem residenzartigen
  Charakter
  - Gästezimmer oder ähnliche Zimmer
  Achtung: Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einer Fernbedienung
  bedient werden.
  BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG AUF.
  VOR DER ERSTEN VERWENDUNG
  Waschen Sie die abnehmbaren Teile des Geräts mit warmem Wasser: den Deckel, die
  Pressen, den Filter und den Saftbehälter.
  VERWENDUNG DES GERÄTS
  Befestigen Sie den Saftbehälter auf der Achse des Fußteils und drehen Sie den
  Saftbehälter im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Montieren Sie anschließend den Filter
  mit der gewünschten Presse auf der Achse.
  Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
  Halbieren Sie die Frucht.
  Drücken Sie die Frucht auf die Presse.
  Der Motor schaltet sich automatisch ein, wenn Sie auf die Presse drücken.
  Der Saft fließt in den Saftbehälter. Sie können festlegen, wie viel Fruchtfleisch in
  den Saftbehälter gelangt: kleiner Punkt – wenig Fruchtfleisch, großer Punkt – viel
  Fruchtfleisch.
  Nach der Verwendung sofort den Stecker aus der Steckdose ziehen und die Presse
  und den Filter reinigen.
  Sie können den Saft aus dem Saftbehälter in Gläser gießen.
  PFLEGE
  Reinigen Sie das Zubehör nach der Verwendung sofort in warmem Wasser um das
  Fruchtfleisch zu entfernen. Wenn das Fruchtfleisch antrocknet, ist es schwierig zu
  entfernen. Waschen Sie die Zubehörteile nicht in der Spülmaschine und verwenden
  Sie keinen Scheuerschwamm oder Scheuermittel um es zu reinigen.
  Wischen Sie den Motorblock und das Stromkabel mit einem weichen und leicht
  feuchten Tuch ab. Tauchen Sie diese Teile des Geräts nie in Wasser oder andere
  Flüssigkeiten.
  Verstauen Sie das Kabel und den Stecker.
  Legen Sie den Deckel auf, bevor Sie das Gerät wegstellen.

  12 • Page 14

  CP1

  www.primo-elektro.be

  13 • Page 15 • Page 16


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Primo CP1 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Primo CP1 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Holländisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,22 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info