Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/30
Nächste Seite
LB1
3
WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE
1. WAT DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT ?
GARANTIEBEPALING :
Dit apparaat heeft een garantietermijn van 3 jaar vanaf de datum van aankoop.
Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich
nemen voor gebreken, welke aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten.
Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig vervangen of
gerepareerd worden. Het recht op garantie vervalt wanneer de gebreken zijn ontstaan
door hardhandig gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of
ingreep
door derden. De garantie wordt verleend op basis van het kassaticket.
VERSTUREN VAN DEFECT TOESTEL :
Indien Uw apparaat defect is binnen de garantietermijn van 3 jaar, dan mag U het
toestel, samen met Uw kassaticket, bijgevoegde volledig ingevulde antwoordkaart of
een omschrijving van defect en een nota met Uw naam, adres en telefoonnummer
GRATIS opsturen via het systeem “Retour Retail” van de Post naar onderstaand
adres.
PRIMO
DOMPEL 9
2200 HERENTALS
Het opsturen van het toestel met het systeem “Retour Retail” kan vanuit eender
welk postkantoor in België. Hier ontvangt u dan een barcode waarmee uw pakket
onmiddellijk gratis wordt opgestuurd. U krijgt hierbij ook meteen een bewijs dat uw
pakket verstuurd werd. U hoeft geen andere vermeldingen, zoals “port betaald door
de bestemmeling”, te gebruiken.
Zorg ervoor dat het toestel voldoende verpakt is. U mag hiervoor gebruik maken van
de originele verpakking of een andere stevige doos.
Indien de garantietermijn van 3 jaar verstreken is, vallen alle kosten ten laste van de
consument. Hierbij moet U steeds rekening houden dat de portkosten, het uurloon en
de gebruikte onderdelen dienen betaald te worden.
PRIMO. - DOMPEL 9 - 2200 HERENTALS - tel : 014/21 85 71
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Primo LB1 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Primo LB1 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Französisch, Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,56 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info