631782
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
Profíle
'\-*wd
Art.
010200310
PCF31O
Digitale schakelklok
t
'll1r
&
"w
.
Lees
deze
handleiding
aandachtig.
.
Houdt
de schakelklok buiten bereik van
kinderen.
.
Deze schakelklok is enkel
geschikt
voor
gebruik
binnenshuis.
.
lndien
u de schakelklok reinigt,
neem deze steeds
uit het stopcontact.
.
Reinig
deze steeds met een droge
doek.
.
Gebruik
geen
reinigingsmiddel
andere chemische
producten
bij het reinigen.
De ingebouwde oplaadbare
batterij zoÍgt eÍvoor
dat de
ingestelde
tijd en alle
andere instellingen
in
geval
van een sttoomstoring
bewaard blijven. Als
de batterij bij aankoop bijna leeg
blijkt te zijn,
laat dan de schakelklok
eetst
gedutende
30 minuten
in het stopcontact zitten voordat
u met het
programmeren
begint.
WanneeÍ u
de schakelklok in het stopcontact
steekt, druk u altijd eerst 0p RESET
alvorens met het
pÍogÍammeren
te staÍten.
Houd de toets CLOCK
steeds ingedrukt bij het instellen
van
de tijd.
.
Druk op de toets
DAY
voor
het instellen van de weekdag.
.
Druk op de toets H0UR voor
het instellen van het
uur.
.
Druk op de toets MIN
vooÍ het instellen van
de minuten
.
Werkingsvolta!e:
230V
(50H2)
- 250V
.
Maximaal
resistief
v€rmog€Í):
1800W28A
.
Maximaal
inductieÍ
vermogen:
460VA-2A
.
ProgrammeÍinq:
periodes
van
min. 60
seconden
.
Dag/weekprogamma
.'l
aftelprogramma
.
Random
Íunctie
.
Zomer-/wintertijd
.
Resistieye toestellen
zijn toestellen
die over
de
vol-
ledige
duur
dezelÍde
hoeveelheid
stroom verbruiken.
Bv. Lampen.
.
lnductieve
toestellen
daarentegen
verbruiken
bij de
opstart
veel meer
stroom
dan
in
normaal
bedrijf.
Hieronder
vallen wasmachines,
droogkasten,boilers,
verwarmingstoestellen,
enz.
.
Indien
het inductieve
toestel
de waarde van
het inductieve
veÍmogen
van
de schakelklok
overstijgt,
mag het
toestel
hierop niet
worden
aangesloten, zoniet
zal het
schakelcontact
van
de
klok vroegtijdig
stuk
gaan
en valt
dit buiten
de
garantievoorwaarden.
lx
SET
: loN
--
:
--
\ DAY H'UR MIN
\r
rlllr
.
Druk
op dq toets SET,
er
verschijnt
1oN
--
:
--
."1"
duidt op
de eerste
programmering,
"0N"
geeÍt
aan dat het toestel
in werking
zal
treden
op het ingestelde
uur.
.
Druk
op de toets DAY om
de
programmering
van
de
weekdagep
in te stellen. Druk
eenmaal of enkele
malen
op de toets
DAY om de dag(en) in
te stellen waarop
het
programmp
moet
aan schakelen. Aansluitend
op de
aÍzonderlijke weekdagen
kan
u ook voor combinaties
van
dagen
kiezen.
.
Gebruik
dq
toets H0UR
en MIN
om op dezelÍde manier
de
uÍen en minuten
van aanschakelen
in te
stellen.
.
0m te
bevestigen
druk nogmaals
op de toets SET,
op
de
display verschijnt 1o,,.
--
,
--
.
"1"
duidt op
de eerste
programmerin
g,"OFF"
geeÍt
aan
dat
het
toestel
uit zal
schakelen
op het ingestelde
uur.
.
Ga op dezelfde manier te
werk zoals
u de eerste
tijd heeft
ingesteld,
om
de
ingestelde
aan-
en uitschakeltijd
te
bevestigen.
.
lndien
u een tweede
programma
wilt instellen
drukt u
nogmaals
op SET. OP deze
manier kunnen
tot 20
program-
ma's
worden ingesteld.
.
Druk
op CLOCK
om terug te
keren en
de ingestelde
tijden
op
te
slaan.
OPGEIET:
Wanneer
u
gedurende
10 seconden
niet meer
op een toets
drukt zal
de schakelklok
automatisch
terug keren
naar de normale
bedrijÍsmodus.
U kunt ook
schakelprogramma's,
op ieder moment,
manueel
aan of uit schakelen.
Doo[
0p de toets
MANUAL
te
dtukken kunt
u verschillende
schakelcommando's
instellen.
0p het
scherm verschijnt
dan:
.
"0N"
:
altijd
aan
'
"OFF":
altijd uit
.
'AUTO
0N" :de
schakelklok
staat op dit
moment
aan, en
volgt
daarna
het ingestelde
0N/oFF
pÍogÍamma
.
'AUTO
0FF" :
de schakelklok
staat
op dit moment
uit, en
volgt
daarna
het ingestelde
0N/0FF
pÍogramma
.
Druk steeds
op de toets
5Eï om de verschillende pro-
gramma's
te bekijken.
Druk daarna
op de toets
RECALL
om
het schakelprogÍamma
te annuleren.
lndÍen
u zich vergist
heeft, kunt
u door nogmaals
op RECALL
te
drukken het
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Profile PCF310 - Digitale schakelklok 010200310 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info