63421
18
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/20
Nächste Seite
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Gelieve deze veiligheidsinstructies en tips zorgvuldig door te lezen en te bewaren.
Het niet opvolgen kan gevaarlijke situaties tot gevolg hebben waarvoor de fabrikant
niet aansprakelijk gesteld kan worden.
ALGEMEEN:
* Lees deze gebruikershandleiding goed door, ondeskundig gebruik kan storing
aan de telefoon tot gevolg hebben.
* Geen waarschuwingstips negeren.
* Bij het reinigen van de telefoon dient u de adapter uit het stopcontact te nemen
en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos te nemen.
* Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
* Zorg dat de telefoon op een vlakke en stevige ondergrond staat. Het vallen van
de telefoon zal schade tot gevolg hebben.
* Zorg voor een natuurlijke afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon of de
voedingsadapter en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
* Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter. Het aansluiten van een ander
type kan elektronische schade tot gevolg hebben.
* Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en
voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
* Steek geen voorwerpen in de diverse openingen van de telefoon. Dit kan leiden
tot kortsluiting of tot een elektrische schok.
* De telefoon of de adapter nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd
personeel te gebeuren.
INSTALLATIE:
* Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
* Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
* Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren of aansluitingen aan
tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.
* Bij voorkeur de telefoon niet op met cellulose behandelde oppervlakten
plaatsen. De rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
BATTERIJEN:
Tijdens het plaatsen en/of vervangen van de batterijen, altijd de telefoonstekker uit
de telefoon contactdoos nemen. Dit om gevaarlijke situaties bij hoge spanningen
op het telefoonnet te voorkomen.
18
BT-160X NL versie 1.0..qxd 5-5-04 16:44 Page 18
18

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Profoon BT-160X wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Profoon BT-160X in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,18 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info