Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/38
Nächste Seite
INTRODUCTIE
De PROFOON PDX-3000 serie draadloze telefoons zijn draadloze
communicatiesystemen gebaseerd op de digitale DECT (Digital Enhanged
Cordless Telephone) norm.
De serie bestaat uit een basisstation met een of meerdere handsets en losse
laadunits. Het is mogelijk om tot 5 handsets van het type PDX-3000 of een
andere GAP handset aan een basisstation aan te melden.
De functie NummerWeergave (Caller-ID) is gebaseerd op zowel het DTMF als
het FSK systeem. Zie verder vanaf pagina 15.
De modellen met een ingebouwde digitale beantwoorder, zie het productplaatje
op de basis bieden een registratie-capaciteit tot 6 minuten. Zie verder vanaf
pagina 23.
VERKLARING V
AN CONFORMITEIT
De verklaringen van conformiteit zijn beschikbaar
op de website WWW.PROFOON.COM
VERKLARING VAN NETWERKCOMPA
TIBILITEIT
De Profoon PDX-3000 serie draadloze DECT telefoons zijn ontworpen voor
gebruik op de ‘openbare geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns)’
van telefonie- en kabelmaatschappijen in alle landen van de EU.
Per provider kan een ander aansluitsnoer met stekker benodigd zijn.
De Profoon PDX-3000 serie draadloze DECT telefoons voldoen aan de essentië-
le voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn
1999/5/EC.
W
AARSCHUWING
MEDISCHE APPARATUUR: onderzoek heeft uitgewezen dat ingeschakelde
DECT-zaktelefoons beïnvloeding van gevoelige medische apparatuur kunnen
veroorzaken. Deze incidentele beïnvloeding kan optreden wanneer deze tele-
foons in de onmiddellijke nabijheid van, of direct op, medische apparatuur thuis
wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch appa-
raat, ook als deze in de stand-by mode staat.
LICHTNETUITVAL: deze telefoon betrekt zijn voeding uit het lichtnet. In geval
van uitval van het lichtnet kan deze telefoon niet meer gebruikt worden. Het is
daarom raadzaam om een 'normale' telefoon achter de hand te houden, al of
niet constant aangesloten op het openbare telefoonnet.
HOORTOESTELLEN: Dragers van hoortoestellen moeten bij gebruik van DECT
telefoons rekening houden met een mogelijke onaangename bromtoon.
3
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Profoon PDX-3100 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Profoon PDX-3100 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,25 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info