Zoom out
Zoom in
Kiezen:
1. druk op toets
; het eerste geheugen verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen en het gewenste geheugen op
3. druk op de telefoon-aan toets om dit nummer te kiezen
Wijzigen:
1. druk op toets
; het eerste geheugen verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen en het gewenste geheugen op
3. druk op toets MENU
4. selecteer met de toetsen
en de optie [ BEWERK GEGEV ]
5. druk op toets OK
6. gebruik toets BACK om de oude naam te wissen en voer via het
toetsenbord de nieuwe naam in
7. druk op toets OK
8. gebruik toets BACK om het oude nummer te wissen en voer via het
toetsenbord het nieuwe nummer in
9. druk op toets OK
Selectief geheugen wissen:
1. druk op toets
; het eerste geheugen verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen
en het gewenste geheugen
op
3. druk op toets MENU
4. selecteer met de toetsen en de optie [ WISSEN ]
5. druk 2x op toets OK om dit geheugen te wissen
Gehele geheugen wissen:
1. druk op toets
; het eerste geheugen verschijnt in het display
2. druk op toets MENU
3. selecteer met de toetsen en de optie [ ALLES WISSEN ]
4. druk 2x op toets OK om het gehele geheugen te wissen
Handset uitschakelen:
1. druk gedurende ruim 3 seconden op de telefoon-uit toets om de
handset uit te schakelen
2. nogmaals de telefoon-uit toets ruim 3 seconden indrukken om de
handset weer in te schakelen
ook als u de handset terug in de basis of in de oplader plaatst,
wordt deze weer ingeschakeld
TELEFOONBOEKGEHEUGEN
Introductie:
De handset heeft een telefoonboekgeheugen met een capaciteit van 50
telefoonnummers van 24 cijfers maximaal. Bij elk nummer kunt u een
naam van maximaal 12 karakters programmeren.
Het telefoonboekgeheugen in de handset is gekoppeld aan de functie
NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand wiens naam met nummer
u in het geheugen heeft geprogrammeerd dan wordt naast het nummer
ook de naam van deze persoon op het display van uw handset getoond.
U dient hiervoor wel geabonneerd te zijn op de dienst NummerWeergave.
Inprogrammeren:
1. druk achtereenvolgens op toets MENU en 2x op toets OK
2. voer via het toetsenbord de naam in (*)
zie het ABC op de kiestoetsen
voor een spatie op toets 0 drukken
een foutieve invoer kunt u met toets BACK wissen
de melding [ DUBBELE INV ] verschijnt als deze naam reeds in
het telefoonboek voor komt; gebruik een andere naam
3. druk op toets OK
4. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
een foutieve invoer kunt u met toets BACK wissen
een kiespauze kunt u toevoegen door toets # gedurende 2
seconden in te drukken
5. druk op toets OK
R/Flash:
1. druk op toets R om een FLASH puls te geven
bij sommige telefoonmaatschappijen moet u na het geven van
een FLASH puls nog een cijfertoets indrukken om bijvoorbeeld
‘WisselGesprek’ te gebruiken; raadpleeg hiervoor uw telefoon-
maatschappij; de verbreeksduur van de FLASH puls is instel-
baar; zie hiervoor het hoofdstuk INSTELLEN
Mute (microfoon uit):
1. druk tijdens het gesprek kort op toets om de microfoon uit te scha-
kelen
u kunt de andere partij nog wel horen, zij kunnen u echter niet
meer horen
2. nogmaals toets kort indrukken om de microfoon weer in te schake-
len
Handset zoeken:
1. druk achter op de basis op toets
gedurende 30 seconden klinkt uit de handset een signaal en
licht ‘PAGING’ in het display van de handset op; druk op de
telefoon-uit toets om het signaal voortijdig te beëindigen
Gesprekstimer:
1. gedurende het telefoongesprek wordt de verlopen gespreksduur in
het display weergegeven; 10 seconden nadat u de verbinding ver-
breekt, dooft deze uitlezing
Sneltoets bel-uit:
1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets # om de bel van de hand-
set uit te schakelen
2. nogmaals toets # ruim 2 seconden indrukken om de bel weer in te
schakelen
GEBRUIKEN
Oproep aannemen:
1. druk op de telefoon-aan toets om een oproep aan te nemen
Opbellen:
blokkiezen:
1. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
een foutieve invoer kunt u met toets BACK wissen
een kiespauze kunt u toevoegen door toets # gedurende 2
seconden in te drukken
2. druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen
direct kiezen:
1. druk op de telefoon-aan toets en wacht op de kiestoon
2. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt
nu direct gekozen
Oproep beëindigen:
1. druk op de telefoon-uit toets om een oproep te beëindigen
u kunt ook de handset terug in de basis of oplader plaatsen om
de oproep te beëindigen, zie hiervoor echter ook het hoofdstuk
INSTELLEN, item Automatisch verbreken’
Toetsblokkering:
1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets * (= toets sterretje) om de
toetsblokkering in te schakelen
inkomende oproepen kunnen normaal aangenomen worden
2. nogmaals toets * ruim 2 seconden indrukken om de toetsblokke-
ring op te heffen
Hoornvolume:
1. druk tijdens het gesprek op de toetsen
of om het volume te
verhogen of te verlagen
INSTALLATIE
Basis:
1. het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer achter in de basis
steken (het stekkertje aandrukken tot u een klik hoort)
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken
3. het laagspanningsstekkertje van de adapter achter in de telefoon
steken en de adapter in een 230 Volt stopcontact doen
Handset:
1. open het batterijcompartiment van de handset door de batterijdeksel
naar onder weg te schuiven
2. plaats de batterijen in het batterijcompartiment; let hierbij op de pola-
riteit (+ en -)
3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in
de basis
4. de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de basis laten staan
om de batterijen goed op te laden
Extra handsets en opladers:
Is uw telefoon geleverd met meerdere handsets, dan wordt voor elke
extra handset 2 batterijen en een oplader met adapter meegeleverd.
Doe de adapter van deze opladers in een 230 Volt stopcontact, plaats
de batterijen in de handset(s) en plaats de handset(s) gedurende in de
oplader(s) om de batterijen op te laden.
GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTERS. HET
AANSLUITEN VAN ANDERE ADAPTERS ZAL GEVAAR
LIJKE SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE
AAN DE ELECTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN.
PLAATS ALLEEN OPLAADBARE NiMH (NIKKEL-METAAL-HYDRIDE)
BATTERIJEN. HET GEBRUIK VAN NIET OPLAADBARE BATTERIJEN
LEID TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGSGEVAAR.
DIRECT GEHEUGENS
Introductie:
Onder de nummertoetsen 1 en 2 kunt u direct-geheugens programmeren.
Deze nummers kunnen met een enkele handeling gekozen worden.
Inprogrammeren:
1. druk achtereenvolgens op toets MENU en op toets OK
2. selecteer met de toetsen
en de optie [ DIR.GEHEUGEN ]
3. druk op toets OK
4. selecteer met de toetsen en [ TOETS 1 ] of [ TOETS 2]
5. druk op toets OK
6. in het display verschijnt nu de tekst [ GEEN NUMMER ] of de naam
van een voorheen geprogrammeerd direct geheugen
7. druk achtereenvolgens op toets MENU en op toets OK
8. voer via het toetsenbord de naam in (*)
een eventuele oude naam kunt u met toets BACK wissen
de melding [ DUBBELE INV ] verschijnt als deze naam reeds in
het telefoonboek voor komt; gebruik een andere naam
9. druk op toets OK
10. voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
een eventuele oud nummer kunt u met toets BACK wissen
11. druk op toets OK
Kiezen:
1. houd toets 1 of toets 2 ingedrukt; na ruim 2 seconden wordt volauto-
matisch het geprogrammeerde nummer gekozen
Wissen:
1. druk achtereenvolgens op toets MENU en op toets OK
2. selecteer met de toetsen
en de optie [ DIR.GEHEUGEN ]
3. druk op toets OK
4. selecteer met de toetsen
en [ TOETS 1 ] of [ TOETS 2]
5. druk achtereenvolgens op toets OK en MENU
6. selecteer met de toetsen
en de optie [ WISSEN ]
7. druk 2x op toets OK
Doorverbinden:
1. druk tijdens het gesprek met de buitenlijn op toets INT
2. 2 handsets in gebruik:
in het geval er 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan
gaat nu direct de bel van de andere handset over
meer dan 2 handsets in gebruik:
in het geval er meer dan 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld,
dan dient u nu het nummer van de gewenste handset in te voeren (of
druk op toets * om alle handsets op te roepen)
3. druk, zodra de opgeroepen handset beantwoord, op de telefoon-uit
toets, de buitenlijn wordt nu doorgeschakeld
Conferentie:
1. druk tijdens het gesprek met de buitenlijn op toets INT
2. 2 handsets in gebruik:
in het geval er 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan
gaat nu direct de bel van de andere handset over
meer dan 2 handsets in gebruik:
in het geval er meer dan 2 handsets aan uw telefoon zijn aange-
meld, dan dient u nu het nummer van de gewenste handset in te
voeren (of druk op toets * om alle handsets op te roepen)
3. druk, zodra de handset de oproep beantwoord, gedurende 2 seconden
op toets INT, de buitenlijn wordt nu bij het interne gesprek gescha-
keld
Aanmelden extra handsets:
DE STANDAARD MEEGELEVERDE HANDSETS ZIJN REEDS BIJ DE
BASIS AANGEMELD EN KUNNEN DIRECT GEBRUIKT WORDEN.
DE NU VOLGENDE AANMELDPROCEDURE IS ALLEEN VOOR
NIEUWE, EXTRA AANGESCHAFTE, HANDSETS.
Resetten (terug naar de Fabrieksinstellingen):
Via de optie [ RESETTEN ] kunt u de instellingen terug zetten zoals ze
waren toen de telefoon de fabriek verliet:
Belmelodie: 3
Belvolume: 3
Handsetvolume: 2
toetstoontjes: aan
PIN-code: 0000
Bellen via telecom provider:
U kunt de telefoon zo instellen dat alle of alleen speci eke uitgaande
gesprekken via een telecom provider lopen.
Alle gesprekken:
Ga naar de optie [ VOORKIEZEN ] en voer daar het nummer in van de
provider.
Bij alle telefoonnummers die u nu kiest (inclusief de nummers uit het
telefoonboekgeheugen en de nummers uit het Nummerweergavegeheu-
gen wordt eerst het nummer van de provider gekozen, dan wacht de
telefoon ongeveer 2 seconden en wordt het feitelijke telefoonnummer
gekozen. Uitzonderingen zijn de nummers die u direct kiest (dus nadat u
eerst op de telefoon-aan toets heeft gedrukt)
ATTENTIE: Bij deze functie dient u er op toe te zien dat er GEEN num-
mer geprogrammeerd is bij de optie ‘DETECT NR’. Zie hiervoor de
volgende instructie.
Speci eke gesprekken:
Ga naar de optie [ DETECT NR ] en voer daar de begincijfers in (max 5)
van de telefoonnummers die u via de provider wilt laten lopen
Ga naar de optie [ VOORKIEZEN ] en voer daar het nummer in van de
provider EN VOEG DAAR AAN TOE DE NUMMERS DIE U BIJ
[ DETECT NR ] HEEFT GEPROGRAMMEERD.
Alleen de nummers die beginnen met de begincijfers die u bij [ DETECT
NR ] heeft ingevoerd worden nu via de provider gekozen.
Alle overige
nummers worden via uw standaard telefoonmaatschappij gekozen.
LAATSTE NUMMER GEHEUGEN
Nummerherhaling:
1. druk op toets
, het laatst door u gekozen nummer verschijnt in het
display
2. zoek met behulp van de toetsen
en het gewenste nummer op
de handset heeft een geheugen voor de laatste 5 gekozen
nummers
3. druk op de telefoon-aan toets om dit nummer te kiezen
Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:
1. druk op toets
, het laatste door u gekozen nummer verschijnt in
het display
2. zoek met behulp van de toetsen en het gewenste geheugen op
3. druk achtereenvolgens op toets MENU en op toets OK
4. voer via het toetsenbord de naam in
5. druk op toets OK
Selectief laatste gekozen nummer wissen:
1. druk op toets
, het laatste door u gekozen nummer verschijnt in
het display
2. zoek met behulp van de toetsen en het gewenste geheugen op
3. druk op toets MENU
4. selecteer met de toetsen en de optie [ WISSEN ]
5. druk 2x op toets OK om dit geheugen te wissen
Gehele laatste nummer geheugen wissen:
1. druk op toets
, het laatste door u gekozen nummer verschijnt in
het display
2. druk op toets MENU
3. selecteer met de toetsen en de optie [ ALLES WISSEN ]
4. druk 2x op toets OK om het gehele laatste nummer geheugen te
wissen
1.
houd nu bij de basis toets gedurende 8 seconden ingedrukt
2. druk nu bij de handset achtereenvolgens op de toetsen
MENU -
- OK - - OK
3. voer via het toetsenbord de PIN-code in (de fabriekscode 0000 of
uw eigen PIN-code en druk op toets OK
de handset gaat nu op zoek naar het betreffende basisstation
4. na enkele seconden klinkt uit de handset een beeptoon en is de
handset aangemeld
rechts in het display wordt het handsetnummer weergegeven
Afmelden handsets:
Handsets die defect of kwijt zijn, dienen te worden afgemeld.
1. druk achtereenvolgens op de toetsen MENU -
- OK - - - OK
2. voer via het toetsenbord de PIN-code in (de fabriekscode 0000 of
uw eigen PIN-code en druk op toets OK
3. selecteer met de toetsen en de af te melden handset (*)
4. druk op toets OK
5. de geselecteerde handset wordt nu afgemeld
* u kunt alleen andere handsets afmelden, u kunt niet uw eigen handset
afmelden
Tips betreffende multihandset:
Opbellen en opgebeld worden geschiedt bij alle PDX-6900 type
handsets op dezelfde wijze.
Intercomgesprekken zijn kosteloos.
Wordt u van buitenaf opgebeld tijdens een intercomgesprek, dan
klinkt er in de handsets een aankloptoon. Beëindig het interne
gesprek, wacht totdat de bel normaal overgaat en beantwoord de
oproep.
In het geval u meer dan 2 handsets aan de basis heeft aange-
meld, dan kunt u ook de buitenlijn met een van de andere
handsets aannemen.
Bij een inkomende oproep van buiten gaan de bellen van alle
handsets over. De handset die als eerste de oproep aanneemt
krijgt verbinding met de buitenlijn.
Flashduur:
Een flashpuls is een hele korte onderbreking van de telefoonverbinding.
De verbreeksduur van de FLASH-puls kunt u instellen op KORT (110mS),
MIDDEL (300mS) of LANG (600mS). 110mS (instelling KORT) is de ge-
standaardiseerde verbreeksduur en deze tijd is vanaf de fabriek ingesteld.
Negeren 1e belsignaal:
Bij het FSK systeem klinkt eerst een korte beltoon alvorens het normale
belsignaal klinkt. Deze korte beltoon kan door de telefoon worden
genegeerd:
Open optie [ 1E BELTOON] en gebruik de toetsen
of om het eerste
belsignaal wel (optie AAN) of niet (optie UIT) te laten klinken.
TIPS EN WAARSCHUWINGEN
Algemeen:
Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle aanwijzingen op.
Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de
voedingsadapter(s) en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter(s); het aansluiten van een ander
type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd ra
ken en
voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
De basis, de handset(s), de oplader(s) en de adapter(s) nooit demon
teren; dit
dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.
Installatie:
Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de basis aansluiten of
losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit
de telefoonwandcontactdoos is genomen.
Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn
losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.
Lichtnetuitval:
Deze telefoon betrekt zijn voeding uit het lichtnet. In geval van uitval van het
lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt worden. Het is daarom raadzaam om een
draadgebonden telefoon achter de hand te houden.
INSTELLINGEN
Introductie:
1. u opent het menu door op toets MENU te drukken
2. gebruik de toetsen
en om door de menu opties te bladeren
3. druk op de OK-toets om de gewenste optie te openen
4. met de toetsen en maakt u dan een keuze of selecteert u ‘aan’
of ‘uit’
5. druk tot slot op de OK-toets om de instelling op te slaan.
Menustructuur:
De menustructuur van de PDX-6900 serie ziet er als volgt uit:
TELEFOONBOEK
PERS. INSTELLINGEN HANDSETNAAM
MELODIE BEL VOLUME
BELTONEN
TOON OPSLAAN
TAAL
AUT. OPHANG
KLOK & ALARM DATUM/TIJD
FORMAAT INST TIJDSFORMAAT
DATUMFORMAAT
ALARM
ALARMMELODIE
GEAVANC. INST VERANDER PIN
REGISTRERING
AFMELDEN
RESETTEN
VOORK. NR DETECT NR
VOORKIEZEN
FLASHDUUR
1E BELTOON
Plaatsing:
Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde opper
vlakken
plaatsen; de rubber voetjes kunnen hierop sporen achter
laten.
Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons of andere
elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladings-
lampen; de uitgestraalde radiogolven van deze (en andere) draadloze
telefoon(s) kunnen het functioneren van de apparatuur verstoren of de
uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het functioneren van de
telefoon.
Bereik:
Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter
in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden. Komt u buiten bereik
van de basis dan gaat het antenne symbool (
) knipperen en verschijnt de tekst
[ ZOEKEN ] in het display. In deze toestand kunt u niet gebeld worden en kunt u
zelf ook niet uitbellen. Ook in het geval de voedingsadapter van de basis uit het
stopcontact genomen wordt, verliest de handset het contact met de basis en zal
het display [ ZOEKEN ] weergeven en zal het antennesymbool gaan knipperen.
Enige minuten nadat de voedingsadapter weer aangesloten is, heeft de handset
het contact met de basis hersteld.
Voeding handset:
Het display van de handset heeft een ingebouwde batterijindicatie
( ). Is het
batterijsymbool vol, dan zijn de batterijen geladen;
is het batterijsymbool leeg
(), dan dienen de batterijen opgeladen te worden. Tijdens het laden
knippert het symbool totdat de batterijen volledig geladen zijn.
Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere avond in de
basis of oplader terug te plaatsen. Dit heeft geen nadelig effect voor het
oplaadbare batterijpakket.
Oplaadbare batterijen of batterijpakketten mogen niet blootgesteld worden
aan vuur of extreme warmte.
Batterijen of batterijpakketten nooit opensnijden of zagen. De inhoud is
chemisch en giftig.
Hoortoestellen:
Dragers van oudere generatie hoortoestellen moeten bij gebruik van DECT
telefoons nog steeds rekening houden met een mogelijke onaangename
bromtoon.
Afluisteren:
Het afluisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men
zich in het bereik van de DECT telefoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare
apparatuur voor nodig.
NUMMERWEERGAVE
Introductie:
Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het num-
mer van de opbellende partij op het display van uw handset(s) weerge-
geven. Stuurt uw telefoonmaatschappij ook namen door of heeft u dit
nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen van de handset
geprogrammeerd, dan wordt tevens deze naam op het display weerge-
geven. Het NummerWeergave geheugen heeft een capaciteit van 10
nummers. Let op: is dit geheugen vol dan zal elke volgende inkomende
oproep de oudste oproep in het geheugen overschrijven.
Indicatie nieuwe oproep:
Het ikoon
verschijnt in het display indien er nieuwe oproepen in het
NummerWeergavegeheugen zijn opgeslagen die u nog niet gezien
heeft. Zodra u het geheugen heeft ingezien, dooft deze ikoon.
Geheugen inzien & terugbellen:
1. druk op toets
; de naam of het nummer van de laatst ontvangen
oproep verschijnt in het display
2. gebruik de toetsen en om door het geheugen te bladeren
als er een naam wordt weergegeven, op toets OK drukken om
het nummer te zien
druk (nogmaals) op toets OK om de datum en de tijd van de
oproep te zien
3. druk op de telefoon-aan toets om deze abonnee terug te bellen
Kopiëren naar het telefoonboekgeheugen:
1. druk op toets ; de naam of het nummer van de laatst ontvangen
oproep verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen
en de gewenste oproep op
3. druk achtereenvolgens op toets MENU en op toets OK
4. voer via het toetsenbord de naam in (of druk op toets OK indien het
netwerk reeds een naam heeft meegestuurd)
5. druk op toets OK
Handsetnaam:
Via de optie [ HANDSETNAAM ] kunt u uw handset een naam geven.
Gebruik toets BACK om de oude naam te wissen en voer via het toet-
senbord de nieuwe naam in van maximaal 10 karakters.
Melodie:
Hier stelt u de diverse geluiden van de handset in:
* bij ‘Belvolume’ stelt u het volume van de bel in; u kunt kiezen uit 4
volume niveaus en bel-uit
* bij ‘Beltonen’ stelt u het ritme van de bel in; u heeft de keuze uit 10
verschillende bel-ritme’s
* bij ‘Toon opslaan’ schakelt u de toetstoon (de toon die klinkt bij het
indrukken van een toets) in of uit
Sneltoets bel-uit: houd toets # ingedrukt totdat na ruim 2 seconden het
ikoon
in het display verschijnt, de bel is nu uitgeschakeld. Nogmaals
toets # ruim 2 seconden indrukken om de bel weer in te schakelen.
Taal:
Hier kunt u de taal instellen waarmee de diverse instructies op het dis-
play weergegeven worden.
Instructies om terug te keren naar een voor u leesbare taal in het geval
u per ongeluk een vreemde taal heeft ingesteld:
1. 2x op telefoon-uit toets drukken
2. 1x toets MENU drukken
3. 1x toets
drukken
4. 1x toets OK drukken
5. 2x toets
drukken
6. 1x toets OK drukken
7. met en de gewenste taal selecteren
8. 1x toets OK drukken
Medische apparatuur:
Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons gevoelige medische
apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer de telefoon in de
onmiddellijke nabijheid van het medisch apparaat wordt gehouden. Leg een
DECT-telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook niet als deze in de
stand-by mode staat.
Milieu:
De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren
echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt
kan worden.
Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen
voor een milieuvriendelijke verwerking.
Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw
plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor
bestemde batterij inzamelpunten. Gooi batterijen nooit bij uw
huishoudelijk afval.
Onderhoud:
Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische
reinigingsmiddelen.
Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te
worden.
MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
Problemen met inkomende oproepen:
Inkomende oproepen worden niet gemeld:
- Het belsignaal staat uitgeschakeld; schakel deze in.
U bent continu in gesprek:
- Controleer of u een 2e telefoon heeft waarvan de hoorn naast de telefoon
ligt.
- Controleer of een 2e handset die op de basis is aangemeld, de lijn heeft
belegd.
- Sluit een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting en controleer op
deze wijze of de storing in uw telefoon of in uw aansluiting of bij uw
telefoonmaatschappij ligt.
Problemen tijdens telefoneren:
Beeptonen tijdens intercomgesprek:
- U wordt van buiten af opgebeld tijdens een intercomgesprek; beëindig het
intercomgesprek, wacht tot de bel normaal overgaat en beantwoord de
telefoonoproep.
Selectief oproep wissen:
1. druk op toets
; de naam of het nummer van de laatst ontvangen
oproep verschijnt in het display
2. zoek met behulp van de toetsen en de gewenste oproep op
3. druk op toets MENU
4. selecteer met de toetsen
en de optie [ WISSEN ]
5. druk 2x op toets OK om deze oproep te wissen
Gehele NummerMeldergeheugen wissen:
1. druk op toets
; de naam of het nummer van de laatst ontvangen
oproep verschijnt in het display
2. druk op toets MENU
3. selecteer met de toetsen
en de optie [ WIS ALLES ]
4. druk 2x op toets OK om het gehele NummerMeldergeheugen te
wissen
VoiceMail indicatie:
In het geval er een VoiceMail bericht voor u is achtergelaten bij de telefoon-
maatschappij, dan wordt dit in het display gemeld door het knipperen van
het symbool en de melding [ VOICEMAIL ]. Zodra u dit bericht heeft
beluisterd, dooft dit symbool.
let op dat deze melding ook direct na het inzien van het Nummer
Meldergeheugen dooft
deze functie is alleen beschikbaar op het FSK systeem en indien
ondersteund door de telefoonmaatschappij
Automatisch verbreken: (AUT. OPHANG)
Zodra u de handset terug in de basis of in de houder/oplader plaatst
wordt de verbinding automatisch verbroken. Indien u dit wenst kunt u
deze functie uitschakelen zodat de verbinding alleen verbroken wordt
door op de telefoon-uit toets te drukken:
selecteer:
AAN: de verbinding wordt verbroken zodra u de handset in de
basis of oplader plaatst
UIT: de verbinding wordt NIET verbroken bij het terugplaatsen
van de handset in de basis of oplader
ATTENTIE: Let op dat u deze functie niet per abuis instelt of vergeet
dat de verbinding nog open staat nadat u de handset in de basis of
in de oplader heeft geplaatst. Druk bij twijfel altijd op de telefoon-uit
toets om de telefoonverbinding te beëindigen.
Een openstaande telefoonverbinding is in het display van de handset
zichtbaar door het doorlopen van de gesprekstimer.
Datum en tijd:
In rust kan het display van de handset de tijd weergeven en bij Nummer-
Weergave wordt de tijd en de datum van de oproep geregistreerd. Deze
tijd en datum dient u eenmaal in de handset te programmeren.
Let op: bent u aangesloten op een centrale die NummerWeergave met
FSK signalen doorgeeft, dan krijgt u de tijd en de datum van deze cen-
trale. In dat geval gewoon even wachten totdat u opgebeld wordt.
1. Ga naar optie [ TIJDSFORMAAT ] en geef hier het gewenste tijd-
formaat in (24-uurs klok of 12-uurs klok); druk op toets OK
2. Ga naar optie [ DATUMFORMAAT ] en geef hier het gewenste
datum-formaat in (Dag-Maand of Maand-Dag); druk op toets OK
3. Ga naar optie [ DATUM/TIJD ] en voer hier de actuele datum in
4. druk op toets OK en voer de actuele tijd in; druk op toets OK
Ruis en andere bijgeluiden:
- U raakt buiten bereik van de basis; verklein de afstand.
- In de nabijheid bevinden zich andere elektrische apparaten die storend
inwerken op de radiogolven van uw DECT telefoon; probeer een andere
locatie.
Problemen met NummerWeergave:
U ontvangt geen Naam- of NummerWeergave informatie op het
display van uw handset.
- Controleer of uw telefoonmaatschappij deze signalen doorstuurt. (bij
sommige telefoonmaatschappijen dient u zich te abonneren op deze
dienst)
U ontvangt wel de nummers maar niet de naam op het display van uw
telefoon.
- De telefoonmaatschappij stuurt geen namen door; informeer hiervoor bij
uw telefoonmaatschappij.
- De naam is niet in het telefoonboekgeheugen van uw handset gepro-
grammeerd; programmeer deze.
- De naam is wel in het telefoonboekgeheugen geprogrammeerd maar het
bijbehorende telefoonnummer is ingeprogrammeerd zonder kengetal;
programmeer het nummer inclusief kengetal.
Overig:
Het display blijft blanco:
- De batterijen zijn leeg. Plaats de handset in de basis of in de oplader om
de batterijen op te laden en laat de handset minimaal 15 uur
onafgebroken opladen. Let op dat als u de handset in de basis of oplader
plaatst, het tot enkele minuten kan duren alvorens het display oplicht.
De handset wil niet inschakelen:
- De batterijspanning is te laag; plaats de handset in de basis of oplader en
laad de batterijen gedurende 15 uren op.
- De batterijen zijn niet geplaatst; controleer dit.
De batterijen raken te snel leeg:
- Controleer de oplaadcontacten van de basis of oplader en van de
handset en reinig deze desgewenst.
- De batterijen zijn aan vervanging toe; vervang deze.
De handset heeft geen contact met de basis:
- U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand.
- De basis is uitgeschakeld (adapter uit stopcontact); herstel dit.
- De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis; meld deze (opnieuw)
aan.
MULTIHANDSET
Introductie:
Op de PDX-6900 serie kunt u tot 4 draadloze handsets aansluiten (aan-
melden). Met meerdere handsets aangemeld, kunt u gratis in en rond
het huis met elkaar telefoneren en gesprekken doorverbinden of zelfs
met z’n drieën telefoneren.
Indien de telefoon is geleverd met één handset, dan kunt u extra hand
sets
(*) aanschaffen die u eerst moet aanmelden (zie de desbetreffende
instructies verderop in deze gebruiksaanwijzing). Is de telefoon reeds in-
clusief meerdere handsets geleverd, dan kunt u direct intern telefoneren
en gesprekken doorverbinden.
* Let op dat dit ‘GAP COMPATIBLE’ handsets moeten zijn; GAP houdt
in dat handsets en basisstations van andere typen en/of merken door
elkaar gebruikt kunnen worden. Attentie: het GAP-protocol beschrijft dat
de handset moet kunnen bellen en gebeld moet kunnen worden; overige
functies worden niet gegarandeerd.
Intercom:
1. druk op toets INT
2. 2 handsets in gebruik:
in het geval er 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan
gaat nu direct de bel van de andere handset over
meer dan 2 handsets in gebruik:
in het geval er meer dan 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld,
dan dient u nu het nummer van de gewenste handset in te voeren (of
druk op toets * (sterretje) om alle handsets op te roepen)
3. zodra de opgeroepen handset beantwoordt, kunt u het intercom-
gesprek voeren
Weergave van tijd of handsetnaam:
Houd toets BACK gedurende ruim 2 seconden ingedrukt om te wisselen
tussen weergave van de handsetnaam of weergave van de tijd en
datum.
Alarm (wek) functie:
Op een vooraf ingestelde tijd kan de handset eenmalig of dagelijks een
alarm(wek)toon laten klinken. De alarmtoon is daarbij instelbaar.
Via de optie [ ALARM ] kunt u eerst instellen of deze eenmalig of
dagelijks moet klinken en nadat u op de OK-toets heeft gedrukt kunt
u de alarmtijd instellen. (bij een 12-uur klok met de toetsen
of de
toevoeging AM of PM selecteren).
Bij de optie [ ALARMMELODIE ] kunt u de (wek)melodie instellen.
Indicatie ‘alarm ingeschakeld’:
Bij een ingeschakeld alarm-functie licht in het display het symbool
op.
Werking:
Op het ingestelde tijdstip klinkt het alarmsignaal gedurende 60 seconden
of druk op een willekeurige toets om het alarmsignaal voortijdig te stoppen.
Naar gelang de instelling klinkt het alarm eenmalig of dagelijks.
Verander PIN:
Hier kunt u de PIN-code wijzigen die u nodig heeft bij het aan- en afmel-
den van (nieuwe) handsets. De fabrieks PIN-code is 0000.
Zie het volgende hoofdstuk ‘RESETTEN’ in het geval u de nieuwe
PIN-code kwijt of vergeten bent.
In het geval de storing met de bovengenoemde oplossingen nog niet verholpen is:
Neem de batterijen uit de handset en neem de voedingsadapter en
de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen; sluit alles na
enkele minuten weer aan.
U kunt ook contact opnemen met de Profoon servicedienst op telefoonnummer
+31 (0) 73 6411 355 of met de leverancier van deze telefoon.
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals
omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC
.
De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de
website WWW.PROFOON.COM
GARANTIE
Op de Profoon PDX-6900 serie DECT telefoons heeft u een garantie van 24
maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze
herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en
ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.
HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiks-
aanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier
van deze telefoon of de serviceafdeling van Profoon op telefoonnummer +31 (0)
73 6411 355.
DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende
en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of
toebehoren, gebruik van niet oplaadbare batterijen, verwaarlozing en bij defecten
ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij
onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het
apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van
dit garantiebewijs en de aankoopbon.
Aansluitsnoeren, stekkers en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere
verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.
1
222120191817
16151211
1098
14
54
13
32
76
GEBRUIKSAANWIJZING
PDX-6900
PDX-6920
PDX-6930
Service
Help
Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL
+31 (0) 73 6411 355
ver 1.2
SPECIFICATIES
Protocol: DECT / GAP, 4 handsets
NummerMelder:
DTMF & FSK, automatische herkenning, 10 geheugens
FLASH : 110, 300 of 600mS, instelbaar
Telefoonboek: 50 geheugens
Voeding basis: via adapter:
model: IW506E
in: 100-240VAC, 50-60Hz, 0,2A
uit: 6VDC, 500mA,
Voeding handset: via batterijen:
spanning: 2x 1.2V
capaciteit: 500mAh
materiaal: NiMH
formaat: AAA
Voeding oplader: via adapter:
model: IW156E
in: 100-240VAC, 50-60Hz, 0,2A
uit: 6VDC, 150mA
Bereik: 50m binnenshuis
300m buitenshuis
Gebruiksduur (bij volle batterijen):
stand-by: > 100 uur
gebruik: > 10 uur
Gebruiks temp.: 0°C tot 40°C
Opslag temp.: -20°C tot 60°C
Tijd/datum: 2009/01/01, 00-00
Flahstijd: 110mS
Taal: Nederlands
Alarm (wekker): uit
Automatisch verbreken: aan

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Profoon pdx 6930 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Profoon pdx 6930 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,3 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info