Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/56
Nächste Seite
Návod k použití
Truhlicová
mraznička
Gebruiks-
aanwijzing
Vrieskist
User manual
Chest Freezer
Notice
d'utilisation
Congélateur
coffre
CCP100B
CCP140B
CCP210B
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  Návod k použití

  Gebruiksaanwijzing

  User manual

  Notice
  d'utilisation

  Congélateur
  coffre

  Truhlicová
  mraznička

  Vrieskist

  Chest Freezer

  CCP100B
  CCP140B
  CCP210B • Page 2

  2

  Obsah
  Bezpečnostní informace
  Provoz
  Při prvním použití
  Užitečné rady a tipy
  Čištění a údržba

  2
  3
  3
  3
  5

  Technické údaje
  5
  Instalace
  6
  Upozornění k ochraně životního prostředí
  6
  Zmĕny vyhrazeny

  Bezpečnostní informace
  Důležitá bezpečnostní upozornění
  Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku
  odpovídá napětí ve vaší domácnosti. Použití
  nesprávného napětí má za následek PROPADNUTÍ záruky a může způsobit poškození spotřebiče. Výrobce ODMÍTÁ jakoukoli odpovědnost za použití jiného napětí, než je
  uvedeno na typovém štítku. Tento
  spotřebič je určen pouze pro domácí
  potřebu; jakýkoli jiný způsob použití znamená propadnutí záruky a může být nebezpečný. Tento spotřebič je určen pouze pro použití uvnitř bytu, nikoli venku. Nevystavujte
  spotřebič dešti.
  Síťová zástrčka musí být hlavním odpojovacím zařízením a musí být vždy přístupná.
  Spotřebič je vybaven krátkým napájecím kabelem, aby se snížilo riziko vypínání přívodu
  proudu. Spotřebič, napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody či jiné tekutiny.
  Když spotřebič nepoužíváte, nebo před čištěním vyjměte všechno jídlo a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
  Poškozený napájecí kabel smí z bezpečnostních důvodů vyměnit pouze výrobce, jeho
  servisní technik nebo podobně kvalifikovaná
  osoba za speciální kabel se stejnými parametry.
  Nespouštějte spotřebič, má-li poškozený napájecí kabel nebo zástrčku, nebo když
  dobře nefunguje, nebo je nějak poškozený.
  Síťová zástrčka musí být hlavním odpojovacím zařízením a musí zůstat vždy přístupná.
  Nenechávejte napájecí kabel viset přes
  okraj nějaké plochy, nebo se dotýkat horkých ploch.
  Nestavte spotřebič na horkou plochu, do její blízkosti, nebo na přímé sluneční světlo.
  Na děti je třeba dohlédnout, aby se nehoupaly na dveřích.
  Přístupné plochy se při použití mohou
  zahřívat na vysokou teplotu, vždy používejte
  držadla nebo knoflíky.

  Vždy připojte zástrčku ke spotřebiči, a pak ji
  zasuňte do síťové zásuvky a zapněte.
  Chcete-li spotřebič zcela odpojit od sítě, vypněte ho a pak vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
  Jestliže likvidujete starý spotřebič se zámkem nebo západkou na dveřích, musíte
  ho znehodnotit tak, aby se malé děti nemohly při hře uvnitř zavřít.
  Stará chladnička může obsahovat CFC, které poškozuje ozónovou vrstvu. Při likvidaci
  každého chladicího spotřebiče si prosím zjistěte na příslušném místním úřadě pro likvidaci odpadu, jaký je správný způsob likvidace.
  Tento spotřebič nesmějí používat osoby
  (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo
  bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud
  je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
  Na děti je třeba dohlédnout, aby si se
  spotřebičem nehrály, nebo nebyly v jeho blízkosti.
  Chladivo
  Chladící plyn v okruhu tohoto spotřebiče je
  isobutan (R600a); způsobuje jen malé znečištění životního prostředí, ale je hořlavý.
  Pozor:
  Při přemisťování spotřebiče musíte být velmi opatrní.
  Upozornění:
  Při dopravě chladničky a instalaci spotřebiče buďte velmi opatrní, abyste se nezranili.
  Dávejte pozor, ať nepoškodíte žádnou část
  chladicího systému.
  K odstranění ledu při odmrazování nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty jako nože.
  K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem. • Page 3

  3

  V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu výrobcem.
  Jestliže je spotřebič instalovaný na koberci,
  nesmí koberec zakrývat větrací otvory v pod-

  stavci. Po několika hodinách od umístění,
  až se koberec usadí, seřiďte výšku nožiček.
  Udržujte větrací otvory ve skříni spotřebiče
  nebo v jeho konstrukci vždy volné.

  Provoz
  Zapnutí
  Zasuňte zástrčku do nástěnné zásuvky.
  Otočte regulátorem teploty doprava.
  Vypnutí
  Chcete-li spotřebič vypnout, otočte regulátorem teploty do polohy OFF.
  Regulace teploty
  Teplota se reguluje automaticky.
  Chcete-li spotřebič nastavit, postupujte takto:
  • pro dosažení vyšší teploty otočte regulá,
  torem teploty směrem k
  • pro dosažení maximálního chlazení otočte regulátorem teploty směrem k
  .

  Při hledání přesného nastavení mějte na paměti, že teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
  • teplotě místnosti,
  • četnosti otevírání víka,
  • množství uložených potravin,
  • umístění spotřebiče.

  Nejvhodnější je obvykle střední nastavení.

  Při prvním použití
  Čistění vnitřku spotřebiče
  Před prvním použitím spotřebiče vymyjte
  vnitřek a všechno vnitřní příslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího
  prostředku, abyste odstranili typický pach
  nového výrobku, a pak vše důkladně utřete
  do sucha.

  Důležité Nepoužívejte čisticí prostředky nebo abrazivní prášky, které mohou poškodit
  povrch spotřebiče.

  Užitečné rady a tipy
  Zurčení, hvízdání
  Jde o zvuk proudícího chladiva v chladicím
  systému. Po zavedení plynů bez CFC je výraznější. Nejde o poruchu a neovlivňuje to
  výkon mrazničky.
  Hučení, bzučení nebo pulzace
  Zvuk zapnutého motoru kompresoru, který
  čerpá chladivo systémem.
  Nakupování mražených potravin
  Tato mraznička je označena 4 hvězdičkami.
  Při nákupu mražených potravin si přečtěte
  pokyny k uložení na obalu. Můžete skladovat všechny potraviny po dobu uvedenou
  na obalu pro mrazničky se 4 hvězdičkami.

  Obvykle je toto období uvedeno jako
  "Spotřebujte do" vpředu na obalu.
  Kontrola teploty mrazničky
  Zkontrolujte teplotu mrazničky s mraženými
  potravinami v obchodě, kde nakupujete. Měla by být do - 18 °C.
  Mražené potraviny vybírejte pečlivě
  Zkontrolujte, zda není obal mražených potravin nijak poškozený.
  Mražené potraviny nakupujte jako poslední
  Vždy kupujte mražené produkty v obchodě
  jako poslední.
  Mražené potraviny dejte dohromady • Page 4

  4

  Při nákupu v obchodě a při cestě domů dejte všechny mražené potraviny dohromady,
  aby si lépe uchovaly svoji nízkou teplotu.
  Potraviny hned uložte
  Nekupujte mražené potraviny, pokud je nemůžete hned uložit do mrazničky. Ve většině obchodů si také můžete koupit speciální
  izolační tašky. Mražené potraviny v nich vydrží déle chladné.
  Zmrazování čerstvých potravin
  V technických údajích vzadu v tomto návodu najdete maximální množství čerstvých potravin v kilogramech, které lze zmrazit za 24
  hodin při teplotě místnosti 25 °C. Nikdy nezmrazujte více potravin, než je maximální povolené množství. Nastavte ovladač teploty
  na maximum již 24 hodin před vložením čerstvých potravin. Kompresor bude při maximálním nastavení fungovat nepřetržitě. Ovladač termostatu dejte po dalších 24 hodinách do střední polohy. Při ukládání hotových mražených potravin není nutné používat toto nastavení.
  Výroba ledových kostek
  Do misky na ledové kostky (není součástí vybavení) nalijte vodu až do dvou třetin a vložte ji do mrazničky. Ledové kostky se vytvoří
  asi za 2 až 3 hodiny. Chcete-li si usnadnit
  uvolnění ledových kostek, buď misku ohněte, nebo na ni nechte několik vteřin téct studenou vodu.
  Rozmrazování mražených potravin
  1. Potraviny volně zakryjte.
  2. Rozmrazujte je při pokojové teplotě. Nezapomeňte, že rozmrazování v teplé
  místnosti podporuje růst baktérií.
  3. Vždy před vařením zkontrolujte, zda v potravinách nejsou žádné ledové krystaly,
  zvláště v mase. Krystaly znamenají, že
  potraviny nejsou úplně rozmrazené. Při
  vaření budou jídlo ochlazovat. Nižší teploty vaření nezničí bakterie.
  4. Potraviny po rozmrazení co nejdříve zpracujte.
  5. Všechnu rozmrazenou tekutinu slijte a vyhoďte.
  Rozmrazování mražené zeleniny
  Některá jídla není nutné před vařením rozmrazovat. Zeleninu a těstoviny můžete dát
  rovnou do vařící vody nebo páry. Mražené
  omáčky a polévky můžete vložit do nádoby
  a pomalu zahřívat, až rozmrznou.
  Rozmrazování mražených potravin v
  troubě

  Mnoha typů mikrovlnné trouby a tradiční
  trouby je vybaveno funkcí rozmrazení. K
  okamžitému vaření potravin po rozmrazení
  používejte jen tyto typy trouby, aby nedošlo
  k množení bakterií.
  Bezpečnostní upozornění
  Nikdy znovu nezmrazujte žádné rozmrazené potraviny, s výjimkou případu, kdy je budete znovu vařit a zničíte tak škodlivé bakterie. Nikdy znovu nezmrazujte rozmrazené korýše.
  Zmrazování čerstvých potravin (tipy)
  Použijte kvalitní potraviny a zpracujte je co
  nejméně. Zmrazujte potraviny v malém
  množství; rychleji se zmrazí, rychleji je pak
  také rozmrazíte a můžete použít jen požadované porce. Nejprve odhadněte množství
  potravin, které budete zmrazovat. Použijte
  ovladač termostatu k nastavení nižší teploty
  mrazničky (asi -25° C), zmrazování bude rychlejší a potraviny si lépe zachovají svoji kvalitu. Nižší teplotu nenastavujte příliš často,
  protože spotřebovává mnoho energie.
  Delší období vypnutí
  Jestliže mrazničku nebudete delší dobu používat, postupujte takto: Odpojte mrazničku
  od sítě vytažením zástrčky ze zásuvky. Vyčistěte a vysušte vnitřek podle pokynů k
  údržbě a čištění. Nechte dveře otevřené,
  aby se ve spotřebiči netvořily nepříjemné pachy.
  Důležité Pokud necháte spotřebič
  zapnutý, požádejte někoho, aby ho občas
  zkontroloval, zda se potraviny nekazí, např.
  z důvodu výpadku proudu.
  Jestliže dojde ke krátkodobému výpadku
  proudu, nechte dveře zavřené, a zkontrolujte obsah.
  Výpadek proudu
  Jestliže dojde ke krátkodobému výpadku
  proudu do 12 hodin, nechte dveře zavřené.
  Mražené potraviny by se při krátkém výpadku do 12 hodin neměly zkazit.
  Mrazničku můžete navíc chránit zakrytím
  dvěma nebo třemi silnými dekami.
  Jestliže víte o výpadku proudu předem, pokuste se přeložit potraviny do jiné mrazničky
  nebo na chladné místo.
  Jestliže je výpadek proudu delší než 12 hodin, pak zkontrolujte obsah mrazničky.
  Jestliže jsou potraviny rozmrazené, uvařte je
  a znovu zmrazte, nebo je hned snězte. Ni- • Page 5

  5

  kdy znovu nezmrazujte již rozmrazené potraviny.

  Čištění a údržba
  Čištění a údržba
  Před každou údržbou nebo čištěním musíte
  spotřebič odpojit od přívodu proudu vytažením zástrčky, nikdy netahejte za kabel. Vytáhněte zástrčku zatažením přímo za zástrčku.
  It is recommended that the inside of the appliance can be cleaned using lukewarm water and some neutral soap.
  Nepoužívejte čisticí prostředky, abrazivní
  prášky, parfémované čisticí prostředky, leštící vosky nebo čisticí prostředky obsahující
  bělidlo nebo alkohol.
  Čištění vnějších ploch - omyjte je teplou saponátovou vodou.
  NEPOUŽÍVEJTE abrazivní čisticí prostředky.
  Na spodní straně spotřebiče jsou ostré hrany, buďte proto při čištění opatrní.
  Jednou nebo dvakrát za rok oprašte prach
  z kompresoru na zadní straně spotřebiče
  kartáčem, nebo vysajte vysavačem, protože
  nahromaděný prach snižuje výkon spotřebiče a je příčinou nadměrné spotřeby elektrické energie.

  Upozornění V žádném pøípadì
  nesmíte poškodit chladicí systém.
  Odmrazování mrazničky
  Mrazničku je nutné pravidelně odmrazovat
  (když vrstva námrazy dosáhne více než 3
  mm). Otočte ovladačem teploty na "MIN" a
  vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
  Vždy uchopte zástrčku. Nikdy nevytahujte
  zástrčku tahem za síťový kabel.
  Vyjměte všechny mražené potraviny a zabalte je silné deky, aby zůstaly co nejdéle chladné, nebo je uložte do jiné mrazničky.
  Nechte dveře mrazničky otevřené a položte
  dovnitř savý hadr, který nasaje rozmrazené
  tekutiny.
  Když je mraznička úplně rozmrazená, vyčistěte vnitřek (viz část o čištění a údržbě).
  Pak zavřete dveře a připojte mrazničku k síti, nastavte ovladač termostatu na požadované nastavení (obvykle střední nastavení).
  Nechte mrazničku běžet přibližně 4 hodiny,
  a potom teprve vložte mražené potraviny.

  Technické údaje
  CCP100B

  CCP140B

  CCP210B

  Objem (hrubý)

  litry

  105

  142

  213

  Objem (čistý)

  litry

  102

  140

  210

  Výška

  mm

  850

  868

  868

  Šířka

  mm

  550

  595

  795

  Hloubka

  mm

  593

  665

  665

  Váha

  kg

  27

  35

  39

  Skladovací čas při
  poruše

  hodiny

  26

  25

  28

  Spotřeba energie

  kWh/24h

  0,570

  0,781

  0,657

  Mrazicí výkon

  kg/24h

  12

  13

  14

  Jmenovitý příkon

  watty

  60

  84

  80

  Napětí

  volty

  230

  230

  230

  SN-T

  SN-T

  SN-T

  Klimatická třída

  Další technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na pravé venkovní
  straně spotřebiče. • Page 6

  6

  Instalace
  Umístění
  Upozornění Jestliže likvidujete starý
  spotřebič se zámkem nebo západkou
  na víku, musíte ho znehodnotit tak, aby
  se malé děti nemohly uvnitř zavřít.
  Důležité Síťová zástrčka musí být po
  instalaci volně přístupná.
  Tento spotřebič můžete umístit v suché,
  dobře větrané místnosti (garáži nebo ve sklepě), ale chcete-li dosahovat optimálního výkonu, instalujte ho tam, kde teplota
  prostředí odpovídá klimatické třídě uvedené
  na typovém štítku spotřebiče:
  Klimatická
  třída

  Okolní teplota

  SN

  +10 °C až +32 °C

  N

  +16 °C až +32 °C

  ST

  +16 °C až +38 °C

  T

  +16 °C až +43 °C

  Připojení k elektrické síti
  Spotřebič smí být připojen k síti až po
  ověření, že napětí a frekvence uvedené na

  typovém štítku odpovídají napětí v domácí
  síti.
  Spotřebič musí být podle zákona uzemněn.
  Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu vybavena příslušným kontaktem. Pokud
  není domácí zásuvka uzemněná, poraďte
  se s odborníkem a připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými
  předpisy .
  Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v
  případě nedodržení výše uvedených pokynů.
  Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi
  EHS.
  Požadavky na větrání
  1. Postavte mrazničku do vodorovné polohy na pevný povrch. Skříň musí stát na
  všech čtyřech nožičkách.
  2. Dbejte na to, aby mezi spotřebičem a
  stěnou za ním byla volná vzdálenost 5
  cm.
  3. Dbejte na to, aby mezi spotřebičem a
  předměty po stranách byla volná vzdálenost 5 cm.
  Prostor za spotřebičem musí umožňovat dostatečné proudění vzduchu.

  Upozornění k ochraně životního prostředí
  Důležité pokyny k likvidaci spotřebiče
  Jako odpovědný prodejce dbáme o ochranu životního
  prostředí. Proto vás žádáme o dodržování
  správného postupu při
  likvidaci spotřebiče a jeho obalů.

  Pomůžete tím uchovat přírodní zdroje a zajistit recyklaci materiálů způsobem, který
  chrání zdraví a životní prostředí.
  Tento spotřebič i jeho obaly musíte zlikvidovat podle místních zákonů a předpisů. Protože tento spotřebič obsahuje elektronické

  komponenty, je nutné spotřebič i jeho příslušenství po skončení životnosti zlikvidovat odděleně od domácího odpadu.
  Podrobnější informace o likvidaci a recyklaci
  zjistíte na místním úřadě.
  Spotřebič a popřípadě i baterie byste měli
  odevzdat do místního sběrného dvora. Některé sběrné dvory jsou bezplatné.
  Když něco nefunguje
  Máte-li nějaké otázky týkající se spotřebiče
  a žijete ve velké Británii, zavolejte prosím na
  naši linku pomoci pro zákazníky v běžných
  úředních hodinách: 0844 8009595
  Hovory se účtují běžnou místní sazbou.
  Omlouváme se za jakékoli nepohodlí způsobené změnami v tomto návodu, ke kterým
  mohlo dojít zlepšením a vývojem výrobku.
  KESA U.K HU1 3AU 14 / 12 / 2008 • Page 7

  7

  Inhoud
  Veiligheidsinformatie
  Bediening
  Het eerste gebruik
  Nuttige aanwijzingen en tips

  7
  8
  8
  8

  Onderhoud en reiniging
  10
  Technische gegevens
  11
  Montage
  11
  Milieu-informatie
  12
  Wijzigingen voorbehouden

  Belangrijke veiligheidsinformatie
  Controleer of de elektrische spanning op
  het typeplaatje overeenkomt met de plaatselijke voedingsspanning. Het gebruik van
  onjuiste spanning maakt de garantie ONGELDIG en kan schade toebrengen aan het
  apparaat. De fabrikant kan NIET aansprakelijk gesteld worden als er een andere spanning gebruikt wordt dan die vermeld is op
  het typeplaatje. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik; elk ander
  gebruik kan de garantie doen vervallen en
  zou gevaarlijk kunnen zijn. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis,
  gebruik of plaats het niet buiten. Dit apparaat mag niet blootgesteld worden aan regen.
  De stekker dient het belangrijkste middel te
  zijn om het apparaat uit te schakelen en
  moet te allen tijde functionerend zijn. Er is
  een korte voedingskabel geleverd om het gevaar van struikelen te beperken. Dompel
  het apparaat, de voedingskabel of de stekker niet onder in water of een andere vloeistof. Verwijder al het voedsel en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is en voordat u het
  schoonmaakt.
  Als de voedingskabel beschadigd is, moet
  de fabrikant, diens technische dienst of een
  gekwalificeerd persoon deze vervangen
  door een voedingskabel van hetzelfde type
  en vermogen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
  Gebruik het apparaat niet als de voedingskabel of de stekker beschadigd zijn, als het
  niet goed werkt of als het op enigerlei wijze
  beschadigd is. De stekker dient het belangrijkste middel te zijn om het apparaat uit te
  schakelen en moet te allen tijde functionerend zijn.

  Laat de voedingskabel niet los bungelen of
  in aanraking komen met hete oppervlakken.
  Plaats het apparaat niet op of in de buurt
  van hete oppervlakken of in direct zonlicht.
  Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
  Toegankelijke onderdelen kunnen tijdens
  het gebruik heet worden, gebruik altijd hendels en knoppen.
  Bevestig altijd een stekker aan het apparaat
  en steek deze in een wandcontactdoos en
  schakel het apparaat in.
  Om het apparaat los te koppelen van de netvoeding, eerst het apparaat UITSCHAKELEN en dan de stekker uit het stopcontact
  trekken.
  Als u een oud apparaat weggooit dat voorzien is van een deurslot of vergrendeling,
  zorg er dan voor dat dit onbruikbaar gemaakt wordt, zodat kinderen er niet spelenderwijs in opgesloten kunnen raken.
  Aangezien oude koelapparaten CFK's kunnen bevatten die de ozonlaag beschadigen,
  adviseren wij u, als u een oud apparaat afdankt, contact op te nemen met uw vuilnisophaaldienst, zodat het op de juiste wijze
  als afval verwerkt wordt.
  Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik
  door personen (met inbegrip van kinderen)
  met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij dit onder toezicht gebeurt van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of tenzij zij van een dergelijke persoon instructie hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat.
  Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze op of in de buurt van het apparaat gaan spelen.
  Koelmiddel
  Het koelgas in het circuit van dit apparaat is
  Isobutaan (R600a); het veroorzaakt weinig
  vervuiling maar is licht ontvlambaar.

  Veiligheidsinformatie • Page 8

  8

  Let op!
  Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen
  van het apparaat.
  Waarschuwing:
  Bij het verplaatsen en installeren van het apparaat moet u uiterst voorzichtig zijn om letsel te voorkomen. Beschadig geen enkel
  deel van het koelsysteem.
  Gebruik tijdens het ontdooien geen scherpe
  of puntige voorwerpen zoals messen om
  het ijs te verwijderen.
  Gebruik geen mechanische of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen,
  behalve die middelen die door de fabrikant
  zijn aanbevolen.

  Gebruik geen elektrische apparaten in de
  vakken van het apparaat, tenzij deze door
  de fabrikant worden aanbevolen.
  Als het apparaat op een plaats staat waar
  vloerbedekking ligt, laat het tapijt dan de ventilatieopeningen in de sokkel van het apparaat niet blokkeren, stel de pootjes enkele
  uren na de plaatsing af om de juiste hoogte
  ten opzichte van het tapijt te verkrijgen.
  Laat de ventilatieopeningen, in de ombouw
  van het apparaat of in het inbouwmeubel altijd vrij van obstructies.

  Bediening
  Inschakelen
  Steek de stekker in het stopcontact.
  Draai de temperatuurregeling met de klok
  mee.
  Uitschakelen
  Draai om het apparaat uit te zetten de temperatuurregeling naar de OFF positie.
  Temperatuurregeling
  De temperatuur wordt automatisch geregeld.
  Ga als volgt te werk om het apparaat in werking te stellen:
  • draai de temperatuurregeling naar
  voor minimale koude.
  • draai de temperatuurregeling naar
  voor maximale koude.
  Een gemiddelde instelling is over het algemeen het meest geschikt.

  De exacte instelling moet echter gekozen
  worden rekening houdend met het feit dat
  de temperatuur in het apparaat afhankelijk
  is van:
  • de omgevingstemperatuur
  • hoe vaak het deksel wordt geopend
  • de hoeveelheid voedsel die bewaard
  wordt
  • Plaatsing van het apparaat.

  Het eerste gebruik
  De binnenkant schoonmaken
  Voordat u het apparaat voor de eerste keer
  gebruikt, wast u de binnenkant en de interne accessoires met lauwwarm water en een
  beetje neutrale zeep om de typische geur

  van een nieuw product weg te nemen.
  Droog daarna grondig af.
  Belangrijk! Gebruik geen oplosmiddelen of
  schuurpoeders. Deze beschadigen de lak.

  Nuttige aanwijzingen en tips
  Borrelen, Suizen
  Deze geluiden worden veroorzaakt door de
  circulatie van koelmiddel in het koelsysteem. Het is opvallender geworden sinds
  de invoering van CFK-vrije gassen. Dit is

  geen storing en heeft geen invloed op de
  prestatie van uw vriezer.
  Zoemen, brommen of tikken
  Dit is de werking van de compressor, terwijl
  deze het koelmiddel door het circuit pompt.
  Ingevroren levensmiddelen kopen • Page 9

  9

  Dit is een 4-sterren vriezer. Bij het kopen
  van ingevroren voedsel moet u letten op de
  richtlijnen voor het bewaren, die op de verpakking staan. U kunt de ingevroren levensmiddelen bewaren gedurende de periode
  die achter de 4-sterren classificatie staat.
  Normaal is dit de periode die vermeld staat
  bij 'Tenminste houdbaar tot', op de voorkant van de verpakking.
  Controleer de temperatuur van de vriezer
  Controleer de temperatuur van de vrieskast
  in de winkel waar u uw ingevroren voedsel
  koopt. Die moet lager zijn dan -18 °C.
  Kies de pakken zorgvuldig
  Bekijk de verpakking van het ingevroren
  voedsel en verzeker u ervan dat deze in perfecte staat is.
  Koop ingevroren voedsel het laatst
  Koop ingevroren producten altijd als laatste
  bij uw bezoek aan de supermarkt.
  Houd bevroren voedsel bij elkaar
  Als u tijdens het winkelen en onderweg naar
  huis alle ingevroren levensmiddelen bij elkaar houdt, blijven ze langer koud.
  Berg het voedsel meteen op
  Koop geen ingevroren voedsel als u het niet
  meteen in de vriezer kunt plaatsen. Speciale geïsoleerde zakjes zijn bij de meeste supermarkten en winkels voor huishoudelijke
  apparatuur verkrijgbaar. Deze houden ingevroren voedsel langer koud.
  Vers voedsel invriezen
  Raadpleeg het overzicht van de technische
  gegevens aan het eind van dit boekje voor
  de maximale hoeveelheid in kilogrammen
  verse levensmiddelen die binnen een periode van 24 uur bij een kamertemperatuur
  van 25 °C ingevroren kan worden. Vries
  nooit meer in dan de maximale hoeveelheid.
  Stel de temperatuur 24 uur voordat u het
  verse voedsel wilt invriezen in op het maximum. De compressor zal continu werken
  op de maximale instelling. Zet de thermostaatknop na 24 uur terug op de middelste
  stand. U hoeft deze instelling niet te gebruiken als u reeds ingevroren voedsel in de vriezer legt.
  IJsblokjes maken
  Giet water in de ijsblokjeslade (niet bijgeleverd) tot het voor tweederde gevuld is en
  zet het in de vriezer. Het duurt ongeveer 2
  tot 3 uur om ijsblokjes te maken. U kunt de

  ijsblokjes er makkelijk uithalen door het bakje te draaien of het even onder koud stromend water te houden.
  Bevroren voedsel ontdooien
  1. Dek het voedsel losjes af.
  2. Laat het bij kamertemperatuur ontdooien. Denk eraan dat ontdooien in een warme ruimte de groei van bacteriën bevordert.
  3. Zorg er altijd voor dat er geen ijskristallen meer in het voedsel zitten voordat u
  het bereidt, dat geldt met name voor
  vlees. Deze kristallen geven aan dat het
  voedsel niet helemaal ontdooid is. Dat
  leidt tot een lagere temperatuur tijdens
  de bereiding. Lagere bereidingstemperaturen vernietigen bacteriën mogelijk niet.
  4. Bereid het voedsel zo snel mogelijk na
  het ontdooien.
  5. Water afvoeren en alle vloeistof die vrijgekomen is bij het ontdooien weggooien.
  Ingevroren groenten ontdooien
  Sommige levensmiddelen hoeven niet ontdooid te worden voordat u ze bereidt. Groenten en pasta kunnen direct aan kokend water worden toegevoegd of bereid worden
  met stoom. Ingevroren sauzen en soepen
  kunnen ingevroren in een pan gedaan worden en dan zachtjes verwarmd worden tot
  ze ontdooid zijn.
  Ingevroren voedsel ontdooien in een
  oven
  Veel magnetrons en ovens hebben ontdooistanden. Om ontwikkeling van bacteriën te
  voorkomen deze mogelijkheden alleen gebruiken als u het voedsel onmiddellijk na
  het ontdooien bereidt.
  Veiligheidstips
  Vries nooit voedsel dat ontdooid is opnieuw
  in, behalve als u het eerst gekookt heeft,
  om schadelijke bacteriën te doden. Vries
  schelpdieren nooit opnieuw in.
  Vers voedsel invriezen (tips)
  Gebruik goede kwaliteit voedsel en raak het
  zo min mogelijk aan. Vries voedsel in kleine
  hoeveelheden in, dan bevriest het sneller,
  duurt het minder lang om te ontdooien en
  zo kunt u dit in hoeveelheden eten die u
  wilt. Maak eerst een schatting van de hoeveelheid voedsel die u in wilt vriezen. Gebruik de thermostaatknop om de vriezer kouder te zetten (ongeveer -25 °C), dan zal het
  sneller bevriezen en van betere kwaliteit blij- • Page 10

  10

  ven. Gebruik deze functie echter zo weinig
  mogelijk om energie te besparen.
  Langdurige periodes dat het apparaat
  niet gebruikt wordt
  Als de vriezer lange tijd niet gebruikt wordt,
  ga dan als volgt te werk: Koppel de vrieskist af van de netvoeding door de stekker
  uit het stopcontact te trekken. Maak de binnenkant schoon en droog zoals aangegeven in het deel over reiniging en onderhoud.
  Laat de deur open staan om de vorming
  van onaangename luchtjes, in de periode
  dat het apparaat niet in gebruik is, te voorkomen.
  Belangrijk! Als uw apparaat aan blijft
  staan, vraag dan iemand om het zo nu en
  dan te controleren, om te voorkomen dat
  het bewaarde voedsel bederft, als de
  stroom uitvalt.
  Als er gedurende korte tijd een stroomonderbreking is, houd dan de deur gesloten,

  controleer de inhoud van de vrieskist regelmatig.
  Stroomuitval
  Als er gedurende minder dan 12 uur een
  stroomonderbreking is, houd dan de deur
  gesloten. Ingevroren voedsel blijft goed als
  de onderbreking minder dan 12 uur duurt.
  U kunt extra bescherming geven door het
  apparaat af te dekken met twee of drie dikke dekens.
  Als u een langere stroomonderbreking voorziet, probeer de levensmiddelen, indien mogelijk, dan in een ander apparaat onder te
  brengen.
  Als de stroomonderbreking langer dan 12
  uur duurt, moet u de inhoud van de vriezer
  controleren.
  Als het voedsel ontdooid is, het bereiden en
  opnieuw invriezen of onmiddellijk opeten.
  Vries nooit levensmiddelen die ontdooid zijn
  opnieuw in.

  Onderhoud en reiniging
  Reiniging en onderhoud
  Voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden verricht, moet u het apparaat
  loskoppelen van de netvoeding door de stekker uit het stopcontact te trekken, trek de
  stekker er nooit uit door aan de voedingskabel te trekken. Verwijder de stekker door
  aan de stekker zelf te trekken.
  Maak de binnenkant van het apparaat
  schoon met lauwwarm water en een mild reinigingsmiddel.
  Gebruik geen schoonmaakmiddelen,
  schuurpoeders, sterk geparfumeerde reinigingsproducten, boenwas of reinigingsproducten die bleekmiddel of alcohol bevatten.
  Schoonmaken van de buitenkant, was de
  buitenkant van de kist af met een warm sopje.
  Gebruik GEEN schuurmiddelen. Er zitten
  scherpe hoeken op de onderkant van het
  apparaat, wees dus voorzichtig bij het
  schoonmaken.
  Een of twee keer per jaar moet de compressor op de achterkant van het apparaat stofvrij gemaakt worden, met een borstel of een
  stofzuiger, ophoping van stof is van invloed
  op de prestatie van het apparaat en leidt tot
  bovenmatig energieverbruik.

  Waarschuwing! Het koelsysteem mag
  nooit beschadigd worden.
  De vriezer ontdooien
  De vriezer moet regelmatig ontdooid worden (wanneer de rijp dikker is dan 3mm).
  Zet de temperatuur op "MIN" en trek de stekker uit het stopcontact.
  Trek aan de stekker zelf. Verwijder de stekker niet door aan de voedingskabel te trekken.
  Verwijder al het ingevroren voedsel en wikkel het in dikke dekens om het koud te houden of in een andere vriezer te plaatsen.
  Laat de deur van de vriezer open staan met
  een absorberende doek erin om het dooiwater op te vangen.
  Wanneer de vriezer volledig ontdooid is, de
  binnenkant schoonmaken (zie het deel over
  reiniging en onderhoud). Sluit de deur en
  steek de stekker in het stopcontact, stel
  daarna de thermostaatknop in op de door u
  gewenste stand (meestal de middelste
  stand).
  Laat de vriezer ongeveer 4 uur werken voordat u het ingevroren voedsel er weer in legt. • Page 11

  11

  Technische gegevens
  CCP100B

  CCP140B

  CCP210B

  Volume (bruto)

  Liter

  105

  142

  213

  Volume (netto)

  Liter

  102

  140

  210

  Hoogte

  mm

  850

  868

  868

  Breedte

  mm

  550

  595

  795

  Diepte

  mm

  593

  665

  665

  Gewicht

  kg

  27

  35

  39

  Tijdsduur

  uren

  26

  25

  28

  Energieverbruik

  kWh/24u

  0,570

  0,781

  0,657

  Invriescapaciteit

  kg/24u

  12

  13

  14

  Vermogen

  Watt

  60

  84

  80

  Spanning

  Volt

  230

  230

  230

  SN-T

  SN-T

  SN-T

  Klimaatklasse

  Overige technische informatie is vermeld op
  het typeplaatje aan de rechterkant aan de
  buitenkant van het apparaat.

  Montage
  Opstelling
  Waarschuwing! Wanneer u een oud
  apparaat met een slot of een
  vergrendeling op het deksel afvoert,
  moet u ervoor zorgen dat dit onklaar
  wordt gemaakt om te voorkomen dat
  kleine kinderen erin opgesloten raken.
  Belangrijk! De stekker van het apparaat
  moet na installatie toegankelijk zijn.
  Dit apparaat kan in een droge, goed geventileerde binnenruimte (garage of kelder) geinstalleerd worden, maar voor de beste prestatie kunt u het apparaat beter installeren
  op een plaats waar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die
  staat aangegeven op het typeplaatje van
  het apparaat
  Klimaatklasse

  Omgevingstemperatuur

  SN

  +10°C tot + 32°C

  N

  +16°C tot + 32°C

  ST

  +16°C tot + 38°C

  T

  +16°C tot + 43°C

  Elektrische aansluiting
  Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage en de frequentie op het typeplaatje
  overeenkomen met de stroomtoevoer in uw
  huis.
  Het apparaat moet geaard zijn. De netsnoerstekker is voorzien van een contact voor dit
  doel. Als het stopcontact niet geaard is,
  sluit het apparaat dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in overeenstemming met de
  geldende regels, raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd elektricien.
  De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op zich als de bovenstaande veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd.
  Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlijnen.
  Ventilatievereisten
  1. Plaats de vriezer in horizontale positie
  op een stevig oppervlak. De kist moet
  op alle vier de voetjes staan.
  2. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het apparaat en de achterwand 5 cm is.
  3. Zorg ervoor dat de ruimte tussen het apparaat en de zijkanten 5 cm is.
  De luchtstroom achter het apparaat moet
  voldoende zijn. • Page 12

  12

  Milieu-informatie
  Belangrijke aanwijzing met betrekking
  tot het afdanken
  Als aansprakelijk detailhandelaar bekommeren wij ons om het
  milieu. Als zodanig verzoeken wij u dringend
  het apparaat en alle verpakkingsmaterialen op
  de juiste wijze als afval
  te laten verwerken.
  Dit draagt bij aan het behoud van natuurlijke
  bronnen en verzekert u ervan dat het apparaat op een wijze gerecycled wordt waarbij
  de gezondheid en het milieu beschermd worden.
  U moet het apparaat en het verpakkingsmateriaal als afval laten verwerken in overeenstemming met de plaatselijke wetten en
  voorschriften. Omdat dit apparaat elektronische onderdelen bevat, moet het, aan het

  einde van de levensduur, gescheiden van
  huishoudelijk afval worden ingeleverd.
  Neem contact op met uw plaatselijke gemeentehuis voor informatie over afvalverwerking en recycling.
  Het apparaat en indien van toepassing de
  batterijen, moet ingeleverd worden bij uw
  plaatselijk inzamelingspunt voor recycling.
  Sommige inzamelingspunten accepteren
  apparaten zonder bijkomende kosten.
  Als iets niet schijnt te werken
  Als er iets is over uw apparaat dat u niet begrijpt en u woont in het VK, dan kunt u onze
  helpdesk tijdens normale kantooruren bellen op nummer: 0844 8009595
  Voor de gesprekken geldt het standaardtarief.
  Wij bieden onze excuses aan voor ongemakken die veroorzaakt worden door kleine inconsistenties in deze gebruiksaanwijzing,
  die het gevolg zijn van productverbeteringen en ontwikkeling.
  KESA U.K HU1 3AU 14 / 12 / 2008 • Page 13

  13

  Contents
  Safety information
  Operation
  First use
  Helpful hints and tips

  13
  14
  14
  14

  Care and cleaning
  16
  Technical data
  16
  Installation
  17
  Environmental information
  17
  Subject to change without notice

  Important Safety Information
  Check that the voltage marked on the rating plate matches that of your local supply.
  Failure to use the correct voltage will render
  the guarantee VOID and may cause damage to the appliance. The manufacturer accepts NO responsibility for using any other
  voltage than that marked on the rating
  plate. This appliance is intended for domestic use only; any other use may invalidate
  the warranty and might be dangerous. This
  appliance is intended for indoor use only,
  do not use or store outdoors. This appliance shall not be exposed to rain.
  The mains plug shall be the main disconnect device and shall be operable at all
  times. A short power-supply cord is provided to reduce the risk of a tripping hazard.
  Do not immerse the appliance, its lead or
  plug in water or any other liquid. Remove all
  food and unplug from the supply when not
  in use and before cleaning the appliance.
  If the mains lead becomes damaged, it
  must be replaced by the manufacturer, its
  service agent or similarly qualified person
  with a specially prepared lead of the same
  type and rating to avoid a hazard.
  Do not operate the appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any way.
  The mains plug shall be the main disconnect device and shall remain operable at all
  times.
  Do not let cord hang over edge of the surface, or touch hot surfaces.
  Do not place the appliance on or near hot
  surfaces, or in direct sunlight.
  Children must be supervised to make sure
  they do not swing on the door.
  Accessible surfaces may get hot when in
  use, use handles and knobs at all times.

  Always attach a plug to the appliance, and
  then plug it into the wall outlet and switch on.
  To disconnect from the mains completely,
  turn the appliance OFF, then remove the
  plug from wall outlet.
  If you are discarding an old appliance with a
  lock or catch fitted to the door, ensure that
  it is left in a disabled condition to avoid the
  entrapment of young children when playing.
  As old refrigeration equipment may contain
  CFC’s which will damage the ozone layer,
  when disposing of any refrigeration appliance please contact your local waste disposal department for advice on the correct
  method of disposal.
  This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack
  of experience and knowledge, unless they
  have been given supervision or instruction
  concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
  Children should be supervised to ensure
  that they do not play on or near the appliance.
  Refrigerant
  The refrigerating gas contained in the circuit
  of this appliance is Isobutene (R600a); it causes a low level of pollution but is inflammable.
  Caution:
  Extreme caution must be used when moving the appliance.
  Warnings:
  When transporting and installing the appliance, extreme care shall be taken to avoid
  injury. Do not damage any part of the refrigerant system.
  Do not use sharp or pointed objects such
  as knives to remove ice when defrosting.
  Do not use mechanical devices or other
  means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the
  manufacturer.

  Safety information • Page 14

  14

  Do not use electrical appliances inside the
  food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
  If the appliance is installed in a carpeted
  area, do not let the carpet block the ventila-

  tion holes in the base of the unit, adjust the
  levelling feet after a few hours to compensate for carpet movement.
  Keep ventilation openings, in the appliance
  enclosure or the built in structure clear of obstructions.

  Operation
  Switching on
  Insert the plug into the wall socket.
  Turn the Temperature regulator clockwise.
  Switching off
  To turn off the appliance, turn the Temperature regulator to the OFF position.
  Temperature regulation
  The temperature is automatically regulated.
  To operate the appliance, proceed as follows:
  • turn the Temperature regulator towards
  to obtain the minimum coldness.
  • turn the Temperature regulator towards
  to obtain the maximum coldness.
  A medium setting is generally the most
  suitable.

  However, the exact setting should be chosen keeping in mind that the temperature inside the appliance depends on:
  • room temperature
  • how often the lid is opened
  • the quantity of food stored
  • the location of the appliance.

  First use
  Cleaning the interior
  Before using the appliance for the first time,
  wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral
  soap so as to remove the typical smell of a
  brand-new product, then dry thoroughly.

  Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

  Helpful hints and tips
  Gurgling, Whooshing
  These noises are caused by circulation of refrigerant in the cooling system. It has become more pronounced since the introduction of CFC free gases. This is not a fault
  and will not affect the performance of your
  freezer.
  Humming, purring or pulsating
  This is the compressor motor working, as it
  pumps the refrigerant around the system.
  Shopping for frozen foods
  Your Freezer is 4 star. When you are buying
  frozen food, look at the Storage Guidelines
  on the packaging. You will be able to store
  each item of frozen food for the period
  shown against the 4 star rating. This is usu-

  ally the period stated as ‘Best Before’, on
  the front of the packaging.
  Check the freezer temperature
  Check the temperature of the frozen food
  cabinet in the shop where you buy your frozen foods. It should show a temperature lower than -18 °C.
  Choose packs carefully
  Take a quick look at the frozen food package and make sure it is in perfect condition.
  Purchase frozen food last
  Always buy frozen products last on your visit to the supermarket.
  Keep frozen foods together
  When you are going around the supermarket and when you are travelling home, if you • Page 15

  15

  keep all the frozen foods together they will
  help to keep each other cold.
  Store food straight away
  Don’t buy frozen food unless you can
  freeze it straight away. Special insulated
  bags can be bought from most supermarkets and hardware shops. These keep frozen food cold for longer.
  Freezing fresh food
  See the technical data sheet at the rear of
  this booklet for the maximum permissible
  amount in kilograms of fresh food that can
  be frozen in any 24-hour period with a room
  temperature of 25 °C. Never freeze more
  than the maximum permissible. Set the temperature control to maximum 24 hours before introducing the fresh food. The compressor will work continuously whilst on the
  maximum setting. Return the thermostat
  knob to the mid position after a further 24
  hours. It is not necessary to use this setting
  when introducing ready frozen food.
  Making ice cubes
  Pour water into the ice cube tray(Not supplied) until it is two thirds full and place into
  the freezer. Ice cubes form in approximately
  2 to 3 hours. The ice cubes can be easily removed by twisting the ice cube tray or running it under cold water for a short time.
  To thaw frozen foods
  1. Cover food loosely.
  2. Thaw at room temperature. Don’t forget
  that thawing in a warm area encourages
  the growth of bacteria.
  3. Always make sure there are no ice crystals in the food before cooking, particularly with meat. These crystals indicate
  that the food is not fully thawed. They result in lower temperatures when cooking. Lower cooking temperatures may
  not destroy bacteria.
  4. Cook food as soon as possible after
  thawing.
  5. Drain off and throw away any liquid lost
  during thawing.
  Thawing frozen vegetables
  For some foods, thawing before cooking is
  unnecessary. Vegetables and pasta can be
  added directly to boiling water or steam
  cooked. Frozen sauces and soups can be
  put into a saucepan and heated gently until
  thawed.
  Oven thawing frozen foods

  Many microwaves and ovens have thaw settings. To avoid bacterial build up, only use
  these if you intend to cook the food immediately afterwards.
  Safety tips
  Never re-freeze anything that has thawed
  out unless you cook it again, to kill off harmful bacteria. Never re-freeze thawed shellfish.
  Freezing fresh food (tips)
  Use quality food and handle it as little as possible. Freeze food in small quantities, it
  freezes faster, takes less time to thaw and
  enables you to eat it in the quantity you
  need. First, estimate the amount of food
  you will be freezing. Use the Thermostat
  knob to make your freezer colder (about
  -25° C), it will therefore freeze quicker and
  keep in the goodness. However you should
  use it sparingly to conserve energy.
  Prolonged off periods
  If the refrigerator is not in use for a long period of time, proceed as follows: Disconnect
  the refrigerator from the main supply by removing the plug from the socket. Clean and
  dry the inside as instructed under the heading of cleaning and maintenance. Leave the
  door open to prevent any unpleasant smells
  from building up while the appliance is not
  in use.
  Important! If the cabinet will be kept on,
  ask somebody to check it once in a while to
  prevent the food inside from spoiling in
  case of a power failure.
  If there is a power failure for a short time
  keep the door closed check the contents of
  the refrigerator every so often.
  Power failure
  If there is a power failure for a short time
  less than 12 hours keep the door closed.
  Frozen food should not be affected if the failure lasts for less than 12 hours.
  Extra protection can be given by covering
  the appliance with two or three thick blankets.
  If a long power failure is anticipated, try to
  get the foodstuff into another appliance or
  cold store, if possible.
  If the power cut is longer than 12 hrs then
  check the content of the freezer. • Page 16

  16

  If the food has defrosted, cook and refreeze
  the food or it should be eaten immediately.
  Never refreeze food that as been defrosted.

  Care and cleaning
  Cleaning and maintenance
  Before any cleaning or maintenance is carried out you must disconnect the appliance
  from the mains supply by removing the
  plug, never remove the plug by pulling on
  the mains cord. Remove the plug by pulling
  on the plug itself.
  It is recommended that the inside of the appliance can be cleaned using lukewarm water and some neutral soap.
  Do not use detergents, abrasive powders,
  highly perfumed cleaning products, wax polishes or cleaning products containing
  bleach or alcohol.
  External Cleaning, wash the outer cabinet
  with warm soapy water.
  Do NOT use abrasive products. There are
  sharp edges on the underside of the product so care should be taken when cleaning.
  Once or twice a year dust the compressor
  at the back of the appliance, with a brush
  or Vacuum cleaner, as an accumulation of
  dust will affect the performance of the appliance and Cause excessive electricity consumption.

  Warning! The refrigerating system
  must not be damaged at any time.
  Defrosting the freezer
  The freezer will need defrosting periodically
  (when the frost is more than 3mm thick).
  Turn the temperature control to “MIN” and
  unplug from the mains socket.
  Hold the plug itself. Do not remove the plug
  by pulling on the mains cord.
  Remove all the frozen food and wrap in
  thick blankets to retain the cold or move it
  to another freezer.
  Leave the freezer door open with a absorbent cloth inside to soak up water as the
  frost melts.
  When the freezer is fully defrosted, clean
  the inside (see the section on cleaning and
  maintenance). Then close the door and connect to the mains, now set the thermostat
  knob to your required setting (usually the
  mid position setting).
  Leave the freezer running for approximately
  4 hours before re-introducing the frozen
  food.

  Technical data
  CCP100B

  CCP140B

  CCP210B

  Volume (gross)

  Litre

  105

  142

  213

  Volume (net)

  Litre

  102

  140

  210

  Height

  mm

  850

  868

  868

  Width

  mm

  550

  595

  795

  Depth

  mm

  593

  665

  665

  Weight

  Kg

  27

  35

  39

  Rising Time

  hours

  26

  25

  28

  Energy Consump- kWh/24h
  tion

  0,570

  0,781

  0,657

  Freezing Capacity

  kg/24h

  12

  13

  14

  Rated Power

  Watt

  60

  84

  80

  Voltage

  Volts

  230

  230

  230

  SN-T

  SN-T

  SN-T

  Climatic Class • Page 17

  17

  Further technical information are situated in
  the rating plate on the external right side of
  the appliance.

  Installation
  Positioning
  Warning! If you are discarding an old
  appliance that has a lock or catch on
  the lid, you must ensure that it is made
  unusable to prevent young children
  being trapped inside.
  Important! The appliance shall have the
  plug accessible after installation.
  This appliance can be installed in a dry, well
  ventilated indoor (garage or cellar), but for
  optimum performance install this appliance
  at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:
  Climate
  class

  Ambient temperature

  SN

  +10°C to + 32°C

  N

  +16°C to + 32°C

  ST

  +16°C to + 38°C

  T

  +16°C to + 43°C

  The appliance must be earthed. The power
  supply cable plug is provided with a contact
  for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with
  current regulations, consulting a qualified
  electrician.
  The manufacturer declines all responsibility
  if the above safety precautions are not observed.
  This appliance complies with the E.E.C. Directives.
  Ventilation requirements
  1. Put the freezer in horizontal position on
  a firm surface. The cabinet must be on
  all four feet.
  2. Make sure that the clearance between
  the appliance and rear wall is 5 cm.
  3. Make sure that the clearance between
  the appliance and the sides is 5 cm.
  The airflow behind the appliance must be
  sufficient.

  Electrical connection
  Before plugging in, ensure that the voltage
  and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply.

  Environmental information
  Important disposal instructions
  As a responsible retailer we care about
  the environment. As
  such we urge you to follow the correct disposal
  procedure for your product and packaging materials.

  This will help conserve natural recourses
  and ensure that it is recycled in a manner
  that protects health and the environment.
  You must dispose of this product and its
  packaging according to local laws and reg-

  ulations. Because this product contains electronic components, the product and its accessories must be disposed of separately
  from household waste when the product reaches its end of life.
  Contact your local authority to learn about
  disposal and recycling.
  The product and if applicable, its batteries
  should be taken to your local collection
  point for recycling. Some collection points
  accept products free of charge.
  If something doesn't seem to work
  If there is something about your appliance
  which you do not understand and you live
  in the UK you can phone our help line during normal office hours on: 0844 8009595 • Page 18

  18

  Calls are charged at standard rates.
  We apologise for any inconvenience caused
  by minor inconsistencies in these instruc-

  tions, which may occur as a result of product improvement and development.
  KESA U.K HU1 3AU 14 / 12 / 2008 • Page 19

  19

  Sommaire
  Consignes de sécurité
  Fonctionnement
  Première utilisation
  Conseils utiles
  Entretien et nettoyage

  19
  20
  20
  21
  22

  Caractéristiques techniques
  Installation
  Informations liées à la protection de
  l'environnement

  23
  23
  24

  Sous réserve de modifications

  Consignes de sécurité
  Avertissements importants
  Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique corresponde à la tension
  fournie par votre compagnie de distribution
  locale. L'utilisation d'une tension incorrecte
  ANNULE la garantie et peut endommager
  l'appareil. Le fabricant DÉCLINE toute responsabilité en cas d'utilisation d'une autre
  tension que celle spécifiée sur la plaque signalétique. Votre appareil est destiné à un
  usage domestique normal. Ne l'utilisez pas
  à des fins commerciales ou industrielles ou
  pour d'autres buts que celui pour lequel il a
  été conçu. Cet appareil est conçu exclusivement pour être utilisé et installé dans un local protégé des intempéries, en respectant
  les températures ambiantes du local où doit
  être placé l'appareil suivant la classe climatique pour lequel il est prévu (voir plaque signalétique). Cet appareil ne doit en aucun
  cas être exposé à la pluie.
  Le câble d'alimentation électrique (et sa prise) est le principal dispositif de déconnexion
  électrique et doit à ce titre rester en permanence en état de fonctionnement. Le câble
  d'alimentation est doté d'une prise de terre
  pour éviter que l'appareil disjoncte. N'immergez en aucun cas l'appareil, son câble d'alimentation électrique ou sa prise dans l'eau
  ou un autre liquide. Videz totalement l'appareil et débranchez-le lorsque vous ne l'utilisez pas ou que vous souhaitez procéder au
  nettoyage.
  Si le câble d'alimentation est endommagé,
  il doit être remplacé par un câble d'alimentation certifié. Cette opération ne peut être
  effectuée que par un professionnel qualifié
  habilité, par votre vendeur ou par le fabricant.
  N'utilisez en aucun cas l'appareil en cas
  d'endommagement du câble d'alimentation
  ou d'un quelconque dysfonctionnement ou

  détérioration de l'appareil. Le câble d'alimentation électrique (et sa prise) est le principal
  dispositif de déconnexion électrique et doit
  à ce titre rester en permanence en état de
  fonctionnement.
  Ne laissez pas le câble d'alimentation électrique passer au-dessus de l'appareil et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
  Ne posez pas l'appareil sur une surface
  chaude et placez-le loin d'une source de
  chaleur (chauffage, cuisson ou rayons solaires trop intenses, cuisinières, lave vaisselle,...).
  Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil
  sans surveillance.
  L'appareil se réchauffe sensiblement pendant son fonctionnement.
  Une fiche doit toujours être présente au câble d'alimentation électrique. Branchez l'appareil dans la prise murale et mettez l'appareil en fonctionnement.
  Pour débrancher électriquement l'appareil,
  mettez-le à l'arrêt, puis débranchez la fiche
  de la prise murale.
  Si votre appareil remplace un appareil équipé d'une fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre celle-ci inutilisable avant
  de le mettre au rebut, ceci afin d'éviter aux
  enfants de s'enfermer dans l'appareil et de
  mettre ainsi leur vie en danger.
  Etant donné que les anciens appareils peuvent contenir des CFC nocifs pour la couche d'ozone, veillez prendre contact avec
  les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectuez l'achat pour la mise au rebut de votre ancien appareil.
  Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé
  par des enfants ou des personnes dont les
  capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissance les empêchent d'utiliser l'appareil • Page 20

  20

  sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance
  ou en l'absence d'instruction d'une personne responsable qui puisse leur assurer une
  utilisation de l'appareil sans danger.
  Veillez à ce que les enfants ne touchent à
  cet appareil et qu'ils ne l'utilisent pas comme un jouet.
  Système réfrigérant
  Le système réfrigérant de cet appareil contient de l'isobutane (R600a). Les interventions doivent être effectuées exclusivement
  par des personnes qualifiées ayant reçues
  une formation spécifique pour le R600a. Ce
  gaz est néanmoins inflammable.
  Attention :
  Soyez extrêmement prudent lorsque vous
  déplacez l'appareil.
  Avertissements :
  Pendant le transport et l'installation de votre
  appareil, soyez extrêmement vigilant pour
  éviter tout risque de blessure. Assurez-vous
  qu'aucune partie du circuit frigorifique ne
  soit endommagée.

  N'essayez jamais d'enlever le givre avec un
  objet métallique ou pointu, vous risquez
  d'endommager irrémédiablement l'évaporateur rendant du même coup l'appareil inutilisable.
  N'utilisez aucun autre dispositif mécanique
  ou autre pour accélérer le processus de dégivrage que ceux recommandés par le fabricant.
  N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation
  des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du
  type recommandé par le fabricant.
  Si l'appareil est installé sur de la moquette,
  veillez à ce que la moquette ne bouche pas
  les orifices de ventilation aménagés à la base de l'appareil, réglez les pieds de mise à
  niveau après quelques heures pour compenser le mouvement de la moquette.
  Veillez à ce que les orifices de ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou la niche, ne soient pas obstrués.

  Fonctionnement
  Mise en fonctionnement
  Branchez l'appareil sur une prise murale.
  Tournez le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre.
  Mise à l'arrêt
  Pour mettre à l'arrêt l'appareil, tournez le
  thermostat sur la position OFF.
  Réglage de la température
  La température est réglée automatiquement.
  Pour faire fonctionner l'appareil, procédez
  comme suit :
  • tournez le thermostat vers
  pour obtenir moins de froid.
  • tournez le bouton du thermostat vers
  pour obtenir plus de froid.
  Une position moyenne est la plus indiquée.

  Toutefois, le réglage doit être choisi en tenant compte du fait que la température à l'intérieur de l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
  • la température ambiante
  • la fréquence d'ouverture de la porte
  • la quantité de denrées stockées
  • l'emplacement de l'appareil.

  Première utilisation
  Nettoyage intérieur
  Avant d'utiliser l'appareil pour la première
  fois, nettoyez l'intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède savonneuse
  pour supprimer l'odeur caractéristique du
  "neuf" puis séchez soigneusement.

  Important N'utilisez pas de produits abrasifs, poudre à récurer, éponge métallique
  pour ne pas abîmer la finition. • Page 21

  21

  Conseils utiles
  Gargouillement, bruissement
  Ces bruits sont provoqués par la circulation
  du fluide frigorigène selon son état liquide,
  gazeux ou vaporeux. Ils se sont intensifiés
  depuis l'introduction de gaz sans CFC. Ce
  phénomène est normal et n'affecte nullement la performance de votre appareil.
  Ronflement, ronronnement ou vibration
  Ceci peut se produit lors du fonctionnement
  du compresseur au moment où il pompe le
  réfrigérant dans le système.
  Achat des produits surgelés et congelés du commerce
  Votre appareil porte le sigle normalisé 4 étoiles. Lorsque vous achetez des produits surgelés, lisez les instructions de conservation
  figurant sur l'emballage. Repérez la date de
  fabrication du produit, et respectez la durée
  de conservation indiquée sur l'emballage.
  C'est la période stipulée sur l'emballage, généralement après la mention "A consommer
  avant le"..
  Contrôle de la température du congélateur
  Pour une bonne conservation des produits
  surgelés et congelés, la température à l'intérieur du compartiment congélateur. doit
  être égale ou inférieure à -18°C.
  Aliments surgelés et congelés emballés
  Assurez-vous que l'emballage est intact et
  qu'il ne présente aucune trace d'humidité,
  signe d'un début de décongélation.
  Achat des produits surgelés
  Achetez les aliments surgelés après avoir
  fait toutes vos courses.
  Regroupement des produits surgelés
  Du magasin d'alimentation à votre domicile,
  regroupez vos achats de produits surgelés
  pour une meilleure conservation du froid.
  Stockage immédiat des aliments
  N'achetez des produits surgelés que si
  vous pouvez les congeler immédiatement.
  Vous pouvez acheter des sacs isothermes
  dans la plupart des supermarchés et quincailleries. Ils permettent de conserver les produits surgelés froids plus longtemps.
  Congélation d'aliments frais
  Voir les données techniques à la fin de ce
  manuel pour connaître la quantité maximum
  autorisée (en kg) d'aliments frais qui peut
  être congelée en 24 heures, avec une tem-

  pérature ambiante de 25 °C. Ne congelez jamais plus d'aliments que la quantité maximale autorisée. Réglez le dispositif de réglage de température sur la position de froid
  maximum, 24 heures avant d'introduire les
  produits frais dans le congélateur. Lorsque
  le dispositif de réglage de température est
  positionné sur la position de froid maximum, le compresseur fonctionne en continu. Replacez le dispositif de réglage de température sur une position médiane 24 heures après le processus de congélation. Il
  n'est pas nécessaire de procéder à ce réglage si vous remplissez le congélateur de produits déjà surgelés.
  Fabrication des glaçons
  Remplissez d'eau potable le bac à glaçons
  (non fourni avec l'appareil) jusqu'aux deux
  tiers de sa hauteur et placez dans le congélateur. Il faut environ 2 à 3 heures pour fabriquer des glaçons. Le démoulage des bacs
  en matière plastique s'obtient par simple torsion. Vous pouvez également les passer
  très brièvement sous l'eau courante.
  Décongelation de produits surgelés
  1. Couvrez les aliments, sans les envelopper.
  2. Décongelez à température ambiante.
  N'oubliez pas que la décongélation
  dans un endroit chaud favorise le développement de bactéries.
  3. Vérifiez toujours l'absence de cristaux
  de glace dans les aliments avant de les
  cuire, en particulier la viande. Ces cristaux indiquent que l'aliment n'est pas
  parfaitement décongelé. Ce qui entraîne
  une diminution de la température lors de
  la cuisson. Des températures de cuisson plus basses ne permetttent pas toujours de détruire les bactéries.
  4. Cuisez les aliments aussi vite que possible après leur décongélation.
  5. Jetez le liquide rejeté pendant la décongélation.
  Décongélation de légumes surgelés
  Certains aliments n'ont pas besoin d'être décongelés avant de les cuire. Les légumes et
  pâtes peuvent être jetés directement dans
  l'eau bouillante ou cuits à la vapeur. Les sauces et soupes surgelées peuvent être versées dans une casserole et réchauffées à • Page 22

  22

  feu doux jusqu'à ce qu'elles soient décongelées.
  Décongélation au four d'aliments surgelés
  De nombreux fours à micro-onde et traditionnels sont dotés de fonctions de décongélation. Pour éviter la formation de bactéries, n'utilisez ces fonctions que si vous
  avez l'intention de cuire les aliments immédiatement après.
  Consignes de sécurité
  Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé sauf s'il a été cuit entre-temps. Ne
  recongelez jamais des crustacés décongelés.
  Congélation d'aliments frais (conseils)
  Utilisez des aliments de qualité et manipulezles aussi peu que possible. Congelez les aliments par petites quantités, ils se congèlent plus rapidement, prennent moins de
  temps pour décongeler et vous permettent
  d'en consommer la quantité souhaitée.
  Commencez par évaluer la quantité d'aliments que vous allez congeler. Utilisez le
  thermostat pour refroidir votre congélateur
  (environ -25° C), de manière à accélérer la
  congélation et conserver la qualité des aliments. Utilisez-le toutefois avec modération
  pour économiser l'énergie.
  En cas d'absence prolongée ou de nonutilisation
  Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une
  période prolongée, procédez comme suit :
  Débranchez l'appareil. Nettoyez l'appareil
  et laissez-le sécher, reportez-vous aux instructions fournies dans le chapitre "Nettoyage et Entretien". Laissez la porte entrouver-

  te pendant toute la durée de non-utilisation
  pour prévenir la formation d'odeurs désagréables.
  Important Si, toutefois, vous n'avez pas la
  possibilité de débrancher et de vider
  l'appareil, faites vérifier régulièrement son
  bon fonctionnement pour éviter la
  détérioration des aliments en cas de panne
  de courant.
  En cas d'arrêt de fonctionnement de courte
  durée, il n'y a aucun risque d'altération pour
  les aliments. Abstenez-vous cependant
  d'ouvrir la porte.
  En cas d'arrêt de fonctionnement
  En cas de coupure de courant de moins de
  12 heures, laissez la porte fermée. Il n'y a
  aucun risque d'altération pour les aliments
  (pour une coupure de courant de moins de
  12 heures).
  Vous pouvez renforcer la protection en recouvrant l'appareil de deux ou trois couvertures épaisses.
  Si la panne doit se prolonger, transférez les
  produits surgelés et congelés dans un autre
  congélateur.
  L'autonomie de fonctionnement de votre appareil est de 12 heures. Cette durée est sensiblement raccourcie suivant la charge de
  l'appareil.
  Dès que vous constatez un début de décongélation, consommez les aliments le plus rapidement possible ou recongelez-les après
  les avoir cuits (aliments crus). Ne recongelez jamais des aliments qui ont été décongelés.

  Entretien et nettoyage
  Nettoyage et Entretien
  Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'appareil. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique
  pour débrancher la fiche. Tirez sur la fiche
  proprement dite.
  Il est recommandé de nettoyer l'intérieur de
  l'appareil avec de l'eau chaude et un savon
  neutre.
  N'utilisez jamais de produits abrasifs ou
  caustiques, ni d'éponges avec grattoir ou
  d'objets métalliques, ni de produits contenant de l'eau de javel ou de l'alcool pour nettoyer votre appareil.

  Lavez l'extérieur de l'appareil avec de l'eau
  tiède savonneuse.
  N'utilisez pas de produits abrasifs. Attention
  aux bords coupants sous l'appareil.
  Dépoussiérez le compresseur situé à l'arrière de l'appareil à l'aide d'une brosse ou
  d'un aspirateur. L'accumulation de poussière sur le compresseur affecte les performances de l'appareil et fait augmenter la consommation d'électricité.
  Avertissement Veillez à ne pas
  endommager le circuit de
  refroidissement. • Page 23

  23

  Dégivrage du congélateur
  Le congélateur doit être dégivré régulièrement (lorsque la couche de givre atteint
  plus de 3 mm d'épaisseur). Tournez le thermostat sur la position "MIN" et débranchez
  l'appareil.
  Tirez sur la fiche proprement dite. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation électrique.
  Sortez les produits congelés et conservezles dans un endroit frais en les enveloppant
  dans plusieurs feuilles de papier journal ou
  mieux dans des emballages isothermes, ou
  transférez-les dans un autre congélateur.

  Maintenez la porte du congélateur ouverte
  (plaez quelques feuilles de papier absorbant
  à l'intérieur pour éponger l'eau qui se forme
  lorsque le givre fond).
  Une fois le congélateur totalement dégivré,
  nettoyez l'intérieur (reportez-vous au chapitre "Nettoyage et Entretien"). Fermez ensuite la porte et rebranchez l'appareil, réglez le
  thermostat sur la position souhaitée (généralement la position centrale).
  Laissez le congélateur fonctionner pendant
  4 heures environ avant de réintroduire les aliments congelés.

  Caractéristiques techniques
  CCP100B

  CCP140B

  CCP210B

  Volume (brut)

  litres

  105

  142

  213

  Volume (net)

  litres

  102

  140

  210

  Hauteur

  mm

  850

  868

  868

  Largeur

  mm

  550

  595

  795

  Profondeur

  mm

  593

  665

  665

  Poids

  kg

  27

  35

  39

  Temps de montée en température

  heures

  26

  25

  28

  Consommation
  d'énergie

  kWh/24 h

  0,570

  0,781

  0,657

  Pouvoir de congé- kg/24 h
  lation

  12

  13

  14

  Puissance nominale

  watts

  60

  84

  80

  Tension

  volts

  230

  230

  230

  SN-T

  SN-T

  SN-T

  Classe climatique

  Les caractéristiques techniques détaillées figurent sur la plaque signalétique située sur
  le panneau extérieur droit de l'appareil.

  Installation
  Emplacement
  Avertissement Lors de la mise au
  rebut de votre appareil, veillez à
  détruire le système de verrouillage et
  fermeture, ceci afin d'éviter aux enfants
  de s'enfermer dans le congélateur et
  de mettre ainsi leur vie en danger.

  Important La prise de l'appareil doit être
  facilement accessible après son installation.
  Cet appareil peut être installé dans un endroit sec et bien aéré (un garage ou une cave). Cependant, pour atteindre une performance optimale, installez l’appareil dans un
  endroit dont la température ambiante cor- • Page 24

  24

  respond à la classe climatique indiquée sur
  la plaque signalétique de l’appareil :
  Classe
  climatique

  Température ambiante

  SN

  + 10 °C à + 32 °C

  N

  + 16 °C à + 32 °C

  ST

  + 16 °C à + 38 °C

  T

  + 16 °C à + 43 °C

  Branchement électrique
  Contrôlez, avant de brancher l'appareil, si la
  tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de
  votre réseau.
  L'appareil doit être relié à la terre. La fiche
  du câble d'alimentation comporte un logement pour mise à la terre. Si la prise de courant murale n'est pas mise à la terre, bran-

  chez l'appareil sur une prise de terre conformément aux normes en vigueur, en demandant conseil à un électricien qualifié.
  Le fabricant décline toute responsabilité en
  cas d'incident suite au non-respect des consignes de sécurité sus-mentionnées.
  Cet appareil est conforme aux directives
  communautaires.
  Conditions requises en matière de
  circulation d'air
  1. Placez l'appareil parfaitement d'aplomb
  sur une surface plane et solide. L'appareil doit reposer sur ses quatre pieds.
  2. Laissez un espace de 5 cm entre l'appareil et le mur arrière.
  3. Laissez un espace de 5 cm entre l'appareil et les côtés.
  Veillez à garantir une circulation d'air suffisante à l'arrière de l'appareil.

  Informations liées à la protection de l'environnement
  Protection de l'environnement
  En tant que distributeur, nous sommes
  soucieux de l'environnement. A ce titre,
  nous vous invitons à observer la procédure de
  mise au rebut de votre
  produit et des emballages.
  En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l'art, nous préservons
  l'environnement et notre sécurité, s'assurant ainsi que les déchets seront traités
  dans des conditions optimum.
  Le produit et ses emballages doivent être
  mis au rebut conformément aux lois et réglementations locales. Le symbole "poubelle
  barrée" sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager.
  Pour obtenir plus de détails sur le recyclage
  de ce produit, veuillez prendre contact avec

  les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.
  Le produit doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du
  matériel électrique et électronique). Certains
  centres de collecte acceptent les produits
  gratuitement.
  En cas d'anomalie de fonctionnement
  Si vous souhaitez plus d'informations concernant votre appareil, domicilié au Royaume-Uni, vous pouvez appeler le service d'assistance téléphonique aux heures d'ouverture habituelles : 0844 8009595
  Les appels sont facturés au tarif standard.
  Nous nous excusons pour tout désagrément dû à d'éventuelles incohérences mineures dans cette notice d'utilisation, occasionnées par une amélioration constante de
  nos produits.
  KESA U.K HU1 3AU 14 / 12 / 2008 • Page 25

  25

  Inhalt
  Sicherheitshinweise
  Betrieb
  Erste Inbetriebnahme
  Praktische Tipps und Hinweise

  25
  26
  26
  27

  Reinigung und Pflege
  28
  Technische Daten
  29
  Montage
  29
  Umweltinformationen
  30
  Änderungen vorbehalten

  Wichtige Sicherheitshinweise
  Kontrollieren Sie, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der aktuell verfügbaren Spannung identisch ist. Die
  Garantie gilt nicht, wenn das Gerät nicht an
  die vorgeschriebene Netzspannung angeschlossen und dadurch beschädigt wird.
  Der Hersteller übernimmt KEINE Haftung für
  die Benutzung des Geräts mit einer Spannung, die von der auf dem Typenschild angegebenen abweicht. Dieses Gerät ist ausschließlich zur Verwendung im Haushalt bestimmt; jede andere Nutzung des Geräts
  führt zum Erlöschen der Garantie und kann
  gefährlich sein. Dieses Gerät ist ausschließlich zur Verwendung in geschlossenen Räumen bestimmt; es darf nicht im Freien benutzt oder gelagert werden. Das Gerät darf
  nicht dem Regen ausgesetzt werden.
  Der Netzstecker sollte stets in Ordnung sein
  und das Gerät von der Stromversorung trennen können. Dieses Gerät verfügt über ein
  kurzes Netzkabel, um das Risiko des Hängenbleibens zu vermindern. Tauchen Sie
  das Gerät, das Kabel oder den Stecker niemals in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit. Nach der Entnahme aller Lebensmittel
  ziehen Sie bitte zum Reinigen oder zum Lagern des Geräts immer den Netzstecker
  aus der Steckdose.
  Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom
  Hersteller, dem offiziellen Kundendienst
  oder einer kompetenten Fachkraft durch ein
  spezielles Kabel des gleichen Typs und der
  gleichen Spannung ausgetauscht werden.
  Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn das
  Netzkabel oder die Steckdose beschädigt
  sind, wenn das Gerät nicht korrekt funktioniert, oder wenn es auf irgend eine Weise
  beschädigt ist. Der Netzstecker sollte stets
  in Ordnung sein und das Gerät von der
  Stromversorgung trennen können.

  Das Kabel des Geräts darf nicht über die
  Kante hängen und nicht an heiße Oberflächen gelangen.
  Stellen Sie das Gerät nicht an einen Platz
  mit direkter Sonneneinstrahlung auf und
  nicht auf oder in die Nähe von Heizquellen.
  Kinder müssen beaufsichtigt werden, so
  dass sie nicht mit der Gerätetür spielen können.
  Freie Flächen werden bei Benutzung heiß.
  Benutzen Sie daher stets die Griffe und
  Knöpfe.
  Verwenden Sie für das Gerät immer einen
  Netzstecker, und stecken Sie diesen in die
  Steckdose. Schalten Sie erst dann das Gerät ein.
  Schalten Sie für die Unterbrechung der
  Stromversorgung das Gerät erst AUS, und
  ziehen Sie dann den Netzstecker aus der
  Steckdose.
  Wenn Sie ein Altgerät entsorgen möchten,
  das ein Schloss oder einen Riegel an der
  Tür besitzt, müssen Sie das Schloss bzw.
  den Riegel zunächst unbrauchbar machen,
  um zu verhindern, dass sich kleinere Kinder
  beim Spielen darin einschließen können.
  Da ältere Kühlgeräte FCKW enthalten können, die die Ozonschicht schädigen, wenden Sie sich bitte für weitere Informationen
  über die korrekte Entsorgung des Altgeräts
  an die zuständigen Abfallentsorgungsunternehmen vor Ort.
  Das Gerät darf von Personen (einschließlich
  Kindern), deren physische, sensorische Fähigkeiten und deren Mangel an Erfahrung
  und Kenntnissen einen sicheren Gebrauch
  des Gerätes ausschließen nur unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung
  durch eine verantwortungsbewusste Person benutzt werden, die sicherstellt, dass
  sie sich der Gefahren des Gebrauchs bewusst sind.

  Sicherheitshinweise • Page 26

  26

  Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht in der Nähe
  des Geräts oder mit dem Gerät selbst spielen.
  Kältemittel
  Das Kältemittel im Kältekreislauf des Gerätes ist Isobutan (R600a); es ist ein umweltfreundliches Gas, das jedoch entzündlich ist.
  Vorsicht:
  Gehen Sie beim Verschieben des Geräts
  sehr vorsichtig vor.
  Warnung:
  Gehen Sie beim Transport und Aufstellen
  des Geräts extrem vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden. Achten Sie darauf,
  kein Bauteil des Kühlkreislaufs zu beschädigen.
  Benutzen Sie zum Entfernen von Eis beim
  Abtauen des Gerätes keine scharfkantigen
  oder spitzen Gegenstände.

  Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang
  durch andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder sonstige Hilfsmittel zu
  beschleunigen.
  Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern
  des Gerätes keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Elektrogeräte.
  Wird das Gerät auf einem Teppichboden aufgestellt, darf der Teppich die Belüftungsöffnungen am Gerätesockel nicht blockieren.
  Einige Stunden nach dem Aufstellen des Gerätes sind die Schraubfüße so einzustellen,
  dass eventuelle Unebenheiten durch Verschiebung des Teppichs ausgeglichen werden.
  Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse des Gerätes oder im
  Einbauschrank nicht blockiert sind.

  Betrieb
  Einschalten des Geräts
  Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
  Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn.
  Ausschalten des Geräts
  Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten des Geräts in die OFF Position.
  Temperaturregelung
  Die Temperatur wird automatisch geregelt.
  Bedienen Sie das Gerät wie folgt:
  • drehen Sie den Temperaturregler auf
  ,
  um die minimal mögliche Kühlung zu erreichen;
  • drehen Sie den Temperaturregler auf
  ,
  um die maximal mögliche Kühlung zu erreichen;

  Allerdings muss für eine exakte Einstellung
  berücksichtigt werden, dass die Temperatur im Innern des Gerätes von verschiedenen Faktoren abhängt:
  • von der Raumtemperatur;
  • von der Häufigkeit der Türöffnung;
  • von der Menge der eingelagerten Lebensmittel;
  • und vom Standort des Geräts.

  eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeignet.

  Erste Inbetriebnahme
  Reinigung des Innenraums
  Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen Sie den typischen "Neugeruch" am
  besten durch Auswaschen der Innenteile
  mit lauwarmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Sorgfältig nachtrocknen.

  Wichtig! Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da hierdurch die
  Oberfläche beschädigt wird. • Page 27

  27

  Praktische Tipps und Hinweise
  Gurgeln, Rauschen
  Diese Geräusche entstehen durch das zirkulierende Kältemittel im Kühlkreislauf. Die Geräusche sind durch den Einsatz FCKW-freier Gase etwas verstärkt. Dies ist kein Grund
  zur Beunruhigung und beeinträchtigt die
  Funktionsfähigkeit des Gefriergeräts nicht.
  Summen, Surren oder Pulsieren
  Diese Geräusche entstehen, wenn der Kompressormotor arbeitet und das Kältemittel
  durch den Kreislauf pumpt.
  Einkauf tiefgefrorener Produkte
  Ihr Gefriergerät hat 4 Sterne. Achten Sie
  beim Einkauf von Tiefkühlkost auf das Haltbarkeitsdatum auf der Verpackung. Sie können Tiefkühlprodukte für den Zeitraum lagern, der auf dem 4 Sterne-Typenschild angegeben ist. In der Regel entspricht dieser
  Zeitraum dem auf der Verpackung angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum.
  Gefriergerät-Temperatur prüfen
  Prüfen Sie beim Einkauf im Laden die Lagertemperatur der Tiefkühlprodukte. Die angezeigte Temperatur sollte unter -18°C liegen.
  Unbeschädigte Verpackungen wählen
  Prüfen Sie die Verpackung der Tiefkühlprodukte und entscheiden Sie sich nur für einwandfrei verpackte Ware.
  Kaufen Sie Tiefkühlprodukte zum
  Schluss ein
  Kaufen Sie Tiefkühlprodukte bei Ihrem Besuch im Supermarkt zuletzt ein.
  Packen Sie Tiefkühlprodukte zusammen
  Wenn Sie durch den Supermarkt gehen
  und die Waren nach Hause transportieren,
  sollten Sie stets alle Tiefkühlprodukte zusammen lassen, damit sie sich gegenseitig kühlen.
  Frieren Sie Tiefkühlprodukte sofort ein
  Kaufen Sie nur dann Tiefkühlprodukte,
  wenn Sie sie anschließend gleich einfrieren
  können. Die meisten Supermärkte bieten
  spezielle Kühltaschen an. Die Tiefkühlprodukte tauen in diesen Kühltaschen nicht so
  schnell auf.
  Einfrieren frischer Lebensmittel
  Die maximale Menge frischer Lebensmittel
  in Kilogramm, die in 24 Stunden bei einer
  Raumtemperatur von 25 °C eingefroren werden kann, ist in den technischen Daten hinten in dieser Gebrauchsanweisung angege-

  ben. Frieren Sie nie mehr als die maximal zulässige Menge ein. Stellen Sie den Temperaturregler 24 Stunden lang auf die maximale
  Einstellung, bevor Sie die frischen Lebensmittel in das Gerät legen. Der Kompressor
  ist bei maximaler Einstellung ständig in Betrieb. Drehen Sie nach weiteren 24 Stunden
  den Temperaturregler auf eine mittlere Einstellung. Für das Einfrieren von Tiefkühlprodukten ist eine Änderung der Einstellung
  nicht erforderlich.
  Eiswürfelbereitung
  Gießen Sie Wasser in den (nicht mitgelieferten) Eiswürfelbereiter, bis er zu zwei Dritteln
  voll ist, und stellen Sie ihn dann in das Gefriergerät. Die Bereitung der Eiswürfel dauert etwa 2 bis 3 Stunden. Zum Herauslösen
  der Eiswürfel verdrehen Sie den Eiswürfelbereiter oder halten Sie ihn kurz unter kaltes
  Wasser.
  Auftauen von Tiefkühlprodukten
  1. Decken Sie die Lebensmittel lose ab.
  2. Lassen Sie sie bei Raumtemperatur auftauen. Bedenken Sie, dass das Auftauen in einer warmen Umgebung das
  Wachstum von Bakterien fördert.
  3. Beim Garen dürfen sich keine Eiskristalle
  an den Lebensmitteln befinden, insbesondere nicht an Fleisch. Diese Kristalle
  beweisen, dass das Lebensmittel noch
  nicht ganz aufgetaut ist. Sie führen zu
  niedrigeren Temperaturen beim Garen.
  Bei zu niedrigen Temperaturen beim Garen werden aber Bakterien nicht abgetötet.
  4. Garen Sie Lebensmittel sofort nach dem
  Auftauen.
  5. Schütten Sie das aufgefangene Auftauwasser sofort weg.
  Auftauen von gefrorenem Gemüse
  Bei einigen Lebensmitteln ist das Auftauen
  vor dem Garen nicht erforderlich. Gemüse
  und Nudeln können direkt in kochendes
  Wasser gegeben oder dampfgegart werden. Geben Sie gefrorene Soßen und Suppen direkt in einen Topf und erwärmen Sie
  ihn leicht, bis der Inhalt aufgetaut ist.
  Auftauen gefrorener Lebensmittel im
  Ofen
  Viele Mikrowellen und Backöfen besitzen eine Einstellung zum Auftauen von Lebensmit- • Page 28

  28

  teln. Bitte benutzen Sie zur Vermeidung von
  Bakterienwachstum diese Funktion nur
  dann, wenn Sie beabsichtigen, die Lebensmittel sofort im Anschluss zu garen.
  Sicherheitshinweise
  Ein aufgetautes Produkt darf zur Vermeidung von Bakterienwachstum erst nach vollständigem Durchgaren wieder eingefroren
  werden. Aufgetauter Schellfisch darf nicht
  wieder eingefroren werden.
  Einfrieren frischer Lebensmittel (Tipps)
  Verwenden Sie nur qualitativ einwandfreie
  Lebensmittel und verarbeiten Sie diese
  nach Möglichkeit sofort. Frieren Sie die Lebensmittel in kleineren Portionen ein, damit
  diese schneller gefrieren und sich später
  leichter auftauen lassen und damit Sie später nur die Menge auftauen müssen, die Sie
  gerade benötigen. Schätzen Sie zunächst
  die Menge an Lebensmitteln, die Sie einfrieren möchten. Drehen Sie den Temperaturregler Ihres Geräts auf eine kältere Einstellung (etwa -25° C). Die Lebensmittel gefrieren schneller und ihre Qualität bleibt erhalten. Allerdings sollten Sie diese Einstellung
  aus Energiegründen nur dann verwenden,
  wenn es erforderlich ist.
  Längerer Gerätestillstand
  Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt,
  gehen Sie bitte wie folgt vor: Trennen Sie
  das Gerät vom Stromnetz, indem Sie den
  Stecker aus der Steckdose ziehen. Reinigen und trocknen Sie das Innere wie im Abschnitt "Reinigung und Pflege" angegeben.
  Lassen Sie bei Nichtgebrauch des Geräts

  die Tür leicht angelehnt, um die Entwicklung unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
  Wichtig! Möchten Sie bei einer längeren
  Abwesenheit das Gerät weiter laufen
  lassen, bitten Sie jemanden, gelegentlich
  die Temperatur zu prüfen, damit das
  Gefriergut bei einem möglichen
  Stromausfall nicht im Innern des Geräts
  verdirbt.
  Bei einem kürzeren Stromausfall lassen Sie
  die Gerätetür geschlossen und prüfen sie
  den Inhalt des Geräts hin und wieder.
  Stromausfall
  Bei einem kürzeren Stromausfall bis zu 12
  Stunden lassen Sie die Gerätetür geschlossen. Bei einem Stromausfall bis zu 12 Stunden nehmen die Tiefkühlprodukte keine
  Schaden.
  Wenn Sie das Gerät in dieser Zeit mit zwei
  bis drei dicken Decken abdecken, haben
  Sie einen zusätzlichen Schutz.
  Ist mit einem längeren Stromausfall zu rechnen, lagern Sie die Tiefkühlprodukte nach
  Möglichkeit in ein anderes Gerät oder in ein
  Kühlhaus um.
  Dauert der Stromausfall länger als 12 Stunden, prüfen Sie bitte den Inhalt des Gefriergeräts.
  Aufgetaute Lebensmittel sind sofort zu kochen und entweder wieder einzufrieren oder
  sofort zu verzehren. An- oder aufgetaute Lebensmittel dürfen nicht mehr eingefroren
  werden.

  Reinigung und Pflege
  Reinigung und Pflege
  Vor dem Ausführen von Reinigungs- oder
  Wartungsarbeiten am Gerät ist dieses vom
  Stromnetz durch Herausziehen des Netzsteckers aus der Steckdose zu trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel, um den Stecker
  aus der Steckdose zu ziehen. Fassen Sie
  den Stecker an und ziehen Sie den Stecker
  so aus der Steckdose.
  Es empfiehlt sich, das Geräteinnere nur mit
  warmem Wasser und etwas neutralem Reinigungsmittel zu reinigen.
  Benutzen Sie zur Reinigung keinesfalls agressive oder stark parfümierte Reinigungsmittel, Scheuerpulver, Wachspolituren oder

  Reiniger, die Bleichmittel oder Alkohol enthalten.
  Reinigen Sie das Gerät außen nur mit warmer Seifenlauge.
  Benutzen Sie KEINESFALLS Scheuerpulver
  oder Reiniger, die Scheuermittel enthalten.
  Die Geräteunterseite hat scharfe Kanten! Bitte gehen Sie beim Reinigen vorsichtig vor.
  Es wird empfohlen, ein- oder zweimal pro
  Jahr Staubansammlungen am Kompressor
  an der Rückseite des Geräts mit einer Bürste oder einem Staubsauger zu entfernen,
  da sie die Leistung des Geräts beeinträchtigen und zu erhöhtem Stromverbrauch führen. • Page 29

  29

  Warnung! Das Kühlsystem darf
  keinesfalls beschädigt werden.
  Abtauen der Gefriertruhe
  Das Gerät regelmäßig abtauen (spätestens,
  wenn die Eisschicht stärker als 3 mm ist).
  Drehen Sie dazu den Temperaturregler auf
  "MIN" und ziehen Sie den Netzstecker aus
  der Steckdose.
  Fassen Sie dazu den Stecker an und ziehen
  Sie ihn aus der Steckdose. Ziehen Sie den
  Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose.
  Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus
  und wickeln Sie es in dicke Decken ein, damit es kühl bleibt, oder legen Sie es in ein
  anderes Gefriergerät.

  Lassen Sie die Tür des Gefriergerätes geöffnet und legen Sie ein saugfähiges frisches
  Tuch ins Innere, damit es das Schmelzwasser auffangen kann.
  Wenn das Gefriergerät vollständig abgetaut
  ist, reinigen Sie das Innere (siehe hierzu den
  Abschnitt "Reinigung und Pflege"). Schließen Sie dann die Tür, stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und drehen Sie
  den Temperaturregler auf die gewünschte
  Einstellung (in der Regel ist dies die mittlere
  Position).
  Lassen Sie das Gefriergerät zunächst etwa
  4 Stunden lang laufen, bevor Sie das Gefriergut wieder einlegen.

  Technische Daten
  CCP100B

  CCP140B

  CCP210B

  Nutzinhalt (brutto)

  Liter

  105

  142

  213

  Nutzinhalt (netto)

  Liter

  102

  140

  210

  Höhe

  mm

  850

  868

  868

  Breite

  mm

  550

  595

  795

  Tiefe

  mm

  593

  665

  665

  Gewicht

  kg

  27

  35

  39

  Ausfalldauer

  Stunden

  26

  25

  28

  Energieverbrauch

  kWh/24Std

  0,570

  0,781

  0,657

  Gefrierkapazität

  kg/24Std

  12

  13

  14

  Nennleistung

  Watt

  60

  84

  80

  Spannung

  Volt

  230

  230

  230

  SN-T

  SN-T

  SN-T

  Klimaklasse

  Weitere technische Informationen befinden
  sich auf dem Typenschild auf der rechten
  Außenseite des Gerätes.

  Montage
  Aufstellung
  Warnung! Wenn Sie ein altes Gerät
  entsorgen möchten, das ein Schloss
  oder einen Riegel an der Tür besitzt,
  müssen Sie das Schloss bzw. den
  Riegel zunächst unbrauchbar machen,
  um zu verhindern, dass sich Kinder
  darin einschließen können.

  Wichtig! Die Steckdose für den Anschluss
  des Geräts muss nach der Installation
  zugänglich sein.
  Dieses Gerät kann in einer trockenen, gut
  belüfteten Garage oder in einem Keller installiert werden, doch für eine optimale Leistung sollte dieses Gerät an einem Ort installiert werden, an dem die Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse übereinstimmt, die • Page 30

  30

  auf dem Typschild des Geräts angegeben
  ist:
  Klimaklasse

  Umgebungstemperatur

  SN

  +10 °C bis + 32 °C

  N

  +16 °C bis + 32 °C

  ST

  +16 °C bis + 38 °C

  T

  +16 °C bis + 43 °C

  Elektrischer Anschluss
  Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung
  des Gerätes, ob die Netzspannung und -frequenz Ihres Hausanschlusses mit den auf
  dem Typenschild angegebenen Anschlusswerten übereinstimmen.
  Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem
  Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit einem Schutzkontakt ausgestattet. Falls die
  Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das Gerät bitte
  gemäß den geltenden Vorschriften erden

  und fragen Sie dafür einen qualifizierten
  Elektriker.
  Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung
  für Schäden oder Verletzungen, die durch
  Missachtung der oben genannten Sicherheitshinweise entstehen.
  Das Gerät entspricht den EU- Richtlinien.
  Anforderungen an die Belüftung
  1. Stellen Sie des Gerät in horizontaler Position auf eine feste Fläche. Das Gerät
  muss mit allen vier Füßen fest auf dem
  Boden stehen.
  2. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem
  Schrank 5 cm beträgt.
  3. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Gerät und den Seiten 5 cm beträgt.
  Die Luftzirkulation hinter dem Gerät muss
  ausreichend groß sein.

  Umweltinformationen
  Wichtige Anweisungen zur Entsorgung
  Als verantwortlicher
  Fachhandel sind wir
  auch umweltbewusst!
  Aus diesem Grund bitten wir Sie, die Entsorgung der Verpackungsmaterialien und des Gerätes korrekt vorzunehmen.
  Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung
  bewahren Sie natürliche Ressourcen und
  tragen zum Umweltschutz und zum Erhalt
  der Gesundheit bei.
  Sie müssen dieses Produkt und seine Verpackung gemäß den geltenden Gesetzen
  und Vorschriften entsorgen. Da dieses Produkt elektronische Bauteile enthält, darf das
  Gerät und sein Zubehör am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.
  Wenden Sie sich für weitere Informationen
  zur Wiederverwertung und Recycling des

  Gerätes an die zuständigen Behörden vor
  Ort.
  Übergeben Sie daher das Gerät (falls vorhanden, auch die Batterien) den zuständigen Sammelstellen zur Wiederverwertung.
  Einige Sammelstellen nehmen Altgeräte kostenlos an.
  Was tun, wenn etwas nicht funktioniert
  Falls Ihr Gerät eine Störung hat, die Sie
  nicht verstehen, und falls Sie in Großbritannien leben, können Sie während der üblichen Bürozeiten unter folgender Nummer
  um Unterstützung bitten: 0844 8009595
  Die Anrufe unterliegen der Standardgebühr.
  Wir entschuldigen uns für alle Umstände,
  die durch kleine Abweichungen von der vorliegenden Gebrauchsanweisung - bedingt
  durch Änderungen und Weiterentwicklungen des Produkts - entstanden sind.
  KESA U.K HU1 3AU 14 / 12 / 2008 • Page 31

  31

  Indice
  Informazioni per la sicurezza
  Uso dell'apparecchio
  Primo utilizzo
  Consigli e suggerimenti utili

  31
  32
  32
  32

  Pulizia e cura
  34
  Dati tecnici
  35
  Installazione
  35
  Protezione ambientale
  36
  Con riserva di modifiche

  Informazioni per la sicurezza
  Informazioni importanti per la sicurezza
  Verificare che la tensione riportata sulla targhetta corrisponda alla tensione dell'alimentazione locale. L'uso di una tensione non corretta può causare danni all'apparecchiatura
  e rendere nulla la garanzia. La società costruttrice declina ogni responsabilità in caso
  di utilizzo di una tensione diversa da quella
  riportata sulla targhetta. Questa apparecchiatura è destinata esclusivamente all'uso
  domestico; ogni altro utilizzo può risultare
  pericoloso e rendere nulla la garanzia. Questa apparecchiatura è destinata esclusivamente all'uso in ambiente chiuso. Questa
  apparecchiatura non deve essere esposta
  alla pioggia.
  La spina per collegare e scollegare l'apparecchiatura dalla rete elettrica deve essere
  sempre accessibile ed efficiente. L'apparecchiatura è dotata di un cavo di alimentazione corto per ridurre il rischio di inciampo o
  impigliamento. Non immergere l'apparecchiatura, il cavo o la spina in acqua o qualunque altro liquido. Prima di procedere alla
  pulizia, togliere tutti gli alimenti dal congelatore e scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione elettrica.
  Per evitare rischi, il cavo di alimentazione
  danneggiato deve essere sostituito con un
  cavo dello stesso tipo dal costruttore, da un
  tecnico dell'assistenza o da altro personale
  qualificato.
  Non mettere in funzione l'apparecchiatura
  se il cavo o la spina sono danneggiati o se
  l'apparecchiatura non funziona correttamente o è stata danneggiata. La spina per collegare e scollegare l'apparecchiatura dalla rete elettrica deve essere sempre accessibile
  ed efficiente.
  Non lasciare il cavo pendente da piani di appoggio o a contatto con superfici calde.

  Non collocare l'apparecchiatura sopra o in
  prossimità di superfici calde e non esporla
  direttamente alla luce solare.
  I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non salgano sulla porta e non
  giochino con l'apparecchiatura.
  Le superfici accessibili possono scaldarsi
  molto quando l'apparecchiatura è in funzione. Servirsi sempre delle manopole e impugnature.
  Collegare sempre la spina all'apparecchiatura e inserire la spina nella presa di corrente
  prima di accendere l'apparecchiatura.
  Per scollegare completamente l'alimentazione elettrica, spegnere l'apparecchiatura e
  staccare la spina dalla presa di corrente.
  Qualora occorra ritirare dall'uso un'apparecchiatura dotata di serratura, si raccomanda
  di rendere quest'ultima inservibile per evitare che i bambini possano chiudersi all'interno.
  I vecchi frigoriferi e congelatori possono contenere CFC che sono gas in grado di danneggiare lo strato di ozono. Al termine della
  durata utile del prodotto, rivolgersi al servizio locale di raccolta e smaltimento rifiuti
  per informazioni sul metodo di smaltimento
  corretto.
  Questa apparecchiatura non deve essere
  usata da persone, bambini inclusi, che presentino ridotte capacità fisiche, sensoriali o
  psichiche o siano prive di conoscenze ed
  esperienza, a meno che non siano state debitamente istruite all'uso dell'apparecchiatura o la utilizzino sotto vigilanza.
  I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchiatura.
  Refrigerante
  Il circuito refrigerante di questa apparecchiatura contiene Isobutano (R600a), un gas
  scarsamente inquinante ma infiammabile.
  Avvertimento: • Page 32

  32

  Prestare estrema attenzione quando occorre spostare l'apparecchiatura.
  Attenzione:
  Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchiatura, prestare estrema attenzione
  per evitare infortuni. Non danneggiare nessuna parte del sistema refrigerante.
  Non utilizzare oggetti appuntiti o taglienti
  (ad es. coltelli) per sbrinare l'apparecchiatura.
  Non usare dispositivi elettrici o altri mezzi artificiali non raccomandati dal produttore allo
  scopo di accelerare il processo di sbrinamento.

  Non utilizzare apparecchiature elettriche all'interno dei comparti di conservazione degli
  alimenti, ad eccezione di quelli consigliati
  dal costruttore.
  Se l'apparecchiatura è installata su un pavimento con moquette, assicurarsi che le
  aperture previste per la ventilazione nella parte bassa dell'apparecchiatura non siano
  ostruite e dopo qualche ora di assestamento regolare l'altezza dei piedini.
  Verificare che le aperture di ventilazione, sia
  sull'apparecchiatura sia nella struttura da incasso, siano libere da ostruzioni.

  Uso dell'apparecchio
  Accensione
  Inserire la spina nella presa.
  Ruotare il regolatore di temperatura in senso orario.

  In condizioni normali, si consiglia di utilizzare una regolazione media.

  Spegnimento
  Per spegnere l'apparecchiatura, ruotare il regolatore di temperatura in posizione OFF.
  Regolazione della temperatura
  La temperatura viene regolata automaticamente.
  Per regolare il livello di raffreddamento, procedere come segue:
  • ruotare il regolatore di temperatura verso
  che evidenzia la minima inil simbolo
  tensità di raffreddamento.
  • ruotare il regolatore di temperatura verso
  il simbolo
  che evidenzia la massima intensità di raffreddamento.

  Tuttavia, è importante ricordare che la temperatura all'interno dell'apparecchio è condizionata dai seguenti fattori:
  • temperatura ambiente
  • frequenza di apertura del coperchio
  • quantità di alimenti conservati
  • posizione dell'apparecchio.

  Primo utilizzo
  Pulizia dell'interno
  Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, lavare l'interno e gli accessori interni con acqua tiepida e un po' di sapone
  neutro in modo a togliere il tipico odore dei
  prodotti nuovi, quindi asciugare accuratamente.

  Importante Non usare detergenti corrosivi
  o polveri abrasive che danneggiano le finiture.

  Consigli e suggerimenti utili
  Gorgoglio, sibilo
  Questi rumori sono causati dalla circolazione del refrigerante nel sistema di raffreddamento. L'utilizzo di gas privi di CFC tende
  ad accentuare questi rumori. Si tratta di ru-

  mori che non sono da ricondurre a un guasto e che non compromettono in alcun modo il funzionamento dell'apparecchiatura.
  Ronzio o rumore pulsante • Page 33

  33

  Questo rumore è prodotto dal funzionamento del compressore per il pompaggio del refrigerante nel sistema.
  Consigli per l'acquisto di alimenti surgelati
  Questa apparecchiatura comprende un congelatore a 4 stelle. Quando si acquistano
  prodotti surgelati, osservare le indicazioni
  per la conservazione riportate sulla confezione. La durata di conservazione corretta degli alimenti è quella indicata per i congelatori
  a 4 stelle. Si tratta solitamente della durata
  indicata accanto alla dicitura 'Consumare
  preferibilmente entro' nella parte anteriore
  della confezione.
  Controllare la temperatura del congelatore
  Controllare la temperatura del vano congelatore nel negozio in cui si acquistano gli alimenti surgelati. La temperatura dovrebbe essere inferiore a -18°C.
  Scegliere con cura la confezione
  Dare una rapida occhiata alle confezioni dei
  surgelati per assicurarsi che siano integre e
  in perfette condizioni.
  Tenere per ultimi gli alimenti surgelati
  Tenere per ultimi gli alimenti surgelati quando si fa spesa al supermercato.
  Tenere gli alimenti surgelati a stretto
  contatto tra loro
  Mentre si fa spesa al supermercato e durante il ritorno a casa, tenere gli alimenti surgelati a stretto contatto tra loro per mantenerli
  al fresco.
  Introdurre immediatamente gli alimenti
  surgelati nel congelatore
  Non acquistare alimenti surgelati se non è
  possibile introdurli nel congelatore entro un
  breve lasso di tempo. Nella maggior parte
  dei negozi e supermercati sono in vendita
  speciali sacchetti a tenuta termica. Questi
  sacchetti permettono di mantenere più a lungo la temperatura dei surgelati.
  Congelazione dei cibi freschi
  Nelle specifiche tecniche riportate sul retro
  di questo libretto è indicata la quantità massima di alimenti freschi (in kg) che è possibile congelare in un arco di 24 ore con una
  temperatura ambiente di 25 °C. Non congelare mai alimenti in quantità superiori a quelle consentite. Impostare il regolatore di temperatura sul livello di massimo raffreddamento 24 ore prima di introdurre gli alimenti fre-

  schi nel congelatore. Il compressore funziona di continuo quando il congelatore è regolato sull'impostazione massima. Dopo 24
  ore riportare la manopola del termostato sulla posizione intermedia. Non è necessario
  utilizzare questa impostazione quando si introducono alimenti già surgelati.
  Fabbricazione di cubetti di ghiaccio
  Riempire per due terzi con acqua la vaschetta del ghiaccio (non fornita) e inserirla nel
  congelatore. I cubetti di ghiaccio si fabbricano in 2 o 3 ore circa. Per estrarre i cubetti di
  ghiaccio, flettere leggermente la vaschetta
  del ghiaccio o tenerla sotto l'acqua fredda
  corrente per alcuni secondi.
  Per scongelare alimenti surgelati
  1. Coprire gli alimenti senza avvolgerli completamente.
  2. Far scongelare gli alimenti a temperatura ambiente. Non dimenticare che lo
  scongelamento in un ambiente caldo favorisce la proliferazione dei batteri.
  3. Assicurarsi che non vi siano cristalli di
  ghiaccio negli alimenti prima di cuocerli,
  in particolare se si tratta di carne. La presenza dei cristalli indica che gli alimenti
  non sono perfettamente scongelati. Ciò
  significa che la temperatura di cottura sarà più bassa. Una temperatura di cottura relativamente bassa può non essere
  sufficiente per distruggere i batteri.
  4. Cuocere gli alimenti non appena possibile dopo lo scongelamento.
  5. Raccogliere e gettare il liquido prodotto
  dallo scongelamento.
  Scongelamento di verdure fresche
  Alcuni alimenti non richiedono di essere
  scongelati prima della cottura. Le verdure e
  la pasta possono essere aggiunti direttamente all'acqua in ebollizione o cotti al vapore.
  Salse e minestre possono essere lasciate
  scongelare in una padella a fuoco lento.
  Scongelamento di alimenti surgelati in
  forno
  Molti forni tradizionali e forni a microonde dispongono di una funzione per scongelare
  gli alimenti. Per evitare la formazione di batteri, usare questa funzione solo se si intende cuocere subito gli alimenti.
  Consigli per la sicurezza
  Non ricongelare mai alimenti già scongelati,
  salvo per cucinarli in modo da eliminare i bat- • Page 34

  34

  teri. Non ricongelare mai crostacei già scongelati.
  Congelazione di alimenti freschi (consigli)
  Scegliere alimenti di qualità e manipolarli il
  meno possibile. Congelare gli alimenti in piccole quantità per ridurre i tempi di congelamento/scongelamento e consumare solo la
  quantità di alimenti desiderata. Per prima cosa valutare la quantità di alimenti da congelare. Utilizzare la manopola del termostato
  per abbassare la temperatura del vano congelatore (a circa -25° C) in modo che congeli più rapidamente preservando la qualità
  degli alimenti. Tuttavia, è opportuno regolare la temperatura con oculatezza per risparmiare energia.
  Periodi di inutilizzo prolungati
  Se si prevede di non utilizzare il frigorifero
  per un periodo di tempo prolungato, procedere come segue: Scollegare il frigorifero dall'alimentazione elettrica staccando la spina
  dalla presa di corrente. Pulire e asciugare la
  cavità interna seguendo le istruzioni contenute nel paragrafo Pulizia e manutenzione.
  Lasciare la porta aperta per impedire la formazione di odori sgradevoli durante il periodo di inutilizzo dell'apparecchiatura.

  Importante Se l'apparecchio rimane
  acceso, farlo controllare periodicamente per
  evitare che gli alimenti si deteriorino in caso
  di interruzione della corrente elettrica.
  In caso di interruzione della corrente elettrica per un breve periodo di tempo, tenere la
  porta chiusa e controllare di tanto in tanto il
  contenuto del vano frigorifero.
  Interruzione di corrente
  In caso di interruzione della corrente elettrica per un periodo fino a 12 ore, tenere la
  porta chiusa. Gli alimenti congelati non si deteriorano se la corrente manca per breve
  tempo (fino a 12 ore).
  Per maggiore sicurezza si può coprire l'apparecchiatura con due o tre coperte pesanti.
  Se si prevede una lunga interruzione della
  corrente elettrica, trasferire gli alimenti in un
  altro congelatore o in un vano frigorifero se
  possibile.
  Se l'interruzione di corrente supera le 12
  ore, controllare il contenuto del congelatore.
  Se gli alimenti si sono scongelati, cuocerli e
  ricongelarli oppure consumarli immediatamente. Non ricongelare gli alimenti già scongelati.

  Pulizia e cura
  Pulizia e manutenzione
  Prima di qualunque intervento di pulizia o
  manutenzione, è necessario spegnere l'apparecchiatura e scollegarla dall'alimentazione elettrica estraendo la spina dalla presa.
  Non sfilare mai la spina dalla presa tirando il
  cavo di alimentazione. Viceversa, afferrare
  direttamente la spina.
  Per pulire l'interno dell'apparecchiatura, usare acqua tiepida e un detergente neutro.
  Non usare detergenti, prodotti abrasivi, prodotti con forti profumazioni, cere lucidanti o
  prodotti pulenti contenenti candeggina o alcool.
  Per la pulizia del mobile esterno usare acqua calda e sapone.
  NON usare prodotti abrasivi. Durante la pulizia prestare attenzione ai bordi affilati presenti nella parte inferiore dell'apparecchiatura.
  Una o due volte l'anno rimuovere la polvere
  dal compressore sul retro dell'apparecchiatura usando una spazzola o un aspirapolve-

  re per evitare che la polvere accumulata possa compromettere le prestazioni dell'apparecchiatura e causare un maggior consumo
  di elettricità.
  Avvertenza Il sistema refrigerante non
  deve in nessun caso essere
  danneggiato.
  Sbrinamento del congelatore
  Il congelatore deve essere periodicamente
  sbrinato (quando lo strato di brina raggiunge uno spessore di circa 3 mm). Ruotare la
  manopola di regolazione della temperatura
  su "MIN" e staccare la spina dalla presa di
  corrente.
  Per estrarre la spina dalla presa, fare direttamente presa sulla spina senza tirare il cavo
  di alimentazione.
  Togliere tutti gli alimenti congelati e avvolgerli in coperte spesse per mantenerli freddi oppure trasferirli in un altro congelatore. • Page 35

  35

  Lasciare aperta la porta e inserire uno straccio all'interno del congelatore per assorbire
  l'acqua prodotta dallo scongelamento.
  Al termine dello scongelamento, pulire la cavità interna del congelatore seguendo le
  istruzioni fornite nel paragrafo Pulizia e manutenzione. Chiudere la porta e collegare

  l'apparecchiatura all'alimentazione elettrica,
  regolando la manopola del termostato sull'impostazione richiesta (solitamente la posizione intermedia).
  Lasciare in funzione il congelatore per circa
  4 ore prima di reintrodurre gli alimenti surgelati.

  Dati tecnici
  CCP100B

  CCP140B

  CCP210B

  Volume (lordo)

  litri

  105

  142

  213

  Volume (netto)

  litri

  102

  140

  210

  Altezza

  mm

  850

  868

  868

  Larghezza

  mm

  550

  595

  795

  Profondità

  mm

  593

  665

  665

  Peso

  kg

  27

  35

  39

  Tempo di salita

  ore

  26

  25

  28

  Consumo di energia

  kWh/24h

  0,570

  0,781

  0,657

  Capacità di congelamento

  kg/24h

  12

  13

  14

  Potenza nominale

  Watt

  60

  84

  80

  Tensione

  Volt

  230

  230

  230

  SN-T

  SN-T

  SN-T

  Classe climatica

  Ulteriori dati tecnici sono riportati sulla targhetta del modello, applicata sul lato esterno destro dell'apparecchio.

  Installazione
  Luogo d'installazione
  Avvertenza Qualora occorra ritirare
  dall'uso un'apparecchiatura con
  serratura, si raccomanda di rendere
  quest'ultima inservibile per evitare che i
  bambini possano chiudersi all'interno.
  Importante La spina dell'apparecchiatura
  deve essere accessibile dopo l'installazione.
  Questo apparecchio può essere installato in
  un luogo asciutto e ben ventilato (garage o
  una cantina); tuttavia, per ottenere prestazioni ottimali è consigliabile installarlo in un
  luogo la cui temperatura ambiente corrisponda alla classe climatica indicata sulla targhetta del modello:

  Classe
  climatica

  Temperatura ambiente

  SN

  da +10 °C a +32 °C

  N

  da +16 °C a +32 °C

  ST

  da +16 °C a +38 °C

  T

  da +16 °C a +43 °C

  Collegamento elettrico
  Prima di inserire la spina, verificare che la
  tensione e la frequenza riportate sulla targhetta corrispondano ai valori della rete elettrica domestica.
  L'apparecchio deve essere collegato a massa. La spina del cavo di alimentazione è dotata di un contatto a tale scopo. Se la presa
  della rete elettrica domestica non è collega- • Page 36

  36

  ta a massa, collegare l'apparecchio ad una
  massa separata in conformità alle norme relative alla corrente, consultando un elettricista qualificato.
  Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità se le precauzioni suddette non sono rispettate.
  Il presente apparecchio è conforme alle direttive CEE.

  chiatura deve essere in appoggio su tutti i piedini.
  2. Lasciare una distanza libera di almeno 5
  cm tra il lato posteriore dell'apparecchiatura e la parete.
  3. Lasciare una distanza libera di almeno 5
  cm ai lati dell'apparecchiatura.
  Il flusso d'aria dietro l'apparecchiatura deve
  essere sufficiente.

  Requisiti di ventilazione
  1. Posizionare il congelatore in piano su
  una pavimentazione solida. L'apparec-

  Protezione ambientale
  Istruzioni importanti per lo smaltimento
  In qualità di costruttore responsabile e sensibile ai problemi ambientali, incoraggiamo
  i nostri clienti a seguire il
  metodo di smaltimento
  corretto per i prodotti e i
  rispettivi imballaggi.

  Lo smaltimento corretto del prodotto contribuirà alla conservazione delle risorse naturali, alla tutela della salute e alla protezione dell'ambiente.
  Smaltire il prodotto e i rispettivi imballaggi attenendosi alle norme e disposizioni locali.
  Questo prodotto contiene componenti elettronici e insieme ai suoi accessori deve essere smaltito separamente dai normali rifiuti
  domestici al termine della sua durata utile.
  Rivolgersi all'ufficio di competenza locale
  per informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio.

  Il prodotto ed eventualmente le batterie devono essere conferiti presso il più vicino punto di raccolta per il riciclaggio. Presso alcuni
  punti di raccolta è possibile depositare i prodotti gratuitamente.
  Se qualcosa non va
  In caso di problemi o quesiti in merito alla vostra apparecchiatura, contattare telefonicamente i nostri uffici (in Italia) durante il normale orario di lavoro al numero: 0844
  8009595
  Alle chiamate si applicano le tariffe telefoniche standard.
  Ci scusiamo per qualunque inconveniente
  dovuto a imprecisioni contenute nelle presenti istruzioni e derivanti dallo sviluppo e
  dal miglioramento costante dei nostri prodotti.
  KESA U.K HU1 3AU 14 / 12 / 2008 • Page 37

  37

  Índice
  Informações de segurança
  Funcionamento
  Primeira utilização
  Sugestões e conselhos úteis

  37
  38
  38
  38

  Manutenção e limpeza
  40
  Dados técnicos
  41
  Instalação
  41
  Preocupações ambientais
  42
  Sujeito a alterações sem aviso prévio

  Informações de segurança
  Informações de segurança importantes
  Certifique-se de que a tensão marcada na
  placa de características corresponde à da
  sua rede eléctrica local. Se não usar a tensão correcta irá ANULAR a garantia e danificar o aparelho. O fabricante não assume
  QUALQUER responsabilidade se for usada
  uma tensão que não a marcada na placa
  de características. Este aparelho destina-se
  apenas a uma utilização doméstica; qualquer outra utilização pode invalidar a garantia e ser perigosa. Este aparelho destina-se
  a ser utilizado apenas no interior, não o utilize ou guarde no exterior. Este aparelho não
  deve ser exposto à chuva.
  A ficha de alimentação deve ser o dispositivo principal para desligar o aparelho e deve
  estar sempre operacional. É fornecido um
  cabo de alimentação curto para reduzir o risco de tropeçar. Não mergulhe o aparelho,
  o cabo ou a ficha em água ou em qualquer
  outro líquido. Retire todos os alimentos e
  desligue da corrente quando o aparelho
  não estiver a ser usado e antes de limpar.
  Se o cabo de alimentação ficar danificado,
  tem de ser substituído pelo fabricante, o respectivo serviço de assistência ou um técnico qualificado por um cabo do mesmo tipo
  e com a mesma potência para evitar perigos.
  Não coloque o aparelho em funcionamento
  com o cabo ou a ficha danificados ou se o
  aparelho estiver danificado ou ficar danificado por qualquer motivo. A ficha de alimentação deve ser o dispositivo principal para
  desligar o aparelho e deve estar sempre operacional.
  Não deixe que o cabo fique pendurado sobre rebordos ou toque em superfícies quentes.
  Não coloque o aparelho sobre ou junto a superfícies quentes ou exposto à luz solar directa.

  As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com a porta.
  As superfícies acessíveis podem ficar quentes durante a utilização, utilize sempre as pegas e os botões.
  Conecte sempre uma ficha ao aparelho, a
  seguir, ligue-a à tomada de parede e ligue
  o aparelho.
  Para desligar completamente da corrente,
  desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
  Se for eliminar um aparelho velho que tem
  um bloqueio ou um fecho na porta, certifique-se de que é desactivado para evitar
  que as crianças fiquem trancadas lá dentro.
  Como os aparelhos de refrigeração antigos
  podem conter CFCs prejudiciais para a camada de ozono, quando eliminar este tipo
  de aparelhos, contacte o departamento de
  eliminação de resíduos da sua área para ficar a saber como o eliminar correctamente.
  Este aparelho não se destina a ser utilizado
  por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento,
  excepto se lhes tiver sido dada supervisão
  ou instrução relativa à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua
  segurança.
  As crianças devem ser vigiadas para assegurar que não brincam perto do aparelho.
  Refrigerante
  O gás refrigerante contido no circuito do
  aparelho é isobutano (R600a); causa um baixo nível de poluição mas é inflamável.
  Atenção:
  Tenha muito cuidado quando transportar o
  aparelho.
  Avisos:
  Quando transportar e instalar o aparelho, deve ter muito cuidado para evitar ferimentos.
  Não danifique qualquer parte do circuito refrigerante. • Page 38

  38

  Não utilize objectos afiados ou bicudos, como facas, para eliminar o gelo durante de
  descongelação.
  Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio artificial para acelerar o processo
  de descongelação além daqueles recomendados pelo fabricante.
  Não utilize aparelhos eléctricos dentro dos
  compartimentos de armazenamento de alimentos, a não ser que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

  Se o aparelho for instalado numa superfície
  alcatifada, não deixe que a alcatifa bloqueie
  os orifícios de ventilação na base do aparelho, ajuste os pés após algumas horas para
  compensar o movimento da alcatifa.
  Mantenha as aberturas de ventilação, na caixa do aparelho ou na estrutura integrada,
  sem obstruções.

  Funcionamento
  Ligar
  Introduza a ficha na tomada.
  Rode o regulador da temperatura para a direita.
  Desligar
  Para desligar o aparelho, rode o regulador
  de temperatura para a posição OFF.
  Regulação da temperatura
  A temperatura é regulada automaticamente.
  Para utilizar o aparelho, proceda do seguinte modo:
  • rode o regulador de temperatura para
  para obter a frescura mínima.
  • rode o regulador de temperatura para
  para obter a frescura máxima.

  No entanto, a definição exacta deve ser escolhida tendo em conta que a temperatura
  dentro do aparelho depende da:
  • temperatura ambiente
  • frequência de abertura da tampa
  • quantidade de alimentos conservados
  • localização do aparelho.

  Normalmente, uma definição média é a
  mais adequada.

  Primeira utilização
  Limpeza do interior
  Antes de utilizar o aparelho pela primeira
  vez, limpe o interior e todos os acessórios
  internos com água morna e sabão neutro
  de modo a remover o cheiro típico de um
  produto novo, de seguida seque minuciosamente.

  Importante Não utilize detergentes ou pós
  abrasivos, pois estes danificam o acabamento.

  Sugestões e conselhos úteis
  Gorgolejo, assobio
  Estes ruídos são causados pela circulação
  do refrigerante no sistema de arrefecimento. Tornou-se mais pronunciado desde a introdução de gases sem CFC. Não é uma falha e não afecta o desempenho da arca.
  Murmúrio, ronronado ou pulsante

  Trata-se do motor do compressor em funcionamento ao bombear a quantidade de refrigerante pelo sistema.
  Comprar alimentos congelados
  Este congelador possui 4 estrelas. Ao comprar alimentos congelados, verifique as indicações de armazenamento na embalagem.
  Ira conseguir armazenar cada alimento congelado durante o período correspondente à • Page 39

  39

  classificação com 4 estrelas. Este é normalmente o período de "Válido até" indicado
  na parte da frente da embalagem.
  Verifique a temperatura do congelador
  Verifique a temperatura do congelador na loja onde adquire os alimentos congelados.
  Deverá ter uma temperatura inferior a -18°C.
  Seleccione as embalagens com cuidado
  Inspeccione a embalagem do alimento congelado e certifique-se de que está em perfeitas condições.
  Adquira os alimentos congelados em último lugar
  Quando for ao supermercado, compre sempre os produtos congelados em último lugar.
  Mantenha os alimentos congelados juntos
  Quando anda pelo supermercado e quando vai para casa, se mantiver os alimentos
  congelados juntos, estes irão manter-se
  frios.
  Guarde logo os alimentos
  Não compre alimentos congelados se não
  puder armazená-los imediatamente. É possível adquirir sacos isolados especiais na
  maioria das lojas e supermercados. Estes
  mantêm os alimentos congelados durante
  mais tempo.
  Congelação de alimentos frescos
  Consulte a folha de dados técnicos no verso deste manual para conhecer a quantidade máxima permitida, em quilos, de alimentos frescos que podem ser congelados
  num período de 24 horas, à temperatura ambiente de 25 °C. Nunca congele mais do
  que o máximo permitido. Defina o controlo
  da temperatura para o máximo 24 horas antes de colocar os alimentos frescos. O compressor irá funcionar continuamente enquanto a definição máxima estiver regulada. Volte a rodar o botão do termóstato para a posição central após 24 horas. Não é
  necessário usar esta definição quando introduzir alimentos já congelados.
  Produzir cubos de gelo
  Deite água para dentro do tabuleiro de cubos de gelo (não fornecido) até dois terços
  e coloque dentro do congelador. Os cubos
  de gelo formam-se em aproximadamente 2
  a 3 horas. Os cubos de gelo podem ser removidos facilmente rodando o tabuleiro de
  cubos de gelo ou passando-o por água fria
  durante algum tempo.

  Para descongelar alimentos
  1. Cubra os alimentos.
  2. Deixe descongelar à temperatura ambiente. Não se esqueça de que a descongelação numa zona quente favorece a
  formação de bactérias.
  3. Certifique-se sempre de que não existem cristais de gelo nos alimentos antes
  de cozinhar, em especial na carne. Estes cristais indicam que os alimentos
  não estão completamente descongelados. Estes vão originar temperaturas
  mais baixas ao cozinhar. Temperaturas
  de cozedura mais baixas podem não
  destruir as bactérias.
  4. Cozinhe os alimentos assim que possível depois de descongelarem.
  5. Escoe e elimine qualquer líquido perdido
  durante a descongelação.
  Descongelar vegetais
  Para alguns alimentos, não é necessário
  descongelar antes de cozinhar. Os vegetais
  e a massa podem ser colocados directamente na água a ferver ou no vapor. Molhos e sopas congelados podem ser colocados numa caçarola e aquecidos suavemente até descongelarem.
  Descongelar alimentos no forno
  Qualquer microondas e forno tem definições de descongelação. Para evitar a formação de bactérias, se pretender cozinhar
  os alimentos imediatamente a seguir.
  Conselhos de segurança
  Nunca volte a congelar alimentos descongelados a não ser que os cozinhe para matar
  as bactérias prejudiciais. Nunca volte a congelar marisco descongelado.
  Congelação de alimentos frescos (conselhos)
  Use alimentos de qualidade e manuseie-os
  o mínimo possível. Congele os alimentos
  em pequenas quantidades, congelam mais
  rapidamente, levam menos tempo a descongelar e podem ser consumidos com a qualidade necessária. Primeiro, calcule a quantidade de alimentos que irá congelar. Use o
  botão do termóstato para arrefecer o congelador (aprox. -25° C), assim, irá congelar
  mais rapidamente e manter a qualidade
  dos alimentos. No entanto, deve usá-lo raramente para poupar energia.
  Longos períodos de inactividade • Page 40

  40

  Se não utilizar o aparelho durante um longo
  período de tempo, efectue o seguinte: Desligue o aparelho da corrente, retirando a ficha da tomada. Limpe e seque o interior como indicado em Limpeza e manutenção.
  Deixe a porta aberta para evitar a formação
  de odores desagradáveis enquanto o aparelho não estiver em funcionamento.
  Importante Se o armário for mantido
  ligado, peça a alguém para o verificar
  esporadicamente, para evitar que os
  alimentos no interior se estraguem em caso
  de falha eléctrica.
  Se houver uma falha de energia durante um
  curto espaço de tempo, mantenha a porta
  fechada e verifique regularmente o conteúdo do aparelho.

  ta fechada. Os alimentos congelados não
  devem ser afectados se a falha durar menos de 12 horas.
  Pode proporcionar uma protecção extra, tapando o aparelho com dois ou três cobertores grossos.
  Se for prevista uma falha de energia prolongada, tente mudar o máximo de alimentos
  para outro aparelho, se possível.
  Se a falha de energia for superior a 12 horas, verifique o conteúdo do congelador.
  Se os alimentos estiverem descongelados,
  cozinhe-os e volte a congelá-los ou consuma-os imediatamente. Nunca volte a congelar alimentos descongelados.

  Falha de energia
  Se houver uma falha de energia durante um
  período inferior a 12 horas, mantenha a por-

  Manutenção e limpeza
  Limpeza e manutenção
  Antes de efectuar a limpeza ou manutenção, desligue o aparelho da corrente, retirando a ficha da tomada. Nunca retire a ficha puxando pelo cabo. Puxe pela ficha para a retirar.
  É recomendado limpar o interior do aparelho com água tépida e um pouco de sabão
  neutro.
  Não use detergentes, pós abrasivos, produtos de limpeza muito perfumados, ceras de
  polir ou produtos de limpeza que contenham lixívia ou álcool.
  Limpeza exterior, lave o exterior do aparelho com água e sabão.
  NÃO use produtos abrasivos. Existem arestas vivas na parte inferior do aparelho, assim, tenha cuidado ao limpar.
  Uma ou duas vezes por ano, elimine o pó
  do compressor, na traseira do aparelho,
  com uma escova ou um aspirador, uma
  vez que a acumulação de pó afecta o desempenho do aparelho e provoca um consumo excessivo de energia.
  Advertência O sistema de
  refrigeração nunca deve ser danificado.

  Descongelar o congelador
  O congelador tem de ser descongelado regulamente (quando o gelo tiver mais de 3
  mm de espessura). Rode o controlo da temperatura para "MIN" e desligue da tomada
  de corrente.
  Puxe pela ficha. Não retire a ficha puxando
  pelo cabo.
  Retire todos os alimentos congelados e envolva em cobertores grossos para manter o
  frio ou mude para outro congelador.
  Deixe a porta do congelador aberta com
  um pano absorvente no interior para ensopar a água à medida que for descongelando.
  Quando o congelador estiver totalmente
  descongelado, limpe o interior (ver a secção Limpeza e manutenção). A seguir, feche a porta, ligue à corrente e rode o botão
  do termóstato para a definição que desejar
  (normalmente, a posição central).
  Deixe o congelador a funcionar durante
  aproximadamente 4 horas antes de voltar a
  colocar os alimentos no interior. • Page 41

  41

  Dados técnicos
  CCP100B

  CCP140B

  CCP210B

  Volume (bruto)

  Litros

  105

  142

  213

  Volume (líquido)

  Litros

  102

  140

  210

  Altura

  mm

  850

  868

  868

  Largura

  mm

  550

  595

  795

  Profundidade

  mm

  593

  665

  665

  Peso

  kg

  27

  35

  39

  Tempo de arranque

  horas

  26

  25

  28

  Consumo de
  energia

  kWh/24h

  0,570

  0,781

  0,657

  Capacidade de
  congelação

  kg/24h

  12

  13

  14

  Potência nominal

  Watt

  60

  84

  80

  Tensão

  Volts

  230

  230

  230

  SN-T

  SN-T

  SN-T

  Classe climática

  Outras informações técnicas encontram-se
  na placa de características no lado direito
  externo do aparelho.

  Instalação
  Posicionamento
  Advertência Se for eliminar um
  aparelho velho que tem um bloqueio
  ou um fecho na tampa, certifique-se de
  que este não funciona para evitar que
  as crianças fiquem trancadas lá dentro.
  Importante O aparelho deverá ter a ficha
  acessível após a instalação.
  Este aparelho pode ser instalado num ambiente interior seco e com boa ventilação (garagem ou cave) mas, para um desempenho
  óptimo, instale este aparelho num local onde a temperatura ambiente corresponda à
  classe climática indicada na placa de características do aparelho:
  Classe
  climática

  Temperatura ambiente

  SN

  +10 °C a +32 °C

  N

  +16 °C a +32 °C

  ST

  +16 °C a +38 °C

  T

  +16 °C a +43 °C

  Ligação eléctrica
  Antes de ligar, certifique-se de que a tensão e a frequência indicadas na placa de dados correspondem à fonte de alimentação
  doméstica.
  O aparelho deve ter uma ligação à terra. A
  ficha do cabo de alimentação é fornecida
  com um contacto para este objectivo. Se a
  tomada da fonte de alimentação doméstica
  não estiver ligada à terra, ligue o aparelho a
  uma ligação à terra separada, em conformidade com as normas actuais, consultando
  um electricista qualificado.
  O fabricante declina toda a responsabilidade caso as precauções de segurança acima não sejam cumpridas.
  Este aparelho cumpre com as directivas.
  E.E.C.
  Requisitos de ventilação
  1. Coloque o congelador na horizontal sobre uma superfície firme. O aparelho deverá estar assente sobre os quatro pés.
  2. Certifique-se de que a folga entre o aparelho e a parede traseira é de 5 cm. • Page 42

  42

  3. Certifique-se de que a folga entre o aparelho e os lados é de 5 cm.

  O caudal de ar na parte traseira do aparelho tem de ser suficiente.

  Preocupações ambientais
  Instruções de eliminação importantes
  Como distribuidores
  responsáveis, preocupamo-nos com o ambiente. Como tal, pedimos-lhe que siga o procedimento correcto de
  eliminação para o seu
  aparelho e materiais de
  embalagem.
  Tal irá ajudar a conservar os recursos naturais e garantir que é reciclado de forma a
  proteger a saúde e o ambiente.
  Deve eliminar este produto e a sua embalagem de acordo com as leis e regulamentos
  locais. Uma vez que este produto contém
  componentes electrónicos, o produto e respectivos acessórios não podem ser elimina-

  dos juntamente com o lixo doméstico quando o produto atingir o fim da sua vida útil.
  Contacte o seu município para mais informações sobre como eliminar e reciclar.
  O produto e, se aplicável, as baterias devem ser levados para o ponto de recolha para reciclagem local. Alguns pontos de recolha aceitam produtos gratuitamente.
  Se algo não funcionar
  Se houver algo no aparelho que não entenda e se viver no Reino Unido, pode ligar para a nossa linha de assistência durante o horário normal de expediente para: 0844
  8009595
  Chamadas sujeitas às taxas normais.
  Pedimos desculpa por alguma pequena inconsistência nestas instruções, que podem
  ocorrer como resultado do melhoramento e
  desenvolvimento do produto.
  KESA U.K HU1 3AU 14 / 12 / 2008 • Page 43

  43

  Índice de materias
  Información sobre seguridad
  Funcionamiento
  Primer uso
  Consejos útiles

  43
  44
  44
  44

  Mantenimiento y limpieza
  46
  Datos técnicos
  47
  Instalación
  47
  Información medioambiental
  48
  Salvo modificaciones

  Información sobre seguridad
  Información importante sobre
  seguridad
  Compruebe que el voltaje indicado en la placa de datos técnicos coinciden con el suministrado localmente. Si no se utiliza el voltaje correcto, se ANULARÁ la garantía y el aparato podría sufrir daños. El fabricante NO
  acepta responsabilidades por el uso de un
  voltaje distinto del que se indica en la placa
  de datos técnicos. Este aparato se ha diseñado exclusivamente para uso doméstico,
  cualquier otro uso que se haga de él puede
  invalidar la garantía y podría ser peligroso.
  Este aparato se ha diseñado exclusivamente para el uso en interior, no lo utilice ni guarde en el exterior, Este aparato no se debe
  exponer a la lluvia.
  El enchufe de red debe actuar como principal dispositivo de desconexión y estar operativo en todo momento. Se suministra un
  cable de alimentación corto para evitar el
  riesgo de que se tropiece con él. No sumerja el aparato, el cable o el enchufe en agua
  ni en líquido alguno. Cuando no utilice el aparato o antes de limpiarlo, retire todos los alimentos del interior y desenchufe el cable
  de alimentación.
  Si el cable de alimentación se daña, el fabricante, el servicio técnico o un profesional homologado deberá sustituirlo por un cable especial del mismo tipo y capacidad para evitar riesgos.
  No utilice el aparato con el cable o el enchufe dañado, ni después de haber notado desperfectos o daños en el aparato. El enchufe
  de red debe actuar como principal dispositivo de desconexión y estar operativo en todo momento.
  No permita que el cable cuelgue del borde
  de la superficie ni que roce superficies calientes.

  No coloque el aparato sobre superficies calientes ni cerca de ellas, ni bajo la luz directa del sol.
  No permita que los niños se columpien tomados de la puerta.
  Hay superficies accesibles que se pueden
  calentar durante el funcionamiento; utilice
  las manillas y mandos en todo momento.
  Conecte un enchufe al aparato, fíjelo a la toma de pared y encienda el aparato.
  Para desconectar el aparato de la red por
  completo, apáguelo y retire el enchufe de la
  toma de la pared.
  Si va a desechar un aparato antiguo que tiene una cerradura o cierre en la puerta, deberá asegurarse de su inutilización para impedir que niños pequeños queden atrapados en su interior mientras juegan.
  Dado que los equipos de refrigeración antiguos pueden contener CFC (clorofluorocarbonos), que son perjudiciales para la capa
  de ozono, antes de eliminar uno de esos
  aparatos consulte al departamento municipal correspondiente para solicitar información sobre la manera correcta de hacerlo.
  Este electrodoméstico no está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños)
  con discapacidad física, sensorial o mental,
  o con experiencia y conocimiento insuficientes, a menos que una persona responsable
  de su seguridad les supervise o instruya en
  el uso del electrodoméstico.
  Es necesario vigilar a los niños para evitar
  que jueguen sobre el aparato o cerca de él.
  Refrigerante
  El circuito de gas refrigerante del aparato
  contiene isobutano (R600a); Su grado de
  contaminación es bajo, pero es inflamable.
  Precaución:
  Debe tener un gran cuidado al desplazar el
  aparato.
  Precauciones: • Page 44

  44

  Tenga un gran cuidado al transportar e instalar el aparato para evitar lesiones. No dañe parte alguna del sistema de refrigeración.
  No utilice objetos afilados o con punta para
  eliminar el hielo durante la descongelación.
  No utilice dispositivos mecánicos ni medios
  artificiales para acelerar el proceso de descongelación, excepto los recomendados
  por el fabricante.
  No utilice dispositivos eléctricos dentro de
  los compartimentos para alimentos del apa-

  rato, salvo si son del tipo recomendado por
  el fabricante.
  Si el aparato se instala sobre un suelo enmoquetado, no deje que la moqueta obstruya los orificios de ventilación de la base de
  la unidad, y ajuste las patas de nivelación al
  cabo de unas horas para compensar el movimiento de la moqueta.
  Mantenga libres de obstrucciones las aberturas de ventilación del alojamiento del aparato o de la estructura empotrada.

  Funcionamiento
  Encendido
  Introduzca el enchufe en la toma.
  Gire el regulador de temperatura hacia la derecha.
  Apagado
  Para apagar el aparato, gire el regulador de
  temperatura hasta la posición OFF.
  Regulación de la temperatura
  La temperatura se regula automáticamente.
  Para utilizar el aparato, proceda de la manera siguiente:
  • gire el regulador de temperatura hacia el
  para obtener el frío mínimo.
  símbolo
  • gire el regulador de temperatura hacia el
  símbolo
  para obtener el frío máximo.

  Sin embargo, el ajuste exacto debe elegirse
  teniendo en cuenta que la temperatura interior del aparato depende de:
  • la temperatura ambiente
  • la frecuencia con que se abre la tapa
  • la cantidad de alimentos guardados
  • la ubicación del aparato.

  Lo más conveniente es ajustar la temperatura en una posición intermedia.

  Primer uso
  Limpieza de las partes internas
  Antes del empleo limpiar todas las partes internas con agua tibia y jabón neutro, a fin
  de eliminar el característico olor de nuevo y
  secarlas luego cuidadosamente.

  Importante No utilice detergentes ni polvos abrasivos, ya que podrían dañar el acabado

  Consejos útiles
  Gorgoteo, siseos
  Son ruidos provocados por la circulación
  del refrigerante en el sistema de refrigeración. Se han vuelto más intensos desde
  que se utilizan gases sin CFC. No suponen
  desperfectos ni afectan al funcionamiento
  del congelador.
  Zumbidos, ronroneo o vibraciones
  Los emite el motor del compresor durante
  su funcionamiento al bombear el refrigerante por el sistema.

  Compra de alimentos congelados
  Este es un congelador de 4 estrellas. Cuando adquiera productos congelados, lea las
  instrucciones de almacenamiento en el envase. Podrá almacenar cada producto congelado durante el periodo correspondiente
  a la calificación de 4 estrellas. Suele ser el
  periodo que se indica como "Consumir antes de" en el envase.
  Compruebe la temperatura del congelador • Page 45

  45

  Compruebe la temperatura del armario de
  congelados en la tienda donde adquiere los
  productos congelados. Debe indicar una
  temperatura inferior a -18 °C.
  Elija los productos con atención
  Realice una rápida inspección visual del envase del congelado para comprobar que se
  encuentra en perfecto estado.
  Compre los productos congelados en
  último lugar
  Cuando acuda al supermercado, deje para
  el final la elección de los congelados.
  Conserve juntos los congelados
  Al recorrer el supermercado y después, de
  regreso a casa, si mantiene todos los congelados juntos conservarán mejor el frío.
  Guarde los alimentos de inmediato
  No compre alimentos congelados si no puede guardarlos de inmediato en el congelador. La mayoría de supermercados y ferreterías venden bolsas con aislamiento especial. Conservan los alimentos congelados
  durante más tiempo.
  Congelación de alimentos frescos
  La cantidad máxima de alimentos frescos
  (en kilogramos) que se puede congelar en
  un periodo de 24 horas a temperatura ambiente de 25 °C se indica en la hoja de datos técnicos del final de este documento.
  No congele una cantidad superior a la permitida. Antes de introducir alimentos frescos, ajuste el control de temperatura al máximo durante 24 horas. El compresor funciona de manera continua cuando se ha seleccionado el ajuste máximo. Al cabo de 24 horas vuelva a colocar el mando del termostato en la posición intermedia. No es necesario utilizar dichos ajustes cuando se introducen alimentos ya congelados.
  Para hacer cubitos de hielo
  Vierta agua en la cubitera (no suministrada)
  hasta 2/3 de su capacidad y colóquela en
  el congelador. Los cubitos de hielo se forman en 2 o 3 horas. Para extraer los cubitos de hielo con facilidad, aplique un movimiento de torsión a la cubitera o póngala
  un momento bajo el agua corriente.
  Descongelación de alimentos
  1. Recubra los alimentos de manera holgada.
  2. Descongele a la temperatura ambiente.
  No olvide que la descongelación en una

  zona cálida favorece la proliferación de
  bacterias.
  3. Compruebe siempre antes de la cocción que los alimentos, en especial la carne, no contienen cristales de hielo. Dichos cristales indicarían que el alimento
  no se ha descongelado por completo.
  Al cocinarse lo harán con una temperatura más baja. Es posible que la temperatura de cocción más baja no destruya
  las bacterias.
  4. Después de descongelar los alimentos,
  cocínelos cuanto antes.
  5. Escurra y deseche los líquidos que se
  desprendan durante la descongelación.
  Descongelación de verduras
  Algunos alimentos no requieren descongelación antes de cocinarlos. Las verduras y
  las pastas se pueden añadir directamente
  al agua hirviendo o cocinarse al vapor. Las
  salsas y sopas congeladas se pueden colocar en una olla y calentarse a fuego lento
  hasta que se descongelen.
  Descongelación en el horno
  Muchos hornos microondas y convencionales cuentan con funciones de descongelación. Para evitar la aparición de bacterias,
  utilice ese tipo de hornos sólo si piensa cocinar los alimentos inmediatamente después de descongelarlos.
  Consejos sobre seguridad
  Nunca vuelva a congelar un alimento que
  se haya descongelado, a menos que lo cocine otra vez para eliminar las bacterias nocivas. Nunca vuelva a congelar mariscos
  descongelados.
  Congelación de alimentos frescos (consejos)
  Utilice alimentos de calidad y manipúlelos lo
  menos posible. Congele los alimentos en pequeñas cantidades; se congelarán antes,
  tardarán menos tiempo en descongelarse y
  podrá consumirlos en las cantidades que necesite. En primer lugar, calcule la cantidad
  de alimentos que congelará. Utilice el mando del termostato para bajar la temperatura
  del congelador (a unos -25 °C); de ese modo la congelación será más rápida y se conservarán mejor las propiedades de los alimentos. Sin embargo, no lo haga con frecuencia para mantener un consumo moderado de energía.
  Periodos prolongados sin utilización • Page 46

  46

  Si el frigorífico no se utiliza durante un tiempo prolongado, proceda de la manera siguiente: Extraiga el enchufe de la toma de
  red para desconectar el frigorífico. Limpie y
  seque el interior como se indica en las instrucciones de limpieza y mantenimiento. Deje la puerta abierta para evitar la acumulación de olores desagradables mientras el
  aparato no se utiliza.
  Importante Si va a mantener el armario en
  marcha, solicite a alguien que lo
  inspeccione de vez en cuando para evitar
  que los alimentos se echen a perder en
  caso de un corte de energía.
  Si se produce un corte de energía eléctrica
  durante un tiempo breve, mantenga la puerta cerrada y compruebe el contenido de
  vez en cuando.

  ras, mantenga la puerta cerrada. Los alimentos congelados no deberían verse afectados si el corte de energía no supera las 12
  horas.
  Se debe procurar una protección adicional
  cubriendo el aparato con dos o tres mantas
  gruesas.
  Si se prevé un corte de energía prolongado,
  intente guardar los alimentos en otro aparato o almacenamiento frío, si es posible.
  Si el corte de energía supera las 12 horas,
  revise el contenido del congelador.
  Si los alimentos se han descongelado, cocínelos y vuelva a congelarlos o consúmalos
  de inmediato. Nunca recongele alimentos
  que se hayan descongelado.

  Corte de energía
  Si se produce un corte de energía eléctrica
  durante un tiempo breve, inferior a 12 ho-

  Mantenimiento y limpieza
  Limpieza y mantenimiento
  Antes de realizar cualquier operación de
  mantenimiento o limpieza, extraiga el enchufe de la toma para desconectar el aparato
  de la red, en ningún caso tire del cable para
  extraer el enchufe. Extraiga el enchufe tirando del mismo.
  Se recomienda limpiar el interior del aparato
  con agua templada y jabón neutro.
  No utilice detergentes, limpiadores abrasivos, productos de limpieza muy perfumados, cera ni productos de limpieza que contengan lejía o alcohol.
  Para la limpieza externa, lave el exterior del
  armario con agua jabonosa templada.
  NO utilice productos abrasivos. La parte inferior del aparato tiene bordes afilados; tenga cuidado al limpiarla.
  Una o dos veces al año, elimine el polvo acumulado en el compresor, montado en la parte posterior del aparato, con un cepillo o
  una aspiradora, ya que la acumulación de
  polvo afecta al rendimiento del aparato y provoca un consumo excesivo de electricidad.
  Advertencia El sistema refrigerante no
  debe dañarse en ningún momento.

  Descongelación del congelador
  El congelador se debe descongelar de manera periódica (cuando el hielo supera los 3
  mm de espesor). Gire el control de temperatura a "MIN" y desconecte el enchufe de la
  red.
  Para ello tire del propio enchufe. No tire del
  cable para extraer el enchufe.
  Retire todos los elementos congelados y envuélvalos en mantas gruesas para conservar el frío, o páselos a otro congelador.
  Deje abierta la puerta del congelador, con
  un paño absorbente en el interior que absorba el agua al derretirse la escarcha.
  Cuando el congelador esté totalmente descongelado, limpie el interior (consulte la sección sobre limpieza y mantenimiento). A continuación, cierre la puerta, conecte la alimentación eléctrica y sitúe el mando del termostato en la posición que desee (generalmente, en el ajuste intermedio).
  Deje el congelador en marcha durante unas
  4 horas, antes de reintroducir los alimentos
  congelados. • Page 47

  47

  Datos técnicos
  CCP100B

  CCP140B

  CCP210B

  Volumen (bruto)

  Litros

  105

  142

  213

  Volumen (neto)

  Litros

  102

  140

  210

  Altura

  mm

  850

  868

  868

  Anchura

  mm

  550

  595

  795

  Fondo

  mm

  593

  665

  665

  Peso

  kg

  27

  35

  39

  Tiempo de elevación

  horas

  26

  25

  28

  Consumo de
  energía

  kWh/24 h

  0,570

  0,781

  0,657

  Capacidad de
  congelación

  kg/24 h

  12

  13

  14

  Potencia nominal

  Vatios

  60

  84

  80

  Voltaje

  Voltios

  230

  230

  230

  SN-T

  SN-T

  SN-T

  Clase climática

  La información técnica se encuentra en la
  placa de datos técnicos situada en el costado exterior derecho del aparato.

  Instalación
  Colocación
  Advertencia Si va a desechar un
  aparato antiguo que tiene una
  cerradura o un cierre en la tapa,
  deberá asegurarse de que queda
  totalmente inutilizable a fin de impedir
  que los niños pequeños puedan
  quedar atrapados en su interior.
  Importante El enchufe del aparato debe
  tener fácil acceso después de la instalación.
  Este aparato se puede instalar en un lugar
  seco y bien ventilado (garaje o sótano), aunque para un funcionamiento óptimo se recomienda instalar el aparato en un punto en el
  que la temperatura ambiente se corresponda con la clase climática indicada en la placa de datos técnicos del aparato:
  Clase
  climática

  Temperatura ambiente

  SN

  +10°C a + 32°C

  N

  +16°C a + 32°C

  ST

  +16°C a + 38°C

  Clase
  climática
  T

  Temperatura ambiente

  +16°C a + 43°C

  Conexión eléctrica
  Antes de conectar el aparato, compruebe
  que el voltaje y la frecuencia que aparecen
  en la placa de datos técnicos se corresponden con el suministro de la vivienda.
  El aparato debe tener conexión a tierra. El
  enchufe del cable de alimentación se suministra con un contacto para tal fin. Si la toma de red de la vivienda carece de conexión a tierra, conecte el aparato a una toma
  de tierra conforme con la normativa, después de consultar a un electricista profesional.
  El fabricante rechaza toda responsabilidad
  si no se toman las precauciones antes indicadas.
  Este aparato es conforme con las directivas
  de la CEE. • Page 48

  48

  Requisitos de ventilación
  1. Coloque el congelador en posición horizontal sobre una superficie firme. El aparato debe apoyarse correctamente sobre sus cuatro patas.
  2. Asegúrese de que queda una separación de 5 cm entre el aparato y la pared
  trasera.

  3. Asegúrese también de que la separación entre el aparato y las superficies laterales es de 5 cm.
  El aire debe poder circular libremente por la
  parte posterior del aparato.

  Información medioambiental
  Instrucciones importantes sobre la
  eliminación
  Como distribuidores
  responsables, nos
  preocupa el medio
  ambiente. Por lo tanto,
  recomendamos que siga el procedimiento de
  eliminación adecuado
  del producto y del material de embalaje.
  De ese modo contribuirá a la conservación
  de los recursos naturales y garantizará que
  se reciclen de modo que se proteja la salud
  y el medio ambiente.
  Deberá eliminar este producto y su embalaje de acuerdo con las leyes y la normativa
  locales. Dado que este producto contiene
  componentes electrónicos, cuando llegue
  al final de su vida útil, éste y sus accesorios
  se deben eliminar aparte de los residuos domésticos.

  Contacte con las autoridades locales para
  informarse sobre los métodos de eliminación y reciclaje.
  El producto y, si corresponde, las baterías,
  se deben trasladar al lugar de recogida para su reciclaje. Algunos puntos de recogida
  aceptan los productos sin cargo alguno.
  Si surgen problemas de funcionamiento
  Si el aparato presenta algún problema que
  no sabe resolver y usted reside en el Reino
  Unido, puede llamar por teléfono a nuestro
  servicio de asistencia en horario de oficina,
  al: 0844 8009595
  El coste de la llamada está sujeto a la
  tarifa normal.
  Rogamos disculpas si se producen inconvenientes por alguna imprecisión mínima de
  estas instrucciones, que podría ser consecuencia de la mejora y el desarrollo constantes del producto.
  KESA U.K HU1 3AU 14 / 12 / 2008 • Page 49

  49

  Obsah
  Bezpečnostné pokyny
  Prevádzka
  Prvé použitie
  Užitočné rady a tipy

  49
  50
  50
  50

  Ošetrovanie a čistenie
  52
  Technické údaje
  53
  Inštalácia
  53
  Ochrana životného prostredia
  54
  Zmeny vyhradené

  Dôležité bezpečnostné informácie
  Skontrolujte, či napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu elektrickej napájacej siete. Zapojenie k sieti s nesprávnym napätím bude znamenať STRATU nároku na záruku a môže spôsobiť poškodenie spotrebiča. Výrobca nepreberá ŽIADNU
  zodpovednosť, ak používateľ zapojí spotrebič k inému napätiu ako je uvedené na výrobnom štítku. Tento spotrebič je určený
  iba na používanie v domácnosti; akékoľvek
  iné použitie bude mať za následok stratu nároku na záruku a môže spôsobiť poškodenie. Tento spotrebič je určený iba na používanie v interiéri, nie je určený na používanie
  ani skladovanie vonku. Spotrebič nesmie
  byť vystavený dažďu.
  Elektrické napájanie sa musí vypínať prostredníctvom zástrčky prívodného elektrického kábla a vypínanie musí byť vždy zabezpečené. Aby sa predišlo riziku zakopnutia,
  jeho kábel krátky. Spotrebič, jeho prívodný
  elektrický kábel ani zástrčku neponárajte do
  vody ani inej kvapaliny. Keď spotrebič nebudete používať a pred každým čistením vyberte z neho všetky potraviny a odpojte ho
  od elektrickej siete.
  Ak sa prívodný elektrický kábel poškodí, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo o to požiadajte vyškoleného technika, ktorý ho vymení za špeciálny
  kábel rovnakého druhu, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
  Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený jeho prívodný elektrický kábel, zástrčka kábla
  alebo ak sa na ňom vyskytla porucha alebo
  je akokoľvek poškodený. Elektrické napájanie sa musí vypínať použitím zástrčky prívodného elektrického kábla a vypínanie musí
  byť vždy zabezpečené.

  Nedovoľte, aby prívodný elektrický kábel
  prevísal cez hrany alebo sa dotýkal horúcich povrchov.
  Spotrebič neumiestňujte na alebo v blízkosti
  horúcich povrchov ani tam, kde naň bude
  priamo svietiť slnko.
  Na deti vždy dohliadajte, aby sa neopierali o
  dvere.
  Prístupné povrchové plochy sa počas používania môžu zohriať, vždy používajte rukoväte a gombíky.
  Vždy zapojte prívodný elektrický kábel ku
  spotrebiču, potom zástrčku elektrického
  kábla zapojte do zásuvky elektrickej siete a
  zapnite spotrebič.
  Aby ste spotrebič úplne odpojili od elektrického napájania, najprv otočte ovládač do polohy VYP a potom vytiahnite zástrčku so sieťovej zásuvky.
  Pri likvidácii starého spotrebiča so zámkom
  alebo so západkou na dverách sa uistite, že
  je zámok zničený, aby sa deti pri hraní nemohli zamknúť vnútri spotrebiča.
  Staré chladiace zariadenie môže obsahovať
  CFC, ktoré môže poškodzovať ozónovú
  vrstvu, preto sa pri likvidácii spotrebiča poraďte s príslušným orgánom zodpovedným
  za likvidáciu odpadov, kde vám poradia ako
  postupovať.
  Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, ani pre
  osoby s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, ak nie je zabezpečený dohľad
  alebo poučenie o bezpečnom používaní spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich
  bezpečnosť.
  Dohliadajte na deti, aby sa nehrali so spotrebičom ani v jeho blízkosti.
  Chladiace médium
  V chladiacom okruhu spotrebiča sa nachádza plyn izobután (R600a); ten je menej

  Bezpečnostné pokyny • Page 50

  50

  škodlivý voči životnému prostrediu, ale je
  horľavý.
  Pozor:
  Pri premiestňovaní spotrebiča dávajte mimoriadny pozor.
  Varovania:
  Pri preprave a inštalácii spotrebiča dávajte
  mimoriadny pozor, aby ste predišli zraneniam. Nepoškodzujte žiadnu časť chladiaceho systému.
  Na odstraňovanie námrazy a ľadu pri odmrazovaní nepoužívajte žiadne ostré ani špicaté predmety.
  Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte
  mechanické nástroje ani iné prostriedky, ak
  ich neodporučil výrobca.

  Vnútri skladovacieho priestoru nepoužívajte
  elektrické spotrebiče, ak ich neodporučil výrobca.
  Ak je spotrebič položený na podlahe s kobercom, nedovoľte, aby koberec zakrýval vetracie otvory na základni jednotky a po niekoľkých hodinách nastavte vyrovnávacie nožičky, aby sa kompenzovalo narovnanie koberca.
  Vetracie otvory na telese spotrebiča alebo
  na vstavanej konštrukcii nesmú byť prekryté.

  Prevádzka
  Zapínanie
  Zasuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
  Otočte regulátor teploty smerom vpravo.
  Vypínanie
  Pri vypínaní spotrebiča otočte regulátor teploty do polohy OFF.
  Regulácia teploty
  Teplota sa reguluje automaticky.
  Pri prevádzkovaní spotrebiča postupujte takto:
  • otočením regulátora teploty smerom k
  dosiahnete minimálne chladenie.
  • otočením regulátora teploty smerom k
  dosiahnete maximálne chladenie.

  Presné nastavenie si treba vyberať s prihliadnutím na skutočnosť, že teplota v spotrebiči
  závisí od:
  • teplota v miestnosti
  • frekvencie otvárania veka
  • množstva uchovávaných potravín
  • umiestnenia spotrebiča.

  Stredné nastavenie je vo všeobecnosti
  najvhodnejšie.

  Prvé použitie
  Čistenie interiéru
  Pred prvým použitím spotrebiča umyte jeho
  vnútro a všetky jeho diely vlažnou vodou s
  prídavkom neutrálneho umývacieho prostriedku, aby ste odstránili typický zápach
  nového spotrebiča a potom všetky povrchy
  dôkladne osušte.

  Dôležité upozornenie Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani prášky, pretože by poškodili povrch.

  Užitočné rady a tipy
  Bublanie, pískanie
  Tieto zvuky sú spôsobené cirkuláciou chladiva v chladiacom systéme. Tieto zvuky sú
  hlasnejšie, odkedy sa v spotrebiči používajú

  plyny bez obsahu CFC. Nie je to chyba a neovplyvňuje to výkonnosť mrazničky.
  Bzučanie, šumenie alebo vibrácie • Page 51

  51

  Znamená to, že motor je v činnosti a prečerpáva chladivo cez systém.
  Nákup mrazených potravín
  Vaša mraznička je označená 4 hviezdičkami. Pri nákupe mrazených potravín si pozrite pokyny na skladovanie uvedené na ich
  obale. Všetky potraviny budete môcť skladovať po dobu uvedenú na ich obale, pretože mraznička je označená 4 hviezdičkami.
  Táto doba je zvyčajne uvedená ako "Doba
  minimálnej trvanlivosti" na prednej strane
  obalu.
  Kontrola teploty mrazničky
  Skontrolujte teplotu mrazených potravín v
  obchode, kde nakupujete mrazené potraviny. Teplomer by mal ukazovať teplotu nižšiu
  ako -18 °C.
  Starostlivo vyberte balíčky s potravinami
  Prezrite si balíček s mrazenými potravinami
  a uistite sa, že je v dobrom stave.
  Mrazené potraviny kupujte nakoniec
  Mrazené potraviny nakupujte v supermarkete ako posledné.
  Uchovávajte mrazené potraviny spolu
  Počas návštevy supermarketu a počas cesty domov uchovávajte všetky mrazené potraviny spoločne, aby sa vzájomne ochladzovali.
  Mrazené potraviny ihneď uskladnite
  Nekupujte mrazené potraviny, ak ich nemôžete hneď uložiť do mrazničky. Vo väčšine
  supermarketov a v špecializovaných predajniach možno kúpiť špeciálne tepelne izolačné tašky. Mrazené potraviny v nich vydržia
  dlhšie.
  Zmrazovanie čerstvých potravín
  Maximálne povolené množstvo potravín, ktoré sa dá zmraziť počas 24 hodín, ak je teplota v miestnosti 25 °C, je uvedené na štítku s
  technickými špecifikáciami na zadnej strane
  tohto návodu. Nikdy nezmrazujte viac potravín, ako je povolené. 24 hodín pred vložením čerstvých potravín nastavte ovládač teploty do polohy maximálneho chladenia. Počas nastavenia maximálneho chladenia bude kompresor nepretržite v činnosti. Po ďalších 24 hodinách vráťte gombík termostatu
  do strednej polohy. Toto nastavenie nemusíte používať pri vkladaní mrazených potravín.
  Príprava ľadových kociek

  Vlejte vodu do misky na prípravu ľadových
  kociek (nedodáva sa) do dvoch tretín a vložte misku do mrazničky. Príprava ľadových
  kociek trvá približne 2 až 3 hodiny. Ľadové
  kocky sa dajú ľahko vybrať prehnutím misky
  alebo ak misku krátko opláchnete prúdom
  studenej vody.
  Ako rozmrazovať mrazené potraviny
  1. Potraviny voľne prikryte.
  2. Rozmrazujte pri izbovej teplote. Nezabudnite, že rozmrazovanie v teplom prostredí podporuje množenie baktérií.
  3. Vždy sa uistite, že pred varením nie sú
  na potravinách ľadové kryštáliky, predovšetkým na mäse. Tieto kryštáliky indikujú, že potraviny nie sú úplne rozmrazené. Pri varení spôsobia zníženie teploty.
  Nižšie teploty pri varení nemusia zničiť
  baktérie.
  4. Potraviny uvarte čo najskôr po rozmrazení.
  5. Kvapalinu, ktorá unikla počas rozmrazovania, nechajte odkvapkať a vylejte.
  Rozmrazovanie mrazenej zeleniny
  Niektoré potraviny musíte pred varením rozmraziť. Zeleninu a cestoviny môžete pridať
  priamo do vriacej vody alebo ich variť v pare. Mrazené omáčky a polievky môžete vložiť do hrnca a mierne ohrievať, kým sa nerozpustia.
  Rozmrazovanie mrazených potravín v
  rúre
  Mnoho mikrovlnných rúr a rúr na pečenie
  má k dispozícii nastavenia na rozmrazovanie potravín. Aby sa predišlo množeniu baktérií, používajte iba toľko potravín, koľko po
  rozmrazení spracujete.
  Bezpečnostné pokyny
  Nikdy znovu nezmrazujte rozmrazené potraviny bez toho, že by ste ich uvarili. Zabránite tak množeniu baktérií. Nikdy znovu nezmrazujte mäkkýše.
  Zmrazovanie čerstvých potravín (rady)
  Používajte kvalitné potraviny a čo najmenej
  s nimi manipulujte. Zmrazujte malé porcie
  potravín, pretože sa zmrazia rýchlejšie, potrebujú menej času na rozmrazenie a budete môcť používať iba toľko potravín, koľko
  potrebujete. Najprv odhadnite množstvo potravín, ktoré chcete zmrazovať. Použitím
  gombíka termostatu znížte teplotu v mrazničke (približne -25° C), aby sa zmrazovanie
  urýchlilo a potraviny sa lepšie udržali. Na- • Page 52

  52

  priek tomu by ste ho mali používať opatrne,
  aby ste šetrili energiu.
  Dlhšie obdobia mimo prevádzky
  Ak chladničku nebudete dlhšie používať, postupujte podľa nasledujúcich pokynov: Odpojte chladničku od elektrického napájania
  vytiahnutím zástrčky zo zásuvky elektrickej
  siete. Vnútro spotrebiča očistite a osušte
  podľa pokynov v kapitole o čistení a údržbe. Nechajte dvere pootvorené, aby ste
  predišli tvorbe nepríjemného zápachu, ktorý
  by sa počas obdobia mimo prevádzky vytvoril v spotrebiči.
  Dôležité upozornenie Ak chladničku
  necháte zapnutú, požiadajte niekoho, aby
  ju raz za čas skontroloval a zabránil tak
  znehodnoteniu potravín v prípade výpadku
  napájania.

  Výpadok dodávky elektriny
  Ak výpadok dodávky elektriny trvá kratšie
  ako 12 hodín, nechajte dvere zatvorené.
  Mrazené potraviny by nemali byť ovplyvnené výpadkom kratším ako 12 hodín.
  Mimoriadnu ochranu môžete dosiahnuť,
  keď spotrebič prikryjete dvoma alebo troma
  hrubými prikrývkami.
  Ak očakávate dlhodobý výpadok, pokúste
  sa, ak je to možné, potraviny premiestniť do
  iného spotrebiča alebo na chladné miesto.
  Ak je výpadok dodávky elektriny dlhší ako
  12 hodín, obsah mrazničky skontrolujte.
  Ak sa potraviny rozmrazili, uvarte ich a po
  uvarení ich znovu zmrazte alebo by ste ich
  mali okamžite skonzumovať. Rozmrazené
  potraviny nikdy znovu nezmrazujte.

  Ak došlo ku krátkemu výpadku dodávky
  elektriny, nechajte dvere zatvorené a často
  kontrolujte obsah chladničky.

  Ošetrovanie a čistenie
  Čistenie a údržba
  Pred každým čistením alebo údržbou musíte odpojiť spotrebič od elektrického napájania vytiahnutím zástrčky. Pri vyťahovaní zástrčky neťahajte za prívodný elektrický kábel. Zástrčku uchopte a vytiahnite.
  Odporúčame umyť vnútro spotrebiča vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho mydla.
  Nepoužívajte čistiace prostriedky, abrazívne
  prášky, voňavé čistiace prípravky, voskové
  leštidlá ani čistiace prípravky obsahujúce bielidlo alebo alkohol.
  Čistenie vonkajšieho povrchu - umyte vonkajší povrch teplým mydlovým roztokom.
  NEPOUŽÍVAJTE abrazívne prostriedky. Vnútri spotrebiča sú ostré hrany, preto pri čistení dávajte pozor.
  Raz alebo dvakrát ročne kefou alebo vysávačom odstráňte prach z kompresora na zadnej stene spotrebiča, pretože nahromadený prach má vplyv na výkonnosť spotrebiča
  a spôsobí nadmernú spotrebu energie.
  Varovanie Chladiaci systém nesmiete
  nikdy poškodiť.

  Odmrazovanie mrazničky
  Mrazničku treba pravidelne odmrazovať
  (keď vrstva námrazy dosiahne viac ako 3
  mm). Otočte ovládací gombík teploty do polohy "MIN" a vytiahnite zástrčku zo zásuvky
  elektrickej siete.
  Pridržte zástrčku. Nevyťahujte zástrčku ťahaním za prívodný elektrický kábel.
  Vyberte všetky mrazené potraviny a zabaľte
  ich do hrubých prikrývok, aby sa udržali v
  chlade alebo ich vložte do inej mrazničky.
  Nechajte dvere mrazničky otvorené s nasiakavou handrou vnútri, ktorá nasaje roztopenú vodu.
  Keď mraznička úplne odmrazená, vyčistite
  jej vnútro (pozrite časť o čistení a údržbe).
  Potom zatvorte dvere a zapojte spotrebič
  do elektrickej siete, nastavte gombík termostatu do požadovanej polohy (zvyčajne
  stredné nastavenie).
  Pred opätovným vložením potravín do vnútra nechajte mrazničku zapnutú približne 4
  hodiny. • Page 53

  53

  Technické údaje
  CCP100B

  CCP140B

  CCP210B

  Objem (hrubý)

  litrov

  105

  142

  213

  Vnútorný objem

  litrov

  102

  140

  210

  Výška

  mm

  850

  868

  868

  Šírka

  mm

  550

  595

  795

  Hĺbka

  mm

  593

  665

  665

  Hmotnosť

  kg

  27

  35

  39

  Akumulačná doba

  hodín

  26

  25

  28

  Spotreba energie

  kWh/24h

  0,570

  0,781

  0,657

  Kapacita zmrazovania

  kg/24h

  12

  13

  14

  Elektrický výkon

  Watt

  60

  84

  80

  Elektrické napätie

  Voltov

  230

  230

  230

  SN-T

  SN-T

  SN-T

  Klimatická trieda

  Podrobné technické údaje sú uvedené na typovom štítku na vonkajšej strane spotrebiča
  vpravo.

  Inštalácia
  Výber miesta
  Varovanie Pri likvidácii starého
  spotrebiča s uzáverom alebo západkou
  na veku musíte zabezpečiť, aby bol
  nepoužiteľný a predchádzať tak
  hrozbe, že sa v ňom zatvoria malé deti.
  Dôležité upozornenie Zástrčka
  spotrebiča musí po inštalácii zostať
  prístupná.
  Tento spotrebič môžete nainštalovať na suchom dobre vetranom mieste v interiéri (aj v
  garáži alebo v pivnici), ale v záujme dosiahnutia optimálnej výkonnosti ho nainštalujte v
  miestnosti, kde teplota prostredia zodpovedá klimatickej triede uvedenej na typovom
  štítku spotrebiča:
  Klimatická
  trieda

  Okolitá teplota

  SN

  +10 °C až + 32 °C

  N

  +16 °C až + 32 °C

  ST

  +16 °C až + 38 °C

  T

  +16 °C až + 43 °C

  Zapojenie do elektrickej siete
  Pred pripojením sa presvedčite, či napätie a
  frekvencia uvedené na typovom štítku zodpovedajú napätiu vašej domácej siete.
  Spotrebič musí byť uzemnený. Napájací
  elektrický kábel je na tento účel vybavený príslušným kontaktom. Ak domáca sieťová zásuvka nie je uzemnená, spotrebič pripojte k
  samostatnému uzemneniu v súlade s platnými predpismi. Poraďte sa s kvalifikovaným
  elektrikárom.
  Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť
  pri nedodržaní hore uvedených bezpečnostných opatrení.
  Tento spotrebič vyhovuje nasledujúcim
  smerniciam. ES.
  Požiadavky na vetranie
  1. Mrazničku položte vo vodorovnej polohe
  na pevnú podlahu. Spotrebič musí stáť
  na všetkých štyroch nožičkách.
  2. Skontrolujte, či je voľný priestor medzi
  spotrebičom a stenou za ním 5 cm.
  3. Skontrolujte, či je voľný priestor medzi
  spotrebičom a stenami po bokoch 5 cm.
  Za spotrebičom musí byť zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu. • Page 54

  54

  Ochrana životného prostredia
  Dôležité pokyny pre likvidáciu
  Ako zodpovedný
  predajca dbáme o životné prostredie. Preto vám odporúčame
  dodržiavať správny postup pri likvidácii spotrebiča a obalu.

  Napomôžete tým zachovať prírodné zdroje
  a zaručiť, že recykláciou sa bude chrániť
  zdravie ľudí a životné prostredie.
  Tento spotrebič a obal musíte zlikvidovať
  podľa vnútroštátnych predpisov a smerníc.
  Vzhľadom na to, že spotrebič obsahuje elektronické diely, musíte spotrebič a jeho príslušenstvo po ukončení životnosti likvidovať sa-

  mostatne, nie spolu s komunálnym odpadom.
  Zavolajte miestne stredisko a vyžiadajte si informácie o likvidácii a recyklácii.
  Spotrebič a, ak je to aplikovateľné, jeho batérie by ste mali odovzdať v zbernom stredisku na recykláciu. V niektorých strediskách
  preberajú spotrebiče bezplatne.
  Ak sa vám zdá, že niečo nefunguje
  Ak sa vyskytne niečo, čomu nerozumiete a
  žijete vo Veľkej Británii, môžete zatelefonovať na linku služby pre zákazníkov počas
  bežných pracovných hodín: 0844 8009595
  Poplatky za hovor podliehajú bežným telefónnym tarifám.
  Ospravedlňujeme sa za možné problémy
  spôsobené menšími nezhodami v týchto pokynoch, ktoré sú výsledkom neustáleho zlepšovania a vývoja.
  KESA U.K HU1 3AU 14 / 12 / 2008 • Page 55

  55 • Page 56

  820419546-00-052010


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Proline CCP210B wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Proline CCP210B in der Sprache / Sprachen: Englisch, Holländisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,26 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info