Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/22
Nächste Seite
Downloaded from www.vandenborre.be
NL-4
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORZORGEN
WAARSCHUWING:
De stekker doet dienst als hoofdschakelaar om het apparaat volledig van de
netvoeding los te koppelen en dient te allen tijde bereikbaar te zijn.
Om stroom te besparen: schakel het stopcontact uit of trek de stekker uit het
stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.
Sta niet toe dat iemand voorwerpen in de openingen en ventilatiesleuven van het
apparaat stopt.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Commercieel of
ander gebruik kan de garantie teniet doen en gevaarlijk zijn.
Stel dit product niet bloot aan druppelende of spattende vloeistof en zet er geen
voorwerpen die met water gevuld zijn –zoals vazen– bovenop.
Zet geen naakte vlammen zoals van een brandende kaars bovenop of vlakbij dit
apparaat.
Probeer dit apparaat niet zelf te repareren, breng het voor reparaties of
onderhoudsbeurten uitsluitend naar een gekwali ceerde, erkende reparateur.
Werp batterijen nooit in vuur vanwege ontplof ngsgevaar.
Bedien dit apparaat niet terwijl u een voertuig bestuurt en probeer dan geen
video’s te bekijken.
Om verwonding te voorkomen moet dit apparaat in overeenstemming met de
instructies voor de installatie stevig aan de autostoelen zijn vastgemaakt.
Categorie 1 laserapparaat
Dit apparaat bevat een laserapparaat onder laagspanning. Onzichtbare
laserstraling wanneer de behuizing is geopend of de sluitklemmen
losgemaakt. Voorkom blootstelling aan de straal.
Deze digitale videodisk speler maakt gebruik van een lasersysteem. Anders ge-
bruik van de bedieningstoetsen of andere instellingen en bewerkingen dan in deze
gebruiksaanwijzing zijn uiteengezet kunnen leiden tot gevaarlijke blootstelling aan
laserstraling.
Om rechtstreekse blootstelling aan de laserstraal te voorkomen mag de behuizing
niet worden geopend. Onzichtbare laserstraal wanneer het apparaat geopend is.
Kijk nooit recht in de laserstraal.
Installeer dit apparaat niet in een besloten ruimte zoals bijvoorbeeld een boeken-
kast.
Opmerkingen bij Auteursrechten:
Het is verboden bij wet om auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder
toestemming uit te zenden (via kabel), te vertonen in publiek of te verhuren.
GEVAAR VAN ELEKTRISCHE
SCHOKKENNIET OPENMAKEN
OMZICHTIGHEID
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Proline dvdp1030wx wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Proline dvdp1030wx in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,93 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info