Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/22
Nächste Seite
Downloaded from www.vandenborre.be
NL-9
AFSTANDSBEDIENING
Druk
1
en trek aan
2
om het batter-
ijvak te openen. Plaats de batterij en
breng de (+) en (-) op de batterij gelijk
met de aangeduide markeringen.
Richt de afstandsbediening in een
hoek van 60º naar de voorzijde van
het toestel en niet verder dan 5 meter
weg van de sensor.
Opmerking:
De batterij in de Afstandsbediening gaat normaal gezien ongeveer een
jaar mee, hoewel dit afhankelijk is van hoeveel en voor welke functies
de Afstandsbediening wordt gebruikt.
Gebruik een 3V lithiumbatterij (Nr. CR2025 of equivalent).
Wees voorzichtig wanneer U de gleuf van het batterijvak enkel met uw
vingernagels indrukt aangezien ze hierdoor kunnen breken.
Let wel dat kleine knoopbatterijen, zoals degene gebruikt in gehoorap-
paraten, speelgoed, spelletjes en andere toestellen, gemakkelijk kun-
nen ingeslikt worden door kleine kinderen en dit kan gevaarlijk zijn.
Houd knoopbatterijen uit de buurt van jonge kinderen.
Zoek medisch advies indien U een knoopbatterij heeft ingeslikt.
BELANGRIJKE OPMERKING:
LEGE BATTERIJEN MOETEN GERECYCLEERD WORDEN OF
WEGGEGOOID VOLGENS DE PLAATSELIJKE WETGEVING. NEEM
CONTACT OP MET UW PLAATSELIJK AFVALBEDRIJF VOOR MEER
INFORMATIE.
1
2
+
CR2025
De Afstandsbediening Gebruiken
De Batterijen van de Afstandsbediening Installeren
5M Maximale
Afstand
Draadloze
Sensor
30°
30°
9

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Proline dvdp1030wx wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Proline dvdp1030wx in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,93 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info