463393
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
C.
Programmeren
van de AAN-schakeling:
Druk eenmaal op
toets
"SET".
De tijd
zoals die is
ingesteld verdwijnt
van de display.
PROG 1 ON
--:-- verschijnt.
.
Gebruik de
"DAY"
-toets
om
de voor
deze instelling
relevante tijd
te kiezen.
(Zie
paragraaf
F om uit te
D.
Programmeren
van de UlT-schakeling:
Symboo-l PROG
1 OFF
-
-: - -
is zichtbaar
in de display.
Opnieuw
moet men
weken, uren
en minuten
instellen
op dezelfde
manier als
voorheen.
Diuk op de
"SET"
-toets
om
de instelling
op te slaan.
vinden welke dagengroepen
beschikbaar
zijn).
.
Gebruik de "HOUR'
en
"MlN'rtoets
om
uren en minuten
in te stellen.
.
Druk nogmaals
op de
"SET'Ltoets
om de
instelling op te
slaan en
het symbool
PROG 1 OFF
--
:
--
wordtweergegeven.
. Druk de
"DAY"
-toets
in om de
week in te stellen.
. Druk de "HOUR"
-toets
in om de uren
in te stellen.
.
Druk de
"MlN"
-
toets
in om de
minuten
in te stellen.
. Laat de
"CLOCK'Ltoets
los.
De timer is in
gebruik.
Het
knipperende
balkje in de
display
geeft
dit
aan.
geprogrammeerde
tijdsinstellingscommando
ongedaan
te maken. De display
ioont
het symbool 'L
-:
-
J'en
vergrendelt
de uren- en minuteninstelling.
Druk nogmaals
op de
"RECALU'-toets
om de ingestelde
tijdongedaan
te maken
.;'
RECALL
>J
l. Weergevenschakelingstoestand:
De
actuele
schakelingstoestand wordt
getoond
op de
display als
"AUTO
OFF",'ON",
"AUTO
ON" of
"OFF"
samen met detijd van de
dag.
J.
Handmatigeophefschakelaar:
Onafhankelijk
van de
programmering
is het mogelijk, op
elke
gegeven
tijd,
het eerstvolgende
schakelcommando
op te schuiven naar
het eerstvolgende
schakelcommando
door het indrukken van de toets
"MANUAL", als
volgt.
r+ AUTO OFF+ ON+AUTO ON+OFF
-r
|
- --
|
ON
:Altijd AAN;
OFF
: Altijd
UIT;
AUTO
ON
: Actuele
uitvoering is ON
en ON/OFF volgens de
programma-instelling;
AUTO OFF:
Actuele
uitvoering
is OFF e4 ON/O,fF vqlaels
de
'
programma-instelling.
-
K. Programmeren
van de aftelfunctie:
Herhaal
het
indrukken
van de
"5ET'Ltoets
om
het
CTD-|coon
op de display
te krijgen.
.
Druk
"HOUR", "MlN"
in om de
uren en minuten van de afteltijd
in te stellen,
de afteltijd
kan ingesteld worden vanaf 1 minuut tot
23 uur en 59 minuten.
.I
HouR/MtN
>..I
Aftetinstetling
AAN 8:00
.
Druk
op
"CLOCK"
of druk
geen
toetsen
in na 1 5 seconden om
de
geprogrammeerde
en normale werkingsmodus van
voorheen op te slaan.
Opmerking:
PROG
ON :
De weergave is AAN tijdens de aftelperiode.
L. Handleiding
voor de aftelfunctie:
.
Druk de
"HOUR"
&
"MlN'Ltoetsen
tegelijkertijd
in om de aftelfunctie
op te starten.
.
Tijdens
de aftelperiode.
-
Druk
op toets
"MANUAlj,
om te schakelen tussen
pauze
en continu aftellen.
-
Druk op toets 'tlocK" om de weergavemodus
heen en weer te
schakelen tussen
de resterende tijd van het aftellen
en de actuele tijd.
-
Druk tegelijkertijd op toets
"HOUR"
& "MlN" om de afteltijd
te verlaten.
Deze
functie werkt alleen als de
geprogrammeerde
aftelcommandol
zijn ingesteld.
E. Om
verdere schakeltijden
in te
voeren
-
AAN of
UIT:
Herhaal de
programmeervolgorde
.'ccr rneerdere
instellingen. Het display
zal de
volgende
beschikbare
opslagruimte
laten zien:
bijvoorbeeld
PhoG 2 oN
- -: -
-.
Men kan
in totaal
20 verschillende
schakeltijdreeksen
programmeren.
F. Meerdere week-dag-schakelgroepen:
Los van de aparte
weekdagen
dient
de toets
"DAY"
ook om
meerdere
dagcombinatie
in te
stellen,
namelijk:
.
M-aandag
-
Vridag
'Dinsdag
+ Donderdag
+ Zaterdag
.
Zaterdaj +
Zondag
'
Maandag
-
Woensdag.
.
Maandag
-
Zaterdag
.
Donderdag
-
Zaterdag.
.Maandaq+Woensdag+Vrijdag
.Maandag
-Zondag.
op het m5ment
dat ee-n enk6le
dag of
een van deze
meerdaagse
combinaties
in het
opslagcompartiment
als
onderdeel
van het
programma
is opgenomen,
zal de
gbprogrammeerde
schakelvolgorde
op elk
van deze
weekdagen
op
dezelfde tijd uitgevoerd
worden.
G. Wisselen
of checken
van schakelcommando's:
De toets "SET" dient
om de
persoonlijk
geprogrammeerde
schakel-
commando's
op elk
moment op
de display
weer te kunnen
geven
om
te
wisselen of te
checken. Wisselinq
wordt eenvoudig
uitgevoerd door
de uren,
minuten of dagen te
veranderen
via de
juiste
toetsen
zoals eerder
beschreven.
H. Een schakelcommando
ongedaan
maken:
Druk de "SET"-toets
in.
Vervolgens
de "RECALL"-toets
om het
relevante
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für PROmax 03.010.17 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info