Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
1. Toepassingen
,l
Deze lietscomputeÍ is
alleen
bestemd voorgebruik als fietscompuler Fiets-
(iompulers
oeven
inÍormatie
oversnelheid en
atgelegde
afstanden.
Een
an-
(ier
gebruik
dan
in
deze
gebruiksaanwi,zing
beschreven
is nieltoegestaan
| Ír
kan tot beschadiging en lichameliik
letsel leiden. Voor
schade uit
niet
I
roUlemenlair
gebruikzÍn
niet aansprakelijk. Verdere aanwijzinqen en
loclichtingen vindt u in de
gebruiksaanwijzing.
2. Veiligheid
en
onderhoud
2. 1 VoiligheidsinstÍucties
Lses dit hooídstuk nauwgezet door en neem alle insÍuctieseÍuit
in
acht.
zo
0arandeert
u een
betÍouwbareweÍking en een lange levensduurvan uw
tielscomputer
Bewaar deverpakking en
gebruiksaanwijzing goed
en
geeÍ
deze door aan de nieuwe eigenaaÍals u de
fietscompulervan
de
hand
doet.
De behuizing van fietscomputer en sensor nooit openen, deze bevat
geen
onderdelen die onderhoud behoeven
(met
uiEonderingvan het openen
van
de batterijvakken
voor het
plaatsen
oÍveryangen
van
de batteíijen,
zie
punt
7
Vervangen batteÍijen). Leg
geen
voorwerpen op defietscompuler en oefen
geen
druk uit op de display. Dit kan de display beschadigen. Raak de display
nrel aan met
puntigevooMerpen
om beschadiging tevoorkomen.
2.2 Ropsratie
Als reparatie noodzakelijk is bï een technisch
probleem
gelieve
u
zich
uitsluitend tot ons seruicecenterte richten. Het adres vindt u onder
punt
10
Garantiebepalingen.
2.3
vooÍwaaÍden
yan
de
weÍkconfguratie
De fietscomputer is
beschermd tegen opspanendwatel
Leterop dat uw
fietscomputer nietwordl
blootgesteld aan
vocht
langdurige hoge lucht-
vochtigheid en voorkom stof, hitte en te langdurige directe besÍaling door
de zon, Het niet opvolgen hieÍvan kan tot storingen beschadigingen
van
de fietscomputer leiden,
2.4
omgevingstempeÍatuur
De
íietscomputer
kan continu bii een omgevingstempeÍatuuÍvan
-10'Clol
50'C worden
gebruikt
en bewaard.
2.5
Elektromagnebsche
compatibiliieit
i;nbrurk
de fietscomDuter liefst
niet in de buurl
van biM computeE,
ptmteÍs.
ft :h isslctoosbllên.
mhiêlê lcbí@ns
o{ Édio'c, omdat appamten
met sterke
I i.4C-straling
de
radio-onNangst kunnen storen.of
hinderen.
2.6 Batteriien
Do Íieiscomputeren de sensorworden elk
mel
een 3V/C82032-batterij
govoed.
Hieronderenkele instÍucties over om0aan
met
de batterijen:
De batterijen
alleen
veruangen door een
gelijkwaaÍdio
batleriitype. Batteriien
n)gen nietworden
geladen
met andere middelen
woíden
gereactiveerd,
niel
uit elkaaruorden
gehaald,
in hetvuur worden
gegooid
kortgesloten.
Bewaarde batteÍijen altiid uit de
buuÍl van kinderen, Eatterijen
kunnen le-
vensgevaaropleveren alsze
worden ingeslikt. Bewaar de batterÍen en de
fielscompulerdaarom op een
plaats
waar kleine kinderen niet bÍ kunnen.
Als
een batterij
wordt ingeslikt, moet u meteen
medische hulp inschakelen.
Apparaten en batterÍcontacten
voor hel
plaatsen
van de batteÍiien
zonodig
met lichtvochtige doek reinigen en
grondig
drogen. Pas op met opgeladen
batterijen! Contactmet huid, oqen en slijmvliezen
vermijdenl Bij contact
mel
batteriÍvloeistoÍde belreÍfende
plaatsen
meteen mel ruim
water
spoelen
en
onmiddellÍk een arts
roepen. BatteÍÍen verdragen
geen grotewarmte.
Ver
miid datde computeren dus ook de batteÍijen
tewarmworden. Als u deze
aanwÍzing nietopvolgt kan dit tot beschadiging en onder
bepaalde omstan-
digheden
zelÍs
tot
explosievan de batterijen
leiden. Temperaturen onder0'C
kunnen
de
levensduurvan de batterijen nadelig beinvloeden.
InÍormatie over
de vervangingvan batlerijen lreÍt
u aan onder
puntT
Vervangen batterij.
Opmerking:
plaats
defietscomputerzo, datdeze
nielaan extreme hitte
ol
koudewoÍdl
blootgesteld.
Bij extreme koudeworden de batterijen
en
dus ook
hetzendsignaai verilakt.
(zie
2.4)
2.7
verwiidering
2,7.1 Veruiideringvan de batteÍiien
Batterijen zÍn bijzonder aÍval. Voor een
juiste
veruijdering bestaan speciale
containers
in winkels waaÍ batterijen worden verkocht en op
gemeentelijke
veuamelplaalsen.
2.7.2 Verwildering
van fetscomputer
Als
u uwfietscomputerwiltwegdoen,
verwijdert u deze
volgens
de
oeldende
vooÍschritten. Bij de
plaatselijke gemeente-instanties
kunt u
inlichiingcn
hieroveÍ krijgen.
2,7.3 Verwiidering
van de veÍpakting
VefrÍder de verpakking
van
de
fietscomputer volgens de
g€ldende
v00r
schriften. Bij de
plaatselijke gemeente-instanties
kunt u hierwer
inlichtingen
kriigen.
2.8
Onderhoud
Pas
opl
Er
bevinden
zich
in
de behuizing
van de fietscomputer
geen
ondeÍdelen die onderhoud
behoeven of
gereinigd
moeten worden.
2.9 Reiniging enverzoÍging
Beinig de fietscomputer alleen
meteen zachte, vochtige,
pluisvriie
doek. Ge-
bruik
geen
oplosmiddel, bÍtende
gasvormige
reinigingsmiddelen.
Let erop
dalergeen waterdruppels op de display
achterbliiven. Water
kan bliivende
verkleuringenwroorzaken. Stel
de displayvan de
fietscomputer niet bloot
aan Íel zonlicht of ulÍaviolette straling.
2,10 opslag
Veruijderde batterijen,
wanneer u defietscomputer
langeÍetid niel
gebruikt.
Voor het bewaren
van
defietscomputeÍ
moet u de aanwiizingen
in
punt
2.3
Vooruaarden van de werkconfiguratie en
punt
2.4 omgevingstemperatuur
op-
volgen. De fietscomputer moet
veilig worden opgeboÍgen, Voorkom
hoge tem-
peratuÍen (bijv
door
directe zonnestaling) en
vooÍduÍend vochtige omgeving.
2. 11 opmêÍkingen bÍ dezo
gêbÍuiksaanwlizing
Wi hebben de
Oebruiksaanwijzing
voor deze
fietscomputer zo ingedeeld, dat
u altijd via de inhoudsopgave de
benodigde informatie
perthema
kunt nalezen.
Voorverdere vragen kunt u ons ookop devolgende
adressen bereaken:
Seruiceadres: Sl-Zweirad-Vertriebs-GmbH
Lindenstra8e 50
D-33378
Rheda-Wiedenbriick
Tel.: W8001727227
47
Mail: seruice@oroohete.net
4. Montage
I
5.
Ingebruikname
2.12
Lêvering
@ffi
Fietscomputer
A
=
HouderfietscomDuter
B
=
Sensor
C
"
l\,lagneet met schÍoeí
D
=
3v-batterrj
C82032 voor
fietscomputer en sensor
E
=
Kabelbinder
3.
Displayureergave
en
functietoetsen
lntormatie wêr solaÍcellen:
deze fi etscomDuter
beschik over solarcellen.
Deze
zetten lichtenergie om
in
elektrische
stroom.
Hierdoorwordt de
levens'
duurvan de batterii
verlengd.
4,1 Fietscomputerên
houderfetscomputer
Houderfietscomputer
(A)
met kabelbindeí
(E)
op het stuur
monteren.
SchuiÍ
defietscomputer
aan devoorkant
in de
houder, tot deze vastklikt.
Aanslui-
tend draait u
deïetscomputer
in de
gffienste
zichthoek. Druk de
pal
naar
onderom defietscomDutererweeraf
te halen.
4.2
MonteBn Yan de sen$Í
Bevestig de sensor
(B)
met
kabelbindeÍ
(E)
op devork
onder de fietscompu'
ter,
zoalsweeÍgegeven
in onderstaande
aÍbeelding.
Zetde magneetop
een
spaakvan
hetvooruiel
en bevestig deze
met de schÍoeÍ
(C).
Leterop dal
de
magneet
met
de
sensor is uitgericht.
Met 2 mm afstand
zoals in de
volgende
atbeelding
wordt
weergegeven
.
Afstand tot magneet
2 mm
Wi
Íaden u aan de
gebruiksaanwijzing
aandachtig
te
lezen, voordat u de
fietscomputer
in
OebÍuik
neemt,
5,1 Fiet8computèr
voor de eeBte
kêeÍ inschakslen
Voor heteerste
gebruikvan
de
fietscomputer moeten enkele
instellingen
worden
uitgevoerd. DÍuk opde
UNKER
RECHTERtoets om de
fiets-
computer
in te schakelen.
Als eersleweergave
verschijntde opgave
van
wielmaat
"2124'vooÍ
fiets
(
I
),
5.2 lnstellen
Yan de bandomtrek
Na
opnieuw
plaalsen
van de batterii
(7.1
en
7.2). opnieuw starten
bandomtrekwijzigen.
Zr\\ /í\\
í
o
\v/
o
I
o
)t
o
)
vY/
C
=
Alsl,and
in millimeteF
per
omrenteling
Vastslellen
van de bandomtrek:
Markeer devoorband
en de
grond
opde-
rzelÍde
plaats
oriénteer u op
hetventiel. Beweeg
hetwiel een wielomslag
naarvoren en
meetde afgelegde aÍstand
in mm.
Dit is
de
gezochtewaarde.
Wergave
van
de basisinstelling:2124
(=mm),
het eenheden-getal
4 knip-
lperl.
Drukop de
RECHTER toets: het eenheden-gelal
wordt
met een ciÍer
lverhoogd.
lBii
alle
instellingen: RECHTER toets
ingedrukt houden
- het
getal
I000t
lsneller
dooÍ.
Bevestig w keuze doorop
de LINKER toetste drukken.
Het
ltientallen-getal
gaat
nu knipperen.
Drukop de RECHTER toets:
hettiental-
ilen-getal
wordt met één cijleÍverhoogd.
De volgende ciifeÍs
stelt u op de-
lzelÍde
manier
in. De
duizendtallen
kunnen alleen En 0 tot Sworden
inge-
jsteld.
Ten slotte dÍuh u
nogmaals op de
LINKER toets om de
instelling
lbevestigen.
Deweergavevan
de felscomputerschakelt
nu om
naar instellen
lvan
de
bandomtrek vooí
fiets
{2).
Volg de stappen als
onder 5.1 beschÍeven.
i5.3
Keuze
km/miilen
]De
keuze van de maateenheid
volgt onmiddellÍk
na de invoervan de ban-
]domtÍekvoorfietsen
(2).
Druk op de
BECHTEF toets omtussen
KILoME-
I
I
#G
Maximale aÍstand
sensor
-
fiêtscomputeÍ: 50
cm!
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Prophete 2007 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Prophete 2007 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,63 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info