Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/104
Nächste Seite
102
10 Preprava
Množstvo ekvivalentov lítia obsiahnutého v lítiu-
m-iónovom akumulátore je pod príslušnou medzi
hodnotou a je skontrolované podľa dokumentov
OSN ST/SG/AC.10/11/Rev.3 časť III, odstavec
38.3. Preto lítium-iónový akumulátor nepodlieha
ani ako samostatný diel ani nasadený v náradí ná-
rodnom a medzinárodnom predpisom pre prepravu
nebezpečných látok. Predpisy pre prepravu nebez-
pečných látok môžu byť pravdaže relevantné pri
preprave väčšieho množstva akumulátorov. V tom-
to prípade môže byť nutné dodržiavať zvláštne
podmienky. Ďalšie informácie pre EÚ nájdete vo
zvláštnom predpise ADR 230.
11 Príslušenstvo
Používajte len originálne príslušenstvo a spotreb-
ný materiál PROTOOL, ktoré sú určené pre toto
náradie, pretože tieto systémové komponenty sú
navzájom optimálne zladené.
Pri použití príslušenstva a spotrebného materiálu od
iných výrobcov je pravdepodobne kvalitatívne zhor-
šené pracovné výsledky a obmedzenie záručných
nárokov. V závislosti na použitie sa môže zvýšiť
opotrebovanie náradia alebo vášho osobného zaťa-
ženia. Chráňte teda sami seba, svoje náradie a zá-
ručné nároky výhradným používaním originálneho
príslušenstva a spotrebného materiálu PROTOOL!
12 Likvidácia
Staré alebo chybné akumulátory odovzdávajte
v špecializovaných odborných obchodoch, zákaz-
níckom servise PROTOOL alebo úradne poverených
zariadení pre likvidáciu. Akumulátory sú potom
dodané k riadnej recyklácii.
Len EÚ: Podľa európskej smernice 2006/66/ES
musia byť chybné alebo staré akumulátory/batérie
recyklované.
Nevyhadzujte elektrické náradia do domového
odpadu! Nechajte ekologicky zlikvidovať náradie,
príslušenstvo a obaly! Dodržujte pritom platné ná-
rodné predpisy.
Len EÚ: Podľa európskej smernice 2002/96/ES
musia byť staré elektrické zariadenia triedené a
odovzdané k ekologickej likvidácii.
REACh
REACh je nariadenie o chemikáliách, platné od roku
2007 v celej Európe. Ako „zaangažovaný používateľ“,
teda ako výrobca produktov, sme si vedomí našej
povinnosti informovať našich zákazníkov. Aby ste
boli vždy informovaní o najnovšej situácii a o mož-
ných látkach zo zoznamu látok v našich výrobkoch,
zriadili sme pre vás nasledujúcu webovú stránku:
http://www.tts-protool.com/reach
13 Záruka
Na naše náradie poskytujeme na chyby materiá-
lu alebo výrobné chyby záruku podľa zákonných
usta novení jednotlivých krajín, minimálne však
12 me siacov. V rámci EU predstavuje záručná doba
24 me siacov (na základe faktúry alebo dodacie-
ho listu). Zo záruky sú vylúčené škody spôsobené
najmä prirodzeným opotrebením, preťažením, ne-
odborným zaobchádzaním, resp. škodami zavinené
používateľom alebo spôsobené iným použitím v
rozpore s návodom na použitie a ďalej škody, kto-
ré boli známe už pri zakúpení. Tiež sú vylúčené
škody, ktoré boli spôsobené použitím iného ako
originálneho príslušenstva a spotrebného materiálu
PROTOOL (napr. brúsne kotúče). Reklamácie je
možné uznať len vtedy, ak je nerozobrané náradie
zaslané späť dodávateľovi alebo autorizovanému
servisu PROTOOL. Návod na použi tie, bezpečnost-
né pokyny, zoznam náhradných dielov a nákupný
doklad starostlivo uschovajte. Inak platí vždy ak-
tuálne záručné podmienky výrobcu.
Poznámka
Na základe neustáleho výskumu a vývoja sú vyhra-
dené zmeny tu uvedených technických údajov.
14 ES prehlásenie o zhode
Akuskrutkovač – vŕtačka Sériové číslo
DRC 12-4 TEC 496851
DRC 18-4 TEC 496853
Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tento
výrobok je v súlade s nasledovnými normami alebo
normatívnymi predpismi:
EN 55 014-1, EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-1,
EN 60 745-2-2 ,EN 61 000-3-2, EN 61 000-3-3,
EN 50 366 podľa ustanovení smerníc 2006/42/ES,
2004/108/ES, 2011/65/EÚ (od 01.01.2013).
Nabíjačka Sériové číslo
BC 3 494945
Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tento
výrobok je v súlade s nasledovnými normami alebo
normatívnymi predpismi:
EN 60 335-1, EN 60 335-2-29, EN 61 000-3-2,
EN 61 000-3-3, EN 61 204-3 podľa ustanovení
smerníc 2006/95/ES, 2004/108/ES, 2011/65/EÚ
(od 01.01.2013).
Všetky predpisy boli použité vo znení ich zmien a
doplnkov platných v čase vydania tohto vyhlásenia
bez ich citovania. Technické podklady sú uložené
u výrobcu.
11
Stanislav Jakeš
Výskum a vývoj
Protool GmbH
Wertstr. 20
D-73240 Wendlingen
12. 12. 2011
102

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Protool DRC 18-4 TEC wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Protool DRC 18-4 TEC in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,89 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info